ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליהו פרץ נגד יוחנן איפרח :

מבקש-תובע
אליהו פרץ
ע"י עו"ד ירון נוח

נגד

משיב-נתבע

יוחנן איפרח
ע"י עו"ד אסף טנא

החלטה

התובע מבקש להורות על מחיקת כתב-הגנתו של הנתבע לאחר שהלה נמנע מלקיים ה ליכים מקדמיים על-פי החלטות בית-המשפט; ע וד מבוקש ליתן פסק-דין נגד הנתבע על-פי כתב-התביעה ול השית עליו את הוצאות הבקשה בסכום משמעותי. הנתבע מבקש לדחות את הבקשה תוך מתן ארכה להשלמתם של הליכים מקדמיים על-ידו. עיינתי בבקשה, בתשובה ובתגובה שהוגשו במענה לה. עיינתי גם בבקשת התובע שהוגשה ביום 7.9.2020.

ברקע הבקשה

התובע הגיש נגד הנתבע תובענה כספית על סך של 1,658,000 ₪. נטען, בתמצית, כי התובע העמיד לנתבע ולאמו הלוואות המגיעות כדי סכום התביעה וכי הנתבע הפר את התחייבותו על-פי הסכם מיום 1.9.2017 שנחתם לשם החזר חובות ו השבת סכומי ההלוואות הללו לתובע.

הנתבע התגונן מפני התובענה, הכחיש את חבותו הנטענת כלפי התובע וגרס כי התובע העניק את הסכומים נושא ההליך לאמו של הנתבע, גב' חנה איפרח ז"ל, מרצונו הטוב, בשל קרב תם המשפחתית ובלי שהדבר ישית על הנתבע חיוב בהשבת הסכומים לתובע.

בהחלטה מיום 10.11.2019 נקבע מועד לקדם-משפט וניתנו צווים בדבר קיום מלוא ההליכים המקדמיים בין בעלי-הדין, קודם לדיון. ביום 15.12.2019 ביקשו הצדדים, בהסכמה, להאריך את המועדים לקיום ההליכים המקדמיים וניתן צו כמבוקש.

ביום 2.2.2020 הגיש התובע בקשה ראשונה למחוק את כתב-ההגנה בשל כך שהנתבע לא קיים הליכים מקדמיים לפי הצו שניתן, בכך שלא השיב לשאלון ודרישה לגילוי מסמכים. בהחלטה מאותו היום נקצבו מועדים להגשת תשובה ותגובה ונקבע כי הבקשה תידון בקדם-המשפט.

הנתבע לא השיב לבקשה; ביום 26.2.2020 ביקש התובע לתת החלטה בבקשה. בו ביום הוגש לתיק בית-המשפט תצהיר גילוי מסמכים וכן תצהיר תשובות לשאלון, חתומים בידי הנתבע.

ביום 4.3.2020 הגיש התובע בקשה לחייב את הנתבע להשיב לשאלון, על-יסוד הטענה כי הלה לא ענה לכל השאלות שנמנו בו או שענה עליהן באופן חסר. בהחלטה מיום 5.3.2020 הוריתי על הגשת תשובה ותגובה לבקשה ונקבע כי היא תידון בקדם-המשפט. לתשובתו לבקשה צירף הנתבע תצהיר תשובות משלים במענה לשאלון, שלא נחתם, והציע לתת מענה בנוסח זה (להלן התצהיר המשלים המוצע).

קדם-המשפט, שנדחה בשל מצב החירום שהוכרז עקב מגפת הקורונה, נקבע ליום 26.7.2020. לדיון התייצבו התובע ובא-כוחו מזה ובא-כוח הנתבע מזה . הנתבע לא התייצב, למרות שחוייב בהתייצבות אישית בהחלטה מיום 10.11.2019. בא-כוח הנתבע טען כי הנתבע לא הגיע לדיון בשל מחלה והתחייב להציג אישור מחלה לתיק בית-המשפט [ש' 13-12 בעמ' 1 לפרוטוקול].

לאחר ששמעתי את עמדות הצדדים בכל הנוגע לבקשות הנסבות על הליכים מקדמיים, הגיעו הצדדים לידי הסכמה כי הנתבע יחתום על התצהיר המשלים המוצע וכן ישיב בנוסף באופן מפורט לשאלות מס' 2.7 ו-2.8 שנמנו בשאלון, זאת עד יום 9.8.2020. להסכמה ניתן תוקף של החלטה תוך קביעה כי ימי הפגרה יבואו במניין התקופה.

לטענת התובע, לא קיים הנתבע החלטה זו, באופן שהוביל להגשת הבקשה החדשה שלפני.

הבקשה הנוכחית

ביום 11.8.2020 הגיש התובע בקשה נוספת למחיקת כתב-הגנתו של הנתבע, היא הבקשה דנן; הוטעם בה כי הנתבע לא מילא אחר החלטת בית-המשפט מיום 26.7.2020 ולמעשה לא השלים את ההליכים המקדמיים.

ביום 12.8.2020 ניתנה החלטה זו: "אין מדובר בבקשה ראשונה בסוגיה זו; יש בכך כדי להשליך על פרק הזמן שיועמד לרשות הנתבע על-מנת להשיב לבקשה הנוכחית. הנתבע ישיב לבקשה עד יום 23.8.2020; אי-מתן תשובה במועד שנקצב לכך יחשב כהסכמה לבקשה. ככל שתוגש תשובה, נתונה לתובע זכות תגובה עד יום 1.9.2020. ימי פגרה יבואו במניין התקופות".

הנתבע השיב לבקשה. בתשובתו טען כי התנהלותו אינה נובעת מזלזול, כי אישור מחלה הוצג לבא-כוח התובע טרם הכניסה לאולם בית-המשפט וכי תשובתו המפורטת לשאלון תוגש תוך מספר ימים; לשם כך התבקשה ארכה עד יום 2.9.2020. התשובה לא נתמכה בתצהיר.

התובע הגיש תגובה לתשובה ובמסגרתה שב וחזר על בקשתו למחיקת כתב-ההגנה של הנתבע. התגובה הוגשה ביום 1.9.2020.

ביום 7.9.2020 הגיש התובע בקשה נוספת בה עתר לתת החלטה בבקשה למחיקת כתב-ההגנה. צוין בבקשה זו כי גם בחלוף הארכה שביקש הנתבע לעצמו בתשובתו – קרי, עד יום 2.9.2020 ועד בכלל, לא הסיר הנתבע את המחדל ולא הגיש תצהיר תשובות משלים לשאלון. עוד הודגש כי בניגוד להתחייבותו, לא הציג הנתבע לתיק בית-המשפט אישור מחלה וייפוי-כוח לבא-כוחו במועד שנקצב לכך בהחלטה מיום 26.7.2020.

דיון והכרעה

1. אין צורך להכביר מלים על חשיבותם של הליכים מקדמיים להליך המשפטי ולמטרתו לרדת לחקר האמת. ברוח זו נפסק: "הכלי הדיוני של גילוי מסמכים ושאלונים, נועד, עד כמה שניתן, להביא את הצדדים המתדיינים לעמדה התחלתית ונקודת זינוק פחות או יותר שווה. [...] מענה לשאלון נועד להשיג מטרות דיוניות נוספות, שחלקן נוגע לחיסכון בזמן שיפוטי וחלקן נוגע לקבלת נתונים שיאפשרו להוכיח את התביעה או לדחותה, כמו גם העברת נושאים לגביהם ניתן לאסוף מידע לצדדים, לשם הכנת תצהירים מטעמם, לחידוד השאלות השנויות במחלוקת והשגת הודיות" [בש"א (מח' ת"א) 3914/09 (ת"א 1516/06) שוטן נ' אייזנברג (2009); ר' גם רע"א 557/00 אפרופים שיווק וייזום 1991 בע"מ נ' מדינת ישראל (2000)].

2. הנתבע לא קיים את ההחלטה מיום 26.7.2020 ולא השלים את מענהו לשאלון במועד שנקצב לכך. אין בידי לקבל את טענת הנתבע, שנטענה באורח סתמי ודל, כי לא עשה כן מחמת זלזול. לא ניתן כל טעם לכך שהנתבע לא מילא אחר החלטת בית-המשפט במועד שנקצב לכך, קרי, עד 9.8.2020. הנתבע לא הצביע על טעם מבורר שמנע ממנו למלא אחר חובותיו הדיוניות ולא תמך קיומו של טעם כזה בתצהיר. ממילא אילו היה בנמצא טעם כזה, היה על הנתבע להתכבד ולהגיש בגינו בקשה לארכה מבעוד מועד, בטרם חלף הזמן שנקצב בהחלטה. הנתבע לא עשה כן וגם בכך הפגין זלזול בבית-המשפט, בחובה לקיים החלטה שיפוטית, בהליך דנן ובאינטרס הלגיטימי של התובע לקדם את הבירור בו.

3. זלזולו של הנתבע בהחלטות בית-המשפט בא לידי ביטוי גם בכך שהוא לא הציג אישור מחלה שיצדיק את היעדרותו מן הדיון במועד שנקבע לכך, שתם אף הוא, וגם לתשובתו לבקשה דנן לא צירף מסמך כזה. הנתבע חוייב להציג אישור מחלה לתיק בית-המשפט עד יום 28.7.2020 ולא עשה כן, באופן שמגלה כי החלטות שיפוטיות אינן אלא בגדר המלצה עבורו.

4. זאת ועוד, צודק התובע בתרעומתו על כך שגם בחלוף הארכה שביקש הנתבע לעצמו בתשובתו לבקשה דנן – 2.9.2020, ארכה שלא ניתנה לו בהחלטה שיפוטית, לא הסיר הנתבע את המחדל ולא השלים את ההליכים המקדמיים לפי ההחלטה מיום 26.7.2020. אף זו התנהלות שיש בה כדי לצדד באשר נקבע לעיל על-אודות זלזולו של הנתבע בהליך ובבית-המשפט.

5. יש להידרש אפוא לגוף בקשתו של התובע להורות על מחיקת כתב-הגנתו של הנתבע.

תקנה 122 בתקנות סדר הדין האזרחי (להלן תקנה 122) מורה כך: "בעל דין שאינו מקיים צו להשיב על שאלון, צו לגילוי מסמכים, צו לעיון במסמכים או צו למתן פרטים נוספים לפי תקנה 65, הרי אם הוא התובע ימחק בית המשפט או הרשם את תובענתו, ואם הוא הנתבע ימחק בית המשפט או הרשם את כתב הגנתו ודינו כדין מי שלא הגיש כתב הגנה, אלא שרשאי בית המשפט או הרשם להאריך את המועד לקיום הצו".

7. תקנה 122 מסמיכה את בית-המשפט להטיל על בעל-דין שאינו ממלא אחר צו לקיום הליכים מקדמיים סנקציה שביטויה במחיקת כתב-טענותיו, וכן היא מסמיכה את בית-המשפט ליתן ארכה לקיום הצו. מושכלות יסוד הן כי מחיקת כתב-הגנה היא סנקציה מרחיקת לכת; בית-המשפט יעשה שימוש בסמכותו ויפעילה רק במקרים קיצוניים, כאשר ניכר כי בעל-הדין שלו מיוחסת הפרת הצו פעל בזדון או הביע זלזול בוטה בבית-המשפט [ע"א 2271/90 ג'מבו חברה לבנין ומסחר (קרני שומרון) בע"מ נ' מרדכי, פ"ד מו(3) 793 (1992); רע"א 9265/06 קלאב הוטל ניהול (1996) בע"מ נ' דגן (2007)].

בהקשר זה נקבע לא אחת כי אין שוויון בין מחיקת כתב-טענותיו של תובע לבין מחיקת כתב-טענותיו של נתבע: מחיקת כתב-תביעה אינה יוצרת מעשה בית-דין והתובע רשאי להגיש את תביעתו מחדש בהליך נפרד; לעומת זאת, מחיקת כתב-הגנה סוללת את הדרך למתן פסק-דין נגד הנתבע על-פי כתב-התביעה, ללא בירור, באופן שימצה את הדיון בעילה. זאת ועוד: מחיקת כתב-הגנה טומנת בחובה פגיעה בזכות הגישה לערכאות ובזכות להליך הוגן [רע"א 9989/17 ניו ספורט אנד מרקטינג בע"מ נ' עו"ד זילברג (2018)].

בשל הטעמים הללו יש לנהוג משנה זהירות במחיקת כתב-הגנה על-פי תקנה 122 ולהפעיל את סמכותו של בית-המשפט רק במקרים המתאימים לכך ולא כלאחר יד או כדבר שבשגרה.

8. במקרה דנן, בשל הטעמים הללו, מצאתי לעשות שימוש בסמכותי על-פי הסיפא לתקנה 122 וליתן לנתבע ארכה נוספת, אחרונה, לקיום ההחלטה מיום 26.7.2020. הארכה תהא קצרה, בשים לב לכך שהייתה לנתבע שהות מספקת למלא אחר חובותיו הדיוניות עד כה, ובשים לב לכך שלא ניתן על-ידו כל טעם למחדלו לעשות כן במועדים שנקצבו לכך.

9. על הנתבע לפעול כמתחייב מן ההחלטה מיום 26.7.2020 על כל נדבכיה, קרי, השלמת ההליכים המקדמיים והגשת אישור מחלה וייפוי-כוח – זאת עד יום 17.9.2020.

בית-המשפט מתרה בנתבע כי אם לא ישלים הליכים מקדמיים כמתחייב מכלל ההחלטות שניתנו עד כה, לרבות ההחלטה דנן, יהא חשוף לסנקציה של מחיקת כתב-הגנתו על כל הנובע מכך, זאת ללא מתן ארכה נוספת.

במקביל, בשל הקביעות לעיל בכל הנוגע לזלזול שהפגין ה נתבע בבית-המשפט, בחובה לקיים החלטה שיפוטית, בהליך ובאינטרס הלגיטימי של התובע לקדם את הבירור, יש להשית עליו הוצאות בגין הבקשה דנן. אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע את הוצאות הבקשה בסך של 5,000 ₪ (כולל מע"מ), ללא קשר לתוצאות ההליך ותוך שלושים יום מעת המצאת ההחלטה לידיו. סכום שלא ישולם במועד ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ההחלטה ואילך עד יום התשלום בפועל.

הנתבע נמנע מלמסור לתובע כתובת עדכנית. אם תידרש נקיטה של הליכי הוצאה לפועל ביחס להחלטה זו, אזי כל עוד לא נתן הנתבע כתובת עדכנית מלאה שלו לתובע, יחשב בא-כוחו של הנתבע שייצגו בדיון שנערך ביום 26.7.2020 כמען להמצאת כתבי בי-דין גם בכל הנוגע להליכי הוצאה לפועל.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"א אלול תש"פ, 10 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליהו פרץ
נתבע: יוחנן איפרח
שופט :
עורכי דין: