ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מועין מסראווה נגד עיריית באקה אל גרבייה :

בפני: כבוד השופט אסף הראל

התובע:
מועין מסראווה

-
הנתבעים:
עיריית באקה אל גרבייה
יאסר מסרי
מדינת ישראל

החלטה

בקשת התובע מיום 6.8.20 שכותרתה "בקשה להורות על גילוי ועיון מסמכים ספציפיים". לאחר עיון בבקשה ובתשובתם של עיריית באקה אל גרביה (להלן – העיריה) ושל יאסר מסרי (להלן – מסרי), ובתגובת התובע, אני קובע כך:

טרם התייחסות לבקשה עצמה יש להבהיר כי זו מכוונת רק כלפי העיריה ומסרי. בנוסף, אין בכוונתי להתייחס לאירועים - כגון אלו הנזכרים בסעיפים 6-7 לבקשה – אשר אינם נזכרים בכתב התביעה המתוקן אשר מפרט אירועים שסיומם בחודש 8/19 (סעיף 133 לכתב התביעה המתוקן). אירועים כאלה, אשר אינם נזכרים בכתב התביעה המתוקן, לא יהיו חלק מהמחלוקות שיוכרעו בהליך כאן.

הבקשה הנוגעת לעיריה
אשר לבקשה לקבל את מצבת המורים והכשרתם המקצועית הרלבנטית להעסקתם בבית הספר, כולל אישורי העסקה חריגים (סעיף 13.1 לבקשה) – דין הבקשה להידחות. התובע כלל לא טרח לפרט בבקשתו מה הרלוונטיות של מסמכים אלו ודי היה בכך כדי להצדיק את דחית הבקשה בענין זה. אף ללא פירוט כזה של התובע, אני קובע כי המסמכים אינם רלוונטיים. כתב התביעה המתוקן מיום 22.10.19 מתמקד בטענה שהיה על העיריה להעסיק את התובע החל משנת הלימודים 2018/2019 בכמות שעות גדולה יותר בהוראה במגמת אלקטרוניקה, בין היתר על חשבון שעות שהוקצו למסרי (ראו למשל סעיפים 63.3 ו- 65 לכתב התביעה המתוקן). פרט לטענה זו, אין טענה כי היה מקום להעסיק את התובע כמורה במקצוע אחר ואין כל פירוט מהו אותו מקצוע. ככל שהטענה היא כי היה מקום להעסיקו כמורה למתמטיקה, הרי המדינה הבהירה כבר בעמדתה כי נכון לתקופה הרלוונטית לכתב התביעה המתוקן לא היה התובע רשאי ללמד את מקצוע המתמטיקה. התוצאה היא כי קבלת נתונים על מצבת כלל המורים ועל הכשרת כלל המורים בבית הספר לרבות אישורי העסקה חריגים, אינה רלוונטית כלל לתביעה ויש לדחות את הבקשה בענין זה.

אשר לבקשה הנוגעת למערכת השעות בבית הספר בין השנים 2008/2009 ועד 2020 (סעיף 13.2 לבקשה) – דין הבקשה להידחות. התובע כלל לא טרח לפרט בבקשתו מה הרלוונטיות של מסמכים אלו ודי היה בכך כדי להצדיק את דחית הבקשה בענין זה. אף ללא פירוט כזה של התובע, אני קובע כי המסמכים אינם רלוונטיים. כמה טעמים לכך. האחד, כתב התביעה המתוקן כלל לא עוסק בתקופה שראשיתה שנת הלימודים 2008/2009. ראשית התקופה הרלוונטית לכתב התביעה היא ההחלטה לסגור את מגמת החשמל והשלכת החלטה זו על מערכת השעות שנקבעה לתובע בבית הספר החל משנת הלימודים 2018/2019. השני, בכתב התביעה המתוקן מוקדו טענות התובע בנוגע לכמות שעות ההוראה במגמת אלקטרוניקה שהוקצו לו. משכך, מערכת בית הספר בכללותה – הנוגעת גם למורים במקצועות אחרים שהתובע כלל לא טוען שהיה על בית הספר לשבצו בהם – לא רלוונטית. בהיעדר רלוונטיות, יש לדחות את הבקשה. טעם שלישי, שאף הוא מצדיק לדחות את הבקשה, טמון בכך ש בתצהיר גילוי המסמכים של התובע (צורף כנספח לבקשה) צויין בסעיף 3.17 כי בין המסמכים שברשות התובע נמצא גם "מערכת שעות של מורי בית הספר". לא ברור מדוע לאור הצהרתו זו של התובע, יש לו צורך בקבלת מערכת השעות מהעיריה .

אשר לבקשה הנוגעת למערכת עוש"ר- עובדי הוראה שאינם רשמיים – דו"ח נתוני כח אדם והוראה, עובדי בעלות ועובדי משרד החינוך פעילים מהשנים 2009-2008 ועד 2020 (סעיף 13.3 לבקשה) – דינה להידחות. גם כאן, התובע כלל לא טרח לפרט בבקשתו מה הרלוונטיות של מסמכים אלו ודי היה בכך כדי להצדיק את דחית הבקשה בענין זה. אף ללא פירוט כזה של התובע, אני קובע כי המסמכים אינם רלוונטיים. כמה טעמים לכך. ראשית, מדובר בתקופה שאינה רלוונטית כלל לתקופה אליה מתייחס כתב התביעה המתוקן , כפי שכבר פורט לעיל. שנית, בכתב התביעה המתוקן מוקדו טענות התובע בנוגע לכמות שעות ההוראה במגמת אלקטרוניקה שהוקצו לו. משכך, נתונים הנוגעים לעובדי הוראה בכללותם בבית הספר – אינם רלוונטיים. בהיעדר רלוונטיות, יש לדחות את הבקשה.

אשר לבקשה הנוגעת לציוני בחינות בגרות במקצועות שלימד התובע בשנים 2009-2020 (סעיף 13.4 לבקשה) – אף שהתובע לא טרח לציין בבקשתו מדוע המסמכים רלוונטיים, אקבע כי מדובר במסמכים רלוונטיים לאור טענת העיריה בכתב ההגנה כי ביצועיו הפדגוגיים של התובע לא היו מהמרשימים בבית הספר (ראו למשל סעיף 5 לכתב ההגנה המתוקן של העיריה). אלא שהעיריה מסבירה כי גילתה מסמכים אלו ואפשרה לתובע עיון בהם במסגרת הליך גילוי המסמכים שביצעה העיריה (סעיף 18 לתשובת העיריה). לאור תשובת העיריה, הבקשה בענין זה מתייתרת ולא ברור מדוע נכללה בבקשה.

משהבקשה נדחית, ישא התובע בהוצאות העיריה בגין בקשה זו בסך כולל של 1,500 ש"ח אשר ישולמו לידי העיריה תוך 30 ימים מעת שתומצא החלטה זו לתובע.

הבקשה הנוגעת למסרי
התובע ביקש לקבל ממסרי שני מסמכים. האחד, מערכת שעות משנת הלימודים 2016/2019 ועד 2019/2020 בבית ספר יסודי אלקאסמי. אקבע כי מסמכים אלו יכול התובע לבקש אך ביחס למסרי ולא ביחס למורים אחרים בבית ספר אלקאסמי. מסרי צרף לתשובתו מיום 2.9.20 את מערכות השעות, ובכך אקבע כי הבקשה התייתרה.

המסמך הנוסף שביקש התובע לקבל ממסרי הוא נתון באשר להיקף משרתו של מסרי בבית הספר אלקאסמי. מסרי צרף לתשובתו מיום 1.9.20 מסמך של בית הספר אלקאסמי ובו פירוט היקף המשרה ושעות ההוראה של מסרי בשנות הלימודים תשע"ו-תש"פ. אקבע כי בכך התייתרה הבקשה.

המסמכים שביקש התובע לקבל ממסרי הם מסמכים רלוונטיים, שכן בכתב התביעה המתוקן טוען התובע כי העסקתו של מסרי בשני בתי ספר בהיקף משרה מצטבר העולה על 100% - פוגעת בזכויות התובע (ראו למשל סעיף 63.1 לכתב התביעה המתוקן). לאור זאת אין לומר כי הבקשה היתה מיותרת ואין מקום לחייב את התובע בהוצאות. אין גם לחייב את מסרי בהוצאות, שכן זה הסביר כי אישור בית הספר אלקאסמי למסמכים ניתן רק לאחרונה, דבר הנלמד ממסך היקפי ההעסקה הנושא תאריך 26.8.20, היינו לאחר הגשת הבקשה כאן.

קציבת מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית
משהכרעתי בבקשת התובע, אקבע כי הליך הגילוי והעיון במסמכים הסתיים.

התובע יגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו עד יום 20.10.20. יחולו יתר הוראות ההחלטה מיום 6.2.20.

התיק יובא לעיוני ביום 25.10.20 לשם מעקב הגשת תצהיר עדות ראשית מטעם התובע.

ניתנה היום, כ"ח אלול תש"פ, (17 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מועין מסראווה
נתבע: עיריית באקה אל גרבייה
שופט :
עורכי דין: