ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סמי נג'אר נגד הממונה על חדלות פירעון :


בפני כבוד ה שופט רונן אילן

מבקש:
סמי נג'אר

נגד

משיב:
הממונה על חדלות פירעון – מחוז תל אביב

החלטה

לפני בקשת חייב לאישור הסדר חוב, בהתאם לחלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק").
בתגובתו לבקשה, הודיע הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן: "הממונה"), שהוא איננו מתנגד להבאת הסדר החוב המוצע לאישור הנושים, והתייחס להסדרים הכרוכים בקידומו של ההליך לאישור הסדר החוב.
לאחר שעיינתי בבקשה, ובתשובת הממונה, ובהתאם להוראות סעיף 322 (א) בחוק – אני מורה על הבאת הסדר החוב לאישור הנושים.
לצורך כך, ניתנות בזה ההוראות הבאות:
אני ממנה את עוה"ד יעקבלביץ אורן, רח' יגאל אלון 96, תל אביב, לתפקיד מנהל ההסדר (להלן: "מנהל ההסדר").
מנהל ההסדר יודיע לממונה ולבית המשפט, בתוך 3 ימים, אם קיימת מניעה כלשהי מפני מילוי התפקיד, בין מחמת ניגוד עניינים ובין מכל סיבה אחרת.
באחריות הממונה לוודא קבלת הודעה זו כתנאי למינוי מנהל ההסדר.
קופת ההסדר תנוהל אצל הממונה.
החייב יפקיד בקופת ההסדר, תוך 7 ימים, סכום של 7,500 ₪ ( "המקדמה") אשר מהווה מקדמה לשכרו של מנהל ההסדר, להוצאות ההסדר ולאגרת ההשגחה.
בנוסף, החייב יפקיד בקופת ההסדר סכום חודשי של 750 ₪, החל מיום 20.10.20 ובכל 20 לחודש, עד להחלטה אחרת ("התשלום החדשי").
קידום הליכי ההסדר מותנה בהפקדת המקדמה בקופת ההסדר.
מנהל ההסדר יפעל לכנס אסיפת נושים לדיון בהצעת ההסדר.
מועד האסיפה יקבע על ידי מנהל ההסדר מתוך התחשבות במועד האחרון להגשת תביעות חוב, אותו אני קובע ל-90 ימים מיום מתן החלטה זו; בזמן אשר יידרש להכרעה בהן; ובמועד הדיון שנקבע בבית המשפט (כאמור להלן).
מנהל ההסדר יודיע לחייב ולממונה על מועד האסיפה ומיקומה; ויערוך פרוטוקול של תוכן הדברים אשר נאמרים באסיפה.
תוך 7 ימים מיום הפקדת המקדמה, ישלח מנהל ההסדר לכל הנושים אשר פורטו בבקשת החייב (או הידועים לו בכל דרך אחרת), הודעה על הליך ההסדר בדואר רשום עם אישור מסירה ישירות לכתובתם האישית, ובנוסף לבאי כוחם ככל שהם מיוצגים.
במסגרת ההודעה לנושים יצוינו, בין היתר, הפרטים הבאים:
פרטים על הגשת בקשת החייב בצירוף העתק מהצעת ההסדר, תגובת הממונה והחלטות בית המשפט.
המועד האחרון להגשת תביעת חוב, שיהיה – כאמור לעיל – 90 ימים מיום מתן החלטה זו, ואופן הגשתן;
המועד והמקום שנקבעו לאסיפת הנושים;
מועד הדיון שנקבע בבית המשפט בעניין תוצאות אסיפת הנושים ואישור הצעת ההסדר.
תוך 14 ימים מיום הפקדת המקדמה יפרסם מנהל ההסדר, בשני עיתונים שאחד מהם עיתון כלכלי, הודעה על הגשת הבקשה לאישור הסדר.
במסגרת ההודעה יצוינו, בין היתר, הפרטים הבאים:
האופן שבו ניתן לקבל את המסמכים הנזכרים בסעיף משנה 3 א' לעיל.
הפרטים הנזכרים בסעיפי משנה 3 ב'-ד' לעיל.
תוך 14 ימים מיום הפקדת המקדמה יפרסם הממונה יפרסם באתר הממונה הודעה על הגשת בקשת החייב לאישור הסדר, בצירוף פרטי מנהל ההסדר שמונה, המועד האחרון להגשת תביעות חוב על ידי הנושים, מועד אסיפת הנושים ומועד הדיון שנקבע בבית המשפט.
מנהל ההסדר יבדוק את תביעות החוב שיוגשו, יכריע בהן בהקדם האפשרי וימציא את הכרעתו המנומקת לנושה הרלוונטי ולחייב.
מנהל ההסדר יגיש לבית המשפט ולממונה, תוך 14 ימים לאחר מועד כינוס אסיפת הנושים, דו"ח על התנהלות הליכי ההסדר.
בין היתר, יכלול מנהל ההסדר בדו"ח פירוט על אודות הנושאים הבאים:
פעולותיו לביצוע הפרסומים כנדרש ולמסירת ההודעה על ההליך לנושים ולבאי כוחם;
תביעות החוב שהוגשו והוכרעו על ידו (וכן תביעות חוב שטרם הוכרעו על ידו, אם ישנן, והטעמים לכך);
פירוט הנושים שנכללו בבקשת החייב אולם לא הגישו תביעות חוב;
תוצאות ההצבעה באסיפת הנושים, לרבות עמדות הנושים השונים להצעת ההסדר, כפי שבאו לידי ביטוי באסיפת הנושים ובהודעות הנושים בכתב .
שכרו של מנהל ההסדר ,כפי שייפסק על ידי בית המשפט, הוצאותיו ואגרת ההשגחה לממונה על חדלות פירעון, ישולמו על ידי החייב בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת הצעת ההסדר.
נאסר על החייב לבצע פעולות בנכסיו ללא אישור מטעם הממונה וכן נאסר עליו לצאת מן הארץ, וזאת עד למתן החלטה אחרת.
מנהל ההסדר, הממונה והחייב יגישו – לא יאוחר מ-10 ימים לפני מועד הדיון שיקבע להלן – עמדות כתובות. בעמדות אלו תיעשה התייחסות לכל העניינים הרלוונטיים לשאלת אישורו של הסדר החוב על ידי בית המשפט, ובכלל זה לעניינים הנזכרים בסעיפים 324 ו- 325 לחוק.
המזכירות תצרף את מנהל ההסדר כצד נוסף להליך ותמציא החלטה זו לצדדים ולמנהל ההסדר.
הדיון בבקשה נקבע ליום 25.03.21 בשעה 08:30.
ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סמי נג'אר
נתבע: הממונה על חדלות פירעון
שופט :
עורכי דין: