ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דבורה שוימר וייס נגד ועדה מקומית לתכנון שורקות :

בפני כבוד השופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

המבקשת/הנאשמת

דבורה שוימר וייס

נגד

המשיבה/המאשימה
ועדה מקומית לתכנון שורקות

החלטה

בפניי בקשה לעיון חוזר בנוגע להחלטה שניתנה ביום 26.01.21 שבה נדחתה בקשה ל עיכוב ביצוע צו הריסה וצו הפסקת שימוש, מגזר דין שניתן ביום 12.06.18.

רקע
ביום 12.6.18 נגזר דינה של הנאשמת והוטלו עליה צו הריסה וצו איסור שימוש שמועד כניסתם לתוקף נדחה ליום 12.6.19, אלא אם יהיה בידי הנאשמת היתר כדין (להלן: "הצווים").

ביום 16.7.19 הגישה הנאשמת בקשה להארכת מועד כניסת הצווים לתוקף וזו הועברה ביום 17.7.19 לתגובת המאשימה, שלא מסרה תגובתה. הנאשמת זנחה הבקשה.

ביום 20.1.21 הגישה הנאשמת בקשה נוספת להארכת המועד לכניסת הצווים לתוקף וב"כ המאשימה נתנה הסכמתה לארכה בת 6 חודשים.

ביום 26.01.21 נדחתה בקשת הנאשמת לעיכוב ביצוע הצווים.

בקשת הנאשמת
הנאשמת חוזרת על בקשתה לעכב ביצוע צו ההריסה מגזר הדין למשך 6 חודשים לאחר שהשימושים הופסקו . נטען , כי המבנים נשוא כתב האישום, נבנו בתחום חלקת המגורים במשק של הנאשמת, ל- 2 המבנים שבכתב האישום (סככות) קיים היתר בניה תקף , כך שהנאשמת הורשעה בעבירה של שימוש חורג בסטייה מהיתר, משכך אין הצדקה להריסת הסככות כליל. המאשימה הסכימה לבקשה לאחר שבדקה את המצב התכנוני ואת מצב המבנים בפועל ואישרה ש לא נעשה בהם שימוש.

הנאשמת שכרה שירותיה של אדריכלית, אשר הכינה תכנית פל"ח (פעילות לא חקלאית) למבנה, אשר קיבלה את אישורי המאשימה והתיק הוגש לרשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") ביום 09.09.19. ברם, הטיפול בר מ"י ארך זמן ממושך. לאחרונה שילמה הנאשמת למאשימה היטל השבחה החל בגין השימושים ונערכה על-ידי האדריכ לית פניה מחודשת לרמ"י. מאחר והתכנית מוסכמת על המושב והמ אשימה, האדריכלית מעריכה כי התכנית תאושר על-ידי רמ"י תוך זמן קצר.

לבקשה צורף אישור הגשת התיק לרמ"י, קבלה על תשלום היטל השבחה למאשימה וכן העתק מכתב מהאדריכלית לגבי המבנים משוא בקשה זו.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, ולפנים משורת הדין מצאתי לשנות מהחלטתי מיום 26.1.2, לקבל את הבקשה ולעכב את ביצועו של צו ההריסה ב- 6 חודשים מהיום.

סעיף 254ט לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") שכותרתו "בקשת בעל זכות לגבי מקרקעין לעיכוב ביצוע של צו סופי" קובע כך:
"(ד) (1) בית המשפט לא יעכב ביצוע צו בבקשה שהוגשה לפי סעיף זה אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, ואם נוכח כי העבודה האסורה או השימוש האסור שלגביהם חל הצו אינם מסכנים את שלום הציבור או את בטיחותו;
(2) נוסף על האמור בפסקה (1), בית המשפט לא יעכב את ביצועו של צו הריסה שניתן לפי סעיפים 217, 221, 235, 237, 239 או 254ב אם העבודה האסורה אינה תואמת את התכנית החלה על המקרקעין או אם מצא כי העבודה שלגביה ניתן הצו נמשכה, לאחר שהומצא הצו; לעניין זה, "תכנית" – תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה בלא צורך באישורה של תכנית נוספת.
(ה) תקופת עיכוב הביצוע בהחלטה לפי סעיף קטן (ד) לא תעלה על שישה חודשים".

בעתפ"ב 10568-01-20 אנגל ואח' נ' הועדה לתכנון ובניה בעמק המעיינות (14.05.20) התקבל ערעור על החלטה הדוחה הארכת מועד לביצוע צו וזאת לאחר שנקבע כי "לא ניתן לייחס להם את העיכוב בהליך בשל המצב הפוליטי שהביא ל – 3 מערכות בחירות, במהלכן לא ניתן היה לקדמו. משכך, הרי שלא התאפשר למערערים למצות את פרק הזמן שהוקצה להם בגזר הדין, בהסכמת המשיבה, ולא ראיתי טעם טוב למנוע מהם היום להשלימו".

ומן הכלל אל הפרט - אומנם, הבקשה הראשונה של הנאשמת הוגשה ביום 16.7.19 בחלוף המועד שנקבע לכניסת הצווים לתוקף (12.6.19) כך שמדובר בצווים שנכנסו לתוקפם.
עם זאת, בניגוד לבקשה שהוגשה ביום 20.01.21 ונדחתה, הרי שבקשה זו לוותה בהסברים ונספחים מהם עולה שהנאשמת, לפחות בעת האחרונה, פועלת במרץ להסדרת השימושים. על פי הבקשה וצרופותיה, עוד במהלך ההליך המשפטי שכרה הנאשמת שירותי אדריכלית לצורך הסדרת השימושים במבנים. כמפורט במכתב מאת האדריכלית, הת כנית שהוגשה קיבלה את אישור המושב והוועדה המקומית והיא הוגשה לרמ"י ביום 09.09.19. הטיפול של רמ"י ארך זמן, בין היתר נוכח מגפת הקורונה ולאחרונה שולמו היטלי השבחה והחומר הוגש שוב לרמ"י. כמו כן המאשימה הסכימה לארכה המבוקשת לאחר שבדקה את המצב בשטח ומצאה שהשימושים הופסקו וי שנה היתכנות תכנונית לקבלת היתר.

משכך יש לראות בהפסקת השימוש ובקיומה של היתכנות תיכנונית ופעולותיה של הנאשמת בעת האחרונה כשינוי נסיבות המצדיק בחינת ההחלטה מיום 26.1.21 בשנית.

נוכח כל האמור לעיל שוכנעתי, כי בנסיבות המפורטות לעיל יש כדי להוות טעמים מיוחדים בגינם יש לעכב ביצוע הצו למשך 6 חודשים.

אשר על כן, בנסיבות החריגות שנוצרו, מצאתי לשנות מהחלטתי מיום 26.1.21, לקבל את הבקשה ולהורות על עיכוב ביצוע צו ההריסה למשך 6 חודשים נוספים מהיום, דהיינו עד ליום 12.9.21.

המזכירות תעביר ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ח אדר תשפ"א, 12 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דבורה שוימר וייס
נתבע: ועדה מקומית לתכנון שורקות
שופט :
עורכי דין: