ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין Achberet Fitowe נגד אל-דן חברה לשרותים נקיון ואחזקה בע"מ :

לפני:

כבוד השופט אורן שגב

התובעת
Achberet Fitowe
דרכון 4628/128995
ע"י ב"כ: עו"ד אפרים יצחקוב
-
הנתבעים
1. אל-דן חברה לשרותים נקיון ואחזקה בע"מ
ח.פ. 511022261
ע"י ב"כ: עו"ד עודד אלון

פסק דין

במסגרת ההסכמות הדיוניות אליהן הגיעו הצדדים בנוגע ליישוב הפלוגתות ביניהם מושא תיק זה, להלן הכרעתי:
צו ההרחבה בענף הניקיון
הצדדים הסמיכוני בתיק זה לפסוק לפשרה בפסק דין לא מנומק בנוגע לחלותו של צו הרחבה בענף הניקיון בגבולות של אפס ל- 4,000 ₪. לאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים, אני פוסק לתובעת סך של 2,000 ₪ בגין רכיב זה.
פדיון חופשה וביטוח
הצדדים הגיעו להסכמה לפיה הנתבעת תשלם לתובעת סך של 1,657 ₪ בגין פדיון חופשה שנתית וביטוח בריאות.
אי מתן הודעה לעובד
ביחס לרכיב התביעה המתייחס לאי מתן הודעה לעובד בהתאם לחוק מתן הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002, יפסוק בית הדין בהתאם לחומר הקיים בתיק.
במסגרת כתבי הטענות מטעם הנתבעת, צורף טופס הודעה לעובד ערוך בשפה העברית ובשפה הטיגרינית. בחלק התחתון של הטופס מופיעה, לטענת הנתבעת, חתימתה של התובעת.
התובעת הכחישה שזו חתימתה והנתבעת מטעמה לא הביאה לעדות את נציג החברה שלפניו חתמה התובעת לכאורה על הטופס. יואר, כי מר סטולוביצקי, הבעלים ומנכ"ל הנתבעת, העיד כי היה עד רק לחתימתה של התובעת על שטר הסילוקין, אך לא על טופס ההודעה לעובד.
לאור האמור לעיל, אני קובע כי הנתבעת לא הצליחה לסתור את טענת התובעת, לפיה לא קיבלה הודעה לעובד ופוסק לה פיצוי בסך 2,500 ₪ בגין רכיב זה.
השבת סכום הפיקדון
הנתבעת טענה, כי כבר השיבה לתובעת סכום במזומן בסך של 9,663 ₪ וכראיה לכך, הציגה במסגרת תצהירו של מר סטולוביצקי הסכם פשרה. לטענתה, החתימה המתנוססת בחלק התחתון של ההסכם, היא חתימתה של העובדת.
התובעת הכחישה כי אי פעם ראתה את ההסכם הנ"ל, לא כל שכן, שחתמה עליו או שקיבלה את הסכום שמצוין בו. התובעת אף הכחישה כי ראתה אי פעם את מר סטולוביצקי, שטען כי הוא זה שהחתים אותה על המסמך.
בחקירתו לפניי, העיד מר סטולוביצקי, כי הוא זה שהחתים את התובעת ולשאלת בית הדין מדוע ההסכם אינו מלא וחסרים בו פרטים מהותיים כגון: מועדי העסקתה של התובעת (בפרק המצגים), חותמת החברה וחתימת נציגה, ומדוע החלק שיועד לאישור, כי התובעת חתמה עליו לאחר שקראה את סעיפיו של ההסכם והבינה את משמעותו ואת השלכותיו המשפטיות חתמה, נותר ריק – השיב:
"הטופס הזה נכתב על ידי בצורה רשלנית. במענה לשאלה של בית הדין שאין פה חותמת של החברה אני אומר שהרי ברור שכתוב שזה בין חברת אל דן שירותים לבין התובעת."
(עמ' 5 לפרוטוקול מול שורה 21 ואילך).
לאור העובדה שטען כי הסכום שולם לתובעת במזומן, וכי אין בידיו אסמכתא לכך שהתובעת אישרה בחתימתה את קבלת התשלום, נשאל האם יש בידיו לכל הפחות אסמכתא כלשהי למשיכת כסף מזומן מהבנק בסמוך למועד התשלום, והשיב, כי יש לנתבעת אסמכתא על אודות משיכת כסף מזומן מהבנק וכי הוא יוכל להציג אותה. יצוין, כי עד למועד זה, לא הוצגה כל אסמכתא כאמור.
כשנשאל מדוע, בניגוד להודעה לעובד שמתורגמת לשפה הטיגרינית, הסכם הפשרה לא תורגם לשפתה של התובעת, למרות שהעיד כי הוא מרבה להחתים על טפסי פשרה כאלה, השיב שהיה עם התובעת אדם שהסביר לה בשפתה על מה היא חותמת. כשעומת עם הטענה, כי אין בכתבי הטענות כל אזכור לגרסה עובדתית זו, השיב:
"בתצהיר לא ציינתי כל פרט ופרט רק את העובדות. לא ציינתי את זה. כמו שלא ציינתי שהתקשרו אלי מספר פעמים מטעמה גם לא ציינתי את זה. מה שמעניין זה שנתתי לה את הכסף".
(עמ' 6 לפרוטוקול מול שורות 11-12).
עוד הוסיף בעדותו, כי התובעת לא הוחתמה על טופס, שלטענתו נהוג להחתים את עובדי החברה שעה שהם מקבלים תשלום במזומן עבור שכר עבודה.
אשר להכרעתי – הנתבעת טענה כי שילמה לתובעת את סכום הפיקדון במזומן. חרף זאת, לא הציגה כל ראיה לכך, זולת הסכם פשרה, שהתובעת הכחישה את חתימתה עליו, ואשר ממילא יכול לכל היותר להוות ראיה לכך שהוא נחתם, אך לא לכך שהכסף עצמו שולם.
לפיכך, ובהיעדר כל ראיה לסתור את טענת התובעת, אני מקבל את גרסתה, כי לא קיבלה כל תשלום מהנתבעת בגין השבת הפיקדון לידיה.
אשר לסכום הפיקדון, בהתאם להחלטתי מיום 11.06.20, נדרשו הצדדים להגיש תחשיב מפורט. ביום 15.06.20 הגישה התובעת באמצעות בא כוחה תחשיב כאמור וביום 30.06.20 הודיעה הנתבעת, כי אינה חולקת על התחשיב, אך עומדת על כפירתה ביחס לעצם זכאותה של התובעת לקבל את סכום הכסף הנ"ל.
לאור האמור לעיל, אני מקבל את תחשיב התובעת ומחייב את הנתבעת להשיב לה את סכום הפיקדון בסך של 12,827 ₪.

אחרית דבר
הנתבעת תשלם לתובעת בתוך 30 יום מהיום את הסכומים הבאים:
בגין חלותו של צו ההרחבה בענף הניקיון – 2,000 ₪;
בגין אי מתן הודעה לעובד – 2,500 ₪;
השבת פיקדון – 12,827 ₪.
הסכומים דלעיל יישאו הפרשי ריבית והצמדה ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.
בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעת השתתפות בשכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪.

ניתן היום, ח' תמוז תש"פ, (30 יוני 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: Achberet Fitowe
נתבע: אל-דן חברה לשרותים נקיון ואחזקה בע"מ
שופט :
עורכי דין: