ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זיד שחתות נגד החברה הכלכלית אופקים :


לפני כבוד השופטת הבכירה סבין כהן

מבקשים

זיד שחתות

נגד

משיבים

החברה הכלכלית אופקים

החלטה

1. לפניי בקשה בהסכמה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית.

2. עניינה של בקשת האישור, בתמצית, הוא בטענות המבקש כי המשיבה פעלה בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 ולתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-1983, בכך שבאתר המשיבה לא פורסמו הסדרי נגישות בשירות ובמקום הציבוריים לאנשים עם מוגבלות ו בכך שהמשיבה לא מינתה רכז נגישות כמתחייב בחוק וכן לא פרסמה את דרכי ההתקשרות אתו.

עוד בטרם הוגשה תשובת המשיבה הוגשה הבקשה שלפני ובמסגרתה טען המבקש, כי הצדדים באו בדברים והגיעו להסכמות, בין היתר, התחייבה המשיבה בדבר הסדרה עתידית של תחום הנגישות, כדלקמן:
"8.2 המשיבה מתחייבת להסדרה עתידית של תחום הנגישות, ובאופן הבא:
8.2.1 פרסום עדכון להסדרי הנגישות אשר פורסמו על ידי המשיבה במועד הגשת בקשת האישור, בהתאם להוראות תקנה 34 לתקנות הנגישות בתוך 30 ימים ממעוד אישרו של הסדר זה.
8.2.2 המשיבה מתחייבת לפרסם את שמו של רכז הנגישות וכן לקיים את את הוראות הדין לעניין קיום השתלמויות וריענון נהלים בהתאם לתקנה 91 לתקנות הנגישות. אין באמור כדי להוות הודיה מצד המשיבה ביחס לטענת המבקש לפיה לא קיימה המשיבה את הוראות הדין בדבר קיום השתלמויות וריענון נהלים כאמור, אלא התחייבות כללית. ..."

3. אחר שעיינתי בבקשת האישור ובתביעה האישית של המבקש, כמו גם בבקשת ההסתלקות, אני סבורה יש מקום לאשר את בקשת המבקש, שכן הבקשה עומדת בתנאי סעיף 16 א לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן:- " חוק תובענות ייצוגיות ") הקובעת כך:
"16. (א) מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט; בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול בית המשפט את אלה:
(1) אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה;
(2) התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה."

בהתחשב בנימוקי הבקשה, כשהמבקש עומד בבקשתו על כך שהמשיבה דחתה טענותיו והציגה לפניו אסמכתאות והסברים שונים לטענותיו העולות מבקשת האישור ובמיוחד נוכח ההסכמות שהושגו ביחס להתנהלות המשיבה בעתיד, כך שככל יש פגם בהתנהלות המשיבה (פגם שהיא אינה מודה בו), הוא יתוקן ובשים לב לכך שאישור בקשת ההסתלקות אינו מהווה מעשה בית דין, כך שממילא לא ייגרם נזק לחברי הקבוצה כתוצאה מאישור ההסתלקות, אני מקבלת את בקשת ההסתלקות, מוחק ת את בקשת האישור ודוחה את תביעתו האישית של המבקש.

4. בנסיבות אשר פורטו לעיל, אין מקום ליתן הוראות לפרסום לפי סעיף 16(ד)(1) ל חוק תובענות ייצוגיות הקובע כך: " (ד) (1) אישר בית המשפט את הסתלקותם של כל המבקשים או כל באי הכוח המייצגים מבקשה לאישור או שבית המשפט מצא שנבצר מהם להמשיך בתפקידם בבקשה לאישור, רשאי בית המשפט לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג במקומם, לפי הענין, בתוך תקופה שיקבע, וכן רשאי בית המשפט להורות על פרסום הודעה על כך, והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשה לאישור; בהודעה יצוין האמור בפסקה (4)."
ולתקנה 11(ב) ל תקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010.

נחה דעתי, נוכח ההסדר שהושג באשר לתיקון כל מחדל, ככל שקיים באתר המשיבה ונוכח הפעולות צופות פני עתיד, באשר לפרסום שמו של רכז הנגישות, וכן בשים לב לשלב בו מצוי ההליך ולעמדתה של המשיבה באשר לטענות המבקש, כפי שהובאה על ידו, כי אין מקום להורות על פרסום כאמור.

5. באשר לסוגיית הגמול ושכר הטרחה, אכן מגיעים גמול להוצאות המבקש ושכר טרחה לבא כוחו, בהתחשב בקיומה של עילה לכאורית בתובענה ובתועלת שהביאה בקשת האישור לחברי הקבוצה.
הסכומים שהוסכמו בין הצדדים סבירים והולמים את הנסיבות בענייננו, לפיכך, מאשרת גמול למבקש בסך 1,000 ₪ ושכר טרחת עורך דין בסך 4,000 ₪.

ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זיד שחתות
נתבע: החברה הכלכלית אופקים
שופט :
עורכי דין: