ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נורית שגן נגד דאנס שופ בע"מ :

לפני כבוד השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

תובעים

נורית שגן
ע"י ב"כ עו"ד קרן שלף
מרחוב בזל 25, הרצליה.
טל':054-XXXX572.

נגד

נתבעים
דאנס שופ בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שלומית ארליך
מרחוב ז'בוטינסקי 9, בני ברק.
טל': 03-XXXX481.

פסק דין

לפניי בקשת הסתלקות מוסכמת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות" או "החוק" ו-"בקשת ההסתלקות", בהתאמה).
בקשת ההסתלקות
הבקשה לאישור תובענה כייצוגית הוגשה ביום 31.05.2020 על ידי גב' נורית שגן (להלן: המבקשת), ועניינה בטענה כי המשיבה, דאנס שופ בע"מ (להלן: המשיבה) לא מילאה אחר הוראות תקנה 34 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, שעה שלא פרסמה באתר האינטרנט שלה את הסדרי הנגישות הקיימים בסניפיה. בכך, הפרה המשיבה לטענת המבקש את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן: בקשת האישור).
ביום 03.09.2020 הגישו הצדדים בקשת הסתלקות מוסכמת. במסגרת בקשת ההסתלקות צוין כי המשיבה פעלה להנגשת אתר האינטרנט שלה; פורסמו באתר הסדרי הנגישות בכל סניפי המשיבה, לרבות באמצעות הצהרת נגישות הכולל מידע אודות הסדרי הנגישות ברשת המשיבה; וכן מינתה המשיבה רכז נגישות. כמו כן, צוין בבקשה כי ב"כ המבקשת בדקה ומצאה שאכן האתר הונגש כאמור.
המשיבה הסכימה להסתלקות המבקשת בכפוף לכך שהמבקשת מוותרת ויתור סופי ומוחלט על כל טענותיה בתביעה ובבקשת האישור כנגד המשיבה או מי מטעמה, ומסכימה כי בית המשפט יסלק את בקשת האישור ויורה על דחיית תביעתה האישית. עוד הוסכם בין הצדדים, כי בכפוף לאישור הסדר ההסתלקות תישא המשיבה בגמול למבקשת בסך של 2,000 ש"ח ובשכר טרחת בא כוחה בסך של 10,000 ש"ח בצירוף מע"מ. מכאן הבקשה שלפניי.
דיון והכרעה
סוגית ההסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית מוסדרת בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, הקובע בין היתר:
(א) מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט; בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול בית המשפט את אלה: (1) אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית - האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה; (2) התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה.
[...]
(ד) (1) אישר בית המשפט את הסתלקותם של כל המבקשים או כל באי הכוח המייצגים מבקשה לאישור או שבית המשפט מצא שנבצר מהם להמשיך בתפקידם בבקשה לאישור, רשאי בית המשפט לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג במקומם, לפי הענין, בתוך תקופה שיקבע, וכן רשאי בית המשפט להורות על פרסום הודעה על כך, והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשה לאישור [...].
מלשונו של הסעיף עולה, כי הסתלקות מהליך ייצוגי וקבלת טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקות, לא תעשה אלא באישור בית המשפט. עוד קובע הסעיף כי הליך ההסתלקות כולל שני שלבים:
בשלב הראשון, בוחן בית המשפט האם יש מקום לאשר את בקשת ההסתלקות (סעיפים 16(א) ו-16(ב) לחוק תובענות ייצוגיות);
בשלב השני, אליו נדרש בית המשפט רק ככל שאושרה ההסתלקות בשלב הראשון, נבחנת שאלה האם יש מקום למנות תובע מייצג או בא כוח חלופיים ולאפשר את המשך ניהול ההליך (סעיף 16(ד) לחוק) [ראו גם ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 בלהה הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (22.12.2010) (להלן: " ענין הר-עוז"); אלון קלמנט "פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית" משפטים מא 5, 63 (2011)].
המחוקק הקנה לבית המשפט שיקול דעת רחב האם להיעתר לבקשת הסתלקות או לדחות בקשה שכזו. כך, נוקט סעיף 16(ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות בלשון המעניקה לבית המשפט שיקול דעת רחב האם יש לפעול לאיתור מבקש או בא-כוח מייצג חלופיים אם לאו (בית המשפט "רשאי" לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג וכן "רשאי" להורות על פרסום הודעה על כך; להרחבה בדבר ההבחנה האמורה שעורך החוק ביחס להסתלקות בין שלב הבקשה לאישור לבין שלב התובענה הייצוגית ראו ענין הר-עוז, פסקה 22).
בכל הנוגע לאישור הסדרי הסתלקות מתוגמלת כבמקרה שבפניי, בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ ואח' נ' סונול ישראל בע"מ ואח' (05.08.2018) התווה בית המשפט העליון קווים מנחים לדיון בבקשה לאישור הסדרים מסוג זה וכן עמד על הסכנות הגלומות באישורם (פסקאות 22-31). ככלל קבע בית המשפט, כי אין לפסוק גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבא הכוח המייצג במסגרת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. יחד עם זאת, נקבע כי הסתלקות מתוגמלת היא אפשרית, אך מהווה חריג לכלל ולכן יש להיעתר לה במקרים המתאימים בלבד ( שם, בפסקה 26).
לעניין זה נקבע, כי על מנת לאשר בקשת הסתלקות "מתוגמלת", נדרש בית המשפט לבחון תחילה אם התובענה מגלה עילה לכאורה, היינו, איננה תביעת סרק; לאחר מכן, על בית המשפט לתת דעתו לתועלת שהביאה בקשת האישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה. כך, בית המשפט נדרש להתרשם כי לקבוצה צמחה תועלת קונקרטית ורלוונטית כתוצאה מההליך, ואין די בתועלת כללית ועמומה. לשם הגעה למסקנה זו, אחת השאלות שעל בית המשפט לשאול היא האם היה צורך בנקיטת ההליך הייצוגי לשם השגת התוצאה שהתקבלה מלכתחילה או שניתן היה להגיע לתוצאה זו בדרך אחרת (שם, בפסקה 25).
לאחר שבחנתי את בקשת האישור (תשובת המשיבה לבקשת האישור לא הוגשה עובר להגשת בקשת ההסתלקות) וכן את בקשת ההסתלקות הגעתי למסקנה כי יש מקום לאשרה. אבאר מדוע.
לאחר בחינת טענות הצדדים לעניין בקשת ההסתלקות כמו גם לעניין הגמול ושכר הטרחה, מצאתי כי יהא זה ראוי לפסוק למבקשת גמול בגובה 2,000 ש"ח, ולבא כוחה שכר טרחה בגובה של 10,000 ש"ח, וזאת בשים לב לעובדה כי אין מדובר בתביעת סרק נעדרת כל עילה, ונוכח התועלת הקונקרטית – גם אם מדובר בתועלת לא משמעותית – שצמחה לחברי הקבוצה. מסקנות אלה נלמדות מאופיו של המתווה המוסכם בין הצדדים בדבר פרסום הסדרי הנגישות בתוך פרק הזמן המוסכם, כאמור לעיל [ראו החלטתי בעניין דומה אשר ניתנה לאחרונה ת"צ (ת"א) 67023-05-20 שגן נ' עין טל מרכז לרפואת עיניים בע"מ (16.08.2020)].
בנסיבות אלה, ובהתאם להסכמת הצדדים, אף אני אינני מוצא כי יש יתרון ממשי בהמשך ניהול ההליך לאור ההסכמות שהושגו ביניהם ושפורטו בבקשה.
נוסף על האמור, בנסיבות דנן, משאין בהסתלקות המבוקשת משום מעשה בית דין ומשעה שאינני סבור שיש צורך לבצע פעולות כלשהן לשם איתור מבקש ובא כוח מייצג חלופיים במקרה הנוכחי, במסגרת שיקול הדעת שנתון לי בדין אני פוטר את הצדדים מפרסום מודעות בדבר הגשת בקשת ההסתלקות (ראו ע"א 1362/12 היועץ המשפטי לממשלה נ' סלקום ישראל בע"מ (13.5.2013); עניין הר-עוז, פסקאות 27-28).
סוף דבר
אני נותן לבקשת ההסתלקות, על כל סעיפיה וחלקיה, תוקף של פסק דין.
כל ההתחייבויות של כל אחד מן הצדדים, כפי שאלה פורטו בבקשת ההסתלקות, מהוות חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.
אני מחייב את המשיבה לשלם למבקשת גמול בסכום של 2,000 ש"ח וכן לשלם לבא כוח המבקשת שכר טרחה בסכום של 10,000 ש"ח בצירוף מע"מ. סכומים אלה ישולמו לבא כוח המבקשת בתוך 20 יום ממועד אישור בקשת ההסתלקות, כמוסכם.
אני מורה בזאת על דחיית תביעתה האישית של המבקשת ועל מחיקת בקשת האישור.

ניתנה היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נורית שגן
נתבע: דאנס שופ בע"מ
שופט :
עורכי דין: