ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.ס. נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

התובע:
י.ס.

נגד

הנתבעת:
כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפניי תביעה לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) התשכ"ח-1968. התובע, יליד 1992, היה תלמיד תיכון בבית ספר ממלכתי אשכולות בבת-ים. התובע טוען שנפגע כתוצאה מהחלקה על משטח רטוב במהלך שיעור התעמלות, באולם הספורט בבית הספר (להלן: "התאונה"). התובע היה מבוטח בפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים, שהנפיקה הנתבעת.
התובע הגיש את חו"ד של ד"ר נחמיה בלומברג - מומחה לכירורגיה אורתופדית, שקבע לו נכות רפואית צמיתה בשיעור 23%. בתחום הפסיכיאטריה הגיש התובע את חו"ד של ד"ר פלשמן אהרון, שקבע נכות נפשית צמיתה בשיעור 50%. ההגנה כפרה בחבות ולחלופין הגישה את חו"ד של ד"ר ביאליק - מומחה לכירורגיה אורתופדית, אשר קבע כי לתובע לא נותרה כל נכות גופנית או תפקודית. בתחום הפסיכיאטריה הגישה ההגנה את חו"ד של פרופ' טיאנו, שקבע כי לתובע נכות זמנית בשיעור של 10% למשך חמש שנים. עם זאת, לא נותרה לתובע כל נכות רפואית לצמיתות.
בנסיבות אלו, כשהפערים בין חו"ד הצדדים עצומים, לא היה מנוס מלמנות מומחים מטעם ביהמ"ש ולהורות לצדדים להגיש תחשיבי נזק בהתאם לקביעות מומחי ביהמ"ש ומשכך הוריתי ביום 09.04.19 על מינויו של פרופ' וינטרוב שלמה, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה ובתחום הפסיכיאטריה הוריתי על מינויו של ד"ר רוטשטיין ליעד, להערכת מצבו הנפשי של התובע לפני ואחרי התאונה והאם נכותו נובעת מהאירוע הנטען.
ד"ר ליעד רוטשטיין הודיע כי אינה עוסקת בכתיבת חוות דעת בנזיקין ומשכך מיניתי ביום 19.08.20 את ד"ר מיקי בלוך כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הנפשי.
פרופ' שלמה וינטרוב הודיע כי מומחיותו נוגעת לילדים ונוער ומאחר והשבר והטיפול שנבחר טיפוסי לשבר של מבוגרים אינו רואה עצמו מתאים לשמש כמומחה בתיק זה וביקש למנות מומחה אחר.
אני מקבל את בקשת המומחה ומבלי לפגוע במומחיות אני מבטל את מינויו של פרו' וינטרוב שלמה.
משכך:

הנני מורה על מינויו של ד"ר שי טננבאום, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום אורתופדיה, להערכת מצבו הבריאותי של התובע לפני ואחרי התאונה והאם נכותו נובעת מהאירוע הנטען.
לצורך הבטחת העדר ניגוד עניינים, ובהשראת תקנה 89 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (אשר טרם נכנסו לתוקף), ימלא המומחה את טופס 6 (מצ"ב להחלטה זו) :

"89 (א) לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר מומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין.
(ב) מינוי המומחה ייכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית המשפט, ואולם אם המומחה הצהיר על זיקות כאמור, רשאי בית המשפט, לבקשת בעל דין או מיוזמתו, להתלות או לבטל את המינוי."

ב"כ בעלי הדין יעבירו למומחה טרם הבדיקה את שכרו וכן את כל החומר הרפואי שהדין מתיר העברתו, עד ולא יאוחר מיום 25.10.20. על המומחה לציין בחוות דעתו מה היו המסמכים אשר עמדו בפניו בטרם מתן חוות-דעתו. המומחה מתבקשה להגיש את חוות דעתו לא יאוחר מיום 25.01.2021.
המומחה יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי לרבות בסוגיות הבאות:
האם התובע סובל מנכות צמיתה? אם כן – מה שיעורה ומהן הסיבות לנכות?
האם קיימות נכויות זמניות? אם כן, לאיזו תקופה?
האם קיימות מגבלות תפקודיות? אילו ומה השפעתן?
האם צפוי שיפור או החמרה במצב בעתיד?
מה הטיפולים הרפואיים והתרופתיים הצפויים בעתיד? לרבות סוגי הטיפולים ועלותם. והאם הם ניתנים במסגרת חוק הבריאות וקופות החולים?
הנני מעמיד את שכר טרחת כל מומחה ע"ס 5,000 ₪ + מע"מ.
בשלב זה ועד להחלטה אחרת יישאו הצדדים בחלקים שווים בהוצאות המומחה.
המומחה מתבקש לעדכן את הנתבעת בפרטי חשבון הבנק ולהמציא לה את המסמכים הנדרשים לביצוע התשלום. הצדדים יעבירו את התשלום, תוך ציון מס' התיק הנדון ושם הצד המשלם.
התביעה תגיש תחשיבי נזק על סמך קביעות המומחים בצירוף מסמכים רלבנטיים לא יאוחר מיום 25.02.2021. ההגנה תגיש תגובה לתחשיבי נזק של התביעה ותחשיבי נזק מטעמה עד ולא יאוחר מיום 25.03.2021.

הצהרת מומחה מטעם בית המשפט

אני החתום מטה:
שם: מס' זהות:
עיסוק: ההליך:
שם השופט:

מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:

2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:

3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט: ;

4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט: ;

5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט: ;

6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט: .

הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

___________________
חתימת המצהיר

התיק ייקבע לתז"פ הכנת הצעה ליום 30.03.21.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ולמומחים בהקדם.

ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.ס.
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: