ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ינון שעיו נגד מטרו מוטור שווק בע"מ :

לפני כבוד ה שופט רחמים כהן

מבקש
ינון שעיו
ע"י ב"כ עוה"ד אבנר גבאי ויעקב בוטניק

נגד

משיבה
מטרו מוטור שווק (1981) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ענת בן שטרית ועפר אפרת

פסק דין

בקשה לאישור הסכם פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן – חוק תובענות ייצוגיות).

בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נטען, שהמשיבה מפרה את דיני התעבורה החלים על רישום ורישוי ראשוני של כלי רכב חדשים המיובאים ונמכרים על ידה, בכך שאינה מספקת אפוד זוהר יחד עם כלי הרכב. בנוסף, אין היא מספקת פס אדום מחזיר אור להדבקה על לוחית הזיהוי בכלי רכב דו-גלגליים חדשים הנמכרים על ידה, על אף שהרוכש משלם, לכאורה, עבור פריטים אלו במסגרת רכיב הוצאות הרישוי בהם מחויב רוכש של כלי רכב חדש. לטענת המבקש, המשיבה הפרה את הוראות תקנה 383ה(א) לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961 (להלן - התקנות) ואת סעיף 65ב לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן - הפקודה). הפרה זו מקימה זכות תביעה נגד המשיבה בעילות שונות, כגון: הפרת חובה חקוקה, הפרת הסכם, עוולות מכוח חוק הגנת הצרכן ועשיית עושר ולא במשפט.

המשיבה דחתה את כל טענותיו של המבקש. בין היתר, מהטעמים הבאים: אין כל מקור חוקי המחייב אותה לספק לרוכש, בתשלום או שלא בתשלום, פס אדום מחזיר אור או אפוד זוהר, בעת מסירת כלי רכב חדש או כחלק מהרישום והרישוי הראשוני, ועל כן התביעה אינה מגלה עילה. אפוד זוהר אינו חלק מהכלים, אלא אביזר אישי של הנהג. נוהל הרשאת יבואן ישיר מאת משרד התחבורה מיום 28.3.2010, אשר צורף לבקשה , אינו רלוונטי ואינו מטיל כל חובה על המשיבה לספק אפוד זוהר או פס אדום מחזיר אור. תקנה 383ה המורה על צביעתה של לוחית הזיהוי בפס אדום מחזיר אור בכלי רכב דו-גלגליים, היא תקנה ארכאית בבחינת "אות מתה", העומדת בסתירה להוראות עדכניות יותר, בתוספת השלישית לתקנות, הקובעות כיצד תיראה לוחית זיהוי ברכב דו-גלגלי. עוד נטען , כי אצל מטרו נתקבלה הבהרה מאת גורמים ממשרד התחבורה, אשר מסרו כי אין צורך עוד בדרישה לפס אדום מחזיר אור. לטענת המשיבה, הרוכשים ממנה כלי רכב חדשים, לא חויבו בתשלום בגין אפוד זוהר ו/או פס אדום מחזיר אור במסגרת רכיב הוצאות הרישום והרישוי. המבקש לא הראה כל נזק שנגרם לו, לא הוטעה על ידי המשיבה ו אין לו עילת תביעה אישית.

במסגרת תשובה משלימה של המשיבה נטען, שתקנה 383ה המורה על צביעתה של לוחית הזיהוי בפס אדום מחזיר אור הי א תקנה העומדת בסתירה לתקנה 300 יחד עם התוספת השלישית לתקנות אשר תוקנה בשנת 1998 , הקובעת, כי לוחית הזיהוי של רכבים דו- גלגליים תהיה צבועה כולה בצבע צהוב מחזיר אור.

היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי), הגיש את עמדתו ביחס לסוגיית לוחית הזיהוי וסוגיית האפוד הזוהר העומדות במחלוקת בין הצדדים. בעמדת היועמ"ש, אשר הוכתרה בשם "עמדת ב"כ משרד התחבורה", נכתב, כי תנאי למסירתם של כלי רכב דו-גלגליים חדשים לצרכן הוא כי במסגרת הליך הרישוי הראשוני, יוודא היבואן קיומו של פס אדום מחזיר אור בלוחית הזיהוי (תקנה 383ה(א)) וקיומו של אפוד זוהר (סעיף 65ב לפקודה).

הצדדים השתתפו בהליך גישור, בפני כבוד השופט בדימוס יצחק ענבר, במסגרתו הציע המגשר והמליץ לצדדים להתפשר על פי מתווה הכולל את ההסכמות המפורטות בהסכם הפשרה, המסדיר ומסלק באופן סופי ומוחלט את כל המחלוקות והטענות של מי מהצדדים ואשר יביא לגמר ההליכים בתובענה, וזאת מבלי שצד כלשהו יודה בטענות משנהו ו/או יסכים להן ו/או בחבות כלשהי.

עיקרי הסכם הפשרה
אף כי לעמדת המשיבה, לא היה בהתנהלות המיוחסת לה בכתבי הטענות בכדי להקים נגדה עילת תביעה כלשהי, ובפרט עילת תביעה ייצוגית, ומבלי להודות באיזו מהטענות שהועלו בכתבי הטענות מטעם המבקש, הסכימה המשיבה, לפנים משורת הדין, להגיע להסכם פשרה המסיים את המחלוקות נושא בקשת האישור והתובענה.

קבוצת התובעים עליה יחול הסכם הפשרה
חברי הקבוצה הם: "כל מי שרכש מהמשיבה כלי רכב חדשים ושילם למשיבה את הוצאות הרישום והרישוי הראשוני, אך לוחית הזיהוי האחורית (בכלי רכב דו-גלגליים חדשים בלבד) לא הייתה צבועה בפס אדום מחזיר אור, ולחלופין לא נשאה מדבקת פס אדום מחזיר אור לפי תקנה 383ה(א) ו/או לא קיבל מהמשיבה אפוד זוהר לפי סעיף 65ב לפקודה, וזאת בתקופה שהחל מיום 1.3.2009 ועד למועד פסק הדין" (להלן - הקבוצה הייצוגית או הקבוצה).

התחייבות כלפי קבוצת התובעים
הפיצוי לצורך הפשרה בלבד מהווה 50% מהסכום המצטבר של המכפלה של מספר כלי הרכב החדשים שנמכרו לחברי הקבוצה בסכום המהווה את מחירם הממוצע (מחיר לצרכן) על דרך של אומדנא של אפוד זוהר ופס אדום מחזיר אור. סכום הפשרה הוא בסך של 440,000 ₪ כולל מע"מ (להלן - סכום הפשרה) וחושב באמצעות הנוסחה הבאה:
מחיר ממוצע לצרכן עבור אפוד זוהר ופס מחזיר אור, כמפורט בנספח 1 להסכם הפשרה X מספר הכלים שנמכרו לחברי הקבוצה, כמפורט בנספח 1 להסכם הפשרה X 0.5 – ממכפלת המחיר לצרכן ומספר הכלים יש להפחית שיעור של 50 % = סכום הפשרה.

הנתונים הרלוונטיים לצורך קביעת סכום הפשרה הועברו למבקש, לב"כ ולמגשר, במסגרת הליך הגישור ובטרם חתימה על הסכם הפשרה. הוסכם , כי מאחר והנתון של מספר הכלים החדשים שהמשיבה מכרה לחברי הקבוצה, אשר שימש כבסיס לקביעת סכום הפשרה, הוא בגדר סוד מסחרי של המשיבה, שהי א חברה פרטית, צוין נתון זה בנספח 1 להסכם הפשרה, אשר יוותר חסוי ויוגש לעיונו של בית המשפט בלבד. נתון זה מאושר בתצהיר של מר בני קדושי, סמנכ"ל הכספים במשיבה, שיוותר חסוי גם כן. עוד הוסכם, שסכום הפיצוי יחושב, בין היתר, בהתאם למחיר השוק הממוצע של אפוד זוהר ופס אדום מחזיר אור על דרך של אומדנא. נתון זה מפורט אף הוא בנספח 1 להסכם פשרה זה, שהוא חסוי כאמור.

בנוסף הוסכם, כי בנסיבות העניין מתן פיצוי כספי באופן אישי לכל אחד מחברי הקבוצה אינו מעשי. בין היתר מהסיבות הבאות: בשל שאלת קיומו של נזק (אם בכל) לחברי הקבוצה, בשים לב לטענת המשיבה לפיה , ככל והיא הייתה מספקת לרוכשים ממנה כלי רכב חדשים אפוד זוהר ופס אדום מחזיר אור, היא הייתה מחייבת את הרוכשים בתשלום בגין פריטים אלו, כך שבכל מקרה לא נגרם לחברי הקבו צה הנטענת חסרון כיס בגין אי מכירתם של פריטים אלו. נוכח חוסר הבהירות ביחס לסוגיות נשוא בקשת האישור, לטענת המשיבה, וחוסר האחידות בדרישות מכוני הרישוי השונים. מכוני רישוי רבים כלל לא דרשו הימצאותם של אפוד זוהר ופס אדום מחזיר אור כתנאי לרישוי. השונות בין חברי הקבוצה מקשה על אומדן נזק אישי. שונות הנובעת, בין השאר, נוכח השוני במחירי המוצרים ברשתות ובמכוני הרישוי, השוני בהתנהלות חברי הקבוצה, וזאת בשים לב לכך, שלחלק מהרוכשים היה אפוד זוהר כתוצאה מבעלותם בכלי רכב קודם. על כן, לטענת המשיבה, מתייתרת רכישה נוספת במסגרת הרישוי הראשוני. וכן, בשל הסרבול והקשיים הכרוכים באיתור ובמתן פיצוי אישי. מכל הטעמים שפורטו הוסכם, כי הדרך הנכונה, הראויה והיעילה לתשלום סכום הפשרה תהא בהתאם לסעיפים 20(ג)(1) ו- (2) לחוק תובענות ייצוגיות. היינו, מתן סעד אחר לטובת הקבוצה הייצוגית, כולה או חלקה, או לטובת הציבור וכן סעד כספי לטובת הציבור.

ביצוע הסכם הפשרה
המשיבה תשלם את סכום הפשרה על דרך של העמדת תרומה של קלנועיות אשר שווין הכולל והמצטבר עומד על סך של כ- 380,000 ₪ (להלן - התרומה), לקרן נכי צה"ל, מספר עמותה 580052736 , וזאת בתוך 90 יום מהמועד בו הקלנועיות יגיעו לארץ (הקלנועיות יוזמנו מיד ולאחר שפסק הדין המאשר את הפשרה יהפוך לחלוט) ובכפוף להעברת אישור ניהול תקין של הארגון, קבלה וכן אישור מוסדות ציבור לעניין תרומה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
בנוסף הוסכם, שהמשיבה תעביר לקרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקו כסעד את יתרת סכום הפשרה בסך של כ- 60,000 ₪, וזאת בתוך 45 יום מהמועד בו יהפוך פסק הדין לסופי וחלוט.

ההתנהלות הנוכחית והעתידית בכל הנוגע ללוחית הזיהוי בכלי רכב דו-גלגליים חדשים החל מיום 1.3.2018, לפי דרישת משרד התחבורה ותחת מחאה, החלה המשיבה למכור כלי רכב דו-גלגליים חדשים כאשר בחלקה התחתון של לוחית הזיהוי בכלים אלו מודבקת מדבקת פסים אלכסוניים בצבעים אדום/צהוב מחזירי אור. ביום 5.9.2018, פורסם ברשומות, גיליון תיקון מס' 1 לתקן הישראלי ת"י 5327 (2018), במסגרתו תוקן התקן הישראלי 5327 "לוחיות זיהוי לכלי רכב". במסגרת תיקון 1 לת"י 5327 נקבעו, בין היתר, מידות חדשות לגודלה של לוחית הזיהוי לאופנועים אשר נפח מנועם הוא מעל ל- 50 סמ"ק, באופן שהקטין את גודלה של לוחית הזיהוי. בנוסף, במסגרת "הוראות מעבר" אשר בתיקון 1 לת"י 5327, נקבעה תקופת מעבר בת 12 חודשים מיום פרסום תיקון 1 לת"י 5327 ברשומות ליישום הוראות התיקון החלות על המידות החדשות והמוקטנות של לוחית הזיהוי באופנועים מעל 50 סמ"ק. נקבע, כי ההוראות הישנות וההוראות החדשות, יחולו במקביל במהלך תקופת המעבר . לפיכך, יישמה המשיבה את השינויים על פי תיקון 1 לתקן 5327.

גמול לתובע המייצג ובא כוחו
המלצת הצדדים לעניין תשלום גמול ל מבקש ושכ"ט בא כוחו היא, כי ישולמו על ידי המשיבה הסכומים הבאים, וזאת כנגד ובכפוף להמצאת חשבוניות מס כדין, אישורים בדבר ניהול ספרים תקין ועל פטור מלא מניכוי מס במקור: סך של 21,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין וכן הוצאות הגישור בגין חלקו של המבקש ישולמו כגמול בשני תשלומים עוקבים ושווים (כמפורט בהסכם). סך של 84,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין ישולם כשכר טרחה לב"כ המבקש בשני תשלומים שווים .

הסכם הפשרה נשלח ליועץ המשפטי לממשלה אשר לא התנגד לו ולא הוגשו התנגדויות אחרות.

לאחר שעיינתי בהסכם הפשרה וביתר כתבי הטענות סבורני, שיש לאשרו.

הסכם הפשרה ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. סיום ההליך בהסכם פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה בתובענה.

הגמול ושכר הטרחה עולים בקנה אחד עם מידת ההשקעה בניהול ההליך ועם התועלת הנובעת מהסכם הפשרה לחברי הקבוצה ולציבור והם מאושרים.

לאור כל האמור, אני מורה כדלהלן:

ניתן בזאת להסכם הפשרה תוקף של פסק דין.
הגדרת הקבוצה היא - "כל מי שרכש מהמשיבה כלי רכב חדשים ושילם למשיבה את הוצאות הרישום והרישוי הראשוני, אך לוחית הזיהוי האחורית (בכלי רכב דו-גלגליים חדשים בלבד) לא הייתה צבועה בפס אדום מחזיר אור, ולחלופין לא נשאה מדבקת פס אדום מחזיר אור לפי תקנה 383ה(א) לתקנות ו/או לא קיבל מהמשיבה אפוד זוהר לפי סעיף 65ב לפקודה, וזאת בתקופה שהחל מיום 1.3.2009 ועד למועד פסק הדין".
המשיבה תגיש אסמכתאות בדבר ביצוע הסכם הפשרה בתוך 150 ימים מהיום.
הגמול, החזר הוצאות הגישור ושכר הטרחה ישולמו כאמור בהסכם הפשרה. המחצית השניה של שכר הטרחה תשולם רק לאחר סיום ביצוע הסכם הפשרה והגשת אישורים על כך לבית המשפט.
בנסיבות העניין, אין צורך בבודק.
המשיבה תפרסם הודעה לציבור בהתאם להוראות סעיף 25(4)(א) לחוק תובענות ייצוגיות, תוך 7 ימים מהיום. ההודעה תפורסם בעיתונים "גלובס" ו"הארץ". נוסח ההודעה שבנספח 4 מאושר, למעט תיקון סעיף ב' – העברת יתרת הסכום תהיה לקרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקו כסעד. גודל האותיות בהוד עה לא יפחת מ- 2 מילימטרים. צילום הפרסומים יוגש תוך 7 ימים מיום הפרסום.
פסק הדין יוצר מעשה בית דין ביחס לקבוצת התובעים וביחס לעילות התובענה.

ניתן היום, ‏כ"ה סיון, תש"פ, ‏17 יוני, 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ינון שעיו
נתבע: מטרו מוטור שווק בע"מ
שופט :
עורכי דין: