ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיסרה מחאג'נה נגד מועצה מקומית כפר קאסם :

בפני כבוד ה שופטת הדס שכטר ישראלי

התובע

מיסרה מחאג'נה

נגד

הנתבעת
מועצה מקומית כפר קאסם

החלטה

לפני בקשת הנתבעת אשר הוגשה במסגרת כתב ההגנה מטעמ ה, להעברת התביעה מחמת חוסר סמכות מקומית (להלן: "הבקשה").

עסקינן בתביעה כספית, אשר הועמדה על סך של 50,500 ש"ח ו בבסיסה חובה הנטען של הנתבע ת לתובע בגין ביצוע עבודת סקר אנרגיה אשר בוצעה על ידי זה האחרון עבור הרשות המקומית כפר קאסם, מכוח הסכם מיום 07/09/2017 שהצדדים לו הם התובע, באמצעות עסקו (עוסק מורשה) – " דלתא מהנדסים יועצים יעוץ חשמל ואנרגיה" והנתבעת (צורף כנספח "א" לכתב התביעה) (להלן: "ההסכם").

בבקשה נטען כי כתובת הנתבעת, פרסום המכרז, הסכם ההתקשרות והעבודות הנטענות מושא ההליך , בוצעו בכפר קאסם, ועל כן, לשיטת הנתבעת, על פי כל החלופות של תקנה 3(א) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד – 1984 (להלן: " התקנות") מסורה הסמכות למחוז מרכז.

בתשובת התובע טען הוא כי מאחר שבהסכם לא נקבע מקום לקיום חיובי הצדדים, אזי לפי סעיף 44 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973 (להלן: "חוק החוזים") המקום לחיוב הנתבעת בתשלום הינו במענו הרשום שלו, לפי ההסכם , היינו : אום אל פחם.

מכאן, כך טענתו, קונה בית משפט זה סמכות לדון בתובענה מכוח תקנה 3(א)(3) לתקנות.

בהפנותה להתחייבויות נוספות המוטלות על שני הצדדים בהתאם לחוזה, טענה הנתבעת כי אין לקבל את טענת התובע כי המקום שנועד לביצוע ההתחייבות הוא רק המקום שנועד לתשלום התמורה. הודגש, כי התובע התחייב במסגרת ההסכם לבצע את עבודות סקר האנרגיה עבור הרשות המקומית כפר קאסם ובתחומה.

דיון והכרעה

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, מצאתי כי דין הבקשה להידחות.

תקנה 3(א) לתקנות קובעת מספר חלופות; כידוע, התובע יכול להצביע על קיומה של חלופה מסוימת, על מנת שבית משפט יקנה סמכות לדון בתביעה.

במקרה זה מוצאת אני לקבל את טענת התובע לפיה בית משפט זה קונה סמכות מכוח תקנה 3(א)(3) לתקנות לפיה הסמכות מוקנית לבית המשפט הנמצא "במקום שנועד או שהיה מכוון לקיום ההתחייבות".

בעניין דידן, יש להחיל, מכוח החלופה דלעיל, את הוראת סעיף 44(א) ל חוק החוזים, לפיה יש לקיים את החיוב לביצוע התשלום במקום עסקו של הנושה וזה ייקבע כמקום שנועד או שהיה מכוון לקיום ההתחייבות.

מקום עסקו של התובע, כפי שצוין בכותרת ההסכם הינו: אום אל פחם.
כמו כן בסעיף 23 להסכם נקבע כי: "כתובת הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. "

טענת התובע דלעיל, לא נסתרה על ידי הנתבעת והתובע רשאי אפוא להיבנות מחלופה זו לצורך ביסוס טענתו בדבר הסמכות המקומית.

בצדק טענה הנתבעת כי בשאלת הסמכות המקומית יש להכריי העובדות שנטענו בכתב התביעה, בהתאם לתקנה 9 (6) לתקנות. אכן, התובע לא ציין באופן חד משמעי בכתב התביעה, את החלופה המקנה סמכות מקומית לבית משפט זה, אלא עשה זאת בכתב התשובה מטעמו.
עם זאת, קיומה של חלופה זו עולה מהעובדות שנטענו בכתב התביעה וכן נובע מהוראות ההסכם שבין הצדדים, אשר צורף כנספח לכתב התביעה.

התוצאה

הבקשה נדחית.

ההליך ידון בבית משפט זה.

להלן הוראותיי באשר להמשך ניהול ההליך:

תקנה 214יב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מעניקה לבית המשפט סמכות להורות על העברת תביעה בסדר דין מהיר לדיון בסדר דין רגיל במידה והיא אינה מתאימה להתנהל בסדר דין מהיר.
לאחר שבחנתי את כתבי טענות הצדדים, נוכח טיבה של המחלוקת, השלב בו מצוי התיק הדרך הנכונה היא להורות על העברת ההליך לסדר דין רגיל וכך אני מורה.

התיק יועבר להליך בסדר דין רגיל.

ניתן בזאת צו לקיום הליכים מקדמיים, לרבות גילוי מסמכים ומענה על שאלונים וזאת לביצוע עד ליום 28/10/20.

ככל שלא תוגש הודעה מטעם מי מהצדדים, בהתייחס להליכים המקדמיים, עד למועד שנקצב לעיל - אניח כי ההליכים הושלמו ולא איעתר לבקשות בעניין זה.

ככל שבכוונת התובע להגיש חוות דעת מטעמו לתמיכה בתביעת ו, הנני מורה על הגשתה לתיק עד ליום 08/11/20, והנתבע ת תהא רשאית להגיש חוות דעת נגדית מטעמ ה עד ליום 08/12/20.

ויובהר, כי נוכח טיבה של המחלוקת ומטעמי יעילות, מוצאת אני להורות על הגשת חוות דעת כבר בשלב זה של ההליך ועל כן, ככל שלא תוגש חוות דעת מטעם מי מהצדדים, במועדים שנקצבו לעיל, אראה בהם כמי שוויתרו על הגשתה – על כל המשתמע מכך.

אחר שיושלמו ההליכים המקדמיים, ואחר שתונחנה בפניי חוות הדעת, ככל שתוגשנה, תינתנה הוראותיי באשר להמשך ניהול ההליך.

המזכירות תמציא החלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ' אלול תש"פ, 09 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיסרה מחאג'נה
נתבע: מועצה מקומית כפר קאסם
שופט :
עורכי דין: