ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוספה ברק טמיר נגד נוגה וייזל :

בפני כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה אפרת פינק

התובעת והנתבעת שכנגד
(המשיבה)

יוספה ברק טמיר

נגד

הנתבעת והתובעת שכנגד
(המבקשת)
נוגה וייזל

החלטה

שלוש בקשות עומדות להכרעה במסגרת החלטה זו:
בקשה מטעם הנתבעת והתובעת שכנגד (להלן – "המבקשת") לפיצול סעדים או לחלופין בקשה לתיקון כתב התביעה שכנגד;
בקשה למתן ארכה להגשת תצהירים מטעם המבקשת;
בקשת התובעת והנתבעת שכנגד (להלן – " המשיבה") לדחיית דיון הקבוע ליום 1.10.20.

בקשה לפיצול סעדים או לחלופין בקשה לתיקון כתב התביעה המבקשת בקשה בבקשתה לפצל סעדים או ל אפשר לה תיקון כתב התביעה שכנגד, לפי סעיפים 45 ו- 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן – " תקנות סדר הדין האזרחי").
בבקשתה טענה, כי לאחר שניתן צו מניעה הדדי האוסר על פרסומים מבזים ומשפילים, ולאחר שהגישה את כתב הגנתה ותביעתה שכנגד, המשיכה המשיבה לפרסם פרסומים בגנותה העולים כדי לשון הרע. בבקשתה מנתה המבקשת 166 פרסומים. מכאן עתרה להתיר לה פיצול סעדים באמצעות הגשת תביעה נוספת ולחלופין לאפשר לה לתקן את כתב התביעה שכנגד באופן שיכלול את כלל הפרסומים.
המשיבה התנגדה לבקשה . לטענתה, הבקשה הוגשה ללא תצהיר מתאים ומטרתה להטריד את המשיבה ולסרבל את ההליך. עוד טענה, כי תיקון כתב התביעה יצריך את תיקון כתבי הטענות והתצהירים שהוגשו. לגופו של עניין טענה, כי מרבית הפרסומים פורסמו לפני הגשת כתב התביעה שכנגד ומשלא צורפו לכתב טענותיה אין לה אלא להלין על עצמה. עוד הוסיפה, כי מטרת הבקשה להטיל אימה על המשיבה ולשנות את מאזן הכוחות ומכאן שמדובר בשימוש לרעה בהליכי משפט ובחוסר תום לב, תוך הטעיית בית המשפט באשר למועד הפרסומים.
בתשובה לתגובה טענה המבקשת, כי הואיל והמשיבה הודיעה על שחרור בא כוחה מייצוג ביום 7.9.20, הרי שתגובתה הוגשה בחוסר סמכות.
אעיר, כי ביום 10.9.20 הגיש בא כוח המשיבה הודעה לפיה ייצוגה של המשיבה נמשך.
לפי תקנה 45 לתקנות סדר הדין האזרחי:
מי שזכאי לסעדים אחדים בשל עילה אחת, רשאי לתבוע את כולם או מקצתם; אך אם לא תבע את כולם, לא יתבע אחרי כל סעד שלא תבעו, אלא אם כן הרשה לו בית המשפט שלא לתבעו.

אין כל צורך בנסיבות העניין בהגשת בקשה לפיצול סעדים, וזאת משום שלפי הנטען מדובר בפרסומים שונים במועדים שונים. מכאן, שהגם שהצדדים הם אותם צדדים והעוולה זהה, הרי שמדובר במסכת עובדתית שונה שמקימה זכות תביעה נוספת בגין כל פרסום ופרסום. גם לא מדובר בעוולה נמשכת. ממילא, אין עניינם של הפרסומים הנטענים הנוספים באותה עילה מושא כתב התביעה שכנגד.
לפיכך, הבקשה לפיצול סעדים – נדחית.
לפי תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי:
תק' (מס' 2) תשנ"א-1991
ק"ת תשנ"א מס' 5380 מיום 29.8.1991 עמ' 1228 בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. תיקון של טענה עובדתית או הוספתה, טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות.

ביישומה של תקנה 92 הנזכרת והפרשנות לה זכתה בפסיקה על נסיבות המקרה הנדון, לא מצאתי מקום להיעתר לבקשה לתיקון כתב התביעה מהטעמים המפורטים להלן.
מהבקשה לתיקון כתב התביעה עולה כי אין בתיקון תועלת לבירור הפלוגתות העומדות למחלוקת בתביעה זו, אלא הה יפך. קבלת הבקשה, שעניינה בפרסומים רבים אחרים, תאריך את הדיון שלא לצורך, תחזיר את בירורו אחורה ותחייב תיקון כתבי טענות ואף תיקון תצהירים שכבר הוגשו.
יתר על כן, כתב התביעה שכנגד שהגישה המבקשת בסכום של 71,088 ₪ עניינה ב- 8 פרסומים בין יום 3.1.18 ויום 1.12.18, שנטען לגביהם כי הם מהווים לשון הרע. לעומת זאת, עניינה של הבקשה 166 פרסומים המתפרסים על פני כמעט 3 שנים. 52 פרסומים מתוך כלל הפרסומים פורסמו לאחר שהוגשה התביעה שכנגד . המדובר, אפוא, במסכת עובדתית שונה לחלוטין. גם יש להניח, כי התרת תיקון כתב התביעה ישנה גם את סכום התביעה מהקצה לקצה.
מכאן שמדובר בתיקון חריג בהיקפו, המשנה את כתב התביעה באופן קיצוני ואין בו כדי לסייע לבירור איזו מן המחלוקות שבבסיס התביעה.
בנסיבות אלה ומשלא שוכנעתי כי התיקון ייעל את ההליך המשפטי וימקדו, גם הבקשה לתיקון כתב התביעה שכנגד - נדחית.

בקשת המבקשת למתן ארכה להגשת תצהירים
לפי המתווה שנקבע בדיון ביום 2. 6.20, היה על המבקשת להגיש תצהיריה עד יום 22.9.20.
בא כוח המבקשת ביקש ביום 9.9.20 ארכה להגשת תצהירים עד ליום 20.10.20, בשל נסיבות הקשורות לשיר ות מילואים פעיל בו הוא נוטל חלק.
בא כוח המשיבה התנגד לדחייה וטען, כי נתנה לבא כוח המבקש שהות מספקת להכנת התצהירים, וכי האישור על שירות מילואים עניינו ב-3 ימים בלבד. עוד הוסיף, כי אין בשירות המילואים כדי למנוע מבא כוח המבקשת לבצע מלאכתו, כפי שעולה מבקשות הרבות שהגיש.
למרות שלא צורף אישור על שירות מילואים במלוא התקופה הנטענת, מטעמי הבקשה, ומבלי להתייחס לתמיהה המתעוררת נוכח פעילות בלתי מבוטלת בתיק גם בתקופת המילואים הנטענת - תינתן ארכה להגשת תצהירי המבקשת . עם זאת, המדובר בדחייה ממושכת מדי ולפיכך הארכה עד ליום 11.10.20 בלבד . המשיבה תהיה רשאית להגיש תצהירי תשובה עד ליום 25.10.20 .
בנסיבות אלו, אין צורך בדחיית הדיון בתיק העיקרי הקבוע ליום 3.11.20.

בקשת המשיבה לדחיית הדיון הקבוע ליום 1.10.20 דיון בעתירות המבקשת לפי פקודת בזיון בית המשפט נקבע ליום 1.10.20.
ביום 7.9.20 הגישה המשיבה בקשה לדחיית מועד הדיון ב- 30 ימים, בשל שחרור בא כוחה מייצוג והסדרת ייצוג חלופי.
בא כוח המבקשת העלה השגות בדבר הייצוג שנתן בא כוח המשיבה לאחר הגשת הודעה זו.
ביום 10.9.20 הבהיר בא כוחה של המשיבה כי הוא עודנו מייצג את המשיבה. לא הוגשה כל הבהרה בעניין הבקשה לדחיית הדיון.
כאן המקום להעיר, כי לאור הבהרת בא כוח המשיבה – סוגיית ייצוגה של המשיבה אינו דורש עוד התייחסות בית המשפט.
על רקע ההודעה בדבר המשך הייצוג המשפטי, הבקשה לדחיית הדיון בשל הסדרת ייצוג חלופי מתייתרת. הדיון הקבוע ליום 1.10.20 ייוותר על כנו (בהנחה שלא תהיה מניעה לקיימו בשל סגר).

סוף דבר
בקשת המבקשת לפיצול סעדים או לחלופין בקשה לתיקון כתב התביעה שכנגד – נדחית.
המבקשת תישא בהוצאות הבקשה בסכום של 500 ₪. הואיל והמשיבה מיוצגת על ידי הסיוע המשפטי, המבקשת תשלם הה וצאות לאוצר המדינה תוך 30 ימים מהיום ואחרת יישאו ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל.
בקשת המבקשת להארכת מועד להגשת תצהיריה – מתקבלת בחלקה, כך שיוארך המועד ליום 11.10.20 . מועד הדיון הקבוע ליום 3.11.20 - יוותר על כנו.
בקשת המשיבה לדחיית הדיון הקבוע ליום 1.10.20 – נדחית.

המזכירות תמציא החלטתי לבאי כוח הצדדים.

ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוספה ברק טמיר
נתבע: נוגה וייזל
שופט :
עורכי דין: