ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת סטפוינט בע"מ נגד קבוצת גבע אגודה שיתופית בע"מ :

בפני כבוד השופט ערפאת טאהא

המבקשת

חברת סטפוינט בע"מ

נגד

המשיבים

  1. קבוצת גבע אגודה שיתופית בע"מ
  2. אבי ענבר

החלטה

לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בבית שאן (כבוד השופט יעקב סולמון) מיום 2.8.2020, שבגדרה נדחתה בקשת המבקשת להארכת מועד למסירת מידע.

רקע עובדתי

1. בין המשיבים מתנהלת תביעה כספית בבית משפט קמא, אשר נמצאת בשלב מקדמי. ביום 17.6.2019 שלח המשיב 2 ואחרים למשיבה 1 (להלן: "קבוצת גבע") דרישה לגילוי מסמכים שבגדרה התבקשה קבוצת גבע להמציא, בין היתר, "העתק רשימות/ מסמכים שהנפיקה חברת סט פוינט ביחס לעובדי חוץ שלא העבירו הכנסות מעבודה" (סעיף 1.32 לדרישה). המבקשת, חברת סט פוינט (להלן: "סט פוניט"), משמשת משנת 2013 כגורם מקצועי שמקבל את תלושי השכר/ דו"חות שנתיים של חברי קבוצת גבע ומנתחת את המידע בדבר צבירות הגמל וההשתלמות. בבית המשפט קמא הוגשו מספר בקשות וניתנו מספר החלטות המורות לקבוצת גבע להמציא את המסמכים המבוקשים לידי המשיב 2. על החלטות בית המשפט קמא אף הוגשו מספר בקשות רשות ערעור שנדונו בפני מותב זה, חלקן התקבל וחלקן נדחה. טענת קבוצת גבע המרכזית במישור זה היתה, כי מאחר שקבוצת גבע בשנים האחרונות לא עסקה בפועל במעקב אחר צבירות הגמל וההשתלמות של חבריה אלא רכשה שירותי חברה חיצונית (סט פוינט) לצורך זאת, הרי שמרבית המסמכים הנדרשים אינם מצויים בידיה, אלא בידי חברת סט פוינט.

2. ביום 16.6.2020 קיים בית המשפט קמא דיון בסוגיה, אשר במסגרתו הגיעו המשיבים לידי הסכמה אשר קיבלה תוקף של צו בית משפט. בגדר הצו הורה בית המשפט קמא למבקשת "להעביר לידי קבוצת גבע (הקיבוץ) דוחות צבירה של כל עובדי החוץ לשנים 2018-2019 וכן דו"חות מסלקה של כל עובדי החוץ לשנים 2018-2019 אציין כי דו"חות המסלקה יהיו הדו"חות שהופקו לאותה שנה... התובעת מס' 1 תעביר את המסמכים לתיק בית משפט, לעיון הנתבעים ובית המשפט בלבד ויישארו חסויים לציבור".

3. ביום 16.7.2020 הגישה קבוצת גבע הודעה לבית המשפט קמא ממנה עלה, כי המבקשת מתנגדת להעברת המידע שהתבקשה להעבירו בהתאם לצו בית המשפט. להודעה זו צורף מכתב של סט פוינט ממנו עלה, כי מאחר שעסקינן במידע אישי רגיש של 135 חברי קבוצת גבע שאינם צד להליך המשפטי, העברת המידע מהווה הפרה של הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). עוד עלה מהמכתב, כי סט פוינט ביקשה מב"כ קבוצת גבע להגיש בשמה בקשה להארכת מועד על מנת שזו תודיע לחברי הקבוצה ה-135 אודות העברת המידע שלהם לידי קבוצת גבע במסגרת ההליך דנא. עוד באותו יום נתן בית המשפט קמא החלטה שלפיה הורה לסט פוינט להגיש הודעה לתיק בית המשפט קמא שבמסגרתה תפרט את התנגדותה למסירת המידע המבוקש. ביום 27.7.2020 ניתנה החלטה נוספת על ידי בית המשפט קמא שבמסגרתה הובהר כי "הצו קובע שהמסמכים יעברו לתובעת (קבוצת גבע, ע.ט.) אשר היא הייתה אמורה ממילא לקבל את המסמכים מחברי הקיבוץ (בהתאם למערכת ההסכמית בין הקיבוץ לבין חבריה), היא "בעלת הזכויות" במסמכים של חברי הקיבוץ (וזה למעשה מה שעומד בבסיס כל ההליך שלפני) והיא זו ששכרה את שירותי סט פוינט שנכנסה בנעליה, כך שלא ברורה לי כלל התנגדותה".

4. ביום 1.8.2020 הגישה סט פוינט לבית המשפט קמא תגובה בה נטען כי המידע נמסר לה על פי ייפויי כוח אישיים שנתנו חברי הקבוצה ליועצים מורשים, המונעים ממנה להשתמש במידע שלא למטרה שלשמה נמסר. בהקשר זה נטען כי מסירת המידע האישי של חברי קבוצת גבע בהליך דנן אינו חלק מהמטרות שהוגדרו לאותם חברים עת חתמו על יפויי הכוח ואיפשרו לסט פוינט לקבל את המידע אודותם. עוד נטען כי המידע שהועבר אודות חברי הקבוצה נמסר לה באופן מלא וגולמי, וממנו שאבה את הנתונים הרלוונטיים ועיבדה אותם לדוח"ות כפי שהוזמנו על ידי קבוצת גבע. סט פוינט המשיכה וטענה, כי הצו השיפוטי מורה לסט פוינט להעביר את דוח"ות המסלקת הפנסיונית- המידע הגולמי- של 135 חברי קבוצת גבע ולא את הדוחו"ת אותם ערכה והעבירה לקבוצת גבע במסגרת התקשרותה עמה, דבר הפוגע בזכויות חברי הקבוצה לפרטיות. נטען, כי העובדה שחברי קבוצת גבע חייבים להעביר את המידע לקבוצת גבע במסגרת המערכת ההסכמית בינם ובין הקיבוץ אין בה כדי לשחרר את סט פוינט מחובתה לשמור על פרטיותם של אלו שמסרו בידיה ייפויי כוח לשמירת המידע שלהם. נטען עוד כי חברת סט פוינט היא בסך הכל צינור שדרכו התקבל המידע והיא אינה חלק מהמערכת ההסכמית בין קבוצת גבע ובין חבריה כהגדרתם. לשיטתה, כל מה שביקשה סט פוינט הוא שהות ליידע את חברי קבוצת גבע אודות צו בית המשפט שניתן בעניינם. על כן, עתרה סט פוינט מבית המשפט קמא להאריך את המועד למסירת המידע אודות חברי הקבוצה עד לאחר יידועם בנושא.

5. ביום 2.8.2020 ניתנה החלטת בית המשפט קמא מושא בקשת רשות הערעור שלפניי. בית המשפט קמא דחה את בקשת סט פוינט להארכת המועד, בין היתר מהטעם שהמסמכים הנמצאים בידי סט פוינט אמורים לעבור לידי הקיבוץ בלבד בהתאם ללשון הצו, אשר ממילא אמור להחזיק בהם בהתאם למערכת החוזית שבינו ובין חבריו. על פי קביעת בית המשפט קמא, חברי הקיבוץ מעבירים את החומרים לידי קבוצת גבע, וקבוצת גבע מעבירה את המידע לסט פוינט אשר מנתחת את המידע ועורכת דוח"ות לקיבוץ. עוד נקבע, כי עצם קיומו של הסכם ישיר בין חברי הקיבוץ ובין סט פוינט אין בו כדי לאיין את חובת חברי הקיבוץ להעביר את המסמכים מושא ההליך לידי קבוצת גבע.

בקשת רשות הערעור

6. בבקשת רשות הערעור המונחת לפניי חזרה המבקשת על טענותיה בפני בית משפט קמא וטענה, כי שגה בית המשפט קמא עת הורה לה על העברת מידע אישי רגיש של 135 חברים בקבוצת גבע, שאינם צד להליך המתנהל בפני בית משפט קמא, מבלי ליידע אותם אודות מסירת המידע האמור. לשיטתה, מסירת מידע זה יש בה משום פגיעה בפרטיות ועבירה על הוראות חוק הגנת הפרטיות. לטענתה, מסירת המידע בהליך דנא נוגדת את המטרה שלשמה העבירו חברי הקבוצה את החומר לידי סט פוינט, ועל כן, מסירתו מהווה עבירה על הוראות חוק גנת הפרטיות. המבקשת המשיכה וטענה, כי הצו ניתן נוכח טענת קבוצת גבע כי המסמכים לא נמצאים אצלה, בעוד שלטענת סט פוינט כל המידע, הדוח"ות והמסמכים ששימשו את המבקשת להכנת הדוח"ות בהתאם להסכם משנת 2013 ועד היום הועברו לקבוצת גבע באופן שוטף. עוד טענה המבקשת, כי גם אם קיימת מערכת חוזית בין חברי הקיבוץ ובין קבוצת גבע, אין בכך כדי לשחרר אותה מהחובה לשמור על המידע שבידיה אודות ה-135 חברים. לשיטתה, היא אינה חלק ממערכת חוזית זו, היא נותנת שירות בלבד בהתאם להסכם שנחתם בינה ובין קבוצת גבע עוד בשנת 2013, ולאורך כל השנים הללו היא קיימה את חובותיה בהתאם להסכם והעבירה את כל המידע הרלוונטי לידי קבוצת גבע, לרבות המידע שהתבקש בצו בית המשפט קמא.

דיון והכרעה

7. לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור ובהחלטת בית המשפט קמא הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה למתן רשות ערעור להידחות ללא צורך בקבלת תשובת המשיב לבקשה, בהתאם לתקנה 406(א) ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984. כידוע, החלטה שמהותה גילוי מסמכים היא החלטה בעלת אופי דיוני מובהק הנוגעת לאופן ניהול ההליך, וככזו נתונה היא לשיקול דעתה הרחב של הערכאה הדיונית. משכך, ערכאת הערעור תיטה שלא להתערב בהחלטות כגון דא, אלא במקרים חריגים, וזאת אף אם היא סבורה כי מוטב היה לנקוט דרך דיונית אחרת (ראו: רע"א 353/20 קוגיטו קפיטל אס.אמ.אי. שותפות מוגבלת נ' ויצמן (18.5.2020); רע"א 8466/18 חברת שאול גואטה בע"מ נ' קוקו (24.12.2018); רע"א 4349/18 SES S.A נ' קורן (21.8.2018)). לא מצאתי כי ענייננו נמנה עם אותם מקרים חריגים המצדיקים את התערבות ערכאת הערעור.

8. זאת ועוד, לבקשת רשות הערעור שהונחה לפניי צורף תצהיר של הבעלים ומנכ"ל המבקשת התומך בטענות שנטענו על ידה. תצהיר מעין זה לא הוגש לבית המשפט קמא, ומלבד הבקשה "להארכת מועד למסירת מידע" לא הונח בפני בית המשפט קמא מסד ראייתי שהיה בו כדי לתמוך בטענות העובדתיות שנטענו על ידי המבקשת. הלכה היא כי לא תינתן רשות ערעור על סמך נימוק שלא עמד לפני הערכאה הדיונית (רע"א 6760/12 אריה לייזרוביץ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ (30.11.2012)). המבקשת לא טרחה כלל להגיש תצהיר מטעמה לבית משפט קמא, העובדות שפורטו בתגובתה בערכאה קמא אינן מגובות בתצהיר והתשתית העובדתית הנטענת לא עמדה בפני בית משפט קמא במלואה. די בכך כדי לדחות את בקשת רשות הערעור.

9. אף לגוף הדברים לא נפלה טעות בהחלטתו של בית המשפט קמא. החלטת בית המשפט קמא ניתנה לאחר ששמע את טענות הצדדים ובחן את מכלול השיקולים הרלבנטיים, והגיע למסקנה, כי על סט פוינט להעביר לאלתר את המידע שהתבקש ממנה. לא מצאתי בבקשה על שלל טענותיה נימוקים המצדיקים התערבות בהחלטת בית המשפט קמא. מהבקשה שהגישה סט פוינט לבית המשפט קמא וכן מבקשת רשות הערעור מושא הליך זה עולה, כי קבוצת גבע רכשה את שירותי המבקשת על מנת לנתח ולערוך דוח"ות בענייני תלושי השכר של חברי הקיבוץ. לצורך כך מקבלת קבוצת גבע את החומר מידי חברי הקיבוץ, ומעבירה אותו לידי המבקשת על מנת שזו תערוך את הדו"חות האמורים באופן שעליו הוסכם בין הצדדים. בהחלטה עליה מבקשת סט פוינט לערער הורה בית המשפט קמא על העברת החומר שקיבלה סט פוינט מקבוצת גבע, בחזרה לקבוצת גבע לאחר שהאחרונה טענה כי החומר אינו נמצא בידיה. חומר זה כאמור היה בידיה של קבוצת גבע מלכתחילה והיא, ולא אחרת, העבירה אותו לחברת סט פוינט לאחר שקיבלה אותו בהסכמה מחברי הקיבוץ. הנסיבות אלה תמוהה התעקשותה של סט פוינט שלא להעביר את המסמכים לקבוצת גבע. אין ממש בטענה שהעברת המסמכים נוגדת את חוק הגנ ת הפרטיות. מרגע שחברי הקבוצה העבירו את החומר לידי הקיבוץ, הם ויתרו על זכותם לפרטיות בפני קבוצת גבע. למבקשת אין כל מעמד לבוא ולטעון טענות הנוגעות לפרטיות של חברי הקיבוץ מקום שהם בעצמם ויתרו על זכות זו שעה שהעבירו את החומר לקבוצת גבע והיא ולא אחרת אמורה לקבל את החומר מהמבקשת.

10. נוכח כל האמור, דין הבקשה להידחות. משלא התבקשה תגובת המשיבים אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ' אלול תש"פ, 09 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חברת סטפוינט בע"מ
נתבע: קבוצת גבע אגודה שיתופית בע"מ
שופט :
עורכי דין: