ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סוהיל כרכבי נגד סאהר ארמלי :

בפני כבוד ה שופט שמואל מנדלבום

מבקש

סוהיל כרכבי

נגד

משיב
סאהר ארמלי

החלטה

לפני בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד במסגרתה עותר המבקש סוהיל כרכבי ת.ז. XXXXXX470 ( להלן-"המבקש") למתן צו מניעה המורה למשיב סאהר ארמלי ת.ז. XXXXXX464 (להלן-"המשיב") או למי מטעמו להימנע מלעשות כל דיספוזיציה במקרקעין בשפרעם הידועים כגוש 10286 חלקה 9 (להלן- "המקרקעין") עד להכרעה בתביעה העיקרית שהוגשה בד בבד עם הגשת בקשה זו. כן עותר המבקש למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיב ו/או מי מטעמו מלחסום את דרך הגישה/המעבר לאורך גבולה המזרחי של חלקת המשיב (כ-26 מטר) וברוחב של כ- 3.5 מטר לאורך חלקה הדרומי של חלקת המשיב, הידועה כגוש 10286 חלקה 9 מגרש 17 (להלן-"זכות המעבר") עד להכרעה בתביעה העיקרית. בנוסף עותר המבקש למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיב ו/או מי מטעמו מלבצע עבודות בניה ו/או הריסה במקרקעין עד להכרעה בתביעה העיקרית.

יש לציין כי בד בבד עם הבקשה שלפני הוגשה על ידי המבקש תביעה למתן פסק דין הצהרתי לפיו קיימת למבקש ו/או למי מטעמו ו/או לבעלי ו/או למחזיקי מגרש 11 בגוש 10286 חלקה 9 ו/או לטובת מגרש 11 בגוש 10286 חלקה 9, זיקת הנאה מכח שנים , שהיא זכות מעבר, לאורך גבולה המזרחי של חלקת המשיב וברוחב של כ- 3.5 מטר בחלקה הדרומי של חלקת המשיב בגוש 10286 חלקה 9 מגרש 17 מאדמות שפרעם (להלן-"זכות המעבר") וזאת לפי סעיף 94 לחוק המקרקעין, התשכ"ט- 1969 . כן עתר המבקש להצהיר כי הינו רשאי לרשום את זיקת ההנאה הנ"ל במרשם המקרקעין ולהורות על רישומה של זיקת ההנאה בלשכת רישום המקרקעין.

בבקשה נטען כי זכויותיו של המבקש במקרקעין, כבעלים או הזכות להירשם כבעלים, הינן מכוח צו קיום צוואת אביו המנוח של המבקש-כאמל נעים כרכבי ז"ל- שניתן ביום 13.10.1994 מאת בית הדין הדתי של העדה היוונית קתולית וצויין כי אביו המנוח של המבקש הוא זה שבנה את הבניין הבנוי של המקרקעין והמבקש התגורר בדירת המגורים שבקומה הראשונה בצידו הדרומי של הבניין והמשיך לעשות כן גם לאחר פטירת הוריו. בבקשה נטען כי בשנת 1990 ביקש המבקש מאביו המנוח של המשיב , הבעלים של חלקת המשיב דאז, לפתוח מעבר ודרך הגישה נשוא הבקשה וכי מאז חודש 5/1990 קיימת דרך גישה וזכות מעבר שמחברת בין הכביש הראשי שבצד הדרומי של חלקת המשיב אל דירת המגורים וחלקתו של המבקש שהנה דרך הגישה היחידה לחלקתו של ה מבקש. המבקש טוען עוד כי עבודות סלילת דרך הגישה המתוארת בוצע ו בשנת 1990 על ידי ו והוא אף התקין על חשבונו צנרת מים בכביש שסלל ובנה גדר בטון לאורך דרך הגישה בצד המזרחי הגובל עם חלקה 9/18 בגוש האמור. המבקש מדגיש כי נשא לבדו ועל חשבונו בעלויות סלילת דרך הגישה ושאר העבודות שציין וכי התקין על חשבונו שער מברזל בצד הדרומי של דרך הגישה .

עוד פורט בבקשה כי מאז חודש 5/1990 ועד היום משתמשים המבקש ובני משפחתו בזכות המעבר ללא עוררין וללא התנגדות של מאן דהוא וכי בסוף חודש 8/2020 ובאופן מפתיע, הודיע המשיב –מי שרשום החל מיום 7.7.20 כבעלים של של 197/8748 חלקים במקרקעין בירושה מאביו המנוח , למבקש, כי בכוונתו לחסום את דרך הגישה ולמנוע מהמבקש ו/או מי מטעמו מעבר אל דירת המגורים של המבקש ולחלקתו במגרש מס' 11 וכן הודיע המשיב כי בכוונתו להרוס את קיר הבטון הבנוי במקביל לחלקה 9/18/1, שנטען כי בנה המבקש בשנת 1990.

עוד נטען כי לפני ימים ספורים הביא המשיב מודד לשטח ואף הסיר את שער הברזל שנטען כי המבקש התקין לפני 30 שנים על חשבונו , וכי העבודות שמתכנן המשיב לבצע אמורות להתבצע בכל רגע ומכאן הדחיפות במתן צו המניעה הזמני שנועד לשמור את המצב הקיים בשטח מזה 30 שנים , וזאת לאחר ש המבקש שלח למשיב מכתב התראה וביום 2.9.20 דחה המשיב את טענות המבקש ואף ביקש ממנו להימנע מהשימוש בדרך הגישה.

לאחר שעיינתי בבקשה שלפני ובכתב התביעה, על כל נספחיהם, לרבות המפה המצבית והתמונות שצורפו, מצאתי לנכון ליתן בשלב זה צו מניעה זמני במעמד צד אחד כמבוקש וזאת אך בשל הצורך לשמור על המצב הקיים בשטח ולאסור עריכת כל שינוי בו, וזאת עד למועד הדיון הקרוב אשר ייקבע בבקשה;

לפיכך ניתן בזאת צו מניעה זמני כמבוקש בפתח הבקשה , המורה למשיב ו/או למי מטעמו להימנע מלעשות כל דיספוזיציה במקרקעין הידועים כגוש 10286 חלקה 9 ולהימנע מלחסום את דרך הגישה/המעבר שפרטיה תוארו בפתח הבקשה ולהימנע מלבצע עבודות בניה ו/או הריסה במקרקעין האמורים וזאת עד למתן החלטה אחרת של בית המשפט .

צו המניעה יכנס לתוקפו לאחר שהמבקש יפקיד, בנוסף להתחייבות העצמית שצורפה, סך של 10,000 ₪ במזומן או בהמחאה בנקאית בגזברות בית המשפט וזאת כערבות וערבון בהתאם להוראות תקנה 364(א) ו (ב) תקנות סדר הדין האזרחי , התשמ"ד – 1984 לשם פיצוי המשיב במקרה ובו תדחה התביעה ו/או יפקע תוקפו של צו המניעה הזמני מכל סיבה אחרת.

המבקש ימציא את העתק הבקשה בצירוף התביעה בצירוף החלטתי זו למשיב עד ליום 18.9.20 בשעה 12:00 וימציא לבית המשפט אישור מסירה המעידים על ביצוע המסירה כאמור וזאת עד ליום 21.9.20 בשעה 12:00, אם לא כן, יפקע הצו.

המשיב יגיש תגובתו לבקשה עד ליום 24.9.20 שעה 12:00 עם העתק ישירות לב"כ המבקש.

אני קובע דיון בבקשה במעמד הצדדים ליום 30.9.20 שע ה 14:30 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

המזכירות תוודא בדחיפות כי בא כוח המבקש קיבל את החלטתי.
ניתנה היום, כ"ח אלול תש"פ, 17 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סוהיל כרכבי
נתבע: סאהר ארמלי
שופט :
עורכי דין: