ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'נרל פרטס ד.ח. נגד כוכב הצמרת ו.ק מסחר ושירותים בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת חגית בולמש

תובעת

ג'נרל פרטס ד.ח. - חלקי חילוף לרכב בע"מ

נגד

נתבעים

  1. כוכב הצמרת ו.ק מסחר ושירותים בע"מ
  2. מוסך ו.ח.ק בע"מ
  3. ואתק קאסם
  4. רנאד קאסם
  5. עאמר עתילי

ב"כ התובעת עו"ד עמאד מובאריכי
ב"כ הנתבעים עו"ד ויסאם מנסור ועו"ד אמג'ד דעאס

פסק דין

לפניי תביעה כספית המבוססת על כרטסת הנהלת חשבונות, חשבוניות, ערבויות והסכם פשרה בגין סחורה שלא שולמה לטענת התובעת ונרכשה על ידי הנתבעות 1 ו-2 בערבות של הנתבעים 3 ו-4 (בעלי הנתבעות 1 ו-2 ובני זוג) בסכום כולל של 1,159,409 ₪.

התביעה כנגד הנתבע 5 עוכבה בשל הליכי פש"ר והתביעה כנגד הנתבעת 4 נמחקה בשעה שהתברר על פי חוות דעת מומחית כתב יד שמונתה על ידי בית משפט כי חתימתה אינה תואמת את החתימה על כתב הערבות ובהסתברות גבוהה החתימות על כתבי הערבות כלפי התובעת נחתמו על ידי מי שחתמו על חותמות החברות 1 ו-2.

טענות הצדדים:
כפי שעולה מכתב התביעה המתוקן, במהלך השנים התקיימו יחסי מסחר בין התובעת לבין הנתבעות 1 ו-2 כך שהנתבעת 1 רכשה אצל התובעת סחורה ונותרה בחוב של 648,002 ₪ ולנתבעת 2 נותר חוב בגין רכישות דומות בסכום של 511,407 ₪.

הנתבעים 3 ו-4, לטענת התובעת, חתמו על כתבי ערבות כאשר הנתבע 3 חותם בעבור הנתבעת 2 והנתבעת 4 חותמת ערבות בשם הנתבעת 1.
ביום 18.1.2018 נחתם בין התובעת לבין הנתבע 3 אישית הסכם פשרה לפיו הנתבע 3 חייב לתובעת סך של 1,400,000 ₪ בגין סחורה שסופקה לו על ידי החברה והצדדים הסכימו לפירעון החוב בתנאים שפורטו בהסכם ובכללם: הפקדת שיקים בידי התובעת בסך 950,000 ₪, כאשר הם כוללים שני שיקים על סך 150,000 ₪ על שם כאמל בשארה, שתאריך פירעונם הינו ל-30.1.2019 ו-30.1.2020 וכן שיק נוסף בסך 200,000 ₪ שתאריך פירעונו 30.1.2021.
כמו כן, סכום של 450,000 ₪ יינתנו על שם הנתבעת 1 באופן הבא: 6 שיקים על סך 12,000 ₪ כל אחד החל מתאריך 20.3.2020 ובכל חודש קלנדרי, 24 שיקים על סך 14,000 ₪ החל מתאריך 18.9.2018 ובכל חודש קלנדרי וכן שיק נוסף על סך 22,000 ₪ ליום 18.9.2020.
באשר ליתרת החוב בסך 450,000 ₪ נקבע כי אלה ייגבו על ידי התובעת באמצעות מענק שיינתן לנתבע 3 לאחר שנה של פירעון השיקים כסדרם, כאשר המענק יוענק מול ערבים בגובה ההסכם שייערך מול הצדדים.
בסעיף 4 ב' להסכם נקבע כי ככל ולא ייפרע שיק כלשהו בתוך 5 ימים ממועד פירעונו, יהווה הדבר הפרת הסכם ויקנה לנושה את הזכות לנקוט כנגד החייב בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשות התובעת לגביית החובות.
על ההסכם חתומים הנתבע 3 והתובעת וכן ערב אישית הנתבע 5, כשחתימתו מאומתת על ידי עו"ד דאעס אובי.
לאחר שהמחאות אלו חוללו מסיבת ביטול ואי כיסוי מספיק הגישה התובעת את תביעתה לתשלום המגיע לה על פי הכרטסות של התובעת שצורפו לכתב התביעה.
התובעת צירפה בתביעתה כרטסת הנהלת חשבונות שבו מפורטת עמודה של מספרי הרכבים להם שויכו החלפים שנרכשו על ידי הנתבעות לטובת תיקון רכבים אלה, מדובר במאות אם לא אלפי פקודות יומן מפורטות לאורך תקופה של מס' שנים, החל מ-30.6.2017, כאשר הרכישות מסתיימות בחודשים יולי אוגוסט 2017, כאשר לאחר מכן קיים תיעוד על קבלת שלוש המחאות על סך 150,000 ₪, 150,000 ₪ ו-200,000 ₪ שהתקבלו כולם ביום 19.2.2018 כפי שנרשם בכרטסת ומועד פירעונם 30.1.2019, 30.1.2020 ו-30.1.2021, כאשר לאחר מכן מפורטת בכרטסת החזרת ההמחאות.
ההמחאות הנוספות על סך 14,000 ₪ ו-12,000 ₪ צורפו אף הן לכתב התביעה. המחאות אלה לא נפרעו, כמפורט בכרטסת שצורפה המפרטת את קבלת ההמחאות ואת חילולן.
על פי כתב ההגנה, טענו הנתבעים 1-4 כי הם מכחישים את תוכן הכרטסות והיתרה המצורפת, ולשיטתם מדובר בעסקאות שלא בוצעו וסחורה שלא הומצאה ולא צורפו תעודות המשלוח החתומות על ידי הנתבעות 1ו-2.
כמו כן, נטען כי הנתבעת 4 לא חתמה על כתב ערבות וחתימתה מזויפת.
באשר לחתימה על ההסכם טענו כי החתימה נעשתה בטעות כיוון שהנתבע לא היה חייב לתובעת מאומה ועל התובעת להסביר את גובה החובות המוכחשים ומשכך יש לפתור את הנתבעים כולם מכל הסכום.
מדובר בכתב הגנה שלא צורפו אליו נספחים המעידים על הרכישות שבוצעו על ידי הנתבעות 1 ו-2 או כל מסמך אחר שיתמוך בטענת הנתבעים.

הליך ההוכחות והכרעה:
מלבד הנתבע 3 והנתבעת 4, לא העידו הנתבעים אף גורם נוסף אשר יכול לתמוך בטענותיהם ובכלל זאת עורך הדין דאעס שהיה מעורב בעריכת ההסכם והיה עורך דין של הנתבעים, והוא אשר שלח על פי התכתובות שהציגה התובעת את טיוטת הסכם הפשרה לידי התובעת ובמשרדו נחתם ההסכם כאמור בתכתובות מיום 23.1.2018 בין עו"ד דאעס למנהל התובעת.
באופן דומה לא הגישו הנתבעים אף מסמך מהנהלת החשבונות או מכרטסת טיפול הרכבים שתוכל לסתור את הכרטסת שהוצגה על ידי התובעת ואף לא הצביעו על פגם אחד בכרטסת באופן שיכול לערער את מהימנותה והרשום בה. מעבר לכך, הנתבע 3 חתם אישית על הסדר פשרה בו הוא מצהיר על חוב של 1,400,000 ₪ כלפי התובעת בגין רכישת סחורות וטענתו כי מדובר בטעות נטעמה בעלמא ללא כל הסבר כיצד מתיישבת טענה זו עם טיוטת ההסכם שנשלחה על ידי עורך דינו לידי התובעת ועם כך שהוא חתם על הסכם כאמור, המהווה הודאה הן בחוב והן בפריסת התשלומים התואמת גם את הכרטסת של התובעת באשר לרישום ההמחאות בה.
כל חקירתו של הנתבע 3 מהווה עדות שבעל פה שאין בה דבר ולא ניתן להבין ממנה מדוע לא הביא כל מסמך ראייתי שהוא שיוכל לתמוך בטענותיו לפיהן הוא אינו חייב דבר. לדבריו אין לו שום אסמכתא ושום תצהיר מרואה חשבון (עמ' 21 לפרוטוקול). אין לו כל קבלות או כרטסת הנהלת חשבונות ולכל הפחות לא הוצגה כזו בפני בית המשפט.
מדובר ברכישות בסכום לא מבוטל, כאשר הכרטסת כוללת מידע מפורט על מלוא החלקים כולל שיוך לרכבים שטופלו במוסך הנתבעים ולמעשה עדות הנתבעים הנה עדות בעל פה כנגד מסמכים בכתב ובכלל זאת הסכם עליו חתום הנתבע 3.
התובעת הבהירה כי אין בידיה תעודות משלוח וסיפקה כרטסת הנהלת חשבונות, כולל חשבוניות אשר הומצאו לנתבעים ובכלל זאת פירוט על החלפים ומועד אספקתם וכן המחיר של כל חשבונית.
הנתבעים לא חלקו על ההתאמה בין החשבוניות שסופקו במסגרת גילוי המסמכים לבין הכרטסת.
תיק זה הינו תיק פשוט בו קיים הסכם פשרה ברור, חתום על ידי התובעת והנתבע 3, בו הוא מודה על רכישת החלפים וקיומו של החוב . כמו כן, כל ההמחאות נשוא הסכם הפשרה מפורטות בכרטסת, כולל מועד קבלתן ומועד חילולן, כך שבפני הנתבעת הוצגו מלוא המסמכים המעידים על יתרת החוב.
מדובר על שני בעלי עסקים המתמחים בתחום עיסוקם וכל טענות הנתבע 3 כנגד החתימה על ההסכם נדחות בשעה שחתימתו לא הוכחשה וההסכם נערך על ידי בא כוחו שלא זומן על ידו להעיד. לא זו בלבד שלא הייתה מניעה להעידו אלא שהוא אח של ב"כ הנתבעים ומשמש עו"ד של הנתבעים במשך תקופה. משכך מדובר באי הבאת עד רלוונטי ביותר הפועלת לחובת הנתבעים ו"שתיקה רועמת" בנוגע לתימוכין בטענות הנתבעים, שנטענו בעלמא.
בעניין זה יש להפנות לדנ"א 8100/19 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ (מיום 19.4.20) לפיו יש לתת דגש למקומה המשמעותי של הסכמה בכתב בין צדדים ויש להורות על קיום החוזה בהיותו מגשים את רצונות הצדדים, וכלשון בית המשפט: "על בית המשפט לעשות כל שניתן על מנת להתחקות אחר אומד הדעת הסובייקטיבי של הצדדים לחוזה, ולהישמר ככל הניתן מלקרוא לתוך החוזה תניות חדשות, שמא ימצא עצמו בית המשפט כותב עבור הצדדים חוזה שהם מעולם לא התכוונו להתקשר בו (ע"א 8239/06 אברון נ' פלדה, [פורסם בנבו] פסקה 2 לחוות דעתי (21.12.2008)). בבואנו ליישם עקרונות אלה ולאתר את אומד דעת הצדדים, שמור ללשון החוזה תפקיד מרכזי וחשוב בתהליך הפרשני. אכן, הלשון תוחמת את גבולות הפרשנות של הטקסט החוזי וחזקה היא כי פרשנות החוזה תואמת את המשמעות הפשוטה והטבעית של הכתוב בו בראי של הקשרו הכללי. מקרה זה הינו מהמובהקים ביותר שמהם ניתן להתחקות הן אחר אומד הדעת הסובייקטיבי של הצדדים והן אומד הדעת האובייקטיבי לפיו התכוונו להתקשר בהסכם, מסרו המחאות התואמות את האמור בהסכם ולא הביאו כל ראייה סותרת כנגד מסמך בכתב המהווה יישום הרצונות ." (ההדגשה הוספה – ח.ב.)
מאחר והנתבע 3 התחייב אישית על פי הסכם הפשרה וציין כי מדובר בחוב אישי שלו, כאמור בהואיל הראשון בהסכם, ומאחר וקיימת כרטסת לפיה שתי החברות חבות בגין רכישת החלפים בסכומים המפורטים בכרטסת (648,002 ₪ של הנתבעת 1, ו -501,407 ₪ של הנתבעת 2), ובשים לב לפירוט מלוא התשלומים וההמחאות בכרטסת, מצאתי לחייב את הנתבעים 1-3 כך שהנתבע 3 יהא חייב במלוא סכום החוב בהכירו כי הוא חייב אישית על פי ההסכם, ואת הנתבעות 1 ו-2 בסכומים האמורים בכרטסת.
הנתבעים אף לא הציגו פירעון חלופי בגין ההמחאות שחוללו וצורפו לכתב התביעה ולכרטסת הנהלת החשבונות שצורפה אליו.
התובעת הסבירה כי הפער בין הסכום בהסכם לבין הסכום בכרטסת נובע מפערי ריביות בגין פריסת התשלומים והמחאות שנמסרו וחוללו, על פי המפורט בהן . מצאתי לנכון לקבל הסבר זה, בפרט כאשר בסופו של יום התובעת תבעה על פי החוב בכרטסת ולא ביקשה את סכום ההסכם, עליו חתום הנתבע 3, וכאשר הנתבע 3 הודה בקיומו של חוב גבוה יותר. לו היתה מבקשת התובעת לתבוע בגין סכום ההסכם, שהינו מעבר לסכום הכרטסת, היה ניתן להידרש לשאלת הפער בין הסכומים. זאת, על אף חתימתו של הנתבע 3 על ההסכם בסכום הגבוה, באופן המהווה הודאה מטעמו לגבי סכום גבוה מזה שנתבע בסופו של יום.
באשר למחיקתה של הנתבעת 4, הרי שכפי שעולה מחוות הדעת מי שזייף את חתימתה הינו מי שחתם בשם הנתבעות 1 ו-2 ומשכך צירופה כנתבעת היה הכרחי מאחר והיא בעלת הנתבעת 2, ואת כל טענותיה יש להפנות אל הנתבע 3 או מי מטעמו לעניין זיוף חתימתה.
עדות בעלי התובעת קוהרנטית, מהיימנה ומתאימה לכרטסות ולא מצאתי כי יש בה כדי לפגום בכרטסות או בחתימה על ההסכם, בפרט כאשר הנתבעים לא ידעו להצביע ולא על טעות אחת בכרטסת שתוכל לפגום במהימנות כרטסת זו. עדות הנתבע 3 לא נתמכה אף לא במסמך אחד מטעמו. לא קיים כל הסבר מטעם הנתבעים לטענות בעלמא שנטענו כנגד הכרטסת, בשעה שכל החשבוניות סופקו לנתבעים במלואן. כמו כן, לא הוצגה כרטסת הנהלת החשבונות של הנתבעים, לרבות דיווחי מס והאם החשבוניות כלולות בהנהלת החשבונות של הנתבעים בזמן אמת, על מנת להוכיח את טענתם כי החשבונות לא הוגשו לה ם, לא סופקה להם סחורה או כל מידע אחר המצוי בידי הנתבעים ויכול להפריך את מהימנות הכרטסת וההסכם .
בשקילת מלוא הראיות, אני מוצאת לנכון לקבל את הכרטסת שהוגשה על ידי מנהל התובעת כמהימנה ותומכת בהסכם הפשרה החתום ובחוב . הנתבעים לא הביאו ראיות כלל על מנת לסתור את העולה בכרטסת ואת חתימת הנתבע 3 על ההסכם ואין בגרסתם כל תימוכין ראייתי אובייקטיבי לאף לא אחת מטענותיהם באשר לחוב.

לסיכום:
התביעה מתקבלת במלואה כנגד הנתבעים 1-3. הנתבעים 1-3 ישלמו לתובעת בהתאם לחלוקה הבאה:
הנתבעים 1 ו-3 ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד , סך של 648,002 ₪ , בצירוף ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.
הנתבעים 2 ו-3 ישלמו לתובעת ביחד ולחוד סך של 511,407 ₪ בצירוף ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.
כמו כן, ישלמו הנתבעים 1-3, ביחד ולחוד, אגרת בית המשפט ראשונה ושניה בסך 29,100 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 35,000 ₪.

התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא ריבית והצמדה כדין.

ניתן היום, כ"ז אדר תשפ"א, 11 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ג'נרל פרטס ד.ח.
נתבע: כוכב הצמרת ו.ק מסחר ושירותים בע"מ
שופט :
עורכי דין: