ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תהילה סנדרוסי נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני כבוד השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובעת:
תהילה סנדרוסי
ע"י ב"כ: עו"ד פואד זועבי
מטעם הלשכה לסיוע משפטי

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: מהלשכה המשפטית

החלטה

1. במכתבו מיום 28/4/2019, דחה הנתבע את תביעת התובע לגמלת שמירת הריון.
כנגד ההחלטה הנ"ל, הוגשה התביעה אשר לפניי.

2. בישיבה מיום 20/07/2020, הודיעו הצדדים על הסכמתם למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין, על מנת שיחווה את דעתו בשאלה האם בתקופה שמיום 03/02/2019 עד ליום 19/03/2019, היתה התובעת בשמירת הריון כהגדרתה בסעיף 58 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק").

3. להלן העובדות הרלוונטיות והמוסכמות:
א. התובעת ילידת שנת 1986.
ב. התובעת ילדה ביום 19/03/2019.
ג. בתקופה הרלוונטית, התובעת עבדה כמעצבת גרפית בחברת "עדין מערכות שתלים דנטליים בע"מ".
ד. התובעת עבדה חמישה ימים בשבוע, כל יום מהשעה 08:00 עד השעה 17:00, עם הפסקה אחת בת חצי שעה.
ה. התובעת מתגוררת בעיר בית שאן, ומקום עבודתה היה באזור תעשייה אלון תבור, כשהיא נסעה כל יום לעבודתה ברכבה הפרטי, בנסיעה שארכה בין 40-50 דקות, לכל כיוון.
ו. עבודת התובעת התבצעה בישיבה ממושכת מול מחשב. לעיתים, התובעת הייתה הולכת בתוך המפעל, דבר אשר הצריך גם עלייה וירידה במדרגות, על מנת לעבוד בעמדת פקידים אחרים מול המחשב.
ז. משרד התובעת היה בקומת קרקע במפעל שהיה בן 4 קומות. הפקידים נמצאים בעיקר בקומה העליונה אליה התובעת נדרשה לעלות, לעיתים כמה פעמים ביום , כשגם חדר האוכל נמצא בקומה העליונה ושם התובעת הייתה נמצאת במהלך ההפסקה היומית.
ח. במפעל אין מעלית.

4. על מצבה הרפואי של התובעת ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א. החומר הרפואי שנתקבל ממכון מור , בהתאם לבקשת הנתבע.
ב. החומר הרפואי שנתקבל מבית חולים העמק, לבקשת הנתבע.
ג. המסמכים הרפואיים שצרפה התובעת לתביעתה.
שימת לב הצדדים לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל ייסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין) תועבר החלטה זו למומחה.

5. לאור המפורט לעיל, הננו ממנים את פרופ' יוסף שנקר כמומחה רפואי מטעם בית הדין.
שכ"ט המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.
כבוד המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זאת.

6. על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

7. אם וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

8. בחוות דעתו מתבקש כבוד המומחה להשיב על השאלות שלהלן:
א. האם היעדרותה של התובעת מעבודתה בתקופה מיום 03/02/2019 עד ליום 19/03/2019, הייתה מתחייבת בשל מצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן אותה ו/או את עובריה?
המומחה מתבקש לנמק את תשובתו.
ב. האם היעדרותה של התובעת מעבודתה בתקופה מיום 03/02/2019 עד ליום 19/03/2019, הייתה מתחייבת בשל סוג עבודתה, מקום ביצוע העבודה או ביצוע העבודה אשר סיכנו אותה בשל היותה בהריון או את עוברה?
המומחה מתבקש לנמק את תשובתו.

9. תשומת לב המומחה מופנית להוראות החוק הרלוונטיות כדלקמן:
סעיף 59 לחוק קובע :
"מבוטחת שהיתה בשמירת הריון 30 ימים רצופים לפחות, תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה האמורה ובעד כל תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות שבהם היתה בשמירת הריון, הכל לפי אישורים רפואיים, כללים, תנאים ומבחנים שקבע השר".

סעיף 58 לחוק מגדיר את המונח "שמירת הריון" כך:
""שמירת היריון" – היעדרות מעבודה בתקופת ההיריון המתחייבת בשל אחד מאלה:
(1) מצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן את האישה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב;
(2) סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה בהיריון, או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על ידי מעבידה."
10. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 21 יום לשם הגשת התייחסות לחוות הדעת או סיכומים, שאם לא יעשו כן ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

ניתנה היום, ב' אב תש"פ, (23 23 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת


מעורבים
תובע: תהילה סנדרוסי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: