ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה לוי נגד אברהם גולן :


בפני כבוד ה שופטת סיגלית גץ-אופיר

מבקשים

  1. משה לוי
  2. רשתית חיפה (1995) בע"מ

נגד

משיבים
אברהם גולן ואח'

החלטה

לפניי בקשה למחיקת התביעה על הסף, בשל אי תשלום מלוא האגרה כנדרש.
ביום 3/2/20 הגישו המשיבים כנגד המבקשים תביעה לפינוי מושכר המוחזק על ידי המבקשים, וכן חיובם בתשלום דמי שכירות ראויים לתקופה של 7 שנים בקדמו להגשת התביעה (להלן – "הסעד הכספי").

טענות הצדדים:

לטענת המבקשים כתב התביעה אינו מצין את שוויו של הסעד הכספי הנתבע , וזאת בניגוד לתקנות 9(9) ו- 16(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן – "תקנות סדר דין"). מכאן ניתן להסיק ,שהמשיבים לא שילמו את מלוא האגרה הכרוכה בהגשת התובענה, וזאת בניגוד להוראות תקנות בית המשפט (אגרות), התשס"ז – 2007. נוסף על כך, במסגרת כתב התביעה לא צוינה כתובת המג ורים של כל המשיבים וזאת בניגוד לתקנה 9(2) לתקנות סדר הדין.

בהתאם לתקנות 100(3) ו-100(4) לתקנות סדר הדין אי-ציון שווי התובענה או הערכה בחסר ואי-תשלום אגרה כנדרש - מהווים עילות למחיקת התובענה כנגד המבקשים.

המשיבים הגישו תגובה מטעמם, במסגרתה טענו שמאחר שהועלתה טענה לפיה המבקש 1 (להלן – "המבקש") הוא במעמד של "דייר מוגן" לא ניתן לקבוע את שווי הסעד הכספי בגין דמי שכירות ראויים. בהתאם לעקרון "הקטנת הנזק" הרי שהיה על המשיבים להמתין עד להכרעת בית המשפט בסוגיית מעמדם של המשיבים במקרקעין מושא התובענה, ובהתאם לקבוע את הסעד הכספי. ככל שבית המשפט יורה על כך יגישו המשיבים בקשה לפיצול סעדים בהקדם האפשרי.

המבקשים הגישו כתב תשובה מטעמם במסגרתו טענו והוסיפו, כי המשיבים טוענים טענות משפטיות חלופיות, שכן מצד אחד לטענתם המבקש אינו "דייר מוגן" ועל כן הם תובעים דמי שכירות ריאליים במושכר בגין תקופה של 7 שנים שקדמו להגשת התובענה, ומצד האחר הם טוענים, כי ככל שבית המשפט יקבע כי הנתבע הוא במעמד של "דייר מוגן" הרי שבית המשפט מתבקש לקבוע את שווים של דמי השכירות בהתאם להוראות החוק.

דיון והכרעה:

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה לה נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל בדרך של הגשת כתב תביעה מתוקן, כפי שיובהר להלן:

בהתאם לתקנות סדר הדין, היה על המשיבים לפרש בכתב התביעה את הסכום המדויק הנתבע על ידם בגין דמי שכירות ראויים, או לחילופין לפי סכום משוער.

בהתאם לתקנה 100 (3) לתקנות, בית המשפט יורה על מחיקת כתב התביעה ככל - ש"שווי של נושא התובענה נישום בחסר והתובע לא תיקן את הכתב תוך הזמן שנקבע לכך".

בת"א (שלום חי') 29638-04-17 אמנון אבישי נ' קיבוץ כפר מכבי (פורסם ביום, 11.04.2018) עסק בית המשפט בעניין דומה. באותו מקרה נתבע סעד של פינוי כמו גם דמי שימוש ראויים, שם נקבע:

"ברע"א 6350/14 דסאו נ' דסאו (פורסם במאגרים) [פורסם בנבו] (להלן: "עניין דסאו") נקבע, כי יש לפרש את התקנות פירוש ליברלי על מנת שלא לנעול את שערי ביהמ"ש. עם זאת הוסיף ביהמ"ש בעניין דסאו וקבע "...אל לו לביהמ"ש ליתן יד לעקיפתה של החובה לשלם אגרה באמצעות האצטלה של סעדים הצהרתיים שהם כספיים במהותם, ובמסגרתם אין התובע צפוי להידרש לתביעה אופרטיבית עתידית למימוש זכותו הכספית".
13. תקנה 3 לתקנות האגרות וההלכה הפסוקה קבעו כי סעד הצהרתי הוא סעד שאינו ניתן לביטוי כספי. אולם, באם נתבע סעד הצהרתי, הטומן תביעה כספית, לא תמנע העובדה שהתבקש סעד הצהרתי את תשלום האגרה לפי שווי הסכום הנתבע. ויודגש, האבחנה במקום בו הסעד הצהרתי הוא שלב אחד במסגרת הסכסוך שבין הצדדים. על בית המשפט לבחון באם יכול המבקש סעד הצהרתי לעתור לסעד אופרטיבי. ראו לעניין זה ספרו של המלומד גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה 11, בעמוד 238 וכן בש"א (ת"א) 11339/06 ארנון נ' פיוטורקובסקי (פורסם במאגרים) [פורסם בנבו] (להלן: "עניין ארנון")...
..16. בעניין דסאו אימץ ביהמ"ש את הוראות תקנה 2(ב) לתקנות הקובעת כי מקרים שבהם "כלל ההליך כמה סעדים, תשולם אגרה לפי פרט אחד בלבד מבין הפרטים המפורטים בתוספת לגבי אותו הליך, לפי הסכום הגבוה מכאן, בהתאם לעניין דסאו, די בכך שאחד מהסעדים שנתבקשו יסווג כסעד כספי על מנת לחייב באגרה מתאימה. למען ההבהרה יפורט כי בעניין דסאו התבקש, בין היתר, בית המשפט להצהיר כי מחצית מזכויותיו של אחד בשם ויזל, ירשמו על שם המבקשת שם. והוסיף בית המשפט בעניין דסאו, כי להבנתו, בסופו של יום, יחויבו המשיבים לשלם למבקשת סכום כספי, "בלא שתידרש המבקשת להגיש בעתיד הליך נוסף כנגד המשיבים לשם קבלתו של סעד כספי זה"...". (הדגשה אינה מקור ס.ג.א)

לאור האמור לעיל- בהתאם להוראות התקנות, ובהתאם להלכה הנוהגת, ניתן צו המורה למשיבים לתקן את כתב תביעתם בהתאם בתוך 30 ימים מהיום, להגדיר ולשום את הסעד הכספי הנדרש בגדרי סעיף 37 לכתב התביעה, שהינו סעד כספי במהותו , ולשלם את אגרת המשפט המתחייבת , ככל שהם עומדים על כך שתביעתם תכלול סעד כספי.

לא יפעלו כן המשיבים במועד, אורה על מחיקת התביעה.

התיק יובא לעיוני ביום 26/7/20.

ניתנה היום, כ"ה סיוון תש"פ, 17 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה לוי
נתבע: אברהם גולן
שופט :
עורכי דין: