ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג.ק.נ. נגד מכבי שירותי בריאות :

התובעת:
ג.ק.נ.

נגד

הנתבעות:

  1. מכבי שירותי בריאות
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

רקע

בפני תביעת נזיקין בעילת רשלנות רפואית (שיניים). התובעת ילידת 1967 פנתה לטיפולי שיניים במרפאות הנתבעת. לטענתה, כתוצאה מטיפול רופאי הנתבע ת בשיני התובעת נגרמו לתובעת כאבים וסבל ומכאן תביעתה.
התובעת נבדקה ע"י ד"ר אלי סימון, מומחה רפואי מטעמה בתחום כירורגית פה ולסת אשר קבע כי הטיפול שבוצע לתובעת בוצע תוך סטיה מפרקטיקת טיפול סבירה ומקובלת וגרם לתובעת נזקים הנאמדים בכ-141,000 ₪ וכן 1% נכות צמיתה.
מומחה מטעם ההגנה, ד"ר א. ברנע בדק את התובעת וקבע כי לא מצא כל פגם בעבודתם של מרפאות נתבעת 1, לתובעת אין נכות צמיתה וכי עלות הטיפול שיש לבצע מסתכם בכ-11,450 ₪.
לנוכח הפער הגדול בין חוות הדעת של הצדדים ולנוכח העובדה כי הצדדים לא הצליחו להגיע להסכם פשרה אין מנוס מלמנות מומחה מטעם בית המשפט.
משכך:

הנני מורה על מינויו של ד"ר אלי סימון מומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה"), להערכת מצבה הבריאותי של התובעת לפני ואחרי התאונה והאם לדעתו נזקיה נובעים מטיפול לקוי.
לצורך הבטחת העדר ניגוד עניינים, ובהשראת תקנה 89 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (אשר טרם נכנסו לתוקף), ימלא המומחה את טופס 6 (מצ"ב להחלטה זו) :

"89 (א) לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר מומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין.
(ב) מינוי המומחה ייכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית המשפט, ואולם אם המומחה הצהיר על זיקות כאמור, רשאי בית המשפט, לבקשת בעל דין או מיוזמתו, להתלות או לבטל את המינוי."

ב"כ הצדדים יעבירו למומחה טרם הבדיקה את שכרו כמפורט בסעיף 5 וכן את כל החומר הרפואי שהדין מתיר העברתו, עד ולא יאוחר מיום 18.10.20 על המומחה לציין בחוות דעתו מה היו המסמכים אשר עמדו בפניו בטרם מתן חוות-דעתו. המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו לא יאוחר מיום 18.01.2021.
המומחה יבדוק את התובעת וייקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי לרבות בסוגיות הבאות:
האם התובעת סובלת מנכות צמיתה? אם כן – מה שיעורה ומהן הסיבות לנכות?
האם קיימות נכויות זמניות? אם כן, לאיזו תקופה?
האם קיימות מגבלות תפקודיות? אילו ומה השפעתן?
האם צפוי שיפור או החמרה במצב בעתיד?
מה הטיפולים הרפואיים והתרופתיים הצפויים בעתיד? לרבות סוגי הטיפולים ועלותם. והאם הם ניתנים במסגרת חוק הבריאות וקופות החולים?

הנני מעמיד את שכר טרחת המומחה ע"ס 5,000 ₪ + מע"מ.
בנסיבות העניין, בשלב זה ועד להחלטה אחרת ישאו הצדדים בחלקים שווים בהוצאות המומחה.
המומחה לא יבדוק את התובעת עד אשר ישולם לו מלוא שכר הטירחה.
המומחה מתבקש לעדכן את הנתבעות בפרטי חשבון הבנק ולהמציא להם את המסמכים הנדרשים לביצוע התשלום. הנתבעות יעבירו את התשלום, תוך ציון מס' התיק הנדון ושם הצד המשלם.

התביעה תגיש תחשיבי נזק על סמך קביעות המומחה בצירוף מסמכים רלבנטיים לא יאוחר מיום 18.02.2021. הגנה תגיש תגובה לתחשיבי נזק של התביעה ותחשיבי נזק מטעמה עד ולא יאוחר מיום 18.03.2021.

הצהרת מומחה מטעם בית המשפט
אני החתום מטה:
שם: מס' זהות:
עיסוק: ההליך:
שם השופט:
מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:
2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:

3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט:
4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט:

5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט:

6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט:

הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

___________________
חתימת המצהיר

התיק ייקבע לתז"פ הכנת הצעה ליום 23.03.2021.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ולמומחה בהקדם.

ניתנה היום, כ"א אלול תש"פ, 10 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ג.ק.נ.
נתבע: מכבי שירותי בריאות
שופט :
עורכי דין: