ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוסך פרוספר דימונה בע"מ נגד רון ראובן חזן :

בפני כבוד השופט מנחם שח"ק

התובעת:

מוסך פרוספר דימונה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רותם ליאל ברלב לוגסי

נגד

הנתבע:
רון ראובן חזן
ע"י ב"כ עו"ד שמעון אזולאי

פסק דין

תביעה לתשלום סך של 8,633 ₪ שלטענת התובעת הנתבע חייב לה בגין תיקון רכבו במוסך שבבעלותה.
רקע דיוני
ראשיתו של ההליך התנגדות לביצוע שטר שהגיש הנתבע ביחס למסמך שכותרתו "שטר חוב" ואשר צורף להתנגדות כנספח ב' (להלן: "שטר החוב").
ביום 19.01.2020 ניתנה על ידי החלטה שבמסגרתה ניתנה לנתבע רשות להתגונן מפני השטר וכן ניתנו הוראות להגשת כתבי טענות מתוקנים, באופן שיתאימו לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 ב חלקן העוסק בתובענות בסדר דין מהיר.
התובעת מצידה פעלה והגישה כתב תביעה בסדר דין מהיר, תוך שכללה בו טענות שונות הנוגעות לעסקת היסוד, היינו הרחיבה את יריעת המחלוקת והעילות, מעבר לתובענה השטרית וכללה בין היתר טענות חוזיות שונות. הנתבע בחר שלא להגיש כתב הגנה מתוקן, חרף הטענות שנכללו בכתב התביעה המתוקן שהוגש, ובדיון שהתקיים לפני היום, הבהיר בא כוחו, כי כתב ההגנה הוא ההתנגדות שהוגשה והתצהיר שנכלל בה.
מוקדם יותר היום התקיים דיון לפני, במהלכו נחקר הנתבע ומטעם התובעת – נחקר מנהלה מר פרוספר בן ברוך (להלן: "פרוספר") והצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה.
רקע עובדתי ויריעת המחלוקת
אין מחלוקת כי ביום 11.03.2018 היה מעורב רכבו של הנתבע, מ.ר. 5187212 (להלן: "הרכב") בתאונת דרכים שגרמה לו נזקים שונים וכי הנתבע הגיע למוסך התובעת במטרה לתקן את הרכב. לטענת התובעת בעת שהגיע הרכב למוסך הוחתם הנתבע על מסמכים שונים, ביניהם בקשה לחברת הביטוח צד ג', שפגע ברכב הנתבע וכן חתם על שטר חוב נשוא התיק. הנתבע לא כופר בכך שחתם על מסמכים שנדרשו לחברת הביטוח אולם מכחיש את חתימתו על שטר החוב.
מוסכם על הצדדים כי התובעת פעלה בשם הנתבע על מנת לקבל כספי ביטוח בגין התיקון שבוצע ברכב וכי בסופו של דבר אכן אושרה התביעה על ידי החברה המבטחת את צד ג'.
אין מחלוקת כי בתחילת חודש יולי 2018, התקבלה אצל התובעת המחאה מאת חברת הביטוח שכללה את מלוא עלות התיקון בצירוף שכ"ט השמאי והצמדה, ובסה"כ סך של 8,718 ₪, וכי המחאה זו נמשכה לטובת הנתבע.
מוסכם כי במועד כלשהו בין הימים 10.07 ועד ה – 20.07 הגיע הנתבע למוסך, קיבל לידיו את ההמחאה והפקיד אותה לחשבונו ביום 20.07.2020 , וכפי שעולה מדף החשבון שצורף כנספח ג' להתנגדות.
אין מחלוקת כי לאחר שקיבל הנתבע את ההמחאה ופרע אותה, היה עליו לשלם לתובעת את עלות התיקון בהתאם לחוות דעת השמאי, בצירוף שכ"ט השמאי, ובסך הכ ול את הסך של 8,633 ₪ (להלן: "החוב"), שהוא סכום התביעה.
המחלוקת המרכזית הנטושה בין הצדדים היא בשאלה האם שילם הנתבע את חובו לתובעת אם לאו. בעוד התובעת טוענת כי מעת שקיבל הנתבע את ההמחאה הוא התחמק ממנה, הקשה מאוד על התקשורת עימו ולא מילא אחר חובתו לשלם לה את חובו.
הנתבע מאידך, דוחה מכל וכל את הטענה שנותר לו חוב כלפי התובעת, כאשר לגרסתו הוא שילם לתובעת באמצעות פרוספר את החוב במלואו במזומן, כאשר לטענתו בתצהירו, התשלום הועבר לידי פרוספר "בכניסה למוסך, ולפיכך לא קיבלתי חשבונית" (ראה סעיף 7-8 לתצהירו).
דיון
בכל הנוגע לעילה השטרית – הדין עם הנתבע.
במסגרת ההתנגדות עמד הנתבע על כך שהשטר לא נערך על ידו ולא נחתם על ידו.
הנטל להוכיח שחתימה המופיעה על שטר היא חתימתו של מי שנטען כי הוא עושה השטר, מונח על כתפי הטוען זאת ובמקרה דנן – התובעת. התובעת לא הציגה כל ראיה בעניין זה, למעט תצהירה של הגב' אילנה דדון, שטענה בתצהירה, כי הנתבע חתם בפניה על שטר החוב. אלא שהגב' דדון לא הת ייצבה לחקירה על תצהירה וב"כ התובעת הודיעה כי היא מוותרת על התצהיר. ממילא – אין ליתן לו כל משקל.
כמו כן, לא צורפה חוות דעת מומחה מטעם התובעת, בשאלה האם נאמנה טענת הנתבע שלפיה החתימה המופיעה על השטר – אינה חתימתו.
אני קובע איפוא כי התובעת לא הרימה את הנטל להוכיח שהנתבע חתום על שטר החוב וממילא דוחה את הטענה לכך שהשטר לכשעצמו מקים חובה על הנתבע לשלם את הסכום הנקוב בו.
שונים פני הדברים, ביחס לעילה החוזית העולה מהתביעה.
כאמור, אין מחלוקת בין הצדדים שלאחר שהנתבע קיבל את סכום הנזק מחברת הביטוח, היה עליו לשלם את החוב לתובעת.
המחלוקת היא בשאלה האם סכום זה שולם כפי שטען הנתבע ואם לאו.
התובעת הרימה את הנטל הראשוני שהיה מונח על כתפיה להוכיח שנכרת בינה לבין הנתבע חוזה שכלל התחייבות של הנתבע לשלם לה את החוב, ולמעשה לא הייתה כל מחלוקת בעניין זה , כאמור.
משהוכיחה התובעת את קיומה של ההתחייבות לשלם את החוב, הנטל עבר אל הנתבע להוכיח כי הסכום אכן שולם.
אין מחלוקת שלא קיים כל תיעוד לביצוע התשלום על ידי הנתבע, שכאמור ציין כי בוצע במזומן. הנתבע אינו אוחז בחשבונית ולא בקבלה ואישר כי לא נכחו עדים נוספים במעמד התשלום. עם זאת, לטענת הנתבע, קיימות ראיות נסיבתיות שיש בהן כדי לחזק את טענתו. בהקשר זה הפנה הנתבע לפלט שיחות שצורף על ידי התובעת , וכן לדף חשבון נוסף שהוגש בדיון בהסכמה וסומן נ/1.
בכל הנוגע לפלט השיחות – איני שותף לדעתו של ב"כ הנתבע כי ניתן להסיק ממנו שהנתבע שילם את חובו לתובעת , או כי יש בו כדי לחזק את גרסתו של הנתבע בהקשר זה. כל שניתן למצוא בפלט השיחות הוא את מועד השיחה ואת משכה, מבלי שניתן להתחקות אחר תוכן השיחה. אמנם, קיימות שתי שיחות במועדים סמוכים למועד שבו נפרעה ההמחאה על ידי הנתבע (17.07.2018 ו – 15.07.2018) ושיחה אחת כ – 3 ימים לאחר מועד פירעון ההמחאה, אולם כאמור בהעדר כל ראיה בדבר תוכן השיחות, מובן שלא ניתן להסיק כי הן תומכות בטענות הנתבע. בה במידה שניתן לטעון כי שיחות אלו תומכות בטענת הנתבע , ניתן לטעון את ההיפך שלפיו מדובר בשיחות שבמסגרתן ביקשה התובעת לאתר את הנתבע ולגרום לו להגיע למוסך על מנת לפרוע את חובו, וניתן אף לומר כי העובדה שבפ לט מפורטות עוד 4 שיחות נוספות או למצער 4 ניסיונות לשוחח עם הנתבע במהלך החודשים אוגוסט 2018 עד ינואר 2019 – תומכת בהנחה שהנתבע טרם הסדיר את חובו , שהרי אם לא כן, לא היה צורך לעשות מאמץ לאתר אותו ולשוחח איתו. קיצורם של של דברים, כל ניסיון מצד התובע לגזור מפלט השיחות מסקנות כאלו או אחרות ביחס לשאלה האם שולם החוב אם לאו, הוא ספקולטיבי גרידא ואין בו כדי לסייע לו.
בכל הנוגע לדף החשבון נ/1, הכולל רישום על משיכת מזומן בסך של 11,800 ₪ ביום 24.07.2018, גם בו אין כדי לסייע לנתבע.
כל שניתן ללמוד מדף זה הוא שהנתבע משך סכום מזומן מחשבונו, לאחר שיתרת החובה שעמדה בו עובר להפקדת ההמחאה, כעולה מנספח ג' להתנגדות, הפכה להיות יתרת זכות משמעותית, כתוצאה ישירה של הפקדת ההמחאה. אין בכך כל ראיה או חיזוק לטענת הנתבע כאילו לאחר משיכת המזומן הוא העביר לפרוספר את סכום החוב.
עדותו של פרוספר לפני, היתה קוהרנטית ולא מצאתי בה בקיעים או סיבה אחרת שיש בה כדי להביא למסקנה שהיא אינה נאמנה. יובהר כי בכך אין כדי לקבוע שגרסתו של הנתבע היא גרסה בלתי מהימנה, ברם היות שהראיה המשמעותית היחידה מצד הנתבע בסוגיית התשלום היא עדותו שלו, וכאשר מנגד מצויה עדותו הסותרת של התובע, שלא מצאתי הצדקה לפקפק באמינותה, והיות שהנטל להוכיח את ביצוע התשלום על כתפי הנתבע, באמור יש די כדי להביא למסקנה שה נטל לא הורם.
בכל הנוגע לטענה שנטענה בדיון, אשר לפיה התובעת השתהתה עד מאוד בהגשת השטר לביצוע – איני סבור שיש בה כדי להשליך על התוצאה. כפי שצוין לעיל בפלט השיחות שצירפה התובעת , שהנתבע לא כפר בו , ואף ניסה להשתמש בו לטובתו, עולה כי עוד בחודש ינואר 2019 נעשה ניסיון ליצור קשר עם הנתבע ובכל הנוגע לתקופה שחלפה מאז ועד להגשת השטר לביצוע, העמידה התובעת במסגרת כתב התביעה גרסה המתקבלת על הדעת . הנתבע בחר שלא להגיש כתב הגנה מתוקן, הסתפק בתצהירו הקצר שצורף להתנגדות ואשר לא כלל התייחסות לטענות התובעת בעניין זה.
נכון הוא שבמסגרת הדיון היום, מבלי שנטען על ידי התובעת להרחבת חזית, הנתבע כפר בטענת התובעת לכך ששהה במעצר וכי מפאת זאת התעכבה התובעת בהגשת השטר לביצוע, אולם – אין בכך כדי לרפא את הפגם בכך שהטענה לא הועלתה במסגרת כתב ההגנה, ואף אין בכך כדי לשלול את האפשרות שהנתבעת, מנקודת מבטה ובהתחשב במידע שעמד בידיה באותה עת, גם אם שגוי, גרסה כי הנתבע מצוי במעצר וכי לא ניתן לנהל מולו דין ודברים בנוגע לחוב.
מכל מקום, גם אם אניח שלא עלה בידי התובעת להוכיח את סיבת השתהותה בהעברת השטר לביצוע, איני סבור שפרק הזמן שחלף מאז התברר לתובעת, לשיטתה, שהנתבע מתחמק מלשלם את הסכום המגיע לתובעת ועד אשר נפתח תיק ההוצאה לפועל, ה וא פרק זמן העולה על הסביר בנסיבות. מדובר בפרק זמן של כשנה, ולא הייתה על התובעת כל חובה שהיא לפעול במועד מוקדם יותר לביצוע השטר ובעיתוי הגשת השטר לביצוע אין כל אינדיקציה לכך שהתובעת ויתרה על זכותה לגבות מן הנתבע את החוב או כי החוב שולם לה .
סיכום ומסקנה
משלא הייתה מחלוקת שעל הנתבע היה לשלם לתובעת את סכום ההמחאה שקיבל מחב' הביטוח, והנתבע מצדו – לא הרים את הנטל להוכיח כי הסכום אכן שולם על ידו , הרי שדינה של התביעה להתקבל.
אני מקבל את אפוא התביעה במלואה ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסך הכולל של 8,633 ₪ כשהם משוערכים כדין החל מיום 17.3.20, הוא יום הגשת התביעה המתוקנת שכללה את העילות שאינן שטריות , ועד התשלום המלא בפועל.
בנוסף, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת, באמצעות באת כוחה, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בשיעור כולל של 1,700 ₪.
הסכומים הנ"ל ישולמו על ידי הנתבע בתוך 30 ימים מיום שיקבל את פסק הדין, אחרת ישוערכו כדין החל מהיום.
בכל הנוגע לתיק ההוצל"פ הרלוונטי, מס' 5219391219, ההליכים בו יוסיפו להיות מעוכבים עד חלוף המועד שנקצב לעיל לצורך תשלום פסק הדין על ידי הנתבע. עם חלוף המועד וככל שלא ישולם פסק הדין או חלקו, תוכל התובעת לחדש בו את ההליכים בתיק ההוצל"פ, אולם היות שנדחתה העילה השטרית, מרכיב שכר טרחת עו"ד שנפסק בתיק ההוצל"פ עם פתיחתו יבוטל והשערוך יחושב החל במועד הגשת התביעה המתוקנת בתיק דנן, היינו מיום 17.3.2020.
זכות ערעור כדין.

ניתנה היום, ז' תמוז תש"פ, 29 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מוסך פרוספר דימונה בע"מ
נתבע: רון ראובן חזן
שופט :
עורכי דין: