ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כדורי נגר נגד פטריק אלפסי :

בפני כבוד ה שופט אורי גולדקורן

המבקשים

1. כדורי נגר
ע"י ב"כ עו"ד אריה להב
2. אריק שבטייב
ע"י ב"כ עו"ד שי בבאי

נגד

המשיבים

  1. פטריק אלפסי
  2. מיכל אלפסי

שניהם ע"י ב"כ עו"ד אליהו ידיד

החלטה

1. בשנת 2012 המבקש מס' 2 (להלן: שבטייב) רכש המבקש מס' 1 (להלן: כדורי) דירה בקומה 11 בבניין בן 12 קומות שנבנה על-ידי כדורי בטירת הכרמל. ביום 22.6.2016 הגיש שבטייב נגד כדורי תביעה בבית משפט השלום באשקלון בסך 113,693 ₪, לפיצוי עבור איחור במסירת החזקה בדירה, ליקויי בנייה, הפסד ימי עבודה ועוגמת נפש. ביום 6.11.2016 החליט השופט כפכפי למנות את המהנדס דב סיגל כמומחה מטעם בית המשפט, על מנת שיקבע אילו פגמים מצויים בדירת שבטייב, מ ה עלות תיקונם ומהו פרק הזמן הנדרש לתיקונם. ביום 23.11.2017 הוגשה חוות דעתו של המהנדס סיגל, בה נקבע כי מקור הרטיבות הינו בדירת המשיבים (להלן: אלפסי), הנמצאת מעל לדירת שבטייב, וכי תיקון הליקויים מצריך ביצוע פעולות במרפסת דירתם של אלפסי.

2. שבטייב וכדורי הגישו ביום 19.11.2018 הודעה על הסדר דיוני שהושג ביניהם ברכיב ליקויי הבנייה וביקשו לתת לו תוקף של פסק דין חלקי. בהסדר הדיוני נקבע כי כדורי יבצע את תיקון הליקויים שפורטו בחוות דעת המהנדס סיגל. בסעיף 2 להודעת ההסדר נכתב:
"מוסכם בזה על הצדדים, להסר ספק, כי לצורך הסכם זה בגדר 'תיקון הליקויים' יובא גם תיקון ליקויים מ/בכל מיקום אחר אשר גורמים נזק לדירת התובע בהתאם לחוות הדעת ובכלל זה ובפרט ביצוע תיקון הליקויים ב-ו/או דרך דירת הפנטהאוז המערבית - דירה מס' 46 (להלן: 'דירת אלפסי') אשר בהתאם לחוות הדעת גורמים לליקויים בדירת התובע, הכל כמפורט בחוות הדעת".

ובסעיף 3 להודעת ההסדר נכתב:

"תנאי מקדמי, יסודי ומתלה לתחילת ביצוע תיקון הליקויים ומניין המועדים נשוא הסכם זה הינו מתן זכות גישה בפועל כדין לנתבע ולמי מטעמו הן מדירת אלפסי והן מכל מיקום אחר הנדרש בהתאם לחוות הדעת ... לצורך סעיף זה מתחייב הנתבע בתוך 14 ימים מהינתן תוקף של פסק דין חלקי להסכם זה לפנות לבעלי הזכויות בדירת אלפסי על מנת לנסות ולמצות עימם בתוך התקופה האמורה לעיל האפשרות לקבל זכות הגישה בהסכמה. היה ולא תושג הסכמה ביחס לזכות הגישה כאמור, מתחייב הנתבע בתוך 10 ימים (שמניינם יחל עם תום תקופת ה-14 ימים הנ"ל) לפנות לבית המשפט הנכבד בבקשה מתאימה על מנת לכוף על משפ' אלפסי את זכות הגישה בהחלטה שיפוטית - מוסכם על הצדדים כי בקשה כאמור, ככל שתוגש, תוכתר לשיקול דעתו הבלעדי של הנתבע כבקשה בהסכמת הצדדים".

במועד בו הוגש ההסדר הדיוני, אישרתי אותו ונתתי לו תוקף של פסק דין חלקי.

3. ביום 11.2.2019 דחיתי את בקשת אלפסי לביטול פסק הדין החלקי האמור. בסעיף 2 להחלטה כתבתי:

" ... הטעם העיקרי לכך הינו שאין בהסכם הפשרה (ההסדר הדיוני) כדי לפגוע בזכויות של משפחת אלפסי, ואף על פי תנאי הסכמי המכר שנחתמו בין הנתבע לבין התובע כאן ולבין 'משפחת אלפסי' - מחויבת משפחת אלפסי לשתף פעולה ולסייע בביצוע התיקונים הנדרשים אצל שכנים אחרים".

4. ביום 19.12.2019 הגישו שבטייב וכדורי את הבקשה הנוכחית - לנקיטת הליכים נגד אלפסי בשל ביזיון בית המשפט. בבקשה נטען כי אלפסי לא קיימו את פסק הדין החלקי מיום 19.11.2018, את החלטתי מיום 11.2.2019 ואת החלטתי מיום 29.5.2019 שניתנה בת"א 9966-05-17 (בתביעת אלפסי נגד כדורי). לבקשה, שלא נתמכה בתצהיר, צורפו תדפיסי מיילים שהוחלפו בין באי-כוחם של כדורי ואלפסי בחודש נובמבר 2019, ובהם דרישה למתן גישה למרפסת הגג בדירת אלפסי לצורך תיקון דירת שבטייב.

5. בתשובת אלפסי לבקשה הועלו הטיעונים הבאים: (1) ההסדר הדיוני שאושר בפסק הדין החלקי אינו ניתן לביצוע, מאחר והוא אינו ברור ואין בו הנחיות אופרטיביות. על-פי ההלכה, צו לפי פקודת ביזיון בית המשפט יינתן רק כשקיים חיוב אופרטיבי בפסק הדין, שהינו ברור וחד-משמעי; (2) ההסדר הדיוני שאושר בפסק הדין פוגע בזכויות קנייניות של אלפסי, ומונע מהם לעשות שימוש סביר בדירתם; (3) אין מדובר בזכות גישה לביצוע תיקונים במרפסת דירת אלפסי, אלא בעבודות איטום מסיביות. בחוות הדעת שעל-פיה מבוקש לבצע את התיקונים אין מפרט הנחיות אופרטיביות לביצוע עבודות איטום; (4) בהסכם שנכרת בין אלפסי לכדורי נקבע כי ההתחייבות החוזית של אלפסי לאפשר ביצוע תיקונים, גם אם הדבר יגרום להפרעות בשימוש בדירתם, מותנית בנקיטת אמצעים סבירים שיידרשו להקטנת ההפרעות במידה שניתן להמעיטן; (5) קיים שיהוי בהגשת הבקשה.

לתשובה, שלא נתמכה בתצהיר, צורף העתק מכתב מיום 7.11.2019 של המשיב מס' 1 אל בא-כוחו של כדורי, ממנו עולה כי התקיימה בין הצדדים פגישה שנועדה לגבש מסמך הבנות בקשר לביצוע עבודות תיקונים במרפסת דירת אלפסי, אולם היא לא הניבה פרי מאחר וכדורי לא נענו לדרישת אלפסי לקבל התחייבות לזמני ביצוע, איכות ביצוע וכיוצא באלה.

6. ביקשתי מהצדדים להודיע האם יסכימו לוותר על דיון בבקשה. בא-כוחם של אלפסי הודיע כי הוא עומד על קיום דיון, וביקש להורות למבקשים להגיע לדיון עם תכניות עבודה אופרטיביות בפיקוח מומחה. בדיון בבקשה, שהתקיים ביום 28.6.2020, השמיעו באי-כוח המבקשים את טיעוניהם. באי-כוח המבקשים הדגישו כי אלפסי העלו דרישות מפליגות כתנאי להסכמתם לביצוע תיקונים במרפסת דירתם ובכך טרפדו את קיום פסק הדין , ואילו בא-כוח אלפסי טען כי כשמדובר בביצוע עבודות על-ידי כדורי, ממנו כבר נכוו אלפסי, יש מקום לנקוט מבעוד מועד בצעדים שיצמצמו את נזקיהם.

7. ההחלטה מיום 11.2.2019, שצוטטה לעיל, ונזכרה בבקשה, אינה מטילה חיוב כלשהו על אלפסי. כך אף ההחלטה מיום 29.5.2019, שניתנה בת"א 9966-05-17, שבו שבטייב אינו בעל דין. ענייננו, איפה, אך ורק בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט בגין אי-קיום פסק הדין החלקי.

8. הלכה ידועה היא כי שימוש בכלי האכיפה לפי פקודת ביזיון בית משפט יש להגביל למקרים המתאימים והקשים בלבד. במשפטנו התפתחה הלכה לפיה בית משפט רשאי להוציא צו לפי פקודת הביזיון כלפי כל אדם שהביא להפרת צו שיפוטי, לרבות "גורם זר" להליך העיקרי (ע"א 371/78 מוניות הדר לוד בע"מ נ' ביטון (ניתן ביום 24.6.1980); בש"פ 2137/16 פלונית נ' פלוני, פסקה כה (פורסם בנבו, 20.3.2017); רע"א 8718/17 אקטיב ויז'ן בע"מ נ' מוקד הפרסום הארצי - פרסום מטרה בע"מ (פורסם בנבו, 25.3.2018)). ע ם זאת, נפסק כי את ההחלטה אם להטיל סנקציות על אדם שלא היה צד להליך העיקרי, יש לקבל בהתייחס לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה (בש"פ 1478/20 פלוני נ' בית הדין הרבני (פורסם בנבו, 5.5.2020)).

המקרה שבפנינו אינו מתאים להטלת סנקציות על אלפסי. פסק הדין החלקי נתן תוקף להסדר הדיוני שאלפסי לא היו צד לו . בסעיף 2 להסדר נקבע שביצוע התיקון יהא "ב-ו/או דרך" דירת אלפסי. זהו ניסוח מעורפל, שמתבהר רק למקרא סעיף 3 להסדר. כדורי ושבטייב חזו אפשרות לפיה אלפסי לא ישתפו פעולה בביצוע הסכמות להן לא היו שותפים. בסעיף 3 נקבע מתווה למקרה שאלפסי לא יאפשרו "מתן זכות גישה בפועל". נקבע בו כי על כדורי לפנות לאלפסי תוך 14 יום ממועד מתן תוקף של פסק דין חלקי להסדר הדיוני, ובמידת הצורך - לפנות לבית המשפט תוך 10 ימים לאחר מכן בבקשה מתאימה על מנת לכוף על אלפסי את זכות הגישה למרפסת .

התקופות של 14 ימים ועוד 10 ימים מהמועד בו ניתן פסק הדין החלקי חלפו ביום 13.12.2018. למרות זאת, הוגשה הבקשה הנוכחית רק ביום 19.12.2019, בשיהוי ניכר. מאחר והבקשה הוגשה ללא תצהיר, לא ניתן לדעת אימתי פנה כדורי לראשונה לאלפסי ואימתי סורב. מהמייל שצורף לתשובת אלפסי עולה כי אין הם שוללים את עצם מתן זכות הגישה למרפסת דרך דירתם. חובתם לאפשר גישה לכדורי, אשר נכתבה בהסדר הדיוני ו"אומצה" לתוך פסק הדין החלקי, אינה "כרטיס פתוח" המאפשר לכדורי לעשות במרפסת דירת אלפסי ככל העולה על רוחו. עצם העובדה כי אלפסי עומדים על יציקת תוכן למימוש זכות זו באופן שימנע גרימת נזק ויצמצם את אי הנוחות שעלולה להיגרם להם, אינה בגדר ביזיון בית משפט. המסקנה העולה מכל האמור לעיל היא כי אין זה המקרה להפעלת סנקציות על-פי פקודת הביזיון על צד שלא היה בעל דין בהליך העיקרי.

9. אשר על כן, אני דוחה את הבקשה ומחייב את המבקשים (ביחד ולחוד) לשלם למשיבים, באמצעות בא-כוחם, את הוצאות ההליך בסך 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתנה היום, ז' תמוז תש"פ, 29 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כדורי נגר
נתבע: פטריק אלפסי
שופט :
עורכי דין: