ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישראל ברדוגו נגד קיווי סחר אלקטרוני בע"מ :

בפני כבוד ה שופט ישראל פת

התובע
(המשיב)

ישראל ברדוגו

נגד

הנתבעים
(המבקשים)

  1. קיווי סחר אלקטרוני בע"מ
  2. איל דוד ביטון

באמצעות ב"כ עו"ד עופר רוזנבלום

החלטה

פתח דבר:
לפניי בקשת הנתבעים (להלן: "המבקשים") לגילוי מסמכים ספציפי, גילוי ועיון ספציפי במסמכים וצו מענה לשאלון שעניינם בזכויות המשיב בתצלומים לגביהם נטענו הפרות זכויות יוצרים (להלן: "התצלומים"), בהסכמי הזמנת התצלומים, בהרשאות שימוש לצדדי ג' ובמקורות בהם פורסמו התצלומים. בעניין זה עיינתי בבקשות המבקשים, בתשובת התובע (להלן: "המשיב"), ובתגובת המבקשת מיום 13.9.20, ולהלן החלטתי.
טענות הצדדים:
ביום 22.7.20 הגישו המבקשים בקשה למתן צו לגילוי ועין במסמכים ספציפיים, במסגרתה עתרו לחייב את המשיב לגלות ולאפשר את העיון במסמכים המפורטים להלן: קבצי המקור של כל התצלומים; העתק פניות המשיב אל המבקשים לשם הסרת התצלומים; כל הסכם, הזמנה או כל סיכום אחר בקשר עם התצלומים; כל הסכם, הזמנה או כל סיכום אחר בקשר עם מכירה, השכרה, מתן רישיון שימוש או כל מסמך אחר המקנה זכויות למאן דהוא בתצלומים בעבור תמורה ושלא בעבור תמורה, וכן העתק מכל מקור בו פורסמו התמונות.
ביום 6.8.20 הוגשה בקשה למתן החלטה ופסיקת הוצאות לטובת המבקשים, מן הטעם שהמשיב לא מסר תשובתו לבקשה וכי הוא "עושה כל שלאל ידו על מנת לסרבל את ההליך". בתשובת המשיב מיום 6.8.20, נטען כי המבקשים עצמם לא פעלו בהתאם להחלטה מיום 11.5.20 לגילוי מסמכים הדדי בתוך 30 ימים, וכי ממילא חלף המועד להגשת בקשה זו. עוד נטען כי במסגרת כתב הגנתם, לא הכחישו המבקשים את זכויות המשיב בתצלומים, ומשכך מסרב המשיב לכל עיסוק שענייננו חורג מטענות המבקשים ואשר בהיר כי לא יועיל להם בהליך דנא. כמו כן, טוען המשיב כי אין לאפשר העברת קבצי המקור של התצלומים לידי המבקשים, לגביהם נטען כי עשו שימוש לא חוקי בתצלומים אלה ממש.
בתשובתם לתגובה זו, טענו המבקשים כי המשיב לא בניגוד לטענת המשיב טרם חלף המועד להגשת הבקשה, כי המשיב לא ענה לגופן של טענות, וכי כלל המסמכים הנדרשים על ידם רלוונטיים. עוד נטען, כי אין כל מניעה מצד המבקשים שקבצי המקור יועברו לידיו של גורם בלתי תלוי.
דיון והכרעה:
2. כלל ברזל הוא כי יש לנקוט בגישה מרחיבה ביחס לגילוי ראיות, אא"כ יש בגילוי ראיה מסויימת משום פגיעה באינטרסים של בעל דין. לעניין זה ראו למשל החלטתה של כבוד השופטת דורנר ברע"א 8290/01, איזוטופ נ' דן רנט א קאר ואח' (פורסם ב"נבו"):
"כידוע, יש לנקוט גישה מרחיבה ככל שמדובר בגילוי ראיות במסגרת הליך שיפוטי, שמטרתו היא חשיפת האמת. לפיכך, הכלל הוא, שאין בעלי-דין רשאים להימנע מגילוי ראיות שברשותם, אלא-אם-כן יש בגילויה של ראיה מסוימת כדי לפגוע באינטרסים לגיטימיים של בעל-הדין שנתבקש לגלותה, שאז יינתן צו שיחייבו בגילוי אך ורק ביחס לראיות שהן רלוואנטיות".
3. מאידך גיסא, ברי כי על השאלות להיות רלוונטיות לסוגיה מושא התובענה ולא להכביד על הצדדים. כמו כן, אין לאפשר "מסע דייג". לעניין זה ראו למשל החלטתו של כבוד השופט אבי זמיר בת"א (מחוזי ת"א) 2108/05, סולל בונה נ' אטבליסמנט (פורסם ב"נבו"):
"כידוע, הקריטריון הרלוונטי לצורך בחינת קיומה של הצדקה בגילוי מסמכים שנדרשו היא מידת הרלוונטיות של אותם מסמכים, ובנוסף, לא יינתן צו גילוי בנסיבות בהן לא יהיה בו בכדי להואיל למבקש לבירור טענותיו, אלא מדובר רק ב"מסע דייג" (רע"א 6649/07 המועצה המקומית שלומי נ' שכטמן ושות' חברה לבנין ופיתוח בע"מ (25/12/07); רע"א 9322/07 Gerber Products Company נ' חברת רנדי בע"מ (15/10/08))....
באופן דומה, אין לחייב בעל דין להשיב על שאלון ארוך ומכביד ללא הצדקה עניינית לכך, והערכאה הדיונית רשאית לפסול שאלון מעין זה בכללותו (בר"ע 1078/05 סלון ירושלים מוצרי חשמל בע"מ נ' כלליר תפעול ואחזקה בע"מ (22/3/06))". (ההדגשות אינן במקור. י.פ.).

מן הכלל אל הפרט:
ראשית, באשר ל טענות הפרוצדורליות אשר הועלו על ידי המשיב, הרי שמצאתי שאין בהן ממש. זאת, מן הטעם שהגבלת המועד ל-30 ימים, כפי שצוינה במסגרת ההחלטה לגילוי מסמכים הדדיים מיום 11.5.20, מתייחסת לאותו גילוי מסמכים ולא להגשת בקשה על ידי מי מהצדדים בשל אי מילויה כנדרש. המבקשים אף לא השתהו, ומשחלף המועד ביום 10.6.20, פנו למשיב בהודעת מייל ביום 14.6.20. ביום 12.7.20, משלא נמסרה תגובת המשיב, פנה אליו ב"כ המבקשים בהודעת מייל נוספת, והצדדים ניהלו ביניהם תכתובת בעניין כאשר ב"כ המבקשים ציין בהודעתו האחרונה כי "לאור הזמן שחלף, ככל שלא יתקבל מענה בתוך 7 ימים, נפעל בהתאם". ואכן, ביום 22.7.20, משהמבקשים לא באו על מבוקשם הוגשה בקשה זו. ברי כי במצב דברים זה, משהעילה לבקשה דנא קמה רק בתום 30 הימים המנויים בהחלטה, יש לדחות הטענה לפיה הבקשה הוגשה שלא במועדה.
למעלה מן הצורך, יודגש כי "הפרוצדורה אינה מיטת סדום" וכי -
"הליכי הגילוי והעיון במסמכים הם הליכים חשובים העשויים למנוע בזבוז זמן שיפוטי בהמשך הדיון, ומכאן גם החשיבות בניהול ההליכים בקדם המשפט ב"מבט רחב" הצופה את פני ההליך העיקרי. על רקע זה אימצה הפסיקה גישה גמישה המאפשרת לשופט הדן בקדם משפט להיזקק לבקשות שבעלי הדין העלו לפניו אף ללא בקשה בכתב ובלבד שניתנה לבעל הדין שכנגד אפשרות סבירה להגיב, ואף ליתן הארכת מועד ביחס למועדים הקבועים בתקנות אם הצדיקו נסיבות המקרה את הדבר" (רע"א 10538/08 המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל בחיפה נ' מחמד חסן כנעאן (פורסם בנבו, 12.4.09)).
שנית, גם באשר למהות, ומתוך כלל המוצא לפיו העיקר הוא כי על הצדדים להיות מצוידים במירב המידע הרלוונטי קודם לבירורה של התובענה, הרי שיש לקבל את הבקשה בחלקה. להלן אתייחס לעניין כל אחת מן הבקשות לגילוי מסמכים ספציפי שהועלו על ידי המבקשים:
קבצי המקור של כל התצלומים – לטענת המבקשים אלה נדרשים לצורך ביסוס או הפרכת טענת המשיב לזכויותיו בתצלומים, ואין חולק כי משעה שהם כופרים בזכויות אלה (למצער לגבי חלק מהתצלומים) הרי שמדובר בראיה מהותית. מנגד טוען המשיב, כי לא יעלה על הדעת להעביר את מקור הקבצים ולאפשר בכך למבקשים לעשות בהם שימוש. בעניין זה אני סבור כי הצדק עם שני הצדדים גם יחד. אכן, טענת המשיב בזכויותיו בתצלומים דרושה הוכחה ודומה כי העברת קבצי המקור תהווה ראיה כאמור. מנגד, ברורה לי הטענה באשר לחשיפת קבצי המקור למי שלכאורה ביצעו שימוש שלא כדין. על כן, ובאיזון האינטרסים של כל אחד מהצדדים, אני קובע כי קבצי המקור יועברו לידיו ולעיניו של מותב זה בלבד, אשר יוכל להסתייע בהם לצורך הכרעה בשאלת זכויות המשיב בתצלומים.
העתק של פניות המשיב אל המבקשים לשם הסרת התצלומים – לטענת המבקשים העתק כאמור דרוש לשם הוכחת טענת המשיב בעניין, זאת שעה שלגרסתם פנייה כאמור כלל לא בוצעה. בהינתן שפנייה כאמור רלוונטית לענייננו, ובשים לב לעובדה שאין בה להכביד על המשיב, אני מקבל את הבקשה ומורה כי על המשיב להעביר העתק כאמור.
כל הסכם, הזמנה או כל סיכום אחר בקשר עם התצלומים – המבקשים טוענים כי ממידע שהגיע לידיהם, לכל הפחות חלק מהתצלומים עולים כדי יצירה מזומנת שצולמה באירוע פרטי, ועל כן בהתאם להוראות סעיף 35(ב) לחוק זכות יוצרים למשיב אין זכות יוצרים לגביהם. לצורך תמיכה בטענות אלה צירפו המבקשים לבקשה תצהירו של מר יהונתן חיים כהנא, ממנה עולה כי אחת מן התמונות הוזמנה על ידו מאת המשיב, ועל כן למשיב אין כלל זכויות בה. המשיב לא הגיב לגופה של טענה זו, ואני מוצא לקבל גם בקשה זו בשל חשיבותה הראייתית והמשפטית כאמור.
כל הסכם, הזמנה או כל סיכום אחר בקשר עם מכירה, השכרה, מתן רישיון שימוש או כל מסמך אחר המקנה זכויות למאן דהוא בתמונות בעבור תמורה ושלא בעבור תמורה, והעתק מכל מקור בו פורסמו התמונות – להשקפתי מסמכים אלה אינם רלוונטיים לסוגיה שבמחלוקת, כמו גם שלא מן הנמנע כי יש בדרישה לה עברתם כדי להכביד הכבדה ניכרת על המשיב. הטענה כלפי המבקשים היא לשימוש בלתי מורשה בתצלומים, ואין זה ברור לי מה צורך יש למבקשים לדעת את כל המקורות בהם פורסמו תצלומים אלה ואת כל השימושים וההרשאות שניתנו בהם לצד ג' בתמורה או שלא בתמורה. הנימוק הלקוני, לפיו "יש במסמכים אלה כדי להשליך על זכויותיו של המשיב בתמונות, ובפרט על זכויותיו המוסריות בהן" אינו נימוק מספק. זכויותיו של המשיב בתצלומים, ככל שקיימות, יוכחו או יופרכו באמצעות המסמכים האחרים שנתבקשו במסגרת בקשה זו והוצגו לעיל. ככל שלמבקשים טענה כי לצדדי ג' אשר העבירו לידם את התצלומים ישנן זכויות בתצלומים, הרי שבאפשרותם לפנות אל אותם צדדי ג', כאשר ממילא הם מי שהתקשרו עמם והותרו על ידי המבקשים, באמצעות תקנון האתר ותנאי השימוש בו, כי כל תוכן שיועבר על ידם מורשה בשימוש על ידי יוצרו.
בהמשך לאמור, ותוך אותם נימוקים ממש, אני מורה על המשיב לענות לשאלון בחלקו כדלקמן: שאלות 1.1-1.3, 1.7, 2.1-2.3, 2.7, 3.1-3.3, 3.7, 4.1-4.3, 4.7, 5.1-5.3, 5.7, 6.1-6.3, 6.7. שאלות אלה עוסקות באותן הסוגיות הרלוונטיות שהוצגו לעיל ויש במענה עליהן כדי לשפוך אור על המחלוקות בין הצדדים ולקדם את ההליך בענייננו.
סוף דבר:
בשים לב לכל המקובץ אני מחייב את המשיב להעביר למבקשים תצהיר גילוי מסמכים כללי ערוך כדין, העתק של פניות המשיב אל המבקשים לשם הסרת התצלומים, כל הסכם, הזמנה או כל סיכום אחר בקשר עם התצלומים, וכן מענה על שאלות 1.1-1.3, 1.7, 2.1-2.3, 2.7, 3.1-3.3, 3.7, 4.1-4.3, 4.7, 5.1-5.3, 5.7, 6.1-6.3, 6.7 בשאלון המבקשים. כמו כן, יעביר המשיב לידי מותב זה את קבצי המקור של כל התצלומים.
כל האמור יבוצע תוך 45 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
בנסיבות העניין ובשים לב לקבלת הבקשה בחלקה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ישראל ברדוגו
נתבע: קיווי סחר אלקטרוני בע"מ
שופט :
עורכי דין: