ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.מ. נגד קווים תחבורה ציבורית אינטרנשיונל בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רנה הירש

התובע
י.מ.
ע"י עו"ד אריאל פרייברג

נגד

הנתבעים

  1. קווים תחבורה ציבורית אינטרנשיונל (2002) בע"מ
  2. ג.מ.
  3. איילון חברה לביטוח בע"מ

ע"י עו"ד שלמה ברקוביץ'

החלטה

1. התובע עתר למינוי מומחים בתחומים אורתופדיה ורפואת כאב.
בתחום האורתופדיה: לנוכח התיעוד הרפואי שצורף לכתב התביעה, לרבות בדבר: הגבלה בתנועות 11.04.18 ו- 09.01.19; ממצאי בדיקת CT מיום 12.06.18 וממצאי בדיקת MRI מיום 01.04.19 – בנוגע ל בלטי ובקעי דיסק; אבחון בדבר קרע חלקי בשריר הסובך מיום 06.07.18; סדרת טיפולי פיזיותרפיה שעבר התובע - מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לתובע נכות כתוצאה מתאונה, וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי לשם קביעת שיעור הנכות.
בתחום רפואת הכאב: התלונות הנוגעות לכאבים מהם סובל התובע נובעות ברובן מהפגיעה האורתופדיה, על כן, יתבקש המומחה שימונה בתחום זה לחוות דעת בדבר הצורך במינוי מומחה נוסף בתחום רפואת הכאב.
2. אני מורה על מינויו של ד"ר אלכס גופמן, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, לצורך בדיקת התובע. על מינוי המומחה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
המומחה לא יבדוק את התובע בטרם חלפה תקופה של 30 יום ממתן החלטה זו.
4. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובע, תוך 30 ימים מהיום. המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחה חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.
5. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, הנובע מכל אחת מבין התאונות מיום 05.03.18 ומיום 27.06.18, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונות. המומחה יתייחס לקשר בין מצבו של התובע היום, לבין כל אחת מהתאונות הנ"ל, וכן לעניינים אלה:
א. האם קיימת לתובע כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובע נכויות זמניות, כתוצאה מאיזו מן מהתאונות, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
ב. מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובע, ככל שישנן.
ג. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבו של התובע.
המומחה יחווה דעתו גם בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום רפואת הכאב לצורך קביעת נכותו של התובע בגין תאונה זו.
6. אני מעמידה את שכרו של המומחה בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ששכרו של המומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחה ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל. אם יסתבר כי לא נותרה לתובע נכות צמיתה בגין התאונה מושא תביעה זו, ייתכן שיקוזז שכרו של המומחה מן הפיצוי שייפסק לתובע.
7. חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקתו של התובע, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
8. ככל שלא תהיה המלצה למינוי מומחה נוסף, יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובע יוגש בתוך 45 יום ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יישלחו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 21 יום ממועד קבלת תחשיב התובע. ימי הפגרה במניין הימים. עותק התחשיבים יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
9. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.
10. התיק יובא לעיוני ביום 20.01.21 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, וביום 08.03.21 לצורך עיון בתחשיבי הנזק, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים. ככל שמי מהצדדים מבקש שלא תישלח הצעה בכתב, יבהיר עניין זה בתחשיב הנזק מטעמו.
11. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 30.05.21 בשעה 08:30. התובע יתייצב לדיון זה, אלא אם ניתן היתר להיעדרו מהדיון.
ניתנה היום, כ"ח אלול תש"פ, 17 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.מ.
נתבע: קווים תחבורה ציבורית אינטרנשיונל בע"מ
שופט :
עורכי דין: