ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד צפתי נגד רוזן שירותים כלליים בע"מ :


לפני כבוד ה שופטת לימור ביבי

המבקש

דוד צפתי
ע"י ב"כ עו"ד יוחי גבע

נגד

המשיבה

רוזן שירותים כלליים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ניר גורן

פסק דין

לפני בקשת הסתלקות מוסכמת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות" או "החוק" ו- "בקשת ההסתלקות" בהתאמה).

הבקשה לאישור תובענה ייצוגית הוגשה ביום 22/4/20 על ידי מר דוד צפתי (להלן: "המבקש") ועניינה בטענת המבקש כי רוזן שירותים כלליים בע"מ (להלן: "המשיבה") לא מילאה אחר הוראות תקנה 34 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג – 2013, שעה שלא פרסמה באתר האינטרנט שלה את הסדרי הנגישות שקיימים בסניפיה. בכך, הפרה המשיבה לטענת המבקש את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 (להלן: "חוק השוויון", "תקנות השוויון", ו- "בקשת האישור").

ביום 26/5/20 הגישה המשיבה בקשה לסילוק על הסף של בקשת האישור וזאת בטענה כי היא איננה המשיבה הנכונה, שכן אין לה כלל אתר אינטרנט והיא אינה מספקת שירותים לציבור.

ביום 22/6/20 הוגשה תגובת המבקש לבקשה לסילוק על הסף וביום 30/6/20 הוגשה תשובת המשיבה לתגובה.

ביום 15/9/20, לאחר שנדברו הצדדים ביניהם, הגישו הצדדים בקשת הסתלקות מוסכמת. במסגרת בקשת ההסתלקות צוין כי הוסכם בין הצדדים, כי התובענה תידחה וכי בקשת האישור תימחק, וזאת מבלי שצד כלשהו מודה בטענת רעהו – וללא צו להוצאות.

דיון והכרעה;
סוגיית ההסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית מוסדרת בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, אשר קובע בין היתר:
"(א) מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט; בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול בית המשפט את אלה:
(1) אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה;
(2) התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה.
(.....)
(ד)(1) אישר בית המשפט את הסתלקותם של כל המבקשים או כל באי הכוח המייצגים מבקשה לאישור או שבית המשפט מצא שנבצר מהם להמשיך בתפקידם בבקשה לאישור, רשאי בית המשפט לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג במקומם, לפי הענין, בתוך תקופה שיקבע, וכן רשאי בית המשפט להורות על פרסום הודעה על כך, והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשה לאישור; בהודעה יצוין האמור בפסקה (4).
(.....)"

מנוסחו של הסעיף עולה, כי הסתלקות מהליך ייצוגי וכן קבלת טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקות, לא יעשו אלא באישור בית המשפט.

עוד קובע הסעיף כי הליך הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית כולל שני שלבים: בשלב הראשון, על בית המשפט לבחון האם יש מקום לאשר את בקשת ההסתלקות; בשלב השני, אליו נדרש בית המשפט רק ככל שאושרה ההסתלקות בשלב הראשון, על בית המשפט לבחון האם יש מקום למנות מבקש או בא כוח מייצג חלופיים ולאפשר את המשך ניהול ההליך (סעיף 16(ד) לחוק) (ת"צ 24356-04-10 בלהה הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (22/12/10) (להלן: "עניין הר-עוז"); אלון קלמנט, "פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית", משפטים מא 5, 63 (2011)).
המחוקק העניק לבית המשפט שיקול דעת רחב האם להיעתר לבקשת הסתלקות או לדחות בקשה שכזו. כך, סעיף 16(ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, העוסק בהסתלקות מההליך בשלב הדיון בבקשה לאישור, כבעניין דנן, קובע כי בית המשפט "רשאי" לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג וכן "רשאי" להורות על פרסום הודעה על כך (להרחבה ביחס לאבחנה האמורה שעורך החוק בנוגע להסתלקות בין שלב הבקשה לאישור לבין שלב התובענה הייצוגית, ראו עניין הר-עוז, פסקה 22).

מן הכלל אל הפרט;
לאחר שבחנתי את בקשת האישור, בקשת המשיבה לסילוק על הסף וכן את בקשת ההסתלקות, הגעתי למסקנה, כי יש מקום לאשרה.

מסקנתי זו מושתתת על כך שמבלי לקבוע מסמרות ובזהירות המתבקשת מכך שבההליך לפני מצוי בשלב ראשוני וטרם התקיים בו קדם משפט – התרשמתי שסיכויי התביעה במקרה דנן אינם נחזים כגבוהים. אשר לכך, אציין כי אמנם כאמור התיק מצוי בשלב ראשוני ואולם, במסגרת ההליך כבר הוגשה בקשה מטעם המשיבה לסילוק בקשת האישור על הסף אשר בבסיסה טענות בדבר היעדר יריבות המבוססות על כך שלטענת המשיבה אין לה כלל אתר אינטרנט, משכך ברי כי לא היה באפשרותה להפר את הוראותה דין כפי שנטען ובהתאמה ככל הנראה מקור התובענה כנגדה בטעות, תגובת המבקש ותשובת המשיבה לתגובה, כך שבידי בית המשפט היכולת להתרשם מכתבי הטענות ומטענות הצדדים המועלות במסגרתם.

לאור האמור, בשלב זה של ההליך, סבורה אני, מבלי לקבוע מסמרות בדבר, כי סיכויי ההליך מצויים ברף הנמוך לכאורה ולפיכך תומכים באישור בקשת ההסתלקות.

כמו כן, בנסיבות העניין, לאור סיכויה הנמוכים לכאורה של הבקשה לאישור, הנני סבורה כי אין מקום לנסות ולאתר מבקש חלופי לפי סעיף 16(ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות. בנסיבות אלה הרי שאין מקום לפרסום הודעה בדבר בקשת ההסתלקות לפי תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות.

סוף דבר:
אני נותנת לבקשת ההסתלקות, על כל סעיפיה וחלקיה, תוקף של פסק דין.

כל התחייבויות הצדדים, כפי שאלו פורטו בבקשת ההסתלקות, מהוות חלק בלתי נפרד מפסק דין זה.

בהתאמה אני מורה בזאת על דחיית תביעתו האישית של המבקש ועל מחיקת בקשת האישור וזאת ללא הוצאות.

המזכירות תדוור את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד צפתי
נתבע: רוזן שירותים כלליים בע"מ
שופט :
עורכי דין: