ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עאדל מוחתסב נגד ח.א. פאשן בע"מ :

בפני כבוד השופטת אפרת אייכנשטיין שמלה

המבקש

עאדל מוחתסב
ע"י ב"כ עוה"ד ספורי מוחמד

נגד

המשיבה

ח.א. פאשן בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד איתי לבנה

פסק דין

לפניי בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן - חוק תובענות ייצוגיות).

התשתית העובדתית הרלוונטית
על פי כתב התביעה, המבקש, המתגורר בעיר עכו, הינו עיוור בעל נכות רפואית בשיעור של 100% והמשיבה היא חברה פרטית בע"מ המפעילה את אתר האינטרנט של רשת החנויות "חן פאשן", מותג אופנה מוביל במגזר הדתי, המונה מספר סניפים ברחבי האר ץ. לטענת התובע, במהלך חודש ספטמבר 2019 ביקר באמצעות חבר, באתר האינטרנט של המשיבה, והתכוון להגיע לאחד מסניפיה לצורך רכישת מתנה לחברת משפחה.
על פי הנטען בתובענה ובבקשה , באתר המשיבה לא פורסמה רשימת הסניפים שהונגשו/ יונגשו לאנשים עם מוגבלות וזאת בניגוד לתקנה 34 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013 (להלן – תקנות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות); חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן- חוק שוויון הזדמנויות) ; ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות למקום ציבור שהוא בניין קיים), התשע"ד-2013. כמו כן, לטענתו,לא מינתה המשיבה רכז נגישות כמתחייב בהתאם לתקנות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, ואף לא פרסמה את פרטיו ואת דרכי ההתקשרות עימו. לטענת המבקש בשל מחדלה, מנעה המשיבה מהמבקש ומחברי הקבוצה לדעת מראש איזה מסניפיה נגיש למוגבלים וכפועל יוצא מכך מנעה מהם לעשות שימוש בשירותיה ככל האדם ובאופן עצמאי בטיחותי ומכבד. בכך טוען המבקש כי נגרם לו ולחברי הקבוצה נזק בלתי ממוני של עוגמת נפש רבה ותחושות קשות.
בית המשפט התבקש לאשר את התובענה כייצוגית, לפסוק לחברי הקבוצה פיצוי כספי גלובלי בסך כולל של 1,000,000 ₪ ופיצוי אישי למבקש בסך של 1,000 ₪. כן התבקש בית המשפט ליתן צו הצהרתי המורה למשיבה לפרסם באתר האינטרנט שלה רשימה של הסניפים הנגישים ולמנות רכז נגישות ולפרסם את פרטיו באתר המשיבה.
ביום 6.8.2020 הגישה המשיבה בקשה לסילוק על הסף של הבקשה . לטענתה, אין היא מחויבת בפרסום התאמות נגישות בהתאם לתקנה 34 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שכן אתר האינטרנט שלה לא יועד לשימוש הציבור כולו או חלק בלתי מסוים ממנו, כי אם לציבור סיטונאי ביגוד לנשים חרדיות (ורק בהמשך לכלל נשות הציבור החרדי המשתמשת באינטרנט) ועל כן אין מדובר ב"מתן שירות ציבורי" כהגדרתו בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. כמו כן, טוענת המשיבה כי אין היא מחויבת במינוי רכז נגישות שכן היא אינה מעסיקה 25 עובדים בחנויותיה (אישור רואה חשבון על העסקת עובדים לפיו מועסקים בחברה נכון למועד האישור, 17 עובדים, צורף בעמ' 6 לנספחים) . המשיבה תמכה בקשתה לסילוק על הסף ב מסמך שנערך על ידי מורשית נגישות מתו"ס ושירות לפי חוק שוויון הזדמנויות, הגב' לאה שוורץ, ממנו עולה שליוותה את העסק וסייעה בהנגשתו, ומאשר כי המשיבה עשתה הכל בכדי להנגיש את הסניפים שברשותה ככל הניתן וכי לאור העובדה שהחברה מונה 17 עובדים, אין היא מחויבת בהחזקת רכז נגישות (עמ' 5 לנספחים) .
המשיבה טוענת כי על אף האמור, ואף שאין היא מחויבת לעשות כן על פי דין, דאגה לפרסם באתר את הסניפים המונגשים (עוד קודם להגשת הבקשה) ו למנות רכז נגישות . לתמיכה בטענתה צירפה המשיבה צילומים מאתר האינטרנט שלה (עמ' 1-4 לנספחים); מסמך מורשית הנגישות לעיל, המאשר כי לחברה ישנו רכז נגישות אשר פרטיו מופיעים באתר האינטרנט של החברה; וכן מסמך מאת מר עמרם ליכטנשטיין, ממנו עולה כי הקים ותכנן את אתר האינטרנט של המשיבה במהלך חודש יוני 2019 ודאג לפרסם באתר הצהרת נגישות וכן כלי שירות עזר להנגשת האתר כנדרש בחוק (עמ' 7 לנספחים) . לעניין זה טוענת המשיבה כי ככל הנראה מדובר בחיפוש מוטעה של המבקש באתר המשיבה או כשל טכני/ באג נקודתי במנוע החיפוש. כן טוענת המשיבה כי התובענה אינה מתאימה להתברר כתובענה ייצוגית וכי היא אינה עומדת בתנאי הסף לצורך אישור תובענה ייצוגית. לגופם של דברים נטען כי למבקש אין כלל עילת תביעה אישית וכי לא נגרם כל נזק. לפיכך התבקש בית המשפט לפסוק למשיבה הוצאות.
בהחלטה מיום 9.8.2020 נקבע התיק לדיון בנוכחות הצדדים.
ביום 9.9.2020 הוגשה לבית המשפט ע"י ב"כ המבקש בקשה מוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית (להלן – בקשת ההסתלקות) . בכלל זאת התבקש בית המשפט להורות על מחיקת בקשת האישור ועל דחיית התביעה שהגיש המבקש כנגד המשיבה , ללא צו להוצאות . ב"כ המשיבה הודיע כי הוא מסכים לבקשה.
במסגרת בקשת ההסתלקות נטען, כי לאחר הידברות בין הצדדים, המשיבה תיקנה את הדרוש תיקון ובעקבות הבקשה עדכנה באתר האינטרנט שלה לשונית "הצהרת נגישות" ופרסמה פרטי רכז נגישות. כמו כן הוסכם בין הצדדים, כדלקמן:
המשיבה תאמץ את התאמות הנגישות שביצעה. בכלל זאת, המשיבה תעדכן, במידת הצורך והעניין את פרסום הסדרי הנגישות כך שיהלום את מצב הנגישות בסניפים בכל זמן נתון;
המבקש יסתלק מבקשת האישור. בקשת האישור תימחק ותביעתו האישית כנגד המשיבה תידחה;
המבקש ובא כוח ו/או מי מטעמם מוותרים באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל תביעה ו/או טענה ו/או זכות ו/או דרישה, מכל מן וסוג שהוא, אשר נטענה במסגרת ההליך כנגד משיבה לרבות ומבלי לגרוע, כנגד נושאי משרה, בעלי מניות, נושאי משרה בבעלי המניות או מי מטעמם;
המבקש ובאי כוחו ו/או מי מטעמם מתחייבים כי לא יהיו מעורבים במישרין או בעקיפין בהגשה או בניהול של הליכים מכל סוג שהוא כנגד מי מהמשיבים בגין עילות וטענות דומות או זהות, לעילות ולטענות מושא בקשת האישור;
לאור הנסיבות המיוחדות של המשיבה באשר למצבה הכלכלי הקשה כפי שהובהר על ידי בא כוחה, ומאחר והמבקש הביא לתועלת ציבורית כאמור בבקשתו וויתרו הצדדים על פיצוי בנסיבות העניין המיוחד בהליך זה.
לאור ההסכמות כאמור, התבקש בית המשפט להיעתר לבקשה, לאשר את הסתלקות המבקשת מבקשת האישור וכן לדחות את התביעה, בתנאים המפורטים בבקשה, ובין היתר, ללא צורך באיתור מבקש חלופי וללא צורך בפרסום דבר הגשת בקשת ההסתלקות, וללא צו להוצאות.
לבקשה צורפו תצהיר המבקש ותצהיר בא כוחו, בהם הצהירו כי בקשת ההסתלקות מגלמת את מלוא ההבנות שהושגו בין הצדדים וכי הם לא קיבלו, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה כלשהי מהמשיבה בקשר עם ההסתלקות מהתובענה ומבקשת האישור.
דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בטענות שהובאו בבקשה, כמו גם ביתר כתבי הטענות, אני מוצאת כי יש לאשר את בקשת ההסתלקות, זאת כפי שיפורט להלן.
בקשת ההסתלקות
מנגנון ההסתלקות נועד לאפשר לבית המשפט למחוק תובענות שמתברר כבר על פני הדברים שהסיכוי שיוכרעו לטובת הקבוצה הם נמוכים, או שמטעם אחר אין עוד תועלת בהמשך ניהול ההליך.
סוגיית ההסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית מוסדרת בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, אשר קובע בין היתר -
"(א) מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט; בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול בית המשפט את אלה: (1) אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה; (2) התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה."
על פי האמור, הסתלקות מהליך ייצוגי וקבלת טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקות, טעונים אישור של בית המשפט.
על פי הכלל, אין לפסוק גמול ושכר טרחה לתובע המייצג ולבא כוחו בגדרה של הסתלקות מבקשת אישור תובענה ייצוגית, אלא במקרים המתאימים לכך.
שני השיקולים העיקריים על פיהם יכריע בית המשפט בבקשת תובע מייצג או בא כוח מייצג, אם לאשר הסתלקות, ובכלל זאת גמול ושכר טרחת עורך דין אגב ההסתלקות, הנם - האחד, האם בקשת האישור הראתה עילת תביעה לכאורה, והשני, האם הבקשה הביאה לחברי הקבוצה תועלת.
בנסיבות דנן, בהיעדר מחלוקת בין הצדדים לפיה ההפרה הנטענת ככל שהייתה כזו, תוקנה על ידי המשיבה, ומבלי לקבוע כי הייתה הפרה כזו לאור טענות המשיבה, ומשהוסכם במסגרת הסדר ההסתלקות כי המשיבה תפעל באופן שוטף לעדכון הסדרי הנגישות באתר האינטרנט שלה ככל שיידרש, נראה כי הבקשה השיגה את מטרתה מצד אחד והביאה לתועלת לחברי הקבוצה מצד שני.

על כן, אני נעתרת לבקשה ומאשרת את בקשת ההסתלקות על כל חלקיה ורכיביה, כמפורט בהודעת ההסתלקות. נוכח הסכמת הצדדים, תביעתו האישית של התובע נדחית, ללא צו להוצאות, ולפיכך איני נדרשת לסוגית הגמול למבקש ושכר הטרחה לבא כוחו.
מינוי מייצג חליפי ופרסום
בהתאם לסעיף 16(ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, כאשר עסקינן בבקשת הסתלקות המוגשת בשלב הבקשה לאישור תובענה כייצוגית (להבדיל מבקשת הסתלקות מתובענה שאושרה כבר כייצוגית), ההחלטה האם להחליף את המבקש המסתלק נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט, תוך שבית המשפט יהא רשאי לאפשר הגשת בקשות למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג חליפיים אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשת האישור.
בנסיבות העניין, לא מצאתי הצדקה להשתמש בסמכותי כדי לפעול לאיתור תובע חלופי, תוך פרסום הודעת הסתלקות, או משלוח הודעה ליועץ המשפטי לממשלה (ראו: ע"א 1362/12 היועץ המשפטי לממשלה נ' סלקום ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 13.05.2013) :‏‏
"ראינו להעיר ולהבהיר לגבי המצב המשפטי, לטובת תיקים נוספים לעתיד לבוא, כי תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010, תקפה אך אין בה על פי פירושה הנכון כדי לשלול מבית המשפט את שיקול הדעת הנתון לו אם להורות במקרה נתון אם לאו על פרסום הודעה בדבר הגשת בקשה להסתלקות מבקשה לאישור וכן אם להורות על משלוח הודעה ליועץ המשפטי וליתר הגורמים המנויים באותה תקנה.")
מדובר בבקשה שהוגשה בשלב מקדמי, טרם נערך דיון בבקשה לאישור; פסק הדין אינו יוצר מעשה בית דין; רישום ההסתלקות ממילא יירשם בפנקס התובענות הייצוגיות ובמאגרים המשפטיים כמקובל.
בנסיבות העניין, נוכח התחייבויות המשיבה במסגרת בקשת ההסתלקות, נראה כי אין טעם ותוחלת בהמשך ניהול ההליך.

סוף דבר

אני מאשרת את הסדר ההסתלקות שהוסכם בין הצדדים. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקת, ותביעתו האישית של המבקש נדחית .
כל צד יישא בהוצאותיו.
הדיון הקבוע ליום 3.2.2021, מבוטל.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים

ניתנה היום, כ"ח אלול תש"פ, 17 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עאדל מוחתסב
נתבע: ח.א. פאשן בע"מ
שופט :
עורכי דין: