ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד דוד חשן נגד יהושע איטח :

10
לפני כבוד השופט נמרוד אשכול

המבקש:
עו"ד דוד חשן

נגד

המשיב:
יהושע איטח

החלטה

המבקש הגיש בקשה מבית המשפט "לפסול את עצמו מלדון בתיק זה". בבקשה צורפו הנימוקים, שעיקרם, ומבלי לגרוע משאר הטענות המפורטות, " קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור משוא פנים בניהול המשפט". במסגרת זו, ציין המבקש כי בית המשפט נזף בו וטען שעבר עבירות חמורות, וכי "עלי לשכור עו"ד שיגן עלי בצד הפלילי" (סעיף 3 לבקשה). "בית המשפט עושה את עצמו כקטגור ודורש ממני להביא בפניו תיקים שאינם נוגעים למשפט זה" (סעיף 7 לבקשה). כמו כן מציין כי "בית המשפט הטיל עלי לעשות עבודה ולשכור עו"ד שיעלה לי 40,000 ₪ " (סעיף 7 לבקשה) .

הדיון התקיים ביום 21.05.2020 ובקשתו של התובע הוגשה ביום 28.06.2020.

הבסיס הנורמטיבי להליך זה מצוי בסעיפים 77א(ב) וכן 77א(ג) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן " חוק בתי המשפט"), כדלקמן:

"77א(ב). נטענה טענת פסלות נגד שופט, יחליט בה אותו שופט לאלתר ולפני שיתן כל החלטה אחרת.
....
(ג). החלטת שופט או בית משפט לפי סעיף זה תהיה מנומקת, ורשאי בעל דין לערער עליה לפני בית המשפט העליון; בערעור ידון נשיא בית המשפט העליון, או מותב של שופטי בית המשפט העליון, או שופט אחד, הכל כפי שיקבע הנשיא".

עיינתי בבקשה, בפרוטוקול הדיון מיום 21.05.2020, מושא הבקשה. אני מוצא כי אין כל בסיס עובדתי ו/או ענייני ל טענות שהועלו על ידי המבקש, ולפיכך דוחה את הבקשה.

התיק נידון בישיבת קדם משפט, במסגרתה התבקשו הצדדים להציג עמדותיהם , ועל בית המשפט היה לברר המחלוקות והפלוגתאות בין הצדדים. טען המבקש, התובע, כי נערך הסכם הלוואה בינו לבין מר איטח, הנתבע, במסגרתו הלווה התובע למר איטח 150,000 ₪ , מתוכם הוחזרו לתובע 103,000 ₪ כמפורט בפרוטוקול הדיון.

ב"כ הנתבע ציין כי " הלוואה זו היא טיפה בים במערכת התחשבנות כספית מורכבת ביותר בין הצדדים. אכן עו"ד חושן מלווה בריבית. הוא עו"ד ומר איטח היה לקוח שלו בהרבה מאוד עסקאות..." (עמ' 1, שורות 24-26 לפרוטוקול מיום 21.05.2020) . בתשובה לכך, השיב התובע כי "אני אמרתי לבית המשפט כי הלוויתי רק לאיש אחד שזה מר איטח אבל מדובר ב14 הלוואות"(עמ' 2, שורות 5-7, שם). ב"כ הנתבע השיב כי " ככל שהליך זה יימשך, נבקש את פירוט כל ההלוואות " (עמ' 2, שורה 10, שם).

החלטת בית המשפט מציינת כי מדובר ב14 הלוואות שניתנו בין עו"ד לבין לקוח שלו. עוד צוין, כי על פניו עולה שעו"ד חושן עוסק במתן הלוואות , וב נושא זה חל חוק אשראי הוגן, תשנ"ג-1993 (להלן " חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות"). בשים לב לכך, ולרמת הפירוט הנדרשת הקבועה בחוק , בית המשפט הפנה את התובע להלכה הנוגעת בעניין זה, ע"א 4003/07 בס ארנון נ' אברהם אריה (פורסם בנבו, 21.01.2009) , לפיה "...על התובע למלא את כל הנדרש לפי סעיף 8 לחוק. בכל מקרה עליו להציג את חוזה ההלוואה על מנת להציב את אותה תשתית עובדתית ראשונית הנדרשת ממנו לפי סעיף 8 לחוק. תשתית זאת חייבת להיות בהתאם לסעיף 2 לחוק, אשר הינה הוראה מהותית", וקבע כי "...ככל שהתובע סבור שעומד בקריטריונים אלו, בית המשפט יבחן את המסמכים וייתן את החלטתו בהתאם".

למעלה מן הדרוש, הוצע לצדדים להסדיר את המחלוקת בהסדר פשרה, וזאת כפי שהעלה ב"כ הנתבע. בית המשפט אף הפנה את הצדדים לפנות לבית המשפט לעניין זה, בניסיון להסדיר את המחלוקת בפשרה.

מכל האמור לעיל, אין יסוד עובדתי ו/או משפטי לבקשה לפסלות. אני דוחה אותה על כלל רכיביה.

בשים לב לאמור בסעיף 77א(ג) לחוק בתי המשפט, וככל שלא תתקבל החלטת בית המשפט העליון בנושא תוך 30 יום, תעמודנה בתוקפן ההחלטות שניתנו בתיק זה, לרבות ההחלטות המפורטות בסעיף 5 להחלטה מיום 21.05.2020.

ניתנה היום, ז' תמוז תש"פ, 29 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד דוד חשן
נתבע: יהושע איטח
שופט :
עורכי דין: