ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלומי אלמקייס נגד אליהו עטיה :

בפני כבוד ה שופט רונן פיין

תובעים

  1. שלומי אלמקייס
  2. ברוריה אלמקייס

נגד

נתבעים

  1. אליהו עטיה
  2. כוכבה עטייה

החלטה

1. לפניי בקשת הנתבעים לעיכוב ההליכים בתביעה כאן , בקשה מס' 15, בטענה בדבר "הליך תלוי ועומד". Lis Alibi Pendens. לטענתם הגישו תביעה לבית המשפט המחוזי לסעד המצהיר על ביטול הסכם המכר בין הצדדים , הוא הסכם המכר נשוא התביעה כאן (להלן: " ההליך במחוזי"). עוד הם טוענים בין השאר, כי יהיה זה נכון יותר ויעיל יותר להמתין להכרעה בהליך במחוזי , אשר ככל ובית המשפט המחוזי יקבל טענותיהם שם, הרי שלא יהיה צורך לדון בטענות התובעים כאן ל"יתרת התמורה" ו"פיצוי מוסכם" וכך לא יהיה חשש למתן החלטות סותרות .

2. התובעים הגישו תשובתם לבקשה במסגרתה הם מתנגדים לה. לטענתם מדובר בהתנהלות טאקטית של הנתבעים, אשר לאחר שהוגשה התביעה כאן, תביעה כספית לתשלום יתרת התמורה הקבועה בהסכם מכר דירה בין הצדדים ולפיצוי מוסכם בגין הפרת ההסכם , הגישו הנתבעים תביעה לבית המשפט המחוזי לביטול הסכם המכר. לטענתם מדובר בשימוש לרעה בהליכי משפט.

3. התובעים טוענים, בין השאר, כי לנתבעים אין הגנה אמיתית כנגד התביעה כאן וכל מטרתם הנה לדחות הקץ ולגרור אותם להליך משפטי מיותר וליצר מצב של "עיקול עצמי" על כספים אותם הם חייבים בתשלום. לטענתם אין כל יתרון דיוני לברור תביעת הנתבעים לביטול ההסכם, קודם על ברור התביעה כאן.

4. בתגובתם לתשובת התובעים טוענים הנתבעים, בין השאר, כי התובעים לא טרחו להתייחס להלכה הפסוקה אליה הפנו בבקשתם, הלכה הקובעת, בין השאר, כי ניתן להגיש הבקשה כאן, גם אם הבקשה לעיכוב ההליכים היא של התביעה הראשונה בזמן וכי למעשה התובעים מודים כי התביעה כאן במהותה, הנה תביעה לאכיפת הסכם המכר בין הצדדים.

דיון והכרעה

המישור הנורמטיבי

5. סמכותו של בית המשפט לעכב הליכים בשל הליך תלוי ועומד בערכאה אחרת הינה סמכות שבשיקול דעת. השיקולים המנחים הינם יעילות הדיון, כבוד הערכאה האחרת, חסכון במשאבי בית המשפט ובמשאבי הצדדים. (רע"א 353/20 קוגיטו קפיטל אס. אמ. אי שותפות מוגבלת נ' מני ויצמן (18.5.20) ). ההליכים יעוכבו מקום בו המדובר בבעלי דין המנהלים תובענות מקבילות בבתי המשפט בשל אותה העילה (אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי עמ' 234 (מהדורה 13, 2020)), תוך שנקבע כי לשם עיכוב הליכים אין צורך בקיומה של חפיפה מוחלטת בין כל הפלוגתאות העומדות להכרעה בשתי התביעות, ודי בכך שבשתיהן עומדת לדיון אותה סוגיה מהותית או שאלה מרכזית (רע"א 5642/11 דובק בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף ומס קניה תל אביב (21.11.11) ).

6. הרציונל בעיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד המעורר שאלות דומות, מתקיים גם כאשר הצדדים אינם אותם צדדים בשני ההליכים אלא שהעניינים דומים, העילות זהות והאינטרס זהה ( רע"א 2812/13 קולומביה ציוד וצרכי צילום בע"מ נ' דלתה דיגיטל בע"מ (11.7.13) ).

7. ככלל ולצורך הכרעה, יש לבדוק האם התביעות זהות במובן זה שהן עוסקות באותה סוגיה מהותית והיה והתשובה לשאלה זו תהא בחיוב, יש לפנות ולבחון האם עיכוב ההליכים ישיג את המטרות הרצויות. קרי, האם יתרום עיכוב ההליכים בתביעה השנייה ליעילות הדיון, במובן זה שימנע טרדה וטרחה בלתי הכרחיות מהצדדים ומבית המשפט. בהנחה שתשובה לשאלות הנ"ל תביא למסקנה כי יש לכאורה יסוד להורות על עיכוב הליכים בתובענה דנן עדיין נדרש ליתן את הדעת לשיקול רלוונטי נוסף, והוא הפגיעה שעלולה להיגרם לתובע כתוצאה מעיכוב ההליכים בתביעתו (ע"א (ת"א) 3682/06 חברת חשמל לישראל נ' ניצן ענבר פרויקטים (1992) בע"מ (8.3.07); ת"א (מחוזי מרכז) 3646-04-08 קארשי אינטרנשיונל בע"מ נ' עמי מוצרי נוי בע"מ (12.03.09) ).
8. בפסיקה נקבע, כי ניתן להורות על עיכובו של הליך מטעם זה אף אם בירור ההליך האחר אינו מייתר את ההליך הנדון, ודי בכך שיקבעו בו ממצאים שיכולים להוות מעשה בית דין בפלוגתא בתובענה שעיכובה מתבקש, ושיש בכך כדי להשפיע על היקף הדיון שיידרש בהליך המעוכב (רע"א 1767/16 ליאור יהלומים בע"מ נ'LIFE DIAMOND CUTTING WORKS (PTY) LTD פסקה 7 (8.5.16)).

מן הכלל אל הפרט

9. לאחר עיון בטענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל. אנמק טעמי.

10. אין חולק כי במקרה דנן קיימת זהות בין בעלי הדין בשני ההליכים וכי המחלוקת המתעוררת בהם דומה, לא לומר זהה. כך למשל, שאלת הפרת הסכם המכר והסעד לפיצוי מוסכם שנתבע מכוחו על ידי ה תובעים כאן; שאלת התנהלות התובעים כאן, עניין היתר הבניה וטענת הנתבעים לירידת ערך הדירה (משליך על הסעד המתבקש על ידי הנתבעים בהליך במחוזי ועל טענות ההגנה שלהם כאן); וכנובע מכך גם שאלת חובת תשלום יתרת תמורת המכר, הנגזרת בעצמה מן האמור לעיל.

11. נראה אם כן כי מדובר בשתי תביעות שנושאן זהה, הן נובעות מאותה מערכת יחסים ומאותו הסכם ומצריכות את אותו בירור עובדתי. סבורני כי הדיון בהליך בבית המשפט המחוזי יצמצם (ואולי אף יסיים) את גדר המחלוקת וימנע הכרעות סותרות בשאלות שעומדות בבסיס המחלוקת (ראו: רע"א 3459/19 אלבז נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, פסקה 10 (31.7.2019)).

12. בנוסף, השאלות המשפטיות נראות חופפות ונחזות להיות אף זהות לשאלות שבמחלוקת בהליך במחוזי. מדובר באותה מערכת יחסים והבירור העובדתי הנדרש - זהה. מכאן ש יש בתוצאות ההליך בהליך במחוזי להשליך באופן ישיר על השאלות המתעוררות בהליך כאן ולייתר את רובן המכריע.

13. לכך אוסיף, כי התביעה כאן הנה תביעה כספית, במסגרתה הוגשה הודעה לצד שלישי, אשר טרם הגיש כתב ההגנה מטעמו. כלומר התביעה כאן נמצאת בשלבים מוקדמים ביותר של ברור וטרם נקבע מועד לישיבת קדם משפט. אמנם במרבית המקרים מעוכבת התביעה השנייה בזמן. זאת בעיקר בשל העובדה שבקשה לעיכוב הליכים בתובענה נסמכת לרוב על הליך תלוי ועומד שכבר מתנהל.
אולם, שאלת הקדימות בזמן אינה מכרעת והעיקר הוא קידום אינטרס היעילות. ( ראו: רע"א 346/06 ד"ר באסם חזאן נ' קלאב אין אילת אחזקות בע"מ (14.5.06); רע"א 1514/13 נאות בית וגן בע"מ נ' מועדון הכדורגל א.נ נ' בית"ר ירושלים (2001) בע"מ, (בפסקה 10) ( 6.11.13)).

14. מכל מקום, התובעים לא הגישו בקשה לעיכוב התביעה המקבילה ולא הודיעו על כוונתם להגיש בקשה כאמור. לפיכך, ככל והבקשה תידחה עלול להיווצר מצב בו יתנהלו שני הליכים במקביל, על כל המשתמע מכך ולרבות מתן החלטות סותרות . לאור השלב הראשוני בו נמצאת התביעה כאן כמפורט לעיל , לא מצאתי כי עיכוב ההליכים בה יגרום לתובעים נזק של ממש, כאשר הכרעות בית המשפט בהליך במחוזי, ייצרו לכל הפחות השתקי פלוגתא ברוב הפלוגתאות כאן.

15. יודגש כי טענת הנתבעים לביטול הסכם המכר והגשת התביעה במסגרת ההליך במחוזי , נטענה על ידם כבר במסגרת כתב ההגנה שהגישו כאן. בסעיף 40 לכתב ההגנה. הסמכות העניינית להורות על אכיפת הסכם המכר (או על ביטולו) מסורה, בנסיבות העניין, לביהמ"ש המחוזי.

16. לעניות דעתי ההכרעה בשאלת גורלו של הסכם המכר - אם יבוטל אם לאו - קודמת, מבחינה הגיונית, לשאלה בדבר תשלום על חשבון המכר , הנתבע כאן. סבורני כי גם טענת התובעים, לפיה הנתבעים הפרו הסכם המכר, היא טענה שאמורה להתברר במסגרת התובענה שבה נדון מעמדו של הסכם המכר, קרי, בביהמ"ש המחוזי.

סוף דבר

17. לאור כל האמור לעיל אני מורה על עיכוב ההליכים בתביעה כאן.

18. התובעים יישאו בהוצאות הנתבעים ובשכ"ט ב"כ בגין הבקשה, בסך כולל של 3,500 ₪, אשר ישולמו לנתבעים באמצעות ב"כ תוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד תשלומם המלא בפועל.

המזכירות תמציא ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ד אלול תש"פ, 13 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלומי אלמקייס
נתבע: אליהו עטיה
שופט :
עורכי דין: