ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורן לייב נגד ליגלוג'יק בע"מ :

06 אוקטובר 2020
לפני: כבוד השופט אלעד שביון
נציג ציבור עובדים מר משה בן דוד
נציג ציבור מעסיקים מר אבי אילון

התובע:
אורן לייב
ע"י ב"כ עו"ד סיגל פעיל וזוהר גיפס
-
הנתבעים:

  1. ליגלוג'יק בע"מ
  2. נורי בכור
  3. שמואל גולדברג

ע"י ב"כ עו"ד רמי לנדא

החלטה

בפנינו בקשת הנתבעים 2-3 (להלן – הנתבעים) לדחיית התביעה כנגדם על הסף.

עיקר טענות הצדדים:
הנתבעים עתרו לסילוק התביעה כנגדם על הסף.
לגרסתם, צירופם להליך נובע מתוך מטרה ברורה להפעיל עליהם לחץ פסול. למעט טענה עלומה וכללית לחריגה מסמכות, שאין בצדה תימוכין, אין בפי התובע כל טענה מבוססת לפיה הנתבעים חרגו מסמכויותיהם, קיבלו החלטה באופן עצמאי ובמנותק מהחברה, פעלו שלא לטובת החברה או כיוצא באלה טענות.
משאין חולק שהחברה היא זו שהעסיקה את התובע ומשאין חולק כי התנהלות הנתבעים אל מול התובע הייתה במסגרת תפקידם בחברה, הרי שהגשת התביעה כנגדם נעשתה תוך שימוש בוטה ולרעה בהליכי משפט.
התובע פוטר מעבודתו בחברה משיקולים ענייניים גרידא לאחר אינספור הזדמנויות שקיבל לשיפור תפקודו ותוך הליך שימוע שנערך כדין כמפורט בכתב ההגנה.
על פי הדין לביה"ד אין סמכות לדון בתביעה כנגד הנתבעים, שכן הם לא היו מעסיקיו של התובע ואף לא חליפיו של המעסיק.
בניגוד לטענת התובע, גם היותו של הנתבע 2 בעל מניות בחברה אינו מקי ם לביה"ד את הסמכות לדון בתביעה כנגדם שהרי עקרון יסוד הוא כי מכוח האישיות המשפטית הנפרדת, פעולותיו של בעל מניות אינן מזוהות עם החברה והוא אינו אחראי לחובותיה. התובע לא הצביע ולו על הצדקה אחת להרמת מסך ההתאגדות של החברה כלפי הנתבעים.
כל הפעולות המיוחסות לנתבעים בכתב התביעה נעשו בכובעם כמנכ"ל החברה וכמנהל השיווק בחברה. התובע לא הצביע ולו על פעולה אחת שהיא בגדר הפרת חובה כלשהי כלפיו. נפקדותן של טענות וראיות אלו לחיובם האישי של מנהלים בחברה, מוכיחה כי הנתבעים פעלו כדין ולכן אין כל בסיס משפטי או עובדתי לחיובם האישי.
בשום שלב התובע גם לא טען כי הנתבעים פעלו מולו באופן עצמאי ו/או התחייבו כלפיו באופן אישי, ולא כמנהלים או כאורגנים בחברה. מכאן, שגם אם יוכחו מלוא טענותיו של התובע (המוכחשות), אין מדובר במעשים או מחדלים של הנתבעים המבססים אחריות אישית שלהם.
הנתבעים מעולם לא התחייבו כלפי התובע באופן אישי וכל פעולותיהם נעשו במסגרת סמכותם בתפקידם בחברה. התובע היה קשור בחוזים עם החברה בלבד.
יש לסלק את התביעה כנגדם מחמת היעדר עילה ומחמת היותה של התביעה קנטרנית וטורדנית.

בתשובה לבקשה טען התובע כדלקמן:
יש לדחות את הבקשה.
כתב התביעה מגולל מסכת חמורה בה שני נושאי משרה בחברה, הם הנתבעים, חרגו באופן קיצוני מסמכותם ונקטו כלפי התובע במעשי התעמרות, הטעייה, אלימות וחוסר תום לב קיצוני.
התובע פותה ע"י הנתבעים לעקור מביתו בארה"ב עם משפחתו ולבצע עלייה לארץ על בסיס מצגי השווא וההטעיות כלפיו אך כדי לחוות מסכת השפלות והתעמרויות במהלך עבודתו, בסופן פוטר ללא הליך חוקי באופן משפיל, רק משום שהעז לעמוד על נקיטת קו שיווקי שאינו כולל הטעייה חמורה של ציבור הלקוחות והמשקיעים.
מעיון בכתב התביעה עולה עילת תביעה ממשית כנגד הנתבעים.
כאמור בפסיקה, העובדים אינם מתקשרים רגילים ומעמדו המיוחד של העובד כמתקשר עם החברה יוצר רמת אחריות מיוחדת ומוגברת של החברה כלפיו שמקורה בחובת תום הלב המוטלת על החברה.
בענייננו פעלו הנתבעים תוך חריגה משמעותית מחובת תום הלב המוטלת עליהם כפי שמפורט בהרחבה בכתב התביעה.
המסכת העובדתית המפורטת היטב בכתב התביעה, לרבות הפעולות המיוחסות לנתבעים אם וכאשר יוכחו, עשויות להוביל לחיובם ביחד ולחוד באופן אישי. בנסיבות אלו נחוץ בירור עבודתי ומשפטי לעניין הטענות החמורות שעולות כנגד הנתבעים.

הנתבעים בתגובתם שבו על טיעוניהם וכן ציינו, כי התובע לא טען בכתב התביעה כי יש לחייב את הנתבעים באופן אישי או להרים את מסך ההתאגדות בינם לבין החברה ולכן גם לא ביקש סעדים כלשהם כנגד הנתבעים.
הנתבעים הוסיפו, כי בתביעה אין את הפירוט הנדרש לצורך הרמת המסך או חיובם של הנתבעים באופן אישי, התביעה אינה נופלת בגדר החריגים המצדיקים הרמת מסך ההתאגדות ואינה נופלת בגדר החריגים המצדיקים ייחוס אחריות אישית לנתבעים. עוד ציינו הנתבעים, כי הנתבע 3 היה מנהל השיווק בחברה בתקופת העסקתו של התובע ומסיבה זו גם עבד בשיתוף עם התובע. נתבע 3 לא היה אורגן של החברה ולכן גם לא יכולה לחול עליו אחריות אישית בגין פעולות שביצע במסגרת תפקידו.
מחיקת התביעה כנגד הנתבעים לא תמנע את בירור התביעה כנגד החברה.

יצוין, כי לאחר הגשת הבקשה, התשובה והתגובה הגיש התובע כתב תביעה מתוקן ולאחר הגשתו הודיעו הנתבעים, כי הם עומדים על הבקשה.

דיון והכרעה:
הלכה היא כי סעד של דחיה או מחיקת תביעה על הסף מופעל ביד קמוצה ובמשורה ובבתי הדין לעבודה קצרה המשורה עוד יותר. לעולם יעדיפו בתי הדין את בירור התובענה לגופה על פני מחיקתה על הסף (דב"ע מז/15-3 אפנר יצחק ואח' – מפעלי הנדסה לחינוך; דב"ע נא/31-3 חיפה כימיקלים נ' אברהם רמי כלפון, פד"ע כב 518). מגמתם של בתי המשפט בכלל ובתי הדין לעבודה בפרט לברר ולהכריע לגופם של דברים על פני סילוק על הסף נועדה לאפשר לבעלי הדין להשמיע הטענות בדיון ולממש זכות משפטית (ע"ע (ארצי) 36713-01-14 בוריס טרנו נ' דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ).

כל עוד קיימת אפשרות, ולוּ קלושה, שתובע יזכה בסעד שתבע, אין נועלים בפניו את שערי בית הדין (ע"ע 408/07 מדינת ישראל - כהן, 13.2.2008).

לאחר שעיינו בכתבי הטענות, בבקשה, בת שובה ובתגובה מצאנו לדחות את הבקשה.

תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 (להלן - התקנות) קובעת כי בית הדין רשאי בכל עת, לבקשת בעל דין או מיוזמתו, למחוק על הסף כתב טענות אם אין הכתב מגלה עילה. היינו, מקום בו כתב התביעה מפרט עילת תביעה, די בכך כדי לדחות את הבקשה לסילוק על הסף. תקנה 45 לתקנות קובעת, כי ביה"ד רשאי בכל עת, לבקשת בעל דין או מיוזמתו לדחות על הסף תביעה עקב מעשה בית דין, חוסר סמכות או על פי כל נימוק אחר שעל פיו סבור ביה"ד שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה בנוגע לאותו נתבע.

בכתב התביעה המתוקן צוין לגבי הנתבעים, בין היתר, כדלקמן:

"11. הנתבע 2, מר נורי בכור, הינו מנכ"ל החברה, והמחולל המרכזי, הן של הפגיעה וההתעמרות בתובע, ובפיטוריו הבלתי חוקיים והן בפגיעה ובהטעיית לקוחותיה ומשקיעיה של החברה.
12. הנתבע 3, מר שמואל (שמולי) גולדברג, משמש כסגן נשיא שיווק בחברה והינו שותף ליחס האלים, המטעה והמתנכל לתובע ולפיטוריו הבלתי חוקיים וכן שותף משמעותי בהטעיית לקוחותיה ומשקיעיה של החברה.
13. הנתבעים 2-3 אף מובילים את החברה לפגוע בתובע לאחר פיטוריו באמצעות הוצאת דיבתו והכפשתו בפני מעסיקים פוטנציאליים.
14. תביעה זו מוגשת באופן אישי כנגד הנתבעים 2-3 לאור החריגה המשמעותית של השניים מסמכויותיהם בחברה ולאור פעולותיהם שלא לטובת החברה, בין היתר, בהתנהלות כנגד התובע כמפורט בהרחבה בכתב תביעה זה להלן.
...
17. כפי שיפורט להלן, בנסיבות החמורות שיתוארו להלן, חרגו הנתבעים 2-3 מסמכויותיהם ופעלו בניגוד לטובת החברה, תוך פגיעות קשות בזכויותיו של התובע.
...
103.2. הנתבעים, ביחד וכל אחד לחוד, החליטו לפטר את התובע באופן בלתי חוקי בעליל, אך ורק בגלל שחשף את ההתנהלות המטעה והשקרית של הנתבעת כלפי קהל לקוחותיה ומשקיעיה ולאחר שהבינו שלא ישתף פעולה עם הטעייה זו.
103.3. הנתבעים 2-3 הובילו מהלך פיטורים בלתי חוקי זה באופן אישי ויש לחייבם ביחד ולחוד עם הנתבעת 1.
...
107.1. כמפורט לעיל, הנתבעים פועלים להכפיש את התובע ולמנוע את העסקתו בקרב מעסיקים פוטנציאליים, לרבות תוך הפרת חובתם לפעול בתום לב וללא הוצאת דיבתו של התובע" (ההדגשות לא במקור) .

לנוכח המפורט לעיל (ומבלי להביע עמדה לגבי טענות אלו), לא ניתן לקבוע בשלב זה כי כתב התביעה אינו מגלה עילה כלפי הנתבעים או שלא ניתן לחייבם באופן אישי או כתוצאה מהרמת מסך ההתאגדות של הנתבעת 1, וזאת ככל שתוכחנה טענות התובע.

טענות הצדדים בעניין אחריותם האישית של הנתבעים או סוגיית הרמת מסך ההתאגדות מחייבות בירור עובדתי ומשפטי ולכן אין מקום לדחייה או מחיקה של התביעה כנגד הנתבעים על הסף בשלב זה.

סוף דבר:
הבקשה נדחית.

הוצאות הבקשה יישקלו בסיום ההליכים.

הצדדים יודיעו עד ליום 22.10.20 מה מספר העדים שיעידו מטעמם במסגרת הליך ההוכחות.

עיון – 23.10.20.

ניתנה היום, י"ח תשרי תשפ"א, (06 אוקטובר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר משה בן דוד, נציג ציבור עובדים

אלעד שביון, שופט - אב"ד

מר אבי אילון, נציג ציבור מעסיקים


מעורבים
תובע: אורן לייב
נתבע: ליגלוג'יק בע"מ
שופט :
עורכי דין: