ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד צפתי נגד רב בריח תעשיות בע"מ :

המבקש:

דוד צפתי
ע"י ב"כ עו"ד יוחי גבע

נגד

המשיבה:

רב בריח (08) תעשיות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אמיר דולב

פסק דין

מונחת בפני בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק התובענות הייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), וכן בקשה לדחיית תביעתו האישית של המבקש ללא צו להוצאות, תוך פסיקת גמול למבקש ושכר טרחה לבאי כוחו.
העובדות הצריכות לעניין
ביום 19.11.19 הגישו המבקש, דוד צפתי (להלן: "המבקש"), ויחיאל ברזילי, תביעה כנגד המשיבה, רב בריח (08) תעשיות בע"מ (להלן: "המשיבה"), כשלצידה בקשה לאשר ניהולה כתובענה ייצוגית, במרכזן עמדה הטענה, כי המשיבה לא מילאה אחר הוראות תקנה 34 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, שעה שלא פרסמה באתר האינטרנט שלה את הסדרי הנגישות הקיימים בסניפיה, ובכך הפרה את הוראות סעיף 19יא(ב) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

יצוין כי תחילה הוגשה תובענה אחת כנגד מספר נתבעות (ת"צ 44672-11-19), כשלצידה בקשה לאישור ניהולה כתובענה ייצוגית, ואולם בשל העדר זהות בתשתית העובדתית המיוחסת לנתבעות, הוריתי על פיצול ההליך באופן שיוגש כתב תביעה נפרד כנגד כל אחת מהנתבעות (ראו החלטה מיום 18.5.2020 בת"צ 44672-11-19).

כתב תביעה מתוקן כנגד המשיבה ובקשה לאישור ניהולה כתובענה כייצוגית הוגשה על ידי מר צרפתי בלבד, ביום 14.6.2020, אשר טען כי הינו נכה, וכי כאשר ביקש לברר אילו מבין סניפי המשיבה נגיש עבורו ומבדיקה באתר האינטרנט הרשמי של המשיבה נוכח הוא לגלות כי היא אינה מפרטת מי מסניפיה נגיש וכיצד.

עוד נטען במסגרת הבקשה, כי המשיבה היא חברה המפעילה חנויות למכירת דלתות, בעלת סניפים רבים, ומחויבת מכוח הוראות הדין להנגיש את כל סניפיה לאנשים בעלי מוגבלויות, וכן מחויבת לפרסם את ההתאמות לנגישות אותן ביצעה ביחס לכל סניפיה על מנת ליתן בידי אנשים בעלי מוגבלויות את היכולת לבחון אם ביכולתם להגיע לסניפי המשיבה.

לטענת המבקש, הפרה המשיבה את חובותיה הנ"ל כשלא פרסמה באתר האינטרנט שלה את התאמות הנגישות הקיימות (או לא קיימות) בסניפיה. בכך, לטענתו, נגרם לחברי הקבוצה אשר אינם יכולים להתנהל באופן חופשי במרחב הציבורי תחושת תסכול, השפלה וכעס. זאת ועוד, טוען המבקש כי אי פרסום התאמות הנגישות הקיימות בסניפיה מונע מחברי הקבוצה לדעת מראש באיזה סניף יכולים הם לקבל שירות התואם את מוגבלותם, ופוגע בזכויות יסוד שלהם, כגון הזכות לשוויון ולכבוד.
בהתאם, עתר המבקש לסעדים הצהרתיים ולצווי עשה להורות למשיבה לתקן את המחדל וליישם פרסום של הסדרי הנגישות בכל סניפיה בהתאם לדין, וכן עתר לפסיקת פיצויים לחברי הקבוצה בגין נזקיהם, אשר הוערכו בסכום של 3,000,000 ₪.

המבקש ביקש לייצג "כל אדם מוגבל או נכה, לרבות אנשים המתניידים בכיסא גלגלים ו/או אנשים נמוכי קומה ו/או כבדי שמיעה ו/או כבדי ראיה ו/או בעלי נכות אחרת, שביקשו לעשות שימוש במי משירותי המשיבה אשר במי מסניפיה, אותן מפעילה המשיבה ברחבי ישראל ו/או אשר בבעלותה ו/או אשר בהחזקתה ו/או אשר נושאים את שם הפירמה שלה, והסדרי הנגישות אשר בסניפיה, לא פורסמו באתר האינטרנט של המשיבה".

בסמוך לאחר הגשת התובענה והבקשה לאישורה כייצוגית, ועוד בטרם הגישה המשיבה את תשובתה לבקשה לניהול התובענה כייצוגית, הגיעו הצדדים להסכמות, כאשר לאור התחייבויות המשיבה, כפי שיפורט, הסכימו הצדדים כי אין עוד תועלת בהמשך ניהול ההליך הייצוגי וביקשו כי בית המשפט יאשר את הסדר ההסתלקות ויורה על דחיית תביעתו האישית של המבקש כנגד המשיבה.

בבסיס הסדר ההסתלקות, הסכמתה של המשיבה לפרסם ולעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט שלה את התאמות הנגישות והסדרי הנגישות הנהוגים בסניפיה. עוד הסכימה המשיבה לרענן ולחדד את נהליה בכל הקשור לפרסום התאמות הנגישות בסניפיה, בהלימה להוראות הדין.

עוד במסגרת הסדר ההסתלקות, הצהיר המבקש כי הוא מוותר ויתור מלא וסופי על כל טענות כנגד המשיבה ו/או מי מטעמה, במישרין או בעקיפין.

לאור טרחת המבקש ובא כוחו, בהגשת התובענה והבקשה, בניהול מו"מ עם המשיבה ובהשגת הסכמות המשיבה לתיקון מחדליה ופרסום התאמות הנגישות בסניפיה באתר האינטרנט שלה – דבר שהביא תועלת רבה לחברי הקבוצה, ביקשו הצדדים כי בית המשפט יאשר פסיקת גמול בסך 2,000 ₪ למבקש, ופסיקת שכ"ט בסך 21,000 ₪ בתוספת מע"מ לבא כוחו, הכל בתוך 21 ימים מיום מתן פסק הדין.

המבקש ובא כוחו צירפו תצהירים בהתאם להוראות הדין ולפיהם לא קיבלו כל טובת הנאה מהמשיבה או מי מטעמה, למעט הגמול ושכה"ט כפי שיפסוק בית המשפט.

הצדדים ביקשו כי בית המשפט יאשר את הסדר ההסתלקות מבלי להורות על פרסום תובע חלופי ופרסום ההסתלקות.
דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה, לרבות הסכמות הצדדים ובקשת ההסתלקות עצמה כמפורט לעיל, מצאתי לנכון לאשר את בקשת ההסתלקות, ותביעתו האישית של התובע נדחית, ללא צו להוצאות, תוך פסיקת גמול למבקש ושכ"ט לבא כוחו, כפי שיפורט.

בנסיבות העניין, לא מצאתי הצדקה להשתמש בסמכותי כדי לפעול לאיתור תובע חלופי, תוך פרסום הודעת הסתלקות, כמתחייב מהוראות סעיף 16(ד)(1) לחוק או משלוח הודעה ליועץ המשפטי לממשלה כעולה מהוראת תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, וזאת בהינתן תיקון המחדל בשלב המוקדם בו מצוי ההליך, ונוכח העובדה שרישום ההסתלקות ממילא יירשם בפנקס התובענות הייצוגיות.

אשר לתשלום הגמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו, הרי שסעיף 16(א) לחוק קובע, כי תובע המבקש להסתלק מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, לא יקבל טובת הנאה מהנתבע, אלא באישורו של בית המשפט. לעניין אישור טובת הנאה לתובע לפני אישורה של התובענה כייצוגית, נקבע בתיקון 10 לחוק, כי על בית המשפט להידרש לשני שיקולים: האחד, האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה; והשני, התועלת שהביאה התובענה לחברי הקבוצה.
תיקון מס' 10 לחוק נועד למנוע הגשת תובענות סרק שאינן מבוססות כראוי, וכן לקדם את אותם המקרים בהם מוגשת בקשה מוסכמת להסתלקות מתוגמלת, לה מסכים הנתבע על מנת למנוע מעצמו בזבוז משאבים על ניהול ההליך המשפטי, והכל בהינתן קיומה של עילת תביעה. בהקשר זה, קבע בית המשפט העליון בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (להלן: "הלכת סונול") (פורסם בנבו, 5.8.18), כי במקרים בהם לא מדובר בעילת סרק, ובקשת האישור מגלה עילת תביעה לכאורה והביאה תועלת לחברי הקבוצה, יש מקום לאשר גמול ושכ"ט למבקש ובאי כוחו. עוד נקבע בהלכת סונול, כי כאשר המחלוקת העיקרית היא מחלוקת משפטית וההסתלקות משיגה תועלת באמצעות שינוי מדיניות לעתיד הכרוכה בעלות משמעותית למשיבה - יש לאשר גמול ושכ"ט.

בנסיבות דנן, סבורתני כי המבקש, בתביעתו הנדונה, הניח תשתית לקיומה של עילת תביעה לכאורה, משנמצא כי המשיבה לא הסדירה הפרסום הנדרש במסגרת אתר האינטרנט שלה. משהוסכם במסגרת הסדר ההסתלקות כי המשיבה תפעל לפרסום כדין של התאמות הנגישות הקיימות בסניפיה באתר האינטרנט שלה, נראה כי הבקשה השיגה את מטרתה מצד אחד והביאה לתועלת לחברי הקבוצה מצד שני.
בהינתן האמור, ונוכח העובדה שהמבקש ובא כוחו השקיעו זמן טרחה ומשאבים בהכנת בקשת האישור, וכן באו בדברים עם המשיבה, ומשנמצא כי בפועל הביא הליך זה לתועלת לקבוצה כאשר המשיבה התחייבה לפרסם באתר האינטרנט שלה את התאמות הנגישות הקיימות בסניפיה, ראיתי לנכון לאשר במקרה דנן גמול למבקש בשיעור עליו הוסכם – 2,000 ₪, וכן לאשר שכ"ט לבא כוחו, אך זאת בסכום מופחת מהסכום שהוצע על ידי הצדדים.
אומנם שכה"ט עליו המליצו הצדדים אינו חורג באופן קיצוני ממתחם הסבירות, אך סברתי כי יש להעמיד את שכה"ט על סך של 18,000 ₪, כפי שנקבע בתיקים דומים אחרים שהגיש המבקש ואשר סולקו בדומה, במסגרת הסדר הסתלקות.
סכומים אלו משקפים את השיעור הראוי שיש לפסוק בתיקים מסוג זה בפרט כאשר מדובר בתובענה אחת מיני תובענות רבות אחרות זהות שהגיש המבקש ובא כוחו כנגד נתבעות שונות, באותה עילה, כאשר אין בהליך דנן כדי להביע על השקעה מיוחדת המצדיקה פסיקת שכ"ט בסכום גבוה יותר. האחידות מחייבת קביעת גמול ושכ"ט בתובענות אלה, אלא אם הוכח מאמץ מיוחד המצדיק חריגה מאמת מידה זו. ובמקרה דנן, לא הוכח כל מאמץ מיוחד ושונה מזה שהושקע במקרים אחרים.
לפיכך, בהתחשב במכלול הנסיבות, מצאתי לנכון להעמיד את הגמול לו יהיה זכאי המבקש על סך של 2,000 ₪, ואת שכה"ט לבא כוחו על סך כולל של 18,000 ₪.
הגמול ושכה"ט ישולמו בתוך 30 יום מאישור פסק דין זה, ולא לפני שיתקבל תצהיר מטעם המשיבה לפיו העדכונים הנדרשים באתר האינטרנט שלה הושלמו.

סוף דבר
לאור כל האמור לעיל, בקשת ההסתלקות מתקבלת, מבלי להורות על מציאת תובע חלופי. התביעה האישית של המבקש - נדחית, כנגד תשלום הגמול ושכה"ט כמפורט לעיל. בנסיבות ההסתלקות דנן לא ראיתי לנכון לחייב הצדדים בפרסום הודעה בדבר הגשת בקשה להסתלקות ומשלוח הודעה ליועץ המשפטי לממשלה.
הודעה תועבר לפנקס התובענות.

ניתן היום, ז' תמוז תש"פ, 29 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד צפתי
נתבע: רב בריח תעשיות בע"מ
שופט :
עורכי דין: