ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף לוי נגד רועי שוחמי :

לפני כבוד השופט אביים ברקאי

המבקש:
יוסף לוי

נגד

המשיב:
רועי שוחמי

החלטה

חלק ראשון-כללי
עניינה של בקשה זו הוא למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים שהגיש המבקש כנגד המשיב.

בתמצית שבתמצית, המבקש הגיש תביעה כספית כנגד המשיב במסגרתה הוא מבקש לחייב את המשיב בתשלום הסך 1,200,000 ₪ וזאת בגין נזקים שנגרמו לו לטענתו כתוצאה מהפרות נטענות של הסכם היפרדות שנחתם בין הצדדים. המשיב דחה את טענותיו והגיש תביעה שכנגד במסגרתה עתר לחייב את המבקש (והנתבע שכנגד) בתשלום הסך 147,660.37 ₪ בגין הפרות נטענות מצדו של אותו הסכם היפרדות.

לגופו של עניין ובהתייחס לבקשה שלפניי, אציין כי מצאתי כי יש לקבל את בקשת המבקש בחלקה וזאת בהתייחס לחלק מהדרישות שיפורטו בסעיף 5 להחלטה להלן.

על הבקשה
במסגרת הבקשה עתר המבקש להורות למשיב לאפשר עיון במסמכים ספציפיים ולגבי חלק מהם עתר כי תשובת המבקש תינתן בתצהיר. המשיב מנגד ביקש לדחות את הבקשה וטען בין היתר כי המסמכים המבוקשים אינם רלוונטיים לבירור התובענה ו/או המסמכים חסויים ואינם ניתנים לגילוי.

דיון והכרעה
המסגרת הנורמטיבית
הלכה ידועה היא כי הליכי הגילוי והעיון מטרתם להביא לייעול ההליך המשפטי ולקדם את הצדדים לבירור המחלוקת האמתית ביניהם, תוך גילוי מרבי של המסמכים המצויים בידם וניהול המשחק ב"קלפים פתוחים". בעניין זה קבע כבוד הנשיא גרוניס ברע"א 4234/05 בנק המזרחי המאוחד נ' פלץ (פורסם בנבו, 14/08/05) את הדברים הבאים:
"המטרה של הליכי גילוי ועיון הינה להביא לכך שההליך העיקרי יתנהל בקלפים גלויים, כאשר כל צד יודע מראש מהם המסמכים שבידי הצד האחר, ואשר יש בהם כדי לחזק את עניינו של הצד האחר או להחליש את עניינו של זה. כך תימנע הפתעה של הצד שכנגד במהלך ההוכחות ויקטן החשש שהפתעה כאמור תוביל לעיכובים בשמיעתו של המשפט".

המבחן על פיו נקבע גילויו של מסמך ספציפי הוא מבחן הרלוונטיות, ועל פיו בית המשפט יורה על גילויו של מסמך פלוני באם יצביע בעל הדין שביקש את גילויו על רלוונטיות המסמך למחלוקת הנדונה. יוזכר, כי מבחן הרלוונטיות הוא רחב ובעל הדין אינו נדרש להוכיח רלוונטיות וודאית של המסמך ודי לו אם יראה כי מדובר במסמך ש"עשוי להיות רלוונטי". עם זאת, ישנם סייגים אשר יכולים להביא לצמצום היקף הגילוי. במסגרת זו נבחנת בין היתר מידת ההכבדה שיוצר הגילוי על בעל הדין האחר. כך, יתכן כי בית המשפט לא יורה על גילוי מסמך או סוגי מסמכים שנדרשו, על אף היותם רלוונטיים למחלוקת, וזאת כאשר מידת ההכבדה שבגילויים על הצד האחר היא גבוהה. בעניין זה כתב המלומד אורי גורן בספרו את הדברים הבאים:
"נקודת המוצא העקרונית של גילוי המסמכים עומדת על גילוי מרבי, מתוך תפיסה של הגינות דיונית וחתירה לחקר האמת. לאור זאת ננקטת ביחס לחובות הגילוי גישה מרחיבה, שלפיה נפסק כי מבקש הגילוי אינו צריך להוכיח רלוונטיות ודאית של המסמך, אלא די בכך שיצביע על כך שלמסמך עשויה להיות רלוונטיות להליך. מנגד, אין לאפשר דרישה למסמכים שיש בגילוים הכבדה בלתי סבירה על הצד שכנגד, בהתחשב ברלוונטיות של המסמך" [אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה 12 – 2015) 241].

אשר לכלליות הדרישה, הפסיקה הכירה גם בדרישת "סוגי מסמכים" רלוונטיים כדרישה לגיטימית במסגרת גילוי מסמכים ספציפיים. אך זאת בתנאי שהדרישה תהייה ממוקדת דיה ותתייחס למסמכים אשר על פי הנסיבות קיים סיכוי סביר שהם מצויים בידי בעל הדין האחר. זאת להבדיל מדרישה כוללנית שאינה אלא מסע דייג של ראיות. בהקשר זה קבע בית המשפט העליון ברע"א 2534/02‏ שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ, את הדברים הבאים:
"מעקרון הגילוי מתבקש שבשעה שאין ביכולתו של בעל-דין להצביע על מסמך ספציפי, יתיר בית-המשפט עיון גם בסוגי מסמכים, בתנאי שהוכחה הרלוונטיות שלהם לעניין שבמחלוקת [...] גישה זו לא נועדה להעניק הכשר לבעל-דין לעיין ללא מגבלה במסמכיו של יריבו. בתי-המשפט כבר עמדו על ההבחנה שבין 'מסע דיג' של מסמכים, הפורץ את גדרי השאלות שבמחלוקת, לבין איתור מסמכים המכוון לבירור המחלוקת הנדונה. על-מנת שהדבר יותר, נדרש המבקש לשכנע את בית-המשפט כי לכאורה קיימת זיקה ישירה בין המסמכים (או סוגיהם) לבין העניין שבפניו".

מן הכלל אל הפרט
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ביחס למסמכים שנדרשו, ולאור ההלכות הנוהגות, כפי שפורטו לעיל, אני מורה כדלקמן:

בהתייחס לסעיף 4.1 לדרישה-" כל ההסכמים שנחתמו בין חברת WIGO/ WAV/ YEDDA ו/או כל חברה אחרת שבשליטתו של המשיב עם חברת PHO24/VTI/ HIGHLANDS JVC לשנים 2018, 2019, 2020."

מדובר בהסכמים שעשויים להיות רלוונטיים למחלוקת ודי בכך על מנת להורות על גילויים. אכן, בתשובת המשיב נמסר כי לאחר המועד הקובע לא נחתמו הסכמים בינו לבין היילנד ועל כן אני מורה על המשיב לתמוך תשובתו כאמור בתצהיר. כמו כן ונוכח תשובתו של המבקש לפיה המשיב חתם על הסכם חדש עם חברת PHO24 -המשיב יחדד את המענה וישיב האם נחתמו הסכמים אחרים בינו לבין מי מהחברות PHO24/VTI/ HIGHLANDS JVC . ככל וכן יעביר לידי המבקש את ההסכמים.

בהתייחס לסעיף 4.2 לדרישה- "תדפיסי חשבונות הבנק של YEDDA/WAV (בווייטנאם בלבד) לחודשים אוקטובר 2018- אפריל 2019 (ניתן להשחיר את הסכומים של העברות יוצאות ושל כל הלקוחות למעט תקבולים מהחברות PHO24 או HIGHLANDS/VTI JVC ( או כל חברה אחרת השייכת לקבוצה)."

מדובר בתדפיסי חשבונות אשר עשויים להיות רלוונטיים למחלוקת, ואולם נוכח תשובת המשיב לפיה לא התקבלו כספים מחברת היילנד לאחר מועד ההיפרדות הרי שאין להיעתר לבקשה והמשיב ימסור תשובתו כאמור בתצהיר. לצד זאת ולאור תגובת המבקש, אני מורה למשיב לחדד את המענה ולהצהיר בייחס לתקבולי כספים לאחר מועד ההיפרדות מכל חברה אחרת השייכת לקבוצה.

בהתייחס לסעיף 4.3 לדרישה- " כל החשבוניות של חברת YEDDA/WAV , כאשר מספרי החשבוניות והתאריכים גלויים, בין החודשים ספטמבר 2018- אפריל 2019 ( ניתן להשחיר את סכום החשבוניות למעט בחשבוניות שהוצאו עבור PHO24 או HIGHLANDS/VTI JVC ( או חברה אחרת השייכת לקבוצה)."

לאור תשובת המשיב לפיה העתקים המבוקשים הועברו, הרי שדי בכך. המשיב ציין כי מסכים למסור תצהיר כאשר יגיע לישראל ועליו לפעול כאמור.

בהתייחס לסעיף 4.4 לדרישה- " נספח הרחבת הפעילות מ-17 סניפים ל- 42 סניפים שנחתם בין WAV לחברת HIGHLANDS COFFEE בחודש יולי 2018."

נוכח תשובת המשיב לפיה מסר את ההסכם על נספחיו הרי שעל פניו נראה כי היה די בכך. ואולם לאור תשובת המבקש לפיה נספחי ההסכם לא הועברו עד עצם היום הזה-אני מורה למשיב על העברת המבוקש בשנית.

בהתייחס לסעיף 4.5 לדרישה-" כל ההתכתבויות בין מר מיכאל גרינפלד (מ YEDDA ) למנהלת התפעול של רשת HIGHLANDS COFFEE."

נוכח תשובת למשיב לפיה לאחר מועד ההיפרדות לא הייתה כל תכתובת, המשיב יתמוך תשובה זו בתצהיר.

בהתייחס לסעיף 4.6 לדרישה- " כל ההתכתבויות בין המשיב ו/או מר מיכאל גרינפלד עם מר – ZAC NGUYEN(עובד חב' YEDDA )- האחראי על HIGHLANDS החל מיום 15.7.2018-30.9.2018 "

המשיב טען כי מדובר בתכתובות וואסטאפ פרטיות. אני סבור כי מדובר בדרישה ממוקדת ביחס לתכתובות אשר עשויות להיות רלוונטיות למחלוקת ואולם אין מקום לחשוף שיחות שהתקיימו בין הצדדים באמצעים פרטיים כדוגמת וואטסאפ. לפיכך, אני מורה למשיב לגלות את כל התכתובות בין הצדדים שנעשו שלא במסגרת הודעות הוואסטאפ.

בהתייחס לסעיף 4.7 לדרישה- " רשימת כל הפגישות שהתקיימו עם נציגי HIGHLANDS COFFEE והמועד שבו התקיימו לאחר המועד הקובע והעתק במקור של כל ההתכתבויות/ מסמכים שהועברו בין המשיב ו/או מי מטעמו לבין נציגי PHO24/VTI/ HIGHLANDS/VTI JVC וחברת לאחר המועד הנ"ל הזה".

המשיב ציין כי לא קיימת רשימת פגישות. מכאן וככל שאין רשימה כזו בנמצא, אין לחייב את המשיב לייצרה. המשיב יתמוך תשובתו בתצהיר.

בהתייחס לסעיף 4.8 לדרישה- " דוח שנתי מבוקר 2017 של חברת WIGO ANALYTICS בהונג קונג."

המשיב ציין כי הדוח התקבל אצל המבקש ודי בכך.

בהתייחס לסעיף 4.9 לדרישה-" כל המסמכים הרשמיים מהרשויות בהונג קונג ו/או התכתבויות עם משרד רו"ח בהונג קונג בקשר לשינוי שם חברת WIGO ו/או העברת המניות בחברת WIGO ."

המשיב ציין כי המסמכים גולו בתצהיר. לא ניתנה התייחסות בתשובת המבקש לעניין זה ועל לא מצאתי לתת הוראות נוספות בעניין זה.

בהתייחס לסעיף 4.10 לדרישה- " כל ההתכתבויות והמיילים עם חברת PHO24 וחברת HIGHLANDS / VTI JVC בשנים 2018-ו-2019 כולל תכתובות המייל שצורפו כנספח 11 לכתב ההגנה מטעם המשיב ללא השחרות".

המשיב ציין כי אין בחזקתו תכתובות נוספות מאלו שהועברו. על כן די בכך והמשיב יתמוך תשובתו בתצהיר.

בהתייחס לסעיף 4.11 לדרישה- "התכתבויות בין נציגי YEDDA/ WAV לבין היילנד בשנת 2018 כולל שליחת הדוחות בצירוף לדוחות שנשלחו."

המשיב ציין כי אין בידיו מסמכים הנוגעים לקשר עם היילנד. המשיב יתמוך תשובתו בתצהיר.

בהתייחס לסעיף 4.12 לדרישה- "חשבונית של ספטמבר, אוקטובר 2018 שהוציאהWIGO ללקוח מתאילנד."

המבקש ציין בתשובתו כי מדובר במסמכים שאינם רלוונטיים למחלוקת. אכן לא ברורה רלוונטיות אותו לקוח מתאילנד למחלוקת נשוא התובענה ומכאן נראה כי אינה מתייחסת לנושא המחלוקת דווקא. לפיכך, אין להיעתר לבקשה זו.

בהתייחס לסעיף 4.13 לדרישה-" מייל התשובה האוטומטי שהתקבל מפפאלה גלנג מנהלת האופרציה בהיילנד".

המשיב השיב בתגובתו כי אין בידיו מייל זה. על כן אין לחייבו להמציא את שאין בנמצא.

סוף דבר
בקשת התובעת התקבלה בחלקה בכפוף לסייגים המפורטים מעלה.

הצדדים רשאים לטעון בייחס להוצאות הבקשה בסיומו של ההליך במסגרת פסיקת ההוצאות הכוללת.

ניתנה היום, כ"ד סיוון תש"פ, 16 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף לוי
נתבע: רועי שוחמי
שופט :
עורכי דין: