ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלקום ישראל בע"מ נגד עיריית חיפה :

תובעת

סלקום ישראל בע"מ

נגד

נתבעת

עיריית חיפה

פסק דין

לפני בית המשפט תביעה כספית על סך 35,642 ₪, בגין שירותי תקשורת שהתובעת נתנה לנתבעת. התביעה הינה לסילוק חוב בגין יתרת תשלומים שהנתבעת חייבת לתובעת עבור מכשירי טלפון שנמסרו לה.
הנתבעת מכחישה את התביעה. לטענתה הצדדים הסכימו מפורשות שעם סיום ההתקשרות בין הצדדים, הנתבעת לא תהא חייבת לשלם לתובעת כל סכום בגין ציוד קצה שנמסר לה, ובכלל זה מכשירי הטלפון.
התובעת השיבה לטענת ההגנה של הנתבעת. לטענתה לאחר החתימה על מסמכי ההתקשרות, נחתם סיכום פגישה בין נציגה לבין נציגת הנתבעת הגב' לינדה כהן מיום 23.7.14 (להלן: "סיכום הפגישה") , המשנה את תנאי ההתקשרות הנ"ל. על פי סיכום זה, במקרה של סיום ההתקשרות, הנתבעת תחו יב ביתרת התשלומים בגין ציוד הקצה, לרבות מכשירי הטלפון. לפיכך הנתבעת חייבת לשלם לה בשל כך, כמפורט בכתב התביעה.
הנתבעת השיבה לטענה החדשה של התובעת. לטענה אין בסיכום הפגישה לחייב אותה בתשלום כלשהו. זאת משלשה טעמים. האחד, מדובר במסמך שלא יכול להטיל על העירייה חיוב כספי, שכן הוא לא נחתם על ידי ראש העיר והגזבר, כמתחייב מסעיף 203 לפקודת העיריות [נוסח חדש]. השני, שתנאי לכניסת סיכום הפגישה לתוקף הוא הגדלת הפעילות של הנתבעת ברשת הנתבעת על ידי הוספת קווים והצטרפות לתכנית נוספת, אשר לא התקיים. משכך גם אם יש לסיכום הפגישה תוקף, הרי שהתנאים הקבועים בו להטלת חיובים נוספים על העירייה, מעבר לתנאי ההתקשרות הבסיסית, לא התקיימו. השלישי, שמדובר בהרחבת חזית אסורה.

דיון
מסמכי המכרז וכן הליך השאלות והתשובות שבאו בעקבותיו קובעים בברור שהנתבעת לא תהא חייבת לשלם לתובעת סכום כלשהו בגין ציוד קצה ובכלל זה מכשירי טלפון, עם סיום ההתקשרות בין הצדדים. הענין פורט בצורה ברורה בכתב ההגנה, תוך כדי ציטוט הסעיפים הרלוונטים מהמסמכים הנ"ל. אני מקבל את טענת הנתבעת בעניין זה.
נשאת השאלה האם יש בסיכום הפגישה בכדי לבסס את התביעה. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה שהתשובה שלילית, כפי שיוסבר להלן.
ככלל לא ניתן לחייב עירייה בתשלום מבלי למלא אחר הוראות סעיף 203 לפקודת העיריות [נוסח חדש], דהיינו חתימת ראש העיר והגזבר על מסמכי ההתקשרות. אומנם יתכן ויהיו נסיבות מיוחדות בהם הדבר ניתן מכח עיקרון תום הלב, אולם מדובר במקרים חריגים. למשל אם העירייה מזמינה באופן חרום בעל מקצוע לתת שירות נקודתי בהיקף מצומצם וחד פעמי, העירייה לא תוכל להתחמק מתשלום בטענה שאין אישור ראש עירייה והגזבר. לדוגמא במקרה של סתימת ביוב, או צורך בתיקון חשמלי דחוף, העירייה מזמינה שרברב או חשמלאי לצורך תיקון חד פעמי בהיקף קטן, יהא עליה לשלם עבור השרות. לעומת זאת כל אימת שמדובר בשירות משמעותי ו/או שירות שניתן לאורך זמן, כללי המנהל התקין מ חייבים להקפיד שהתחייבויות כספיות יוטלו על העירייה רק בדרך שמתווה הדין. כפי שמסמכי ההתקשרות נחתמו על ידי הנתבעת כדין, לאחר הליך מסודר, כך גם שינוי בתנאי ההתקשרות היו צריכים להיחתם. הנציגה מטעם הנתבעת לא מוסמכת לחייב את העירייה בשינוי התנאים הכספיים של ההתקשרות בין הצדדים . לפיכך לסיכום הפגישה החתום על ידה אין תוקף מבחינה זו. די בכך להביא לתוצאה של דחיית התביעה.
אני מקבל גם את הטענה השנייה של הנתבעת. גם אם יש תוקף לסיכום הפגישה, התובעת לא הוכיחה שהתנאים הקבועים בה להטלת חיוב כספי על העירייה התמלאו. לכן אין תוקף לסעיף 7.3 לסיכום הפגישה, המטיל על העיריה חיובים חדשים, שהיא לא הסכימה להם בהתקשרות שנעשתה כדין. התובעת לא הוכיחה שהנתבעת הגדילה את כמות הקווים שברשותה המסופקים על ידה, וכי הקווים צורפו לאחד מהתוכניות המפורטות בסיכום הפגישה. סיכום הפגישה קובע מפורשות שמדובר בתנאי מחייב על מנת שהוא יהיה בתוקף. סעיף 1 לסיכום הפגישה קובע כלהלן:

"מוסכם בין הצדדים כי התכניות המפורטות בנספח זה מותנות בכך שהלקוח יגדיל את כמות הקווים הפעילים שלו ברשת סלקום וכי קווים אלו יצורפו לאחת התכניות המפורטות."

בענין זה יוער שהצדדים ויתרו הדדית על שמיעת עדים בבית המשפט. ד בר זה נזקף לחובת התובעת יותר מאשר לחובת הנתבעת, לאור נטל ההוכחה והשכנוע המוטלים עליה. גם בכך די להביא לתוצאה של דחיית התביעה.
לאור מסקנתי לעיל איני רואה צורך לדון בטענת ההגנה השלישית של הנתבעת, שמדובר בהרחבת חזית אסורה.

תוצאה
התביעה נדחית.
לאור הסכמת הצדדים למתן פסק דין בדרך מקוצרת, ולפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020


מעורבים
תובע: סלקום ישראל בע"מ
נתבע: עיריית חיפה
שופט :
עורכי דין: