ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד א' ביטון נגד ע"י ב"כ עו"ד ג' זובוק :

לפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובעת
ע"י ב"כ עו"ד א' ביטון

אגודת הסטודנטים המרכז האקדמי פרס

נגד

הנתבע ומוסר ההודעה
ע"י ב"כ עו"ד ג' זובוק

צד ג'
יניב אלטיט

נגד

המרכז האקדמי פרס

החלטה

  1. לפני בקשותיו של הנתבע להארכת מועד להגשת כתב הגנה ולהתיר הגשת הודעת צד ג', וזאת לאחר שביום 23.8.2020 ניתנה החלטה הדוחה בקשת ארכה קודמת שהוגשה על ידי הנתבע.
  2. התובעת בתגובתה ביקשה לדחות את בקשותיו של הנתבע וליתן פסק דין בהעדר הגנה, וזאת נוכח המחדל המתמשך של הנתבע בהע דר ציות לדין ולהחלטות בית המשפט בדבר מועד הגשת כתב ההגנה.
  3. הנתבע בתשובתו ציין בין היתר, כי כתב ההגנה הוגש לתיק בטרם הוגשה בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה ועל כן, יש לאפשר את הגשת כתב ההגנה, ולנהל דיון לגופו של עניין.

4. לאחר עיון בטענות הצדדים, אני מקבל את הבקשה, זאת בשים לב כי כתב ההגנה הוגש, ובהתאם להלכה משהוגש כתב הגנה, רק בנסיבות חריגות, שאינן מתקיימות במקרה זה, יינתן פסק דין בהעדר הגנה.
יחד עם זאת, לאור מחדלי הנתבע ואי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו על ידי בית המשפט, וכן לאור הצורך בהגשת התגובה על ידי התובעת, הרי שאני מוצא לנכון לחייב את הנתבע בתשלום הוצאות לתובעת בסך 1,000 ₪, זאת ללא קשר לתוצאות ההליך.
5. אני מתיר לנתבע להגיש את הודעת צד ג', זאת מבלי שיש בכך אמירה כי אכן קיימת עילה להודעת צד ג'.
6. לאור האמור, המזכירות תסרוק את כתב ההגנה והודעת צד ג' שהוגש ו ביום 24.8.2020 לתיקיית כתבי טענות.
הנתבע יבצע מסירה של הודעתו ושל החלטה זו לצד ג' בתוך 10 ימים מהיום, וימסור הודעה לבית המשפט על ביצוע המסירה בסמוך לאחר מכן.
7. כתב הגנה בהודעת צד ג' יוגש בהתאם לדין.
8. אני קובע לקדם משפט ליום 1.3.2021 בשעה 09:30. לקדם המשפט יתייצבו הנתבע ונציגים מוסמכים מטעם התובעת וצד ג'.
9. בעלי הדין ישלימו ביניהם ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים ככל שיוחלפו ופרטים נוספים ככל שידרשו. הליכים אלה ינוהלו בין הצדדים כמפורט להלן:
א. בקשות לגילוי מסמכים ולמתן תשובות לשאלונים ופרטים נוספים יישלחו לצד שכנגד, בתוך 30 יום מהיום.
ב. תשובות לדרישות לגילוי מסמכים ותצהירי תשובות לשאלונים ופרטים נוספים יימסרו לצד המבקש בתוך 30 יום ממועד קבלת הדרישה.
ג. הצדדים ינהלו את ההליכים המקדמיים בעניין גילוי מסמכים, שאלונים ופרטים נוספים, לא יאוחר מ-75 יום מהיום.
ד. כל בקשה בעניינים הקשורים לגילוי מסמכים, שאלונים ופרטים נוספים, תוגש לבית המשפט ובמישרין לצד שכנגד לא יאוחר מ -90 יום מהיום. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות, אלא אם כן ניתנה החלטה אחרת. לא תוגש בקשה כאמור במועד זה, אראה בכך וויתור על כל טענה בדבר הליכי גילוי המסמכים, מתן תשובות לשאלונים ופרטים נוספים.
ה. כל בקשה בעניינים האחרים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד עד 45 יום קודם למועד הדיון. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות, אלא אם כן ניתנה החלטה אחרת. לא תוגש בקשה כאמור במועד, יסתיים שלב ההליכים המקדמיים במועד קדם המשפט.
10. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.
11. בעלי הדין יגישו תצהירי עדות ראשית ותיק מוצגים, עם העתק ישירות לצד שכנגד, כדלקמן:
התובעת - עד ליום 24.12.2020;
הנתבע - עד ליום 24.1.2021;
צד ג' - עד ליום 24.2.2021.
התצהירים לא יכללו עדות שמיעה או עדויות בלתי קבילות אחרות עפ"י דין.
12. בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים עליהם מתכוון מגיש תיק המוצגים להסתמך במהלך המשפט. כל עמודי המוצגים יסומנו במספרים (במספור רץ, כל עמוד בנפרד), וההפניה למוצגים תהא לפי מספר העמוד בתיק המוצגים. להסרת ספק, כל המוצגים יצורפו לתיק המוצגים ואין לצרף מוצגים לתצהירים.
תיק המוצגים יוגש גם באופן ידני למזכירות ביהמ"ש, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקו בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן, ייחשב כמי שלא הגיש תצהיריו.
13. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות ביהמ"ש. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו, יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.
14. המזכירות תודיע לצדדים ותיצור ת"פ ליום 27.11.2020.
15. ימי פגרה יבואו במניין הימים.

ניתנה היום, כ"ה אלול תש"פ, 14 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד א' ביטון
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד ג' זובוק
שופט :
עורכי דין: