ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תמיר מיקי שמאכה נגד אביר אברם :

בפני כבוד הנשיא רון שפירא

מבקש

תמיר מיקי שמאכה

נגד

משיב

אביר אברם

החלטה

לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בקריות (הרשמת הבכירה יונת הברפלד - אברהם ) מיום 08.09.2020 שניתנה בתיק ת"א 37020-08-20, במסגרתה נדחתה בקשת המבקש (הנתבע שם) לביטול העיקולים הזמניים אשר הוטלו על זכויותיו בהתאם להחלטה מיום 18.08.20.

בהתאם לסמכותי מכוח תקנה 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, ולאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על נספחיה, אני מוצא כי אין היא מצריכה תשובה ויש לדחותה על הסף.

הרקע לבקשה, החלטת בימ"ש קמא וטענות המבקש בתמצית:
מדובר בתביעה כספית על סך 86,838 ש"ח שהוגשה על ידי המשיב נגד המבקש בגין נזקים שלטענת המשיב גרם לו המבקש (ליקויים בהתקנת בריכה בביתו של המשיב). בד בבד עם הגשת התביעה הגיש המשיב בקשה להטלת עיקול זמני. ביום 18.08.20 ניתנה החלטה המאשרת את הטלת העיקול, כאשר נקבע בהחלטה כי העיקול יעמוד עד לסך של 60,000 ₪ (קרי לא על סך של מלוא התביעה) וכן נקבע כי העיקולים לא יחולו על חשבונות עו"ש וחשבונות חחד. המבקש הגיש בקשה לביטול העיקול הזמני שהוטל ונקבע דיון בבקשה. כן נקבע כי המשיב יגיש תשובה.

בימ"ש קמא ציין בהחלטתו שניתנה ביום הדיון כי כפי שעלה מתצהירו של המבקש בבקשה לביטול עיקול, המבקש טען כנגד חוו"ד וכי אינה ערוכה באופן אובייקטיבי וכי כאשר יגיש המבקש חוו"ד מומחה מטעמו, הוא ישלול את ממצאיו של המומחה מטעם המשיב. לכן טען כי המשיב לא הרים את הנטל המוטל עליו להבאת ראיות מהימנות לכאורה. כן טען כי בבחינת מאזן הנוחות יש לבטל את העיקולים היות שהם גורמים לו נזק, לרבות נזק לעובדים שלו. עוד טען כי המשיב לא הביא כל אינדיקציה לגבי מצבו הכלכלי של המבקש.

בימ"ש קמא קבע בהחלטתו שהמשיב צירף חוו"ד מומחה מטעמו, אשר פירטה את הנזקים שלטענת המשיב נגרמו לו ודי בכך כדי להוות ראיות מהימנות לכאורה להוכחת התביעה. לעניין ההכבדה, צירף המשיב התכתבות בוואטספ בינו לבין המבקש, שם כותב המבקש באופן מפורש שהוא נמצא לפני פשיטת רגל. בימ"ש קמא ציין כי ניתן לצפות מהמבקש בבואו לבקש לבטל את העיקול, כי יפרט את טענותיו כנגד הראיות המהימנות לכאורה שהעלה המשיב ולא בטענה לקונית כי מדובר במומחה מטעם המשיב ולכן אינו אובייקטיבי. צוין כי המבקש הוא איש מקצוע ולכן היה עליו להתייחס ספציפית לטענות בחוו"ד על מנת שניתן יהיה ללמוד כי אכן האמור בחוו"ד אינו נכון. לעניין ההכבדה צוין כי היות והמבקש בעצמו שלח הודעה למשיב כי הוא בבעיות כלכליות, קרי, עומד בפני פשיטת רגל, ודי בכך כדי להרים את הנטל הנדרש מהמשיב בבואו לבקש עיקול זמני, היה על המבקש להידרש לעניין יכולתו הכלכלית, לרבות צירוף מסמכים שיכולים להראות כי מצבו הכלכלי איתן, למשל דפי חשבון בנק ודו"חות רואה חשבון לעניין הכנסותיו ורווחיו. המבקש לא עשה כן. לעניין מאזן הנוחות קבע בימ"ש קמא כי הוא נוטה לטובת המשיב. צוין כי בהחלטה על הטלת העיקול נקבע מראש כי העיקול לא יחול על חשבונות עו"ש וכעולה מתשובות המחזיקים העיקולים תפסו רק תכניות חסכון ופיקדונות שזמן פירעונם הוא בין 2022 לבין 2024 ולכן לא ברור מהי ההכבדה הנטענת על עסקיו של המבקש כתוצאה מהטלת עיקולים אלו. באשר לטענה כי העיקולים הוטלו על חשבונות שהם לא של המבקש הובהר כי העיקולים הוטלו רק על זכויותיו של המבקש ואם הבנק יישם את ההחלטה שלא כשורה, ניתן לפנות לבנק ובמידת הצורך להגיש בקשה לביהמ"ש. על כן, נדחתה בקשת המבקש לביטול העיקול הזמני והמבקש חויב בהוצאות המשיב בסך 1,000 ₪.

המבקש טוען בבקשתו למתן רשות הערעור כי החלטת בימ"ש קמא אינה מנומקת. כן נטען כי בקשת המשיב להטלת עיקולים זמניים אינה עומדת ב אמות המידה הדרוש ות למתן הצו. נטען כי המשיב לא הגיש ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת תביעה. כל שצירף להוכחת האמור בכתב התביעה היא חוו"ד מקצועית מטעמו, אשר נוטה לאשש את טענות המשיב רק משום שמדובר בחוו"ד מטעמו של המשיב. נטען כי אין לייחס משקל ראייתי לחווה"ד המוגשת מטעם הצדדים ולכן המשיב לא שכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת תביעה. כן נטען כי הפגיעה במבקש עקב צו העיקול הזמני עולה לאין ערוך על התועלת שיש למשיב וכי מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לביטול העיקול, מאחר שהמשיב מבסס את תביעתו אך ורק על חוו"ד מומחה מטעמו. נטען כי המבקש הוא קבלן לבניית בריכות, ידוע בציבור ומומחה לבניית בריכות, אשר מנהל שלושה חשבונות בנק המתנהלים על שמו ומעסיק בשרותו עובדים נוספים אשר פרנסתם עליו. נטען כי המשך הטלת העיקול יגרום למבקש נזק ללא תקנה וכן לעובדים של המבקש המועסקים בשירותו. נטען כי המשך הטלת העיקול יביא לקריסה כלכלית מוחלטת. כן נטען כי סכום התביעה שנוי במחלוקת ואינו מבוסס על ראיות מהימנות לכאורה ולכן מאזן הנוחות נוטה לביטול העיקול. נטען כי לא התקיים יסוד ההכבדה שכן המשיב לא הביא ראיה לכך שמצבו הכלכלי של המבקש הינו קשה כפי שנטען על ידו.

דיון והכרעה:
לאחר שבחנתי את הבקשה למתן רשות הערעור על נספחיה ואת החלטת בימ"ש קמא הגעתי למסקנה כי יש לדחות ה ללא צורך בתשובת המשיב.

ראשית יצוין כי אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בשיקול דעתה של הערכאה דלמטה בכל הנוגע למתן סעד זמני או ביטולו, למעט מקרים חריגים [ראו: רע"א 5072/00 איזי יוגב תעשיות בע"מ נ' מסגרית האחים אבו בע"מ, פ"ד נ"ה(2) 307 (2000); בר"ם 1146/17 דרור עמירם נ' עיריית ראשון לציון (22.2.2017)]. שנית, לא מצאתי כי נפל פגם המצדיק התערבות בהחלטת בימ"ש קמא לגופו של עניין, על אחת כמה וכמה שלא מצאתי מקום ליתן רשות ערעור על החלטה זו.
מהחלטת הרשמת הבכירה עולה כי שקלה את כל השיקולים הרלוונטיים והחלטתה מידתית וסבירה בנסיבות העניין. לא מצאתי כי נפלו בהחלטה טעויות מהותיות המצדיקות את התערבות ערכאת הערעור , כפי שטוען המבקש. בימ"ש קמא שקל את כל טענות המבקש כפי שפורטו גם בבקשת רשות הערעור ומנגד את טענות המשיב והחלטתו הינה סבירה בנסיבות העניין.

נזכיר כי מטרתו של עיקול זמני היא להבטיח ברמה סבירה את זכותו של צד להליך משפטי לממש את זכייתו, ככל שבסופו של הליך משפטי אכן יזכה וטענותיו יתקבלו. במקרה שבפני, כפי שציין בימ"ש קמא, עלה בידי המשיב להצביע על עילת תביעה לאחר שהציג חוו"ד מומחה שלא נסתרה, כאשר המבקש מעלה טענה סתמית כנגד חוות הדעת. גם בכל הנוגע לשאלת ההכבדה אינני סבור כי שגה בימ"ש קמא אשר קבע כי התכתבות הוואטספ שצירף המשיב בינו לבין המבקש מצביעה על בעיות כלכליות של המבקש והמבקש אינו סותר ראיות אלה, אלא מעלה טענה לקונית שאינה נתמכת בראיות או מסמכים כלשהם. סבורני כי יש צדק בקביעתו של בימ"ש קמא כי בנסיבות העניין מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיב.

בנסיבות העניין סבור אני כי בימ"ש קמא הביא במסגרת שיקוליו את זכויות הצדדים ואינני סבור כי נפלה בהחלטתו טעות מהותית המצדיקה התערבות, לא כל שכן פגם המצדיק מתן רשות לערער בהתאם להלכות המצמצמות את התערבותה של ערכאת הערעור בהחלטות מסוג זה. כפי שציין בימ"ש קמא בהחלטתו, העיקולים הוטלו באופן מסויג, כך שלא הוטלו על חשבון עו"ש, ואף הכספים שנתפסו אינם מיועדים לשימוש ממילא בזמן הקרוב, שכן מדובר בתכניות חסכון ופיקדונות שזמן פירעונם הוא בין 2022 לבין 2024, זאת באופן המהווה איזון ראוי בין זכויות הצדדים. בנסיבות אלה לא ברור מהי ההכבדה הנטענת על עסקיו של המבקש כתוצאה מהטלת העיקולים, כפי שקבע בימ"ש קמא.

בסיכומו של דבר, ומכל הטעמים שפורטו, לא מצאתי כל טעם להתערב או ליתן רשות ערעור על החלטתו של בימ"ש קמא. הבקשה נדחית. בנסיבות העניין, ומאחר שלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות וגם אין צורך להיזקק להליך של הפקדת ערבון.

המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים ולתיק בית משפט קמא.

ניתנה היום, כ"ט אלול תש"פ, 18 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

רון שפירא, נשיא


מעורבים
תובע: תמיר מיקי שמאכה
נתבע: אביר אברם
שופט :
עורכי דין: