ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליהו רימר אלעזר נגד עירית רעננה :

לפני כבוד ה שופט ארז יקואל

המבקש

אליהו רימר אלעזר
ע"י ב"כ עו"ד ג' איזנברג

נגד

המשיבה

עירית רעננה
ע"י ב"כ עו"ד ל' דניאלי שוסטר

פסק דין

(בעקבות הודעה מוסכמת בדבר חדילה לפי סעיף 9(ב) בחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו – 2006)

התובענה הוגשה ביום 7.3.16 ובסמוך הוגשה בקשה לאישורה כייצוגית (להלן " בקשת האישור"). עילת בקשת האישור היא כי המשיבה גבתה ביתר סכומי הוצאות אכיפה בגין עיקולי מטלטלין ברישום בסכום של 194 ₪, כ סכום המירבי הקבוע בתקנות המסים (גביה) (קביעת הוצאות מירביות), תשע"ה – 2011 (להלן: "תקנות המסים "), ובגין עיקולי מטלטלין בפועל בסכום של 435 ₪ כולל מע"מ ומעל הסכום המרבי הקבוע בתקנות המסים (להלן: "התעריף המקורי"). זאת, כך נטען, במנותק מההוצאה השולית הישירה הכרוכה בנקיטת הליכים אלו.

מונחת לפניי הודעה מוסכמת בדבר חדילה מהגבייה מושא הדיון. בית המשפט מתבקש לאשר את החדילה, לדחות את בקשת האישור ולפסוק גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו כפי המלצת הצדדים.

הצדדים הפנו למצב המשפטי הקיים בעקבות פסק הדין שניתן בגדרי עע"מ 2748/15 מי אביבים 2010 בע"מ נ' ליבוביץ ו-עע"מ 2927/15 עיריית תל אביב נ' ליבוביץ (1.9.19) ולהמלצת ו העוקבת של בית המשפט ל עריכת תחשיב שישמש בסיס לבחינת היתכנות לגיבוש הסכמ ות.

כן הפנו הצדדים להחלטה מיום 27.6.16, לפיה רשאית המשיבה לחדול מן הגביה הקודמת, החל מיום 6.5.20, בטווח של 90 ימים לאחר הגשת בקשת האישור ולפי הוראת סעיף 9(ב) בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 (להלן: "החוק").

המשיבה הודיעה על חדילה מגביית הוצאות גבייה בגין הוצאות עיקולי מטלטלין ברישום ועיקולי מטלטלין בפועל בתעריף המקורי העולה על הסכום המרבי הקבוע בתקנות המסים וחלף זאת היא תגבה תעריף מופחת. כך, בכפוף לאישור הודעת החדילה, החליטה המשיבה לגבות תעריפים מופחתים בסכום של 150 ₪ בגין עיקול מטלטלין ברישום ובסכום של 335 ₪ בגין עיקול מטלטלין בפועל (הסכומים ננקבו ללא מע"מ בהינתן התיקון שהוכנס ב- ק"ת 7955, מיום 20.2.18) (להלן: "התעריף המופחת").

הובהר, כי בתקופה הרלוונטית לבקשת האישור שימשה חברת גבייה בתפקידה אצל המשיבה, שלאחרונה הוחלפה בחברה אחרת שתחל לפעול בזמן הקרוב. לפיכך, הוסכם שחלף הפחתה צופה פני עתיד, המשיבה תשקיע את סכום ההפחתה – הוא סכום התועלת הציבורית לקבוצה אילו הפחתה בסכום של 655,000 ₪ בוצעה בפועל - במטרה ציבורית בדמות שדרוג גינות ציבוריות והנגשתן (להלן בהתאמה: " סכום התועלת הציבורית" ו- "מטרה ציבורית").

כן הובהר, כי ממועד אישור הודעת החדילה, המשיבה תעדכן באמצעות חבר ת הגבייה החדשה את תחשיב הוצאות הגבייה בהתאם לעקרונות המצב המשפטי הקיים.

הצדדים המליצו לפסוק גמול למבקש בסכום של 10,000 ₪ ושכר טרחה לבא כוחו בסכום של 106,000 ₪ בצירוף מע"מ. הצדדים הצביעו על התועלת שתצמח לקבוצה ככל שתאושר הודעת החדילה, בהיבטים ציבוריים, הרתעתיים וממוניים כפי הערכתם את הסכום הנזכר של 655,000 ₪. הצדדים אף הפנו לאסמכתאות בתימוכין בהמלצתם .

נתתי את דעתי לטענות הצדדים ולנוסח הודעת החדילה המוסכמת. שוכנעתי כי יש לאשר את הודעת החדילה על כל חלקיה. הסכומים המוצעים על ידי הצדדים כתשלום בגין גמול ושכר טרחת עו"ד סבירים בנסיבות העניין, בהתחשב במאמצי המבקש ובתועלת שהסב ההליך לקבוצה ולציבור משום התעריף המופחת, המטרה הציבורית המגולמת בתרומה שהושגה בעבור האינטרס הציבורי וסכום התועלת הציבורית (ראו סעיפים 9(ג) ו- 22(ב) - 23 בחוק; עע"מ 6687/11 כהפניית הצדדים).

לאור המקובץ, ניתן בזה תוקף של פסק דין להודעת החדילה, כשכל האמור בה מהווה חלק בלתי נפרד מפסק הדין. התובענה האישית נדחית וכן בקשת האישור. המשיבה תשלם למבקש גמול בסכום של 10,000 ₪ וכן שכר טרחת עו"ד לבא כוחו בסכום של 106,000 ₪ בתו ספת מע"מ כדין. סכומים אלו ישולמו בתוך 30 ימים.

המזכירות מתבקשת להעביר עותק של פסק הדין למנהל בתי המשפט לשם רישומו בפקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליהו רימר אלעזר
נתבע: עירית רעננה
שופט :
עורכי דין: