ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לב צירולניק נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופטת הבכירה עידית איצקוביץ
נציג ציבור עובדים מר גבריאל נבו
נציג ציבור מעסיקים מר יצחק קוגמן

התובעים

  1. לב צירולניק
  2. מרגריטה סדוב

-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד אירית רייכנברג

פסק דין

התובעים, לב צירולניק (להלן –התובע) וגב' מרגריטה סדוב (להלן –התובעת) הם בני זוג, שהגישו תביעה לבית הדין כנגד החלטת הנתבע בנוגע לזכאות התובעת לקצבת אזרח ותיק בגין התקופה שבה שהתה בחו"ל, ו כנגד החלטת הנתבע שלפיה התובע אינו זכאי להשלמת הכנסה בגין אותה תקופה, עקב הכנסות.

עובדות המקרה
התובעת קיבלה קצבת אזרח ותיק ותוספת של השלמת הכנסה (כזוג).
ביום 21.1.18 נסעה התובעת לחו"ל, כדי לעזור לבתה שילדה תאומים, ושהתה שם עד ליום 17.7.18.
התובעת קיבלה קצבת אזרח ותיק, כפי שהיא קיבלה טרם נסיעתה, בחודש שבו יצאה מן הארץ (ינואר 2018) ובחודש שבו חזרה לארץ, יולי 2018.
השלמת הכנסה נשללה לכל תקופת השהות בחו"ל לאחר 100 ימי שהיה, בהתאם לאמור בסעיף 14א(ג1)(2)(ב) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה).
זכאות התובע להשלמת הכנסה הופסקה החל מחודש ינואר 2018 בשל הכנסות העולות על הסכום המזכה לתוספת השלמת הכנסה לקצבה. סה"כ ההכנסות שנלקחו בחשבון: 3,309 ₪. הסכום המזכה בתוספת לקצבה: 3,252 ₪ (ליחיד).
ההכנסות שנלקחו בחשבון לצורך בחינת הזכאות להשלמת הכנסה הן הכנסות התא המשפחתי, בהתאם לחוק הבטחת הכנסה. הואיל ובחודש ינואר 2018 השתלמה לתובעת קצבת אזרח ותיק, הכנסה זו נלקחה בחשבון ההכנסות לבחינת הזכאות.
הודעה על שינויים בקצבה נשלחה לתובע ביום 21.3.18.
זכות התובעת לקצבת אזרח ותיק נשללה לתקופה שבין החודשים מאי-יוני 2018, נוכח שהייתה בחו"ל. באותם חודשים שולמה לתובע השלמת הכנסה וכן תוספת עבור בת הזוג בקצבת אזרח הוותיק שלו.
בחודש יולי 2018 חודשה זכאות התובעת לקצבת אזרח ותיק, ובהתאם אין לתובע זכאות לתוספות עבורה בקצבה ונוכח ההכנסות המשפחתיות מקצבאות נשללה השלמת הכנסה.
בחודש אוגוסט 2018 חודשה הזכאות להשלמת הכנסה הואיל וההכנסות שנלקחו בחשבון עמדו על 3,439 ₪ ואילו הסכום המזכה לתוספת השלמת הכנ סה לקצבה להרכב משפחתי זוגי עמד על 5,139 ₪.
יצוין כי בסע' 4 ג' ו-ח' לכתב ההגנה (המספור אינו תקין) נאמר כי לתובעים חובות לנתבע, אך בסעיף 4 ז נאמר כי "נכון למועד כתיבת כתב ההגנה אין לתובעים חובות בהשלמת הכנסה ובאזרח ותיק ".

ההליכים בתיק

התובעים היו מיוצגים על ידי עו"ד מטעם הלשכה לסיוע משפטי וב"כ הצדדים הסכימו כי מדובר במחלוקת משפטית, ושתינתן הכרעה לאחר שיוגשו סיכומים.
אולם, לאחר מכן שחררו התובעים את עו"ד רובינוב מייצוגם והתובע הגיש סיכומים בעצמו.

לפני מתן פסק הדין, ראתה לנכון אם בית הדין לבקש הבהרות מטעם הנתבע, בהחלטה מיום 5.7.20, שבה נאמר:

"טרם יינתן פסק דין בתיק, אני מבקשת מן ב"כ הנתבע להבהיר את הנקודות הבאות:

התובעת יצאה מן הארץ ביום 21.1.18 והיא הייתה אמורה לקבל קצבת אזרח ותיק לתקופה של שלושה חודשים, לכל הפחות, קרי, עד ליום 21.4.18. האם הגמלה כאמור אכן שולמה לתובעת?
בהתאם לסעיף 324 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995:
"(א) הנמצא בחוץ לארץ למעלה משלושה חודשים, לא תשולם לו קצבה בעד הזמן שלמעלה משלושת החודשים הראשונים, אלא בהסכמת המוסד.

על הנתבע להודיע אם נשקלה האפשרות להסכים לתשלום גמלה לתובעת מעל שלושה חודשים, נוכח נסיבות הישארותה בחו"ל. יוגשו מסמכים/תעודת עובד ציבור אשר להפעלת שיקול דעת בנושא. הודעת הנתבע תוגש עד ליום 5.8.20. עותק יישלח ישירות לתובעת."

ב"כ הנתבע השיבה להחלטת בית הדין באמצעות תעודת עובד ציבור, שבה נאמר שהתובעת אכן קיבלה קצבת אזרח ותיק שלושה חודשים מאז יצאה מן הארץ (קרי, בין החודשים ינואר עד אפריל 2018). בחודש מאי היא הפסיקה לקבל קצבת אזרח ותיק והחלה לקבל תוספת תלויים בקצבת בן הזוג.
אשר לשאלה השנייה, שיקול הדעת בהחלטה שלא לשלם קצבה לתובעת מעבר לשלושה חודשים, נאמר כי אפשרות זו נשקלה ובהתייעצות עם מנהל המחלקה הוחלט שלא להמשיך לשלם קצבה הואיל והתובעת לא צברה תקופת אכשרה, וכן כי היא החלה לקבל תוספת תלויים לקצבת בן הזוג.

דיון והכרעה

שתי עילות נדונות בתיק שלפנינו: זכאות התובעת לקצבת אזרח ותיק בגין חודשים שבהם היא לא קיבלה אותם (מאי-יוני 2018), וזכאות התובע להשלמת הכנסה, כאשר נלקחו בחשבון הכנסות של אשת התובע, למרות שלא נחשבו כ"בני זוג" בתקופה שבה היא שהתה בחו"ל.

ראשית נציין כי בעניין הזכאות להשלמת הכנסה, הדין עם הנתבע. על אף נסיעתה של התובעת לחו"ל, שני התובעים המשיכו להיות "בני זוג" ועל כן היה להביא בחשבון את כל הכנסותיהם – מקצבה או ממקור אחר - לצורך בדיקת זכאות להשלמת הכנסה.

אשר לזכאות לקצבת אזרח ותיק לתובעת בגין החודשים מאי-יוני 2018, שבהם הייתה אפשרות להמשיך ולשלם לתובעת "בהסכמת המוסד", הנימוקים לאי תשלום הם שניים: א. שהיא לא צברה תקופת אכשרה; ב. שהיא קיבלה תוספות תלויים לגמלת בן הזוג.

לא נראה לנו שהנימוקים האלה סבירים, מעבר לכך שלא עולה מן תעודת עובד הציבור שהוגשה שניתנה לתובעת הזדמנות להגיב. אשר לתקופת אכשרה, לא נבחנה עד תום במסגרת תיק זה העילה לזכאות התובעת, כאשר ישנם מקרים שבהם לא נדרשת תקופת אכשרה. בכל מקרה אין טענה מטעם הנתבע על העדר זכאות או שהגמלה שולמה שלא כדין. אשר לנימוק השני, הוא תוצאה ולא גורם. כתוצאה מאי תשלום קצבת אזרח ותיק לתובעת היא הפכה לזכאית לסכום (נמוך יותר) של תוספת תלויים בגמלת התובע.
נוסף על כך , לא עולה מן עמדת הנתבע כי נשקלה כלל האפשרות שבסעיף 324(א) לחוק הביטוח הלאומי, שלפיה: "ואולם רשאי המוסד לשלם את הקצבה, כולה או מקצתה, לתלויים בו". כן, לא נשקלו כלל ה נסיבות אשר הועלו על ידי התובעת כסיבה להישארותה בחו"ל תקופה ארוכה.

לכן, אנו סבורים כי הנתבע לא הפעיל שיקול דעת כנדרש כאשר החליט שלא לשלם לתובעת קצבת אזרח ותיק בגין החודשים מאי-יוני 2018 ודין התביעה בגין רכיב זה להתקבל. וודאי שהנתבע זכאי לקזז את התוספת ששולמה לקצבת התובע באותם חודשים.

לסיכום

לאור האמור, התביעה מתקבלת באופן חלקי.
על הנתבע לשלם לתובעת קצבת אזרח ותיק בגין החודשים מאי-יוני 2018.
התביעה להשלמת הכנסה נדחית.

אין צו להוצאות.

לצדדים זכות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלתו.

ניתן היום, ‏01 ספטמבר 2020, ‏י"ב אלול תש"פ, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר גבריאל נבו,
נציג ציבור עובדים

עידית איצקוביץ, שופטת בכירה
אב"ד

מר יצחק קוגמן,
נציג ציבור מעסיקים


מעורבים
תובע: לב צירולניק
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: