ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלון רמז נגד ממונה על חדלות פירעון :

בפני כבוד ה שופט משה הולצמן

המבקש

אלון רמז
ע"י ב"כ עוה"ד יעקב פרץ ואח'

נגד

המשיבים

 1. ממונה על חדלות פירעון – מחוז באר שבע והדרום
 2. עיריית פתח תקווה
 3. עיריית ראשון לציון
 4. אהרון דב פוקס, ת"ז XXXXXX187
 5. אורי גרוס בע"מ ח.פ. 510864622
 6. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ח.פ. 520042540
 7. ש.פ.ע. היכל המראות בע"מ ח.פ. 512115288
 8. איגור זליקמן ת"ז XXXXXX981
 9. דוד חביב ת"ז XXXXXX374
 10. קונסטנטין ברקוב ת"ז XXXXXX931
 11. בנימין כץ ברקוב ת"ז XXXXXX998
 12. גד מיכאל פניני ת"ז XXXXXX983
 13. ישראכרט מימון בע"מ ח.פ.513497628
 14. אסיל תעשיות בע"מ ח.פ. 510720683
 15. אלבגינו שיווק וסחר בע"מ ח.פ. 512506163
 16. מי שיקמה בע"מ ח.פ. 514035336
 17. גוונים,יבוא ושווק צבעים בע"מ ח.פ. 511417214
 18. שלמה בכור, עו"ד ת"ז XXXXXX203
 19. דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ ח.פ. 511029340
 20. יעד פירזול 1984 בע"מ ח.פ. 511029340
 21. א.ל. נצר טכנולוגיות בע"מ, ח.פ. 512449463

החלטה

בקשת יחיד לאישור הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים, בהתאם לחלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- 2018 (להלן: "החוק").
הממונה הגיש הודעה מטעמו לגבי זהות מנהל/ת ההסדר והמתווה הדיוני לצורך בחינת ההצעה להסדר.
לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה ובעמדת הממונה, אני מורה כדלקמן.
עו"ד מרדכי האן מרקוביץ' , מ.ר. 12970, רחוב שבי ציון 30, אשדוד, טל' 08-XXXX583, מתמנה בזאת כמנהל ההסדר בגדרו של הליך זה (להלן: "מנהל ההסדר").
מנהל ההסדר יגיש לממונה תוך 24 שעות ממועד מינויו, תצהיר על כך שהוא אינו עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, כאמור בסעיף 125 (ג) לחוק.
הנושים יגישו למנהל ההסדר בתוך 60 יום ממועד מתן החלטה זו תביעות חוב, לפי תקנות 120-121 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019.
מנהל ההסדר יפעל לפתיחת קופת הסדר אצל הממונה אליה יועברו כל הכספים הקשורים להליך ההסדר.
היחיד יפקיד בקופת ההסדר סך של 6,165 ₪ , וזאת בתוך 7 ימים ממועד מתן החלטה זו, אשר יהווה מקדמה לתשלום שכר טרחתו של מנהל ההסדר, הוצאות ההסדר, ואגרת הניהול.
היחיד ישלם לקופת ההסדר תשלום של 1,000 ₪ לחודש , וזאת בשלב זה ועד למתן החלטה אחרת.
הממונה יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים הודעה על הגשת בקשת היחיד לפי סעיף 321 לחוק בצירוף פרטים אודות מנהל ההסדר שמונה, המועד האחרון להגשת תביעת חוב למנהל ההסדר באמצעות הממונה, מועד אסיפת הנושים להצבעה על הצעת ההסדר ומועד הדיון שנקבע בבית המשפט לדיון בתוצאות אספות הנושים ולאישור הצעת ההסדר.
בכפוף לביצוע התשלום על ידי היחיד לקופת הממונה, כמפורט בסעיף 3.ה. לעיל, יעוכבו ההליכים המשפטיים הננקטים כנגד היחיד על ידי הנושים הבלתי מובטחים, עד למועד הדיון בבית המשפט .
יציאתו של היחיד מן הארץ תעוכב למשך כל התקופה בה יעמוד צו עיכוב ההליכים בתוקפו.
חל איסור על היחיד לבצע כל פעולה בנכסיו ללא אישור הממונה.
מנהל ההסדר יפעל כדלקמן-
מנהל ההסדר יקבע מועד ומקום לכינוס אסיפות נושים לדיון בהצעת ההסדר בתוך 90 יום לכל היותר ממועד מתן החלטה זו, יודיע מיד ליחיד ולממונה על מועד ומקום כינוס האסיפות, יפעל לכינוס אסיפות נושים במועד ובמקום שייקבעו, ויערוך פרוטוקול באשר לתוכן דברים שנאמרו בהן.
מנהל ההסדר ישלח בתוך 7 ימים ממועד ההחלטה זו, בדואר רשום עם אישור מסירה, הודעות על הליך ההסדר לכל הנושים, ישירות לכתובתם האישית ובנוסף לבאי כוחם, במידה והם מיוצגים, וזאת על פי הפרטים שמסר היחיד במסגרת בקשתו.
במסגרת ההודעה לנושים יפרט מנהל ההסדר את הפרטים כדלקמן:
פרטים על הגשת בקשת היחיד בצירוף העתק מהצעת ההסדר, תגובת הממונה והחלטת בית המשפט.
המועד האחרון להגשת תביעות חוב ואופן הגשתן, וכן יציין באופן ברור כי בהתאם להחלטת בית המשפט, נושה שלא יגיש תביעת חוב בתוך המועד האמור לא ייכלל בהסדר החוב ולא יוכל להמשיך ולתבוע את חובו כנגד היחיד במידה והצעת ההסדר תאושר על ידי בית המשפט.
המועד והמקום שנקבעו לאסיפות הנושים, וכן הבהרה כי נושא רשאי להודיע למנהל ההסדר בכתב לפני מועד האסיפה על הסכמתו להצעת ההסדר או התנגדותו לה.
מועד הדיון שנקבע בבית המשפט לדיון בתוצאות אסיפות הנושים ובאישור הצעת ההסדר.
מנהל ההסדר יצרף להודעתו לנושים ולבאי כוחם העתק של החלטה זו.
מנהל ההסדר יפרסם בתוך 14 ימים ממועד החלטה זו הודעה על הגשת בקשת היחיד לפי סעיף 321 לחוק בצירוף הפרטים הכלולים בסעיף ג(1)-(4), ואת אופן קבלת המסמכים המפורטים בסעיף ג(2), לעיל.
ההודעה תפורסם בעיתון יומי בעל תפוצה ארצית וכן במקומון באזור מגורי היחיד.
מנהל ההסדר יפעל בהתאם להוראות חלק י' לחוק ובכלל זה יזמן אליו את היחיד בתוך 20 יום ממועד מתן החלטה זו על מנת לעמוד על החובות, היקפם והתועלת שתצמח היה ויאושר ההסדר המוצע, בהתאם להוראות סעיף 321 (ב) לחוק.
מנהל ההסדר יפנה למי שממונה על רישום נכסים בפנקסי רישום על מנת לבדוק האם ליחיד/ה זכויות בנכס הרשום בפנקס הרישום, ולרשום הערה באותו פנקס רישום בדבר מינוי מנהל ההסדר ונקיטת הליכי הסדר, לרבות איסור העברת זכויות בנכס.
בכלל האמור לעיל, מנהל ההסדר יציע לבית המשפט תשלום חודשי אשר ישולם על ידי היחיד עד לדיון בהצעת ההסדר ובהתאם לנתונים שהוצגו בפניו וזאת תוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו.
מנהל ההסדר יבדוק את תביעות החוב שיוגשו ויכריע בהן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר הגשתן, וימציא לנושים וליחיד את הכרעתו המנומקת בתביעות החוב.
מנהל ההסדר יגיש לבית המשפט ולממונה, עד לא יאוחר מ- 14 יום לאחר מועד כינוס אסיפות הנושים, דו"ח על התנהלות הליכי ההסדר. בין היתר, יפרט מנהל ההסדר בדו"ח את פעולותיו לביצוע הפרסומים כנדרש ולמסירת ההודעה על ההליך לנושים ולאי כוחם; את תביעות החוב שהוגשו והוכרעו על ידו ואת אלה שטרם הוכרעו על ידו והטעמים לכך; את פירוט הנושים שנכללו בבקשת היחיד אולם לא הגישו תביעות חוב; את תוצאות ההצבעה באסיפות לרבות עמדות הנושים להצעת ההסדר, כפי שבאו לידי ביטוי באסיפות הנושים שכונסו ובהודעות הנושים בכתב, ובהתאם לסעיפים 324-325 לחוק.
שכרו של מנהל ההסדר, הוצאותיו וכן אגרת ההשגחה לממונה ישולמו על ידי היחיד, בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת הצעת ההסדר.
דיון בתוצאות אסיפות הנושים ובאישור הצעת ההסדר יערך ביום 5.1. 2021, בשעה 9:00, בבית משפט השלום בבאר שבע.
מבלי לגרוע באמור לעיל, היחיד יעביר העתק מהחלטה זו לנושים המפורטים בבקשה וזאת במסירה אישית תוך 7 ימים ממועד מתן החלטה זו בצירוף הודעה לפיה עליהם להגיש תביעת חוב למנהל ההסדר תוך 60 יום מקבלת ההודעה.
היחיד ימציא העתקים של אישורי המסירה למנהל ההסדר בתוך 14 ימים ממועד מתן החלטה זו.
המזכירות תצרף את מנהל ההסדר להליך זה.
המזכירות תודיע ליחיד, למנהל ההסדר ולממונה.
ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלון רמז
נתבע: ממונה על חדלות פירעון
שופט :
עורכי דין: