ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביאל פרל נגד אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ :


לפני כבוד ה רשם הבכיר אדי לכנר

המבקש

אביאל פרל

נגד

המשיבה
אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ

החלטה

בתובענה זו ניתן פסק דין הדוחה את תובענת המבקש כנגד המשיבה על הסף, תוך קבלת טענת המשיבה כי תובענת המבקש התיישנה (פסק דין מיום 23.7.2020).

בבקשתו הנוכחית, עותר המבקש לביטול פסק הדין, תוך שהוא מבקש להוסיף תצהיר ומסמכים שונים אשר לטעמו מצדיקים תוצאה אחרת מאשר זו שנקבעה בפסק הדין.

הבקשה נעוצה בעובדה, כי לפני מתן פסק הדין, בהחלטותיי מיום 5.7.2020 ומיום 12.7.2020, הוריתי למבקש למסור פרטים נוספים באשר לטענתו, כי לא קיבל פרטים מלאים הנוגעים להגבלת אחריות המשיבה בכרטיס הטיסה שהונפק לו. לטענת המבקש, משלא קיבל פרטים אלה, הרי שבהתאם לפסיקה, לא זכאית המשיבה להסתמך על הגבלות האחריות המוסדרות בדינים המיוחדים הנוגעים למוביל אווירי.

מאחר שהמבקש לא המציא את הפרטים המבוקשים, כאמור, ניתן ביום 23.7.2020 פסק דין הדוחה את תובענת המבקש.

לטענת המבקש בבקשתו זו, הפרטים הנוספים שלא צורפו – לא צורפו בטעות, שכן עקב טעות טכנית כרטיס הטיסה והתצהיר המבוקש הוגשו לתיק אחר (61027-01-20, להלן: התיק האחר). בשל כך, נטען, לא הוצגה לפני בית משפט זה התמונה המלאה, שיש בהצגתה – כדי לשנות מהתוצאה אליה הגיע בית המשפט בפסק הדין מיום 23.7.2020.

בשים לב לטיב הבקשה, בהחלטתי מיום 27.7.2020 הוריתי למבקש להשלים את בקשו, תוך שהמבקש התבקש לציין באיזה אופן פרוצדוראלי מוצדק לבחון את בקשתו. בנוסף הוריתי למבקש להגיש תצהיר קריא ואת מלוא כרטיס הטיסה עליו הוא מבקש להסתמך (בניגוד לכרטיס עליה למטוס שצורף לבקשתו המקורית).

השלמת טיעון המבקש הוגשה ביום 12.8.2020 (וגם זו התקבלה לאחר החלטה נוספת מיום 11.8.2020 המתרה במבקש להגיש את ההשלמות, שכן אחרת בקשתו זו תימחק).

בהשלמת טיעונו, שב המבקש וציין, כי מוצדק – מטעמי צדק , כך ציין – להורות על ביטול פסק הדין, תוך בחינת טענות הצדדים לאור החומר הנוסף אותו הוא מבקש לצרף לתובענה: כרטיס טיסה ותצהיר מטעמו. המבקש שב והסביר, כי אי הגשת החומר האמור נבעה כתוצאה מטעות טכנ ית.

בתשובת המשיבה ציינה זו, כי אין מקום לביטול פסק הדין או צירוף הראיות המבוקש על ידי המבקש. המשיבה ציינה עוד, כי הדרך ראויה לעשות את אשר מבוקש על ידי המבקש – היא באמצעות הגשת ערעור לגופו של פסק הדין.

המשיבה הרח יבה והוסיפה, כי פסק הדין ניתן על יסוד טיעוני הצדדים ולאחר סקירת פסיקה רלוונטית, ואין בטיעוני המבקש כדי לשנות ממסקנות פסק הדין.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים אני מורה על דחיית הבקשה.

ראשית, המבקש התבקש להסביר מה האופן המצדיק את בחינת בקשתו, בראי סדרי הדין, לאחר מתן פסק הדין ביום 23.7.2020. הסבר המבקש לא משכנע, ויש לדחותו.

ניתוח המבקש בבקשתו וטיעוניו המשלימים – הוא כשל ניתוח במתן פסק דין בהעדר הגנה או בהעדר התייצבות. המבקש ציין, כי אי הגשת הראיות שהתבקשו על ידי בית המשפט נבעה מטעות טכנית, תוך שהמבקש מפרט, כי סיכויי בקשתו וטיעוניו לגופה של התובענה – טובים.

הינה כי כן, המבקש מניח כי הדבר מצדיק ביטול פסק הדין, משל זה ניתן בהעדר הגנה או בהעדר התייצבות, משל היה פסק דין במעמד צד אחד הניתן לביטול בהתאם לתקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.

פסק הדין מיום 23.7.2020 ניתן לאחר שהוצגו לפני בית המשפט טענות הצדדים. אין מדובר על פסק דין שניתן במעמד צד אחד. בית המשפט הורה למבקש להגיש פרטים נוספים, וזה לא עשה כן. לצורך בחינת בקשתו זו של המבקש, אין זה נפקא מי נה מדוע הפרטים הנוספים לא הוגשו: האם הדבר נובע כתוצאה מטעות טכנית, או כתוצאה מכשל אחר. שעה שפסק הדין ניתן במעמד שני הצדדים, סיים בית המשפט את מלאכתו וקם מכיסאו.

בהינתן האמור – דין בקשת המבקש להידחות מהטעם, כי בית המשפט אינו מוסמך לשוב ולבחון את פסק דינו מיום 23.7.2020, בוודאי שאינו מוסמך לבטלו.
הפסיקה הכירה בטעמים, אשר עשויים להצדיק שינויי תוצאתו של פסק דין סופי שניתן על ידי בית משפט. הדרכים הדיוניות להגשת בקשת ביטול פסק הדין כוללות הגשת ערעור על פסק הדין; בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד (וכאמור, במקרה דנן אין מדובר על פסק דין במעמד צד אחד, על כן אפשרות זו אינה רלוונטית); והגשת תובענה חדשה ונפרדת, במסגרת עותר התובע – לשינוי תוצאת פסק דין חלוט בשל גילוי ראיה חדשה, טענת תרמית וכיוצא בזה טעמים המצדיקים "משפט אזרחי חוזר" (ע"א 4682/92 עיזבון המנוח סלים עזרא שעיה ז"ל נ' בית טלטש בע"מ נז(3) 366 (2003); ה"פ 1792/96 (בש"א 3395/08) (מחוזי ת"א) קורניטוס ביזנס אינק נ' כנס מפעלי הנדסה וטקסטיל בע"מ (23.6.2008)).

נוכח פסיקה זו, וכאמור, שעה שאין מדובר על פסק דין שניתן במעמד צד אחד – בית משפט זה אינו מוסמך לבטל את פסק דינו מיום 23.7.2020.

שנית, ומעבר לצורך, אציין, כי בחינת הבקשה, אינה מצדיקה, לטעמי, את קבלתה גם לגופה. ואפרט:

הוראת בית משפט זה להגשת הפרטים הנוספים, עוד בדיון בבקשת הסילוק, ניתנה ביום 5.7.2020. החלטה זו הומצאה לב"כ המבקש באמצעות הדואר האלקטרוני, ונצפתה בידיו באמצעות נט-המשפט למחרת. משלא הוגשה כל תגובה מטעם המבקש, שב בית המשפט וציין – בהחלטתו מיום 12.7.2020 – כי הפרטים הנוספים טרם הוגשו על ידי המבקש, וכי ככל שלא יוגשו עד יום 15.7.2020, תינתן ההחלטה על יסוד החומרים המונחים לפני בית המשפט. גם החלטה זו הומצאה לב"כ המבקש באמצעות הדואר האלקטרוני, ונצפתה בידיו באמצעות נט-המשפט ביום 15.7.2020.

לטענת המבקש, הפרטים הנוספים הוגשו – בטעות – לתיק השני. בעקבות כך, בהחלט מיום 16.7.2020 ציין כבוד השופט נמרוד אשכול, כי לא ברור טעם הגשתם דשם. החלטתו זו של כבוד השופט נמרוד אשכול נצפתה על ידי ב"כ המבקש כבר באותו יום בנט-המשפט . אם כן, כבר באותו יום (16.7.2020) , היה ברור למבקש כי הפרטים הנוספים הוגשו לתיק הלא נכון. חרף האמור, דבר לא נעשה.

פסק הדין בתובענה זו ניתן אך ביום 23.7.2020. מדובר על זמן לא מבוטל בין מועד ההגשה השגויה, אשר הייתה כבר ביום 16.7.2020 נהירה לב"כ המבקש.

זאת ועוד, ובהתאם להחלטתי מיום 27.7.2020, הגיש המבקש את כרטיס הטיסה הרלוונטי. חרף חשיבות העניין, הכרטיס הוגש בשפה הגרמנית. ולא די בכך, בכרטיס הטיסה עצמו, אשר נשלח למבקש, על פני הדברים, באמצעות הדואר האלקטרוני, נכללו שלושה קבצים, אחד מהם כולל תנאים והודעות של הטיסה שנרכשה על ידי המבקש (שם הקובץ הרלוונטי: "trip_notifications_terms_and_conditions.pdf"). המבקש בחר שלא לצרף את מלוא המסמך.

בהינתן האמור, דין בקשת המבקש להידחות מכל הטעמים שהובאו לעיל.

המבקש יישא בהוצאות המשיבה בסכום של 1,400 ₪. סכום זה ישולם תוך 30 ימים, שכן אחרת יישא הצמדה וריבית פיגורים מהיום ועד התשלום המלא בפועל (הפגרה אינה במניין הימים).

ניתנה היום, כ"א אלול תש"פ, 10 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אביאל פרל
נתבע: אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: