ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם חדד נגד יחד החברה לתמא 38 בע"מ :

בפני כבוד ה שופט עזריה אלקלעי

התובעים

  1. אברהם חדד
  2. מירי חדד

נגד

הנתבעת
יחד החברה לתמא 38 בע"מ

החלטה

לאור המחלוקות הקיימות בין הצדדים ועל אף שלא ניתנה הסכמת הצדדים בדבר מינוי מומחה מטעם בית המשפט, וכדי לייעל את הדיון אני מורה כדלקמן:
מבלי לגרוע מזכויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות מומחים מטעמם, ועל פי סמכותי בתקנה 88(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות החדשות") הריני ממנה כמומחה בית המשפט בתחום ההנדסה את מר דן אורמן, מרח' הגר"א 11, רחובות; בטלפון: 08-XXXX871.
בהתאם לתקנה 89(א) לתקנות החדשות, לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר המומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין בתוך 10 ימים.
ב"כ הצדדים יעבירו למומחה בתוך 21 יום ממועד קבלת הצהרת המומחה בדבר היעדר ניגוד עניינים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.
למען הסר ספק, צד החפץ להגיש חוות דעת בתיק זה יעשה זאת תוך 30 יום, שאם לא ייחשב כמוותר על זכות זאת.
המומחה יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בחוו"ד מטעם התובע (להלן: "הפגמים") ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בדירה. המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.
עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לתיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון, בהנחה שיבוצע על ידי קבלן שהתובעים בחרו בו. כן יציין המומחה האם ניתן להתגורר בדירה בתקופת התיקונים. אם לא ניתן להתגורר בדירה בזמן התיקונים, יציין המומחה מהו הזמן הנדרש לתיקון שבו יש לפנות את הדירה.
כמו כן, מתבקש המומחה להעריך אם נגרמה ירידת ערך לדירה.
המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בדירה בעת ביקורו.
חוות דעת המומחה בדבר הפגמים אשר חייבת הנתבעת לתקן ועלויות התיקון כאמור לעיל, תינתן בתוך 45 יום ממועד הפגישה.
לאחר קבלת קביעת המומחה כאמור, תינתן לנתבעת ארכה בת 30 יום לתיקון הפגמים אשר נקבע שעליה לתקן. ככל שבתום אורכה זו תיוותר מחלוקת באשר לעצם ביצוע התיקון או איכותו, בהתאם לפניית מי מהצדדים, יערוך המומחה ביקור נוסף בנכס ויבחן את אופן ביצוע התיקון. הביקור הנוסף ייעשה בתוך 14 יום מהפנייה ובתוך 14 יום לאחר מכן יגיש המומחה חוות דעת משלימה ביחס לביצוע התיקונים.
שאלות הבהרה יופנו למומחה בתוך 14 יום ממועד קבלת חוות דעתו המשלימה, והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה בתוך 30 יום נוספים.
הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, ככל הנחוץ לצורך הכנת חוות הדעת.
לאחר קבלת חוות הדעת ו/או חוות הדעת המשלימה, לפי הצורך, יבואו באי כוח הצדדים בדברים לסילוק הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.
בטרם יחל המומחה בהכנת חוות דעתו, יעביר המומחה לב"כ הצדדים הצעה בכתב בה יפורט שכר הטרחה הנדרש ואשר יחולק לשלושה רכיבים: שכר הטרחה עבור הכנת חוות הדעת הראשונה, שכר הטרחה עבור חוות הדעת המשלימה (ככל שתידרש), שכר הטרחה עבור התייצבות לדיון בבית המשפט (ככל שתידרש). היה ומי מהצדדים יבקש לטעון כנגד שכר הטרחה המבוקש, תוגש על ידו לבית המשפט בקשה מנומקת בתוך 7 ימים ממועד קבלת הצעת המומחה. בהיעדר בקשה כזו בפרק זמן זה ייחשב הדבר כהסכמה לשכר המבוקש והתחייבות של כל צד לשאת במחציתו.
הצדדים ישאו בשלב זה בשכרו של המומחה בחלקים שווים.
המומחה לא יחל במלאכתו בטרם שולם שכרו על ידי הצדדים.
הצדדים יפעלו בהתאם להוראות התקנות החדשות בקשר עם ההליכים המקדמיים ויתר הפעולות שעל הצדדים לבצע לפני קדם המשפט.
ישיבת קדם המשפט לאחר הגשת חוות דעת המומחה תתקיים במועד שנקבע.

המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ח אדר תשפ"א, 12 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם חדד
נתבע: יחד החברה לתמא 38 בע"מ
שופט :
עורכי דין: