ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רשת תיכוני טומשין בע"מ נגד המועצה המקומית טובא זנגרייה :

לפני כבוד השופט יונתן אברהם
המבקשת
רשת תיכוני טומשין בע"מ (חל"צ)
ע"י ב"כ עו"ד א. בליזובסקי

נ ג ד

המשיבה
המועצה המקומית טובא זנגרייה
ע"י ב"כ עו"ד נ. עואודה

פסק דין

הסעד המבוקש בתובענה

בתובענה זו מבוקש להצהיר, כי המבקשת זכאית מכח מכרז בו זכתה בשנת 2014 , ומכח חוזה שחתמה עם המשיבה ביום 19.8.14 (שתוקפו לחמש שנים) ואשר תוקפו הוארך שיום 5.3.20 לשנתיים נוספות , להפעיל בית ספר של המשיבה (סמל מוסד - 249250- להלן- "בית הספר") הכולל בית ספר תיכון וחטיבת ביניים עד לסוף שנת הלימודים תשפ"ב, וכי המשיבה מנועה מלנקוט פעולות כלשהן (לרבות מול משרד החינוך) על מנת להפעיל את בית הספר בעצמה.

הסכמה דיונית

לאחר קיום הליך מקדמי, נקבע תיק זה לשמיעת ראיות ברם, לפי בקשת/הצעת המבקשת מיום 26.1.21 (בהיעדר תצהיר תומך לכתב התשובה שהוגש ע"י המשיבה ובהיעדר מחלוקת באשר לעיקרי העובדות) , ולנוכח הסכמת המשיבה מיום 28.1.21, הושג הסדר דיוני לפיו המחלוקת בין הצדדים הינה מחלוקת מש פטית וניתן להכריע בה לפי כתבי בי הדין שהוגשו.

בהתאם לכך ניתנה הנחיה להגשת סיכומי טענות בכתב ואלו הוגשו.

בסיכומיה הרחיבה המשיבה את גדר המחלוקת (לטענות המרמזות לקבלת שוחד ולקיומה של חקירה משטרתית בעניין זה) ולאחר שהתנגדה לכך המבקשת, ניתנה ביום 18.2.21 החלטה המקבלת את ההתנגדות הנ"ל ומורה על מחיקת אותם סעיפים וכן ראיה שצורפה שלא כדין לסיכומים מתוך סיכומי המשיבה.

אביא להלן את המחלוקת כפי שהיא עולה מטיעוני הצדדים בסיכומיהם .

טיעוני המבקשת

בשנת 2014 זכתה המבקשת במכרז להפעלת בית הספר הנ"ל. בעקבות זכייתה נחתם חוזה להפעלתו למשך 5 שנים עם אופציה להארכה למשך 5 שנים נוספות. ההסכם הוארך לאחרונה ביום 9.3.20 למשך שנתיים נוספות. המבקשת פנתה בעקבות זאת וקיבלה ממשרד החינוך רשיון הפעלה לבית הספר הנ"ל לשנת תשפ"א.

עובר להגשת התובענה נודע למבקשת כי המשיבה מנסה לטרפד את קבלת רשיון ההפעלה ממשרד החינוך לשנת הלימודים תשפ"ב וכי בכוונתה להפעיל את בית הספר בעצמה בניגוד למוסכם בין הצדדים.

לאחר פניה ליועצה המשפטי של המשיבה טען הלה כי ביום 22.7.20 החליטה המשיבה להפסיק את ההתקשרות מול המבקשת ולהפעיל את בית הספר הפעלה עצמית נוכח כי התברר למשיבה לטענתה , שאין סיכוי שהמבקשת תקבל אישור חדש להפעלת בית הספר ללא מכרז חדש.

לטענת המבקשת, פועלת המשיבה בחוסר תום לב לטרפוד קבלת רשיון הפעלה למבקשת ממשרד החינוך תוך הפרת ההסכם שנכרת בין הצדדים.

לפי סעיף 13 להסכם בין הצדדים התחייבה משיבה לפעול ולעשות כל שניתן כדי לסייע בידי המבקשת לקבל ממשרד החינוך את האישורים הנדרשים להפעלת בית הספר, עד תום תקופת ההתקשרות לרבות קבלת סמל בית הספר ע"ש המבקשת. כן התחייבה המשיבה לספק למבקשת את האישורים הנדרשים לשם הפעלת בית הספר לרבות אישורי בטיחות וכיו"ב.

תחת זאת נאחזת המשיבה בעובדה כי המבקשת לא קיבלה את רשיון ההפעלה שאת קבלתו מטרפדת המשיבה.

לטענת המבקשת היא השקיעה בבית הספר מליוני ₪ והשיגה אגב שנות הפעלתו הישגים ניכרים ובין היתר, העלאת אחוז הזכאים לבגרות עד כדי 60%.

נטען כי לאחרונה פנתה המבקשת למנהל אגף רישוי מוסדות חינוך במשרד החינוך, מר פארס טאוויל וביקשה לאשר לה את הפעלת בית הספר לשנת הלימודים הבאה וכן לפתוח בעבורה את המערכת הממוחשבת במשרד החינוך המאפשרת קבלת רשיון הפעלה לשנת הלימודים הבאה. פתיחת המערכת הממוחשבת תיעשה רק לאחר קבלת אישור עקרוני להפעלת בית הספר. אכן בחודש מאי 2000 ניתן למבקשת אישור לפתיחת המערכת הממוחשבת.

כמו כן הגישה המבקשת דרך המערכת בקשה לקבלת רשיון הפעלה לשנת תשפ"א וקיבלה מכתב לפיו בקשתה נקלטה במערכת. במכתב זה נתבקשה המבקשת להגיש אישור היועץ המשפטי של המשיבה לפיו ההסכם בין הצדדים הינו בתוקף לשנת תשפ"א.

כמו כן נערכה לבית הספר הערכה פדגוגית ע"י מפקחת משרד החינוך בחודש יולי 2000. בהערכה זו צויין מפורשות כי בבית הספר יש עליה בזכאות לבגרות מזה שלש שנים תוך שמירה על טוהר הבחינות ושיפור באקלים הבית ספרי.

דא עקא, באותו דו"ח צויין גם כי בשיחה של המפקחת עם מנהל אגף הרישוי עלה כי המשיבה מבקשת להשיב אליה את הבעלות על בית הספר. כך נודע למבקשת על כוונתה של המשיבה שלא לקיים את ההסכם.

נטען כי במכתבו הנ"ל של עו"ד עואודה יועצה המשפטי של המשיבה מיום 22.7.20 צויין כי המשיבה החליטה להפסיק את ההתקשרות עם המבקשת בשל סירוב משרד החינוך ליתן למבקשת את האישור להפעלת בית הספר לשנת הלימודים הבאה לנוכח חוזר מנכ"ל משרד החינוך מס' 4/19 האוסר לטענת עו"ד עואודה על המשיבה להתקשר עם המבקשת לשנת הלימודים הבאה ומחייב עריכת מכרז חדש. כן צויין בסעיף 6 לאותו מכתב כי קיימת פרשיה חמורה בה מעורבת המבקשת או הנהלתה במעשה שחיתות בזיקה ישירה להפעלת בית הספר וכי הורים רבים הודיעו למשיבה שעקב כך לא ישלחו את ילדיהם לבית הספר.

המבקשת הכחישה מעורבותה בפרשית שחיתות כאמור וטענה כי מדובר בטענה בעלמא. יחד עם זאת ציינה המבקשת כי שני נושאי משרה בה מחקרו כחודש לפני הגשת התובענה בחקירה שהיקפה וטיבה אינם ידועים לה וכן לא ידוע לה אם יוחסו לאותם שניים חשדות כלשהם. מכל מקום אין מדובר בחשד המיוחס למבקשת כתאגיד.

כן טענה המבקשת כי פרוטוקול החלטת המועצה הנ"ל על הפסקת ההתקשרות עם המבקשת לא נשלח למבקשת על אף שביקשה זאת.

בעקבות זאת פנתה המבקשת וכתבה ליועצה המשפטי של המשיבה כי אך לפני 4 חודשים חודש ההסכם עימה וכן כי הוראת חוזר המנכ"ל הנ"ל קובעת כי אין בה כדי לפגוע בחוזים שנחתמו והיו תקפים קודם לפרסומה.

כן נטען כי עקב מגיפת הקורונה נשלח ע"י משרד החינוך לכל הרשויות המקומיות מכתב ובו הובהרה סיבת עדכון נוהל חוזר המנכ"ל. נטען כי באותה הבהרה ניתנה האפשרות להאריך ולדחות בשנה נוספת קיומו של מכרז חדש מקום בו לא נחתמו קודם לנוהל חוזים חדשים (להלן:- " הוראת ההארכה ").

משפטית טענה המבקשת כי לא נתקיימה למשיבה עילה כלשהי שלא לקיים את ההסכם והמשיבה אף פועלת בחוסר תום לב כדי לטרפד את ההסכם בין הצדדים בניגוד לדין.

כן טענה המבקשת כי החלטת המשיבה להפסקת ההתקשרות עימה מנוגדת לכללי המשפט המנהלי בין היתר משום שנתקבלה ללא שימוע של המבקשת, נתקבלה בשרירות וללא כל נימוק.

תשובת המשיבה

המשיבה לא חלקה על כך כי המבקשת זכתה במכרז, התקשרה עמה בהסכם ל-5 שנים (עד ל-30.8.19) וזה אף הוארך ביום 9.3.20 לשנתיים נוספות ועד ליום 30.6.22 .

לטענתה, על ההסכם חל חוזר מנכ"ל מ. החינוך מס' 4/2019 (להלן:- "החוזר"). כמו כן, לפי החוזר הנ"ל הוטלה חובה על הרשויות לפרסם מכרז בהתאם לתנאי החוזר לקראת מועד סיומה של תקופת ה ניהול לפי החוזה או לקראת שנת הלימודים תשפ"א לפי המוקדם מבניהם. במקרה דנן משמעות החובה היתה לצאת למכרז ביום 30.6.21 .

עוד נטען כי החוזר מבחין בין חטיבה עליונה לבין חטיבת ביניים, כאשר לפיו "בעלות תוכל לקבל זכות הפעלה אך ורק על חטיבה עליונה..." וגם אם יש לדחות את היציאה למכרז מפאת הוראת ההארכה הנוגעת לתקופת הקורונה, עדיין יש להחזיר את הבעלות וההפעלה של חטיבת הביניים לידי המשיבה.

בעניין זה הפנתה המשיבה להסכם בין הצדדים מיום 21.3.14 שבו נכתב כי הצדדים מעוניינים להפעיל בית ספו חטיבת ביניים ותיכון. לטענת המשיבה מכך עולה כי גם אם יש דחיה בהוראת ההארכה, עד לשנת הלימודים תשפ"ב, עדיין יש ל החזיר לידי המשיבה באופן מיידי את בית הספר חטיבת הביניים.

לאור האמור נתבקשה דחיית התובענה.

דיון והכרעה

כאמור, אין חולק בדבר זכייתה של המבקשת במכרז כדין, בדבר חתימתה על הסכם ובדבר הארכתו כנטען ע"י המבקשת עד לתום שנת הלימודים תשפ"ב.

השאלה הטעונה הכרעה היא האם חוזר המנכ"ל הנ"ל מחייב את המשיבה לפרסם מכרז חדש על אף ההסכם שנחתם בין הצדדים והוארך ולחלופין, גם אם אינו מחייב זאת באופן מלא , האם הוא מחייב בכל מקרה החזרת הניהול של חטיבת הביניים למשיבה?

לשאלות הנ"ל שתיהן, יש להשיב בשלילה מוחלטת כפי שיובהר להלן.

טרם אביא את הוראת החוזר הרלוונטית לענייננו, אצא מתוך ההנחה כי החוזר הנ"ל אכן קובע חובת מכרז החל משנת הלימודים תשפ"א כפי שאכן צויין בו.

כמו קובע החוזר, בזיקה לשאלה החלופית, (בעמוד 4 שבו ) כי:- "בעלות (לפי הגדרתה בחוזר –"מי שקיבל רשיון הפעלה על בית ספר...") תוכל לקבל זכות הפעלה אך ורק על חטיבה עליונה בין אם היא חטיבה עליונה עצמאית ובין אם היא חלק מבית ספר שש שנתי. בית ספר ארבע שנתי יוכר לצורך עניין זה בלבד כחטיבה עליונה . בכל מקרה חטיבת הביניים נשארת בבעלות המדינה והרשות".

על אף האמור, אין בכל אלה כדי להועיל למשיבה ודין התובענה להתקבל. שכן, בעמוד 2 לחוזר תחת הכותרת "הבהרות" הובאה בחוזר ההסתייגות הבאה:
"יובהר, כי אין בנהל זה כדי לפגוע בחוזים שנחתמו כדין והיו קיימים ותקפים לפני פרסומו של נוהל זה ".

בחוזה ההתקשרות בין הצדדים מיום 19.8.14, הוא החוזה הבסיסי בין הצדדים המכיל באריכות את כל פרטי ההתקשרות ביניהן, נקבעה בסעיף 83 תקופת התקשרות בת 5 שנים שניתן להאריכה לפי סעיף 85 לחוזה הנ"ל בשתי תקופות נוספות בנות 3 שנים כל אחת.

אין חולק כי ביום 5.3.20, מכח הוראת ההארכה שבהסכם המקורי משנת 2014, האריכו הצדדים בהסכמה את החוזה למשך שנתיים נוספות עד ליום 30.6.22.

הנה כי כן, הואיל שההתקשרות בין הצדדים שהחלה משנת 2014 ו הוארכה למשך שנתיים נוספות, קד מה להוצאת החוזר הנ"ל בשנת 2019, פשיטא שהוראות החוזר אינן חלות על ההתקשרות בין הצדדים נוכח הוראת ההבהרה/הסתייגות הנ"ל, בין לגבי הצורך במכרז ובין לגבי ההפרדה בין החטיבה העליונה לבין חטיבת הביניים.

אמנם, בהמשך להסתייגות הנ"ל שקבעה "כי אין בנהל זה כדי לפגוע בחוזים שנחתמו כדין והיו קיימים ותקפים לפני פרסומו של נוהל זה " נקבע גם:- "עם זאת, אם יש לרשות המקומית הסכם עם גוף מפ עיל והסכם זה סותר הנחיות בנושא הקצאת תקציבים לבית הספר, תקורה וניוד משאבים, כאמור בחוזר זה להלן, הרי שעל הרשות המקומית להחיל , ככל שניתן, על ההתקשרות הקיימת את הוראותיו של חוזר זה בנושאים הללו החל משנת הלימודים תש"פ" . (ההדגשה בקו אינה במקור- י"א.).

עינינו הרואות, אפילו מקום בו קיימת סתירה בין הנחיות מסויימות בחוזר (בנושאי הקצאת תקציבים לבית הספר, תקורה וניוד משאבים ) אין החוזר מחייב ביטול החוזה כולו , אלא רק התאמתו בעניינים אלו בלבד להוראות החוזר וגם זאת, "ככל שניתן".

משנמצא כי אין בסיס לטענת המשיבה לפיה חוזר המנכ"ל הנ"ל מחייב אותה לעריכת מכרז חדש , או לביצוע הפרדה בין החטיבה העליונה (ביה"ס התיכון) לבין חטיבת הביניים, אלא מסייג את תחולתו על החוזה שכרתה המשיבה עם המבקשת בשנת 2014 (שהוארך כאמור לעיל למשך שנתיים נוספות), הרי דין טענותיה של המשיבה להידחות ודין התביעה להתקבל.

לאור האמור מתקבלת התובענה ומוצהר בזאת כדלקמן:

המבקשת זכאית מכח מכרז בו זכתה בשנת 2014, ומכח חוזה שחתמה עם המשיבה ביום 19.8.14 (שתוקפו לחמש שנים) ואשר תוקפו הוארך שיום 5.3.20 לשנתיים נוספות, להפעיל בית ספר של המשיבה (סמל מוסד - 249250- להלן- "בית הספר") הכולל בית ספר תיכון וחטיבת ביניים עד לסוף שנת הלימודים תשפ"ב, והמשיבה מנועה מלנקוט פעולות כלשהן (לרבות מול משרד החינוך) על מנת לטרפד זכאותה זו של המבקשת ו/או להפעיל את בית הספר בעצמה עד תום שנת הלימודים תשפ"ב .

ההתקשרות הנ"ל בין הצדדים תקפה על אף קיומו של חוזר מנכ"ל משרד החינוך מחודש 4/2019, ועל כן על המשיבה חלות כל החובות הקבועות בהסכם לרבות חתימה על כל מסמך הנדרש למבקשת לצורך קבלת רשיון מפעיל ממשרד החינוך, עד לסוף תקופת ההסכם המוארך.

המשיבה תשלם למבקשת הוצאות הליך זה בסכום כולל של 25,000 ₪.

המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, י' אדר תשפ"א, 22 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רשת תיכוני טומשין בע"מ
נתבע: המועצה המקומית טובא זנגרייה
שופט :
עורכי דין: