ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בהא עבאס נגד מחסני זול ספורט בע"מ :

בפני כבוד השופט א. סלאמה, נשיא

המבקשים

  1. בהא עבאס
  2. חאלדיה עבאס

ע"י ב"כ עוה"ד מוחמד ספורי ואח'

נגד

המשיבה
מחסני זול ספורט בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד רונית סיטון-זלקינד
משרד עוה"ד מ. פירון ושות'

פסק דין

  1. בפניי בקשה מוסכמת לאישור הסתלקותו של המבקש מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית נשוא תיק זה כנגד המשיבה, על פי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), ועל דחיית תביעתו האישית של המבקש, כולל קבלת גמול בסך 500 ₪ למבקש, שכר טרחת בא כוחו בסך 5,000 ₪ בתוספת מע"מ, וללא צו להוצאות.
  2. עניינה של בקשת האישור והתביעה דנן, בהפרה נטענת של הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013, המתבטאת בכך שהמשיבה לא הציבה תא מדידה נגיש לאנשים עם מוגבלות בסניף חיפה, כמתחייב.
  3. המבקש ביקש לאשר התובענה כייצוגית, תוך טענה כי הקבוצה כוללת את "כלל האזרחים הישראלים הסובלים ממוגבלות כלשהי על רקע לקות נפשית, פיזית או שכלית ואשר נמנעה מהם זכות בסיסית, לרבות ביצוע פעולות פשוטות כגון רכישת בגדים בשל שימוש בתא מדידה שאינו מונגש, דבר שגרם להם השפלה, חוסר נוחות ולפגיעה בכבוד ובפרטיות...".

על דרך האומדנה, העמיד המבקש את סכום התובענה ביחס לכלל חברי הקבוצה כלפי המשיבה על סך של 2,000,000 ₪. נזקו האישי הנטען של המבקש כלפי המשיבה הועמד על סך של 500 ₪.
4. בבקשה שלפניי, אשר נתמכת בתצהירי אם המבקש ובא כוחו, עותרים הצדדים במשותף לסילוק ההליך.
בבקשה נטען, כי היא הוגשה עקב הסדר אליו הגיעו ב"כ הצדדים, לפיו, לאחר קבלת בקשת האישור ובעקבותיה, המשיבה השלימה את הקמת תא המדידה המונגש בסניף חיפה, כמתחייב, וזאת בהתאם לחוות דעת מורשית נגישות מטעם המשיבה שהועברה לעיון ב"כ המבקש.

על כן נטען, כי בנסיבות המפורטות לא התקיימו התנאים לאישור התובענה כייצוגית.

דיון והכרעה

5. על פי סעיף 16(א) לחוק, הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית, טעונה אישור בית המשפט. סעיף 16(ד)(1) לחוק קובע, כי גם כאשר אישר בית המשפט הסתלקותו של מבקש, הוא רשאי לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כח מייצג אחרים, וכן להורות על פרסום או אי פרסום הודעה על כך בהתאם להוראות תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, "והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשה לאישור".

6. בענייננו, נוכח המפורט בבקשת האישור, ובשים לב לטיעוני ב"כ הצדדים בבקשה זו והשלב המקדמי בו מצוי ההליך, ולכך שאין באישור בקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה, למעט המבקש, מצאתי לקבוע כי לא טמונים יתרון ותועלת ממשיים בהמשך ניהול ההליך. על כן, לא מצאתי טעמים המצדיקים להורות על איתור תובע מייצג או בא כח מייצג חלופיים, או על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות, דבר הכרוך בהוצאות ניכרות ובסרבול ההליך שלא לצורך (ראו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים , 21/12/2010)).

7. נוסף על כך, ובכל הנוגע לבקשה לפסיקת גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו, מצאתי כי יש מקום להיעתר לבקשה, לאורם של השיקולים שהתווה המחוקק בסעיף 16(א) לחוק, קרי - קיומן של עילת תביעה לכאורה ותועלת לחברי הקבוצה.

בהינתן השלב המקדמי בו הוגשה בקשת ההסתלקות, ניתן לקבוע בזהירות המתחייבת שהתובענה מגלה עילת תביעה לכאורה. בנוסף, הצעדים בהם נקטה המשיבה בעקבות הגשת בקשת האישור, יש בהם כדי להסב תועלת לחברי הקבוצה ולציבור הצרכנים בכללותו.

על כן, ועל אף שהסתלקות מתוגמלת היא החריג לכלל (ראו: ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים, 05/08/2018)), שוכנעתי כי הסכומים המוסכמים כפסיקת גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו, סבירים ומצאתי לאשרם, וזאת בשים לב לנסיבות העניין המונח לפניי, ובהתחשב בעיקר באופייה וטיבה של התועלת שהושגה לחברי הקבוצה וליתר העקרונות המנחים לפסיקת גמול ושכר טרחה שבסעיפים 22 ו-23 לחוק ובפסיקה.

8. נוכח האמור לעיל, ובהסכמת הצדדים, אני נעתר לבקשה, ומורה על הסתלקות המבקש מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית כנגד המשיבה ועל דחיית תביעתו האישית של המבקש כנגדה .

המשיבה תישא בתשלום גמול למבקש בסך 500 ₪ ובשכר טרחת עו"ד בשיעור 5,850 ₪ (כולל), וללא צו להוצאות.

הדיון הקבוע ליום 08/07/20 מבוטל.

המזכירות תסגור את התיק ותמציא עותק פסק הדין לב"כ הצדדים וכן למנהל בתי המשפט לצורך רישומו בפנקס תובענות ייצוגיות.

ניתן היום, ז' תמוז תש"פ, 29 יוני 2020, בהעדר הצדדים.

א. סלאמה, נשיא


מעורבים
תובע: בהא עבאס
נתבע: מחסני זול ספורט בע"מ
שופט :
עורכי דין: