ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סמי כנעאן נגד ממונה על חדלות פירעון :


בפני כבוד ה שופטת תמי לוי יטח

מבקש/היחיד

סמי כנעאן, ת"ז XXXXXX022

נגד

משיבים

  1. ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון
  2. המרכז לגביית קנסות

החלטה

ביום 26.8.20 הגיש היחיד בקשה למתן צו לפתיחת הליכים, בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח- 2018 (להלן: "חוק חדלות פירעון").

הבקשה הוגשה בגין חובות מוצהרים של היחיד בסך של כ- 24 מיליון ₪, מתוכם 18 חובות למרכז לגביית קנסות בסך של למעלה מ- 375,000 ₪.

במקביל להגשת הבקשה הנ"ל ו עוד באותו היום, הגיש היחיד גם בקשה לעיכוב הליכי הגבייה הננקטים כנגדו על ידי המרכז לגביית קנסות, ובפרט לביטול פקודת מאסר שהוצאה כנגדו בגין אי תשלום קנס פלילי.

היחיד הינו אסיר המרצה בימים אלה עונש מאסר בכלא צלמון.

לטענת היחיד, ביום 17.9.20 צפויה להתכנס בעניינו וועדת שחרורים אשר אמורה לדון בבקשתו לשחרור מוקדם, וככל שזו תתקבל ה וא צפוי להשתחרר עוד באותו היום.

היחיד סבור כי יש לעכב את ההליכים הננקטים כנגדו ובפרט להורות על ביטול פקודת המאסר שהוצאה כנגדו וזאת לנוכח הגשת בקשתו למתן צו לפתיחת הליכים. היחיד מדגיש כי אין בעובדה כי הוא אסיר כדי לשלול ממנו את הזכות להיכנס להליך חדלות הפירעון.

בהחלטה מיום 27.8.20 הונחה היחיד לפנות בתחילה למרכז לגביית קנסות בבקשה לעכב ו/או לבטל את ההליכים הננקטים כנגדו טרם פנייה לבית המשפט. בתגובה מיום 31.8.20 טען היחיד כי הוא פנה למרכז ואולם הובהר לו כי עליו להמתין 30 ימים עד למתן החלטה בבקשתו.
בהחלטה נוספת מיום 31.8.20 נדרש היחיד להעביר בקשתו לתגובת הממונה וכן לתגובת המרכז לגביית קנסות.

ביום 15.9.20 הוגשה תגובת הממונה וכן תגובת המרכז לגביית קנסות.

עמדת הממונה הינה כי יש לדחות את בקשת היחיד. היחיד מבקש לעכב הליך גבייה המנוהל כנגדו על ידי המרכז לגביית קנסות בגין חוב שלא שולם כבר משנות ה- 90' של המאה הקודמת. בית המשפט נעדר סמכות עניינית לדון בבקשה לאור חוק חדלות פירעון ובפרט , לאור העובדה שהוגשה ע"י היחיד השגה למנכ"ל רשות האכיפה והגבייה ויש להמתין להחלטתו. עוד צוין כי היחיד הגיש בקשתו רק ביום 26.8.20 וביום 2.9.20 השלים המצאת מסמכים לפי דרישת הממונה, וכי הממונה טרם השלים בדיקת בקשתו ומתן החלטה בה.

המרכז לגביית קנסות סבור גם הוא כי יש לדחות את בקשת היחיד. רק לאחר מתן צו פתיחת הליכים, וככל שיינתן הצו, יעוכבו הליכי הגבייה כנגד היחיד, בהתאם לסעיף 121 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. ליחיד חובות למרכז לגביית קנסות בסך של למעלה מ- 375,000 ₪. הקנס הפלילי בגינו הוצאה פקודת מאסר מקורו בתיק פלילי 5011/95 (שלום חיפה). היחיד נמנע מלשלם חובותיו למרכז חרף נקיטת הליכי גבייה כנגדו. התראה טרם הפעלת פקודת המאסר נשלחה ליחיד כבר ביום 28.6.20. רק חודשיים לאחר מכן, הגיש היחיד בקשתו למתן צו לפתיחת הליכים ולעיכוב ביצוע פקודת המאסר. ממילא החובות למרכז אינם חוסים תחת ההפטר ובכל מקרה, אין כל הצדקה לעכב ביצוע פקודת המאסר שעה שהיחיד נמנע מלשלם חובותיו משך כ- 20 שנים. טרם ניתן צו לפתיחת הליכים כנגד היחיד ומשכך , אין הצדקה שהליך חדלות הפירעון שטרם החל, יהווה מחסה ליחיד, שהורשע בהליך הפלילי ומחויב לשלם חובותיו לחברה.

דיון והכרעה:

לאחר ששקלתי כלל טענות הצדדים, אני רואה לנכון לדחות את הבקשה וזאת מהנימוקים המפורטים להלן:

היחיד מודע לחובותיו למרכז לגביית קנסות משך כ- 20 שנים, וחרף נקיטת הליכי גבייה כנגדו, לא טרח לשלמם, ולכל הפחות להסדיר תשלום החובות בפריסה לתשלומים. כנגד היחיד הוצאה פקודת מאסר והתראה על כך נשלחה לו כבר ביום 28.6.20. חרף האמור, השתהה היחיד ונמנע מהגשת בקשה מתאימה למרכז, לשם ביטול פקודת המאסר ו/או עיכוב הליכי הגבייה הננקטים על ידי המרכז , משך למעלה מחודשיים.

רק בחלוף חודשיים ימים ממועד משלוח ההתראה ליחיד, קרי רק ביום 26.8.20, הוגשה על ידי היחיד בקשה למתן צו לפתיחת הליכים ובמקביל הוגשה על ידו בקשה זו לביטול פקודת המאסר.

בהתאם לסעיף 105 לחוק חדלות פירעון מוקנית לממונה שהות בת 30 יום למתן החלטה בבקשת היחיד למתן צו לפתיחת הליכים.
למותר לציין כי טרם חלפה התקופה האמורה, ובפרט שרק ביום 2.9.20 הומצאו לידי הממונה מסמכים נוספים שנדרשו מהיחיד.

רק לאחר הגשת בקשת היחיד לביטול פקודת המאסר ורק לאחר שניתנה החלטת בית המשפט מיום 27.8.20, טרח היחיד להג יש בקשה למרכז לגביית קנסות לביטול פקודת המאסר. או אז נטען על ידי היחיד כי בית המשפט עדיין נדרש לבקשה מאחר ולמרכז נדרשת תקופה בת 30 יום למתן ההחלטה , שעה שהוא צפוי להשתחרר מהכלא עוד קודם לכן.

סעיף 121 (4) לחוק חדלות פירעון קובע כי רק לאחר מתן צו לפתיחת הליכים (שהינו למעשה הצו הפותח את הליך חדלות הפירעון), לא יבוצע צו מאסר שניתן חלף קנס שהוטל על היחיד.

בשים לב לקבוע בסעיף 121 (4) לחוק, בשים לב לכך שטרם חלפה התקופה המינימלית הקצובה לממונה למתן הכרעה בבקשת היחיד למתן צו פתיחת ההליכים (30 ימים) , ובשים לב להשתהות היחיד בהסדרת חובותיו למרכז לגביית קנסות, ובפרט בהגשת בקשה למרכז לביטול פקודת המאסר, לכל הפחות משך כחודשיים, אני סבורה כי אין כל הצדקה למתן הסעד הזמני הדחוף המבוקש על ידי היחיד.

עצם הגשת בקשת היחיד למתן צו לפתיחת הליכים, אינה מקנה אוטומטית את הזכות למתן סעד זמני בדמות ביטול ו/או עיכוב הליכים הננקטים כנגדו. היחיד אינו יכול לעשות ככל העולה על רוחו, להשתהות בהסדרת חובותיו ולכל הפחות במיצוי פניותיו לגורם הנוקט כנגדו הליכים, ולצפות שמיד עם הגשת בקשתו למתן צו לפתיחת הליכים , שאף היא הוגשה בשיהוי ניכר, יבוטלו כלל ההליכים כנגדו, טרם ניתנה שהות מינימלית לבדיקת בקשתו.

כידוע, סעד זמני הינו סעד שמקורו בדיני היושר. תנאי בסיסי למתן סעד זמני הינו תום הלב וניקיון הכפיים של מבקש הסעד. השתהות היחיד משך כחודשיים ימים בהגשת הבקשה לביטול פקודת המאסר למרכז לגביית קנסות ומאידך , הגשת הבקשה למתן צו לפתיחת הליכים שבועות ספורים בלבד טרם מועד השחרור הצפוי מהכלא, באופן שאינו מאפשר לממונה למצות את בחינת הבקשה וליתן החלטה בעניינה, אינה מהווה התנהלות בתום לב או בניקיון כפיים ומשכך , אינה מצדיקה מתן הסעד הזמני המבוקש.

הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שמדובר ממילא בחוב שמקורו בהליך פלילי בו הורשע היחיד לפני כ- 20 שנה (בסכום קרן בסך של 50,000 ₪ אשר כיום מסתכם בסך של למעלה מ- 340,000 ₪) , אשר ספק באם צו ההפטר שיינתן במסגרת הליך זה, ככל שיינתן, יחול עליו, כאמור בסעיף 175 לחוק חדלות פירעון. ודוק, לא מן הנמנע כי גם לאחר סיום הליך חדלות הפירעון, יידרש היחיד לשלם את הקנס הפלילי ולחילופין, לבצע את פקודת המאסר שניתנה חלף אותו קנס.

לכך יש להוסיף כי כלל הפסיקה העוסקת בעיכוב ו/או ביטול פקודת מאסר בגין חובות פליליים ו/או עונשיים, מתייחסת לאמור בפקודת פשיטת הרגל ולכך שרק לאחר מתן צו כינוס, יש ל הורות על עיכוב ביצוע פקודת מאסר. הטעם לכך, כפי שנומק בפסיקה הינו האיסור המוטל על היחיד בהליך פשיטת הרגל מלבצע העדפת נושים. (ר' רע"פ 1296/11 טוביאנה נ' מדינת ישראל (17.4.11) וכן פש"ר 17980-09-16 (מחוזי חיפה) שלייכר שי זיסו נ' הכונס הרשמי (8.3.17) ).

ההסדר החקיקתי החדש בחוק חדלות פירעון, מאפשר ליחיד, באופן דומה, טרם מתן צו לפתיחת הליכים, להסדיר באופן פרטני את חובותיו לרבות החוב נשוא פקודת המאסר. האיסור לעשות כן, נכנס לתוקפו רק לאחר מתן צו לפתיחת הליכים.

רק במידה ותתקבל בקשת היחיד למתן צו לפתיחת הליכים ויינתן הצו, יחול סעיף 121 (4) לחוק חדלות פירעון, הקובע כאמור כי עם מתן הצו לפתיחת הליכים, לא יינתן ו/או לא יבוצע צו לביצוע מאסר חלף קנס פלילי שהוטל על היחיד.

בנסיבות דנן, יעשה הממונה כל מאמץ על מנת להחיש את מתן ההחלטה בבקשתו של היחיד למתן צו לפתיחת הליכים .

המזכירות תמציא ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סמי כנעאן
נתבע: ממונה על חדלות פירעון
שופט :
עורכי דין: