ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל חברה לביטוח בע"מ נגד אלפרד גאדיד אלי :

לפני כבוד השופט אריה ביטון

המבקשים/הנתבעים:

  1. כלל חברה לביטוח בע"מ
  2. משה טובול

נגד

המשיב/התובע:
אלפרד גאדיד אלי

החלטה

1. לפניי בקשה לסילוק על הסף של התביעה, שהוגשה על דרך של המרצת פתיחה, בטענה כי זו אינה ראויה להתברר כהמרצת פתיחה למתן סעדים הצהרתיים, שכן המדובר בתביעה נזיקית כספית.

2. עניינה של התובענה בדרישת המשיב למתן סעד הצהרתי לפיו הוצאה פוליסת ביטוח שגויה לבניין שהקים ברח' הלח"י 22 בת"א. הרקע להגשת התובענה הוא, בין היתר , אירוע מיום 4.1.20 ובו הוצף חניון המבנה במי גשמים, כאשר במהלך אירוע זה טבעו שניים מדיירי הבניין.

תמצית טענות הצדדים

3. המבקשים, חברת הביטוח וסוכן הביטוח מטעמה, טוענים כי בין הצדדים מתנהלים הליכים משפטיים נוספים שהמחלוקות והסוגיות בהם - הן בזיקה ישירה להליך דנא. עוד נטען, כי המשיב איננו מסתיר כוונתו לעתור על בסיס ההליך כאן בהליך נוסף בדרישות כספיות, כך שזוהי מערכה ראשונה, שנועדה לחסוך תשלום אגרת משפט. לטענתם, התובענה כוללת שתי עילות שאף אחת מהן אינה מהווה תובענה לסעד הצהרתי אלא המדובר בתובענה כספית נזיקית לכל דבר וענין. עילה אחת הינה לקביעה כי הפוליסה שהוצאה למבנה איננה נכונה ויש להתאימה לפוליסה עם כיסוי מתאים. והשניה, כי אם ייקבע כי לא ניתן לשנות את הפוליסה, כי אז יש להצהיר כי המבקש 2 חב בסכום כספי. כמו כן, העניינים בליבת התובענה טעונים סימוכין בראיות ומשכך התובענה לא יכולה להתנהל בהליך מהיר אלא בדרך הרגילה. לאור ההלכה הפסוקה, לפיה בעל דין לא יקבל סעד הצהרתי מקום בו הוא יכול לתבוע סעד ממשי, יש לסלק את התובענה שהוגשה לסעד הצהרתי על הסף.

4. לטענת המשיב, אין המדובר בתביעה כספית, אין לדעת אם כלל תהיה תביעה כספית ואין לדעת מה היקפה. כמו כן, מדובר בסעד משני לסעד הראשי, שאף הוא הצהרתי . העובדות כפי שעולות מכתבי הטענות אינן מורכבות ומסובכות ו כן מרבית העובדות והראיות להם צריך להיזקק לשם מתן הכרעה בשאלה המרכזית ברורות לכל - הן לעניין הנכס, הן לעניין העובדה שהיה מיועד למגורים והן לעניין הפוליסה , שפשוט אינה מתאימה ואינה נכונה. יתר על כן, דיון על דרך המרצת פתיחה יהיה נוח ויעיל.

דיון והכרעה

5. הלכה פסוקה היא, כי השימוש בסמכותו של בית המשפט עת דן הוא בבקשה לסילוק על הסף ייעשה בזהירות המתחייבת, כאשר רק במקרים חריגים ייטה בית המשפט לקבל בקשות מסוג זה ובטרם נערך בירור ראייתי וליבון ראוי של טענות הצדדים [ יואל זוסמן, סדרי הדין האזרחי, 387 (מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך, 1995.[( במקרה דנן, אין טענות המבקשים נסובות על כך כי אין למשיב עילת תביעה כלשהי כנגדם, אלא כי בירור התובענה בדרך של המרצת פתיחה אינו מתאים ואינו יעיל לנסיבות הענין, וכי בהתאם לתקנה 258 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), יש להורות על הפניית התובענה להתנהל בסדר דין רגיל.

6. לשונה של תקנה 258, העוסקת בסמכות בית המשפט לבטל תביעה המוגשת בדרך של המרצת הפתיחה, קובעת כך:

"בכל שלב של הדיון רשאי בית המשפט, אם נראה לו כי אין זה מן הראוי לטפל בבקשה בדרך המרצת פתיחה, לבטל את המרצת הפתיחה ולהפנות את בעלי הדין לתובענה בדרך הרגילה או לדון בה כאילו היתה תובענה בדרך הרגילה, ולשם כך רשאי הוא להורות על הגשת כתבי טענות."

7. המשיב הגיש תביעתו תוך שהוא נסמך על תקנה 253 לתקנות הקובעת כי: "תובענה לסעד הצהרתי גרידא מותר להגיש בדרך המרצת פתיחה". יחד עם זאת, עיון בכתב התביעה מגלה, כי נתבעים שני סעדים שונים : האחד, כי בית המשפט נדרש להצהיר כי הפוליסה, שהונפקה על ידי המבקשים לטובת פרויקט של המשיב, אינה נכונה, הוצאה ברשלנות, ויש להתאימה לפוליסה מסוג "מבנה מגורים". והאחר, כי בית המשפט מתבקש לקבוע כי ככל שייקבע כי לא ניתן לשנות את הפוליסה, או אז יחויב המבקש 2 באופן אישי בכל הפרש כספי א שר יכול לנבוע מפער הזכויות להם היה זכאי המשיב, לו לא היה המבקש 2 רשלן באופן הוצאת הפוליסה , ובכל תביעה עתידית הקשורה לכיסוי פוליסה זו.

8. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, ולאור הסעדים הנתבעים בהמרצת הפתיחה, מצאתי לקבל את ה בקשה ולהורות על הפניית התובענה לידון בסדר דין רגיל. העובדה, כי יש בידי המשיב לתבוע ס עד מלא וממשי, תחת הסעד ההצהרתי הנתבע, מהווה שיקול כנגד מתן סעד הצהרתי (ראו: י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי, 563, (מהדורה שביעית, 1995) , וכן, רע"א (ירושלים) 84/98 צעד בריא- אלוש אורטופדיה בע"מ נ' sensograph belgium nv (פורסם בנבו, 11.03.1998) ). תביעה בה הטענה המרכזית הינה לרשלנות סוכן הביטוח ולתחולת כיסוי ביטוחי לאירוע מסוים או לנזקים מסוימים שאירעו, לא ראויה כי תידון תחת המרצת פתיחה , כאשר , למצער, צפויה תביעה כספית אחת נוספת לאחריה, וכל מטרתה של קביעה שכזו היא לשרת את הסעד הכספי העיקרי. מטרת ההליך המשפטי על דרך של המרצת פתיחה הינה ייעול הדיון ומניעת כפל התדיינויות , ואין זה כך בתובענה זו שלפנינו .

9. המשיב מפנה במסגרת כתב תביעתו לשומתו של השמאי מר חסון מטעם המבקשים, ש ערך שומה לנזק שאירע ביום 4.1.20, המסתכם להערכתו בסך של 541,598 ₪. לפיכך, ראוי היה כי התביעה תוגש תוך שהיא מציינת את סכום התביעה בראשה, המתבסס על הפרש בין הכיסוי שניתן בפועל על ידי חברת הביטוח לבין הכיסוי שהיה צריך להינתן, לפי שיטתו של המשיב עצמו. המשיב לא פירט מדוע ראוי לפצל את הדיון ומהו האינטרס הלגיטימי לנקוט בדרך זו של המרצת פתיחה, כאשר בפועל כבר קיימות תביעות בגין האירוע נשוא תיק זה, אשר מתבררוץ בבית המשפט וייתכן בסבירות גבוהה כי צפויות תביעות נוספות אף לאחר תביעה זו.

10. זאת ועוד, המבחן המקובל בהתאם להלכה הפסוקה, ביחס לניהול התובענה בדרך של המרצת פתיחה, הוא האם בירורה של התביעה בדרך זו הינו נוח ויעיל (ראו: אורי גורן , סוגיות בסדר דין אזרחי, 473 (מהדורה תשיעית, 2007)) . לא מצאתי כי בירור התביעה כנגד הסוכן וחברת הביטוח בדרך של המר צת פתיחה, יביא להכרעה מהירה, יעילה וצודקת בנסיבות העניין. מדובר בתביעה בה צפויים להישמע עדים לעניין הרשלנות הנטענת ולאחריה יידונו חוות דעת מומחים ביחס לנזקים הנטענים, וכל זאת כמקדמה לקראת דיון בתביעה הכספית, ומשכך פיצולה של התביעה לשני שלבים, הצהרתי וכספי, לא יהיה נוח או יעיל ורק יצור כפל תביעות מקום שבידי המשיב לתבוע סעד ממשי .

סוף דבר

11. אשר על כן, ו לאור האמור לעיל, מצאתי לקבל את הבקשה להורות על העברתה של התובענה לידון בסדר דין רגיל. המשיב רשאי להגיש כתב תביעה מתוקן , הכולל את סכומה של התביעה, ותשלום האגרה על פי דין, וזאת בתוך 30 ימים, שאחרת תמחק התביעה להמרצת הפתיחה.

12. המשיב ישא בהוצאות הבקשה בסך של 2 ,500 ₪ שישולמו לידי המבקשים בתוך 30 ימים מהיום.

ניתנה היום, ט' אדר תשפ"א, 21 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כלל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: אלפרד גאדיד אלי
שופט :
עורכי דין: