ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יחיאל ברזילי נגד סמגל תעשיות בע"מ :


לפני כבוד השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

המבקש

יחיאל ברזילי
ע"י ב"כ עו"ד יוחי גבע
מרחוב דרך מאיר ויסגל 2, פארק המדע, רחובות 76326
טל': 08-XXXX344; פקס: 08-XXXX361

נגד

המשיבה

סמגל תעשיות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רונן קינן
שדרות פלי"ם 2, חיפה
טל': 04-XXXX229; פקס: 04-XXXX650

פסק דין

לפניי בקשת הסתלקות מוסכמת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות" או "החוק" ו-"בקשת ההסתלקות", בהתאמה).
בקשת ההסתלקות
הבקשה לאישור תובענה כייצוגית הוגשה ביום 11.05.2020 על ידי מר יחיאל ברזילי (להלן: המבקש), ועניינה בטענת המבקש כי המשיבה, סמגל תעשיות בע"מ (להלן: המשיבה) לא מילאה אחר הוראות תקנה 34 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, שעה שלא פרסמה באתר האינטרנט שלה את הסדרי הנגישות הקיימים בסניפיה. בכך, הפרה המשיבה לטענת המבקש את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן: בקשת האישור).
ביום 16.08.2020 הגישו הצדדים בקשת הסתלקות מוסכמת. במסגרת בקשת ההסתלקות צוין כי הוסכם בין הצדדים, מבלי שמי מהם מודה בטענות רעהו, כי המשיבה תדאג לפרסם ולעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט שלה את התאמות הנגישות והסדרי הנגישות הקיימים בסניפיה, זאת בתוך 45 יום מאישור בקשת ההסתלקות, וכן במסגרת זמן זה, תרענן ותחדד את נהליה בכל הקשור לפרסום התאמות הנגישות כאמור, בהלימה מלאה להוראות הדין.
המשיבה הסכימה להסתלקות המבקש בכפוף לכך שהמבקש מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל טענותיו בתביעה ובבקשת האישור כנגד המשיבה או מי מטעמה, ומסכים כי בית המשפט יסלק את בקשת האישור ויורה על דחיית תביעתו האישית. עוד הוסכם בין הצדדים, כי בכפוף לאישור הסדר ההסתלקות תישא המשיבה בגמול למבקש בסך של 2,000 ש"ח ובשכר טרחת בא כוחו בסך של 10,000 ש"ח בצירוף מע"מ. מכאן הבקשה שלפניי.
דיון והכרעה
סוגית ההסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית מוסדרת בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, הקובע בין היתר:
"(א) מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט; בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול בית המשפט את אלה: (1) אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית - האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה; (2) התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה.
[...]
(ד) (1) אישר בית המשפט את הסתלקותם של כל המבקשים או כל באי הכוח המייצגים מבקשה לאישור או שבית המשפט מצא שנבצר מהם להמשיך בתפקידם בבקשה לאישור, רשאי בית המשפט לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג במקומם, לפי הענין, בתוך תקופה שיקבע, וכן רשאי בית המשפט להורות על פרסום הודעה על כך, והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשה לאישור [...]".
מלשונו של הסעיף עולה כי הסתלקות מהליך ייצוגי וקבלת טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקות, לא תעשה אלא באישור בית המשפט. עוד קובע הסעיף כי הליך ההסתלקות כולל שני שלבים:
בשלב הראשון, בוחן בית המשפט האם יש מקום לאשר את בקשת ההסתלקות (סעיפים 16(א) ו-16(ב) לחוק תובענות ייצוגיות);
בשלב השני, אליו נדרש בית המשפט רק ככל שאושרה ההסתלקות בשלב הראשון, נבחנת שאלה האם יש מקום למנות תובע מייצג או בא כוח חלופיים ולאפשר את המשך ניהול ההליך (סעיף 16(ד) לחוק) [ראו גם ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (22.12.2010) (להלן: " ענין הר-עוז ")]; אלון קלמנט "פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית" משפטים מא 5, 63 (2011)].
המחוקק הקנה לבית המשפט שיקול דעת רחב האם להיעתר לבקשת הסתלקות או לדחות בקשה שכזו. כך, נוקט סעיף 16(ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות בלשון המעניקה לבית המשפט שיקול דעת רחב האם יש לפעול לאיתור מבקש או בא-כוח מייצג חלופיים אם לאו (בית המשפט "רשאי" לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג וכן "רשאי" להורות על פרסום הודעה על כך; להרחבה בדבר ההבחנה האמורה שעורך החוק ביחס להסתלקות בין שלב הבקשה לאישור לבין שלב התובענה הייצוגית ראו ענין הר-עוז, פסקה 22).
בכל הנוגע לאישור הסדרי הסתלקות מתוגמלת כבמקרה שבפניי, בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ ואח' נ' סונול ישראל בע"מ ואח' (05.08.2018) התווה בית המשפט העליון קווים מנחים לדיון בבקשה לאישור הסדרים מסוג זה וכן עמד על הסכנות הגלומות באישורם (פסקאות 22-31). ככלל, קבע בית המשפט כי אין לפסוק גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבא הכוח המייצג במסגרת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. יחד עם זאת, נקבע כי הסתלקות מתוגמלת היא אפשרית, אך מהווה חריג לכלל ולכן יש להיעתר לה במקרים המתאימים בלבד [שם, בפסקה 26].
לעניין זה, נקבע כי על מנת לאשר בקשת הסתלקות "מתוגמלת", נדרש בית המשפט לבחון תחילה אם התובענה מגלה עילה לכאורה, היינו, איננה תביעת סרק; לאחר מכן, על בית המשפט לתת דעתו לתועלת שהביאה בקשת האישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה. כך, בית המשפט נדרש להתרשם כי לקבוצה צמחה תועלת קונקרטית ורלוונטית כתוצאה מההליך, ואין די בתועלת כללית ועמומה . לשם הגעה למסקנה זו, אחת השאלות שעל בית המשפט לשאול היא האם היה צורך בנקיטת ההליך הייצוגי לשם השגת התוצאה שהתקבלה מלכתחילה או שניתן היה להגיע לתוצאה זו בדרך אחרת [שם, בפסקה 25].
לאחר שבחנתי את כתבי הטענות וכן את בקשת ההסתלקות הגעתי למסקנה, כי יש מקום לאשרה, על כל רכיביה, בהיותה מאוזנת וסבירה.
ראשית, מצאתי כי אין מדובר בתביעת סרק נעדרת כל עילה. התובענה הראתה עילת תביעה, ולוּ לכאורה. מסקנה זו עולה אף מהמתווה המוסכם בין הצדדים במסגרתו המשיבה פרסמה את הסדרי הנגישות בסניפיה, וכן התחייבה להנחות את העובדים והמנהלים הרלוונטיים בדבר החשיבות שבהתאמות הנגישות ובפרסומן.
שנית, בעצם התחייבויותיה האמורות של המשיבה יש כדי להצביע על תועלת קונקרטית שצמחה לחברי הקבוצה, וזאת בדמות התיקונים שיבוצעו בפרסומיה של המשיבה כמו גם, בהקדשת המשאבים הנדרשים לרענון סוגיה זו בקרב עובדיה. לפיכך, מצאתי כי הסכמות הצדדים משיגות את אכיפת הדין ומגשימות את תכליתו של חוק תובענות ייצוגיות וכפי שטענו הצדדים אף אינני מוצא כי יש יתרון ממשי בהמשך ניהול ההליך לאור ההסכמות שהושגו.
בשים לב לאמור לעיל, ובפרט לתועלת שצמחה לחברי הקבוצה בעקבות נקיטת ההליך, סכומי הגמול ושכר הטרחה המוצעים על ידי הצדדים סבירים בנסיבות העניין ומקובלים עליי [ראו לעניין זה את פסק הדין שנתתי לאחרונה בסוגיה דומה: ת"צ (מחוזי ת"א) 67023-05-20 שגן נ' עין טל מרכז לרפואת עיניים בע"מ (פורסם בנבו, 16.08.2020)].
נוסף על האמור, בנסיבות דנן, משאין בהסתלקות המבוקשת משום מעשה בית דין ומשעה שאינני סבור שיש צורך לבצע פעולות כלשהן לשם איתור מבקש ובא כוח מייצג חלופיים במקרה הנוכחי, במסגרת שיקול הדעת שנתון לי בדין אני פוטר את הצדדים מפרסום מודעות בדבר הגשת בקשת ההסתלקות [ראו ע"א 1362/12 היועץ המשפטי לממשלה נ' סלקום ישראל בע"מ (13.5.2013); עניין הר-עוז, פסקאות 27-28].
סוף דבר
אני נותן לבקשת ההסתלקות, על כל סעיפיה וחלקיה, תוקף של פסק דין.
כל ההתחייבויות של כל אחד מן הצדדים, כפי שאלה פורטו בבקשת ההסתלקות, מהוות חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.
אני מחייב את המשיבה לשלם למבקש גמול בסכום של 2,000 ש"ח וכן לשלם לבא כוח המבקש שכר טרחה בסכום של 10,000 ש"ח בצירוף מע"מ כנגד חשבונית מס כדין. סכומים אלה ישולמו לבא כוח המבקש בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין למשיבה.
אני מורה בזאת על דחיית תביעתו האישית של המבקש ועל מחיקת בקשת האישור.

ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יחיאל ברזילי
נתבע: סמגל תעשיות בע"מ
שופט :
עורכי דין: