ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד צפתי נגד טולמנ'ס בע"מ :

המבקש:

דוד צפתי
ע"י ב"כ עוה"ד יוחי גבע

נגד

המשיבה:

טולמנ'ס (ישראל) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ליאת ברוך

פסק דין

מונחת בפני בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק התובענות הייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), וכן בקשה לדחיית תביעתו האישית של המבקש ללא צו להוצאות, תוך פסיקת גמול למבקשים ושכר טרחה לבא כוח ו.

העובדות הצריכות לעניין
ביום 19.11.19 הגישו המבקש, דוד צפתי (להלן: "המבקש"), ויחיאל ברזילי , תביעה כנגד המשיבה, טולמנ'ס (ישראל) בע"מ (להלן: "המשיבה"), כשלצידה בקשה לאשר ניהולה כתובענה ייצוגית, במרכזן עמדה הטענה, כי המשיבה לא מילאה אחר הוראות תקנה 34 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, שעה שלא פרסמה באתר האינטרנט שלה את הסדרי הנגישות הקיימים בסניפיה, ובכך הפרה את הוראות סעיף 19יא(ב) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

יצוין כי תחילה הוגשה תובענה אחת כנגד מספר נתבעות (ת"צ 44672-11-19), כשלצידה בקשה לאישור ניהולה כתובענה ייצוגית, ואולם בשל העדר זהות בתשתית העובדתית המיוחסת לנתבעות, הוריתי על פיצול ההליך באופן שיוגש כתב תביעה נפרד כנגד כל אחת מהנתבעות (ראו החלטה מיום 18.5.2020 בת"צ 44672-11-19).

כתב תביעה מתוקן ובקשה לאישור התובענה כייצוגית מתוקנת המתייחסות למשיבה כאן הוגשו ביום 3.6.2020, על ידי מר צפתי בלבד, כאשר יחיאל ברזילי לא הצטרף להליך. במסגרת במסגרת כתב התביעה והבקשה המתוקנים טען המבקש כי בהיותו נכה ביקש הוא לברר אילו מבין סניפי המשיבה נגיש עבורו ומבדיקה באתר האינטרנט הרשמי של המשיבה נוכח הוא לגלות, כי אין היא מפרטת איזה מסניפיה נגיש וכיצד.

עוד נטען במסגרת הבקשה המתוקנת לאישור התובענה כייצוגית, כי המשיבה היא חברה למכירת ריהוט וכלי בית, בעלת סניפים רבים, המחויבת על פי דין להנגיש את כל סניפיה לאנשים בעלי מוגבלויות, וכן מחויבת לפרסם את ההתאמות לנגישות אותן ביצעה ביחס לכל סניפיה, על מנת ליתן בידי אנשים בעלי מוגבלויות את היכולת לבחון אם ביכולתם להגיע לסניפי המשיבה.

לטענת המבקש, הפרה המשיבה את חובותיה הנ"ל כשלא פרסמה באתר האינטרנט שלה את התאמות הנגישות הקיימות (או לא קיימות) בסניפיה. בכך, לטענת ם, נגרם לחברי הקבוצה אשר אינם יכולים להתנהל באופן חופשי במרחב הציבורי תחושת תסכול, השפלה וכעס. זאת ועוד, טוען המבקש , כי אי פרסום התאמות הנגישות הקיימות בסניפיה מונע מחברי הקבוצה לדעת מראש באיזה סניף יכולים הם לקבל שירות התואם את מוגבלותם, ופוגע בזכויות יסוד שלהם, כגון הזכות לשוויון ולכבוד.

המבקש ביקש לייצג "כל אדם מוגבל או נכה, לרבות אנשים המתניידים בכיסא גלגלים ו/או אנשים נמוכי קומה ו/או כבדי שמיעה ו/או כבדי ראיה ו/או בעלי נכות אחרת, שביקשו לעשות שימוש במי משירותי המשיבה אשר במי מסניפיה, אותן מפעילה המשיבה ברחבי ישראל ו/או אשר בבעלותה ו/או אשר בהחזקתה ו/או אשר נושאים את שם הפירמה שלה, והסדרי הנגישות אשר בסניפיה, לא פורסמו באתר האינטרנט של המשיבה".

בהתאם, עתר המבקש לסעדים הצהרתיים ולצווי עשה להורות למשיבה לתקן את המחדל וליישם פרסום של הסדרי הנגישות בכל סניפיה בהתאם לדין, וכן עתר לפסיקת פיצויים לחברי הקבוצה בגין נזקיהם, אשר הוערכו בסכום של 3,000,000 ₪.

בסמוך לאחר הגשת התובענה והבקשה לאישורה כייצוגית, ועוד בטרם הגישה המשיבה את תשובתה לבקשה לניהול התובענה כייצוגית, הגיעו הצדדים להסכמות, כאשר לאור התחייבויות המשיבה, כפי שיפורט, הסכימו הצדדים, כי אין עוד תועלת בהמשך ניהול ההליך הייצוגי וביקשו כי בית המשפט יאשר את הסד ר ההסתלקות ויורה על דחיית תביעתו האישית של המבקש כנגד המשיבה.

בבסיס הסדר ההסתלקות, הסכמתה של המשיבה לפרסם ולעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט שלה את התאמות הנגישות והסדרי הנגישות הנהוגים בסניפיה. עוד הסכימה המשיבה לרענן ולחדד את נהליה בכל הקשור לפרסום התאמות הנגישות בסניפיה, בהלימה להוראות הדין.

עוד במסגרת הסדר ההסתלקות, הצהירו המבקשים, כי הם מוותרים ויתור מלא וסופי על כל טענות כנגד המשיבה ו/או מי מטעמה, במישרין או בעקיפין.

לאור טרחת המבקש ובא כוחו, בהגשת התובענה והבקשה, בניהול מו"מ עם המשיבה ובהשגת הסכמות המשיבה לתיקון מחדליה ופרסום התאמות הנגישות בסניפיה באתר האינטרנט שלה - דבר שהביא תועלת רבה לחברי הקבוצה, ביקשו הצדדים כי בית המשפט יאשר פסיקת גמול למבקש בסך של 5,000 ₪ וכן שכ"ט לבא כוחו בסך של 30,000 ₪ , הכל בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין.

המבקש ובא כוחו צירפו תצהירים בהתאם להוראות הדין ולפיהם לא קיבלו כל טובת הנאה מהמשיבה או מי מטעמה, למעט הגמול ושכה"ט כפי שיפסוק בית המשפט.

הצדדים ביקשו כי בית המשפט יאשר את הסדר ההסתלקות מבלי להורות על תובע חלופי ופרסום ההסתלקות.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה, לרבות הסכמות הצדדים ובקשת ההסתלקות עצמה כמפורט לעיל, מצאתי לנכון לאשר את בקשת ההסתלקות, ותביעתו האישית של התובע נדחית, ללא צו להוצאות, תוך פסיקת גמול למבקש ושכ"ט לבא כוח ו, ואולם, לא בסכומים להם עתרו הצדדים.

בנסיבות העניין, לא מצאתי הצדקה להשתמש בסמכותי כדי לפעול לאיתור תובע חלופי, תוך פרסום הודעת הסתלקות, כמתחייב מהוראות סעיף 16(ד)(1) לחוק או משלוח הודעה ליועץ המשפטי לממשלה כעולה מהוראת תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010, וזאת בהינתן תיקון המחדל בשלב המוקדם בו מצוי ההליך, ונוכח העובדה שרישום ההסתלקות ממילא יירשם בפנקס התובענות הייצוגיות.

אשר לתשלום הגמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו, הרי שסעיף 16(א) לחוק קובע, כי תובע המבקש להסתלק מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, לא יקבל טובת הנאה מהנתבע, אלא באישורו של בית המשפט. לעניין אישור טובת הנאה לתובע לפני אישורה של התובענה כייצוגית, נקבע בתיקון 10 לחוק, כי על בית המשפט להידרש לשני שיקולים: האחד, האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה; והשני, התועלת שהביאה התובענה לחברי הקבוצה.
תיקון מס' 10 לחוק נועד למנוע הגשת תובענות סרק שאינן מבוססות כראוי, וכן לקדם את אותם המקרים בהם מוגשת בקשה מוסכמת להסתלקות מתוגמלת, לה מסכים הנתבע על מנת למנוע מעצמו בזבוז משאבים על ניהול ההליך המשפטי, והכל בהינתן קיומה של עילת תביעה. בהקשר זה, קבע בית המשפט העליון בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (להלן: "הלכת סונול") (פורסם בנבו, 5.8.18), כי במקרים בהם לא מדובר בעילת סרק, ובקשת האישור מגלה עילת תביעה לכאורה והביאה תועלת לחברי הקבוצה, יש מקום לאשר גמול ושכ"ט למבקש ובאי כוחו. עוד נקבע בהלכת סונול, כי כאשר המחלוקת העיקרית היא מחלוקת משפטית וההסתלקות משיגה תועלת באמצעות שינוי מדיניות לעתיד הכרוכה בעלות משמעותית למשיבה - יש לאשר גמול ושכ"ט.

בנסיבות דנן, סבורתני כי המבקש, בתביעתו הנדונה, הניח תשתית לקיומה של עילת תביעה לכאורה, משנמצא כי המשיבה לא הסדירה הפרסום הנדרש במסגרת אתר האינטרנט שלה. משהוסכם במסגרת הסדר ההסתלקות כי המשיבה תפעל לפרס ם באתר האינטרנט שלה, דבר התאמות הנגישות הקיימות בסניפיה, נראה כי הבקשה השיגה את מטרתה מצד אחד והביאה לתועלת לחברי הקבוצה מצד שני.
בהינתן האמור, ונוכח העובדה שהמבקש ובא כוחו השקיעו זמן טרחה ומשאבים בהכנת בקשת האישור, וכן באו בדברים עם המשיבה, ומשנמצא כי בפועל הביא הליך זה לתועלת לקבוצה כאשר המשיבה התחייבה לפרסם באתר האינטרנט שלה את התאמות הנגישות הקיימות בסניפיה, ראיתי לנכון לאשר במקרה דנן גמול למבקש ושכ"ט לבא כוח ו.
אך זאת, לא בשיעור שהוצע על ידי הצדדים, מאחר ואין הוא עומד ביחס ישיר להשקעה לה נדרשו המבקשים ובא כוחם בנסיבות העניין. יתר על כן, הסכומים המבוקשים במסגרת הליך זה אינם עומדים ביחס ישיר להשקעה לה נדרש המבקש ובא כוחו ומן הראוי להתאים הסכומים להסכמות האחרות אשר גובשו עם נתבעים דומים באותו עניין, במסגרת שורה של תביעות אשר באו בפני וסולקו במסגרת הסדר הסתלקות (ת"צ 57842-05-20 צפתי נ' דונה ויקטוריה בע"מ, ת"צ 55559-05-20 צפתי נ' יין בעיר אקספרס בע"מ, ת"צ 55765-05-20 ברזילי נ' ארנקי עמנואל בע"מ, ת"צ 55785-05-20 ברזילי נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ), בהם הוסכם על גמול למבקשים בשיעור של 2,000 ₪ כאשר שכ"ט לבא כוחם נע בין 18,000 ₪ לבין 21,000 ₪.

הסכומים אשר נפסקו באותם הליכים משקפים את שיעור הגמול ושכ"ט הראויים שיש לפסוק בתיקים מסוג זה , בפרט כאשר מדובר בתובענה מיני תובענות רבות אחרות , זהות , שהגיש המבקש ובא כוחו, כנגד נתבעות שונות, באותה עילה, כאשר אין בהליך דנן כדי להצביע על השקעה מיוחדת המצדיקה גמול ושכ"ט כפי שה תבקש במסגרת הליך זה.
האחידות מחייבת קביעת גמול ושכ"ט בתובענות אלה אלא אם הוכח מאמץ מיוחד המצדיק חריגה מאמת מידה זו.

לאור האמור לעיל, מצאתי לנכון להעמיד את הגמול לו יהיה זכאי המבקש על סך של 2,000 ₪, ואת שכה"ט לבא כוח ו על סך כולל של 18,000 ₪.

הגמול ושכה"ט ישולמו בתוך 30 יום מאישור פסק דין זה, ולא לפני שיתקבל תצהיר מטעם המשיבה לפיו העדכונים הנדרשים באתר האינטרנט שלה הושלמו.

סוף דבר
לאור כל האמור לעיל, בקשת ההסתלקות מתקבלת, מבלי להורות על מציאת תובע חלופי. התביעה האישית של המבקשים - נדחית, כנגד תשלום הגמול ושכה"ט כמפורט לעיל. בנסיבות ההסתלקות דנן לא ראיתי לנכון לחייב הצדדים בפרסום הודעה בדבר הגשת בקשה להסתלקות ומשלוח הודעה ליועץ המשפטי לממשלה.
הודעה תועבר לפנקס התובענות.

ניתן היום, ז' תמוז תש"פ, 29 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד צפתי
נתבע: טולמנ'ס בע"מ
שופט :
עורכי דין: