ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין okorie paul maueke נגד ד.ק.א מלונות בע"מ :

29 אפריל 2020
לפני: כבוד הרשמת תמר עציון פלץ

המבקש/התובע:
okorie paul maueke
ע"י ב"כ: עו"ד שטינוביץ ואח'
-
המשיבה/הנתבעת:
ד.ק.א מלונות בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שבתאי בכר ואח'

החלטה

לפניי בקשת התובע לגילוי ועיון במסמכים המצויים ברשות הנתבעת (להלן: הבקשה).
אציין, כי התובע הגיש את תביעתו כנגד הנתבעת וכנגד שתי נתבעות נוספות אשר התביעה כנדן נדחתה, בהחלטת כבוד השופטת מיכל נעים דיבנר מיום 5.2.2020. משכך, כל טענות התובע הנוגעות ליחסי עבודה מורכבים, אחריות מזמינות שירות וקליטה לאחר 9 חודשי העסקה, חוזה הפסד וכיוב', אינן רלוונטיות עוד לנשוא המחלוקת.
לאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה, התגובה, תשובה ובכל יתר המסמכים שבתיק בית הדין להלן החלטתי :
אשר לתלוש השכר לחודש 7/2018 טוענת הנתבעת, כי התובע לא עבד במהלך חודש זה אלא החל מחודש 3/2018 ועד חודש 6/2018 ושוב החל מחודש 8/2018 ועד חודש 7/2019, ולכן אף לא הונפק לתובע תלוש שכר לחודש זה (סעיף 4ב לכתב ההגנה). לאור טענה זו, ומשלא ניתן להורות לנתבעת להמציא מסמ ך שאינ ו ברשותה ( ראו: רע"א 6715/05 מחסני ערובה נעמן בע"מ נ' זאב איזנברג, ניתן ביום 1.11.2005; רע"א 11126/08 לב לבייב נגד עזי רפאלי, ניתן ביום 7.5.2009), על הנתבעת לתמוך טענה זו בתצהיר ערוך כדין;
אשר לדוחות הנוכחות, הנתבעת אינה מתנגדת להעברת לידי התובע (סעיף 5 לתגובתה), ואף טוענת כי עשתה כן במקביל להגשת התגובה (אם כי התובע כופר בטענה זו). לפיכך, מתייתרת ההכרעה בעניין זה, ולמען הסר ספק תגיש הנתבעת עותק מכל דוחות הנוכחות של התובע גם לתיק בית הדין;
לבסוף, אשר להסכמי ההתקשרות, התובע מבקש לעיין בכל הסכמי ההתקשרות של הנתבעת הקשורים בהעסקתו, ואילו הנתבעת מתנגדת לבקשה וטוענת כי מדובר בבקשה גורפת הכרוכה בפגיעה בסודות מסחריים שלה, וממילא אינה רלוונטית מאחר ש התביעה מתנהלת נגדה בלבד, ולא כנגד נתבעות נוספות. עוד טוענת הנתבעת, כי הבקשה מבטאת את ניסיונו המתמשך של התובע ל נסות ולאתר מעסיקות נוספות בתקופה הנתבעת, על אף שהיה עליו לעשות כן עובר להגשת התביעה.
לטעמי, יש להתיר את חשיפת הסכמי ההתקשרות הרלוונטיים להעסקתו של התובע בתקופה הנתבעת תוך השחרת סעיפי התמורה, שכן גילוי זה מאזן כנדרש בין תכליתם וחשיבותם של הליכי הגילוי והעיון לרבות זכותו של התובע לקבל מסמכים רלוונטיים לתביעתו אשר אינם מצויים ברשותו; לבין זכויותיה הקנייניות של הנתבעת, לרבות הזכות להגן על פרטים מסחריים חסויים שאינם רלוונטיים לנשוא המחלוקת .
כך, התובע טוען כי צו ההרחבה בענף הניקיון חל על הנתבעת, ואילו הנתבעת כופרת בטענה זו וטוענת כי אף לא סיפקה שירותי ניקיון לבתי המלון אלא שירותי כח אדם ( סעיף 4ה לכתב ההגנה). לאור טענה זו, ברורה הרלוונטיות של הסכמי ההתקשרות שמכוחם הוצב התובע בבתי המלון שונים, שהרי בהסכמים אלה מפורט סוג השירות המוזמן והמסופק על ידי הנתבעת.
אכן, כטענת הנתבעת, בהתאם להלכה הפסוקה יש לבחון את תחולתו של צו הרחבה בהתאם לעיקר עיסוקה של הנתבעת ולא בהתאם לשירות פרטני שסופק ללקוחות מסוי מים. עם זאת, במקרים שבהם חלים על נתבעת צווי הרחבה ענפיים שונים (למשל בעת שהיא רשומה כקבלן ניקיון וכקבלן כח אדם), טיב התקשרויותיה עם לקוחות מסוימים עשוי לשמש ראיה לתחולת צו הרחבה כזה או אחר, אף אם לא ראיה מכרעת.
יתירה מזאת, ככל שמדובר בהסכמי התקשרות הנוגעים להצבתו של התובע במהלך התקופה הנתבעת, אף אינני מוצאת הצדקה שלא להתיר את חשיפתם של הסכמים אלה, ובלבד שהנתבעת תורשה להשחיר את סעיפי התמורה המהווים, לטענתה, סודות מסחריים. זאת, משטענת התובע להתקשרות במסגרת "חוזה הפסד" אינה עוד רלוונטית, שכן התביעה מתנהלת כנגד הנתבעת בלבד.
לבסוף, אשר לטענה כי התובע ממשיך באיתור מעסיקות נוספות בתקופה נשוא התביעה, הרי שאין בה כדי לגבור על חשיבותם של הליכי גילוי ועיון מלאים ועל החובה לנהל את ההליך "בקלפים פתוחים". ודהיינו. ככל שהתובע יבקש לצרף נתבעות אחרות בהמשך ההליך על יסוד הסכמי ההתקשרות שייחשפו, ממילא תינתן לנתבעת זכות תגובה טרם מתן החלטה, ואף ככל שתצורפנה נתבעות חדשות פתוחה בפניהן הדר ך להגיש בקשה למחיקת/דחיית התביעה (כפי שאף נעשה לגבי שתי הנתבעות הנוספות בהליך זה, תוך חיוב התובע בהוצאות).
אשר על כן, הבקשה מתקבלת.
הנתבעת תגיש, בתוך 14 ימים מתום תקופת תוקפן של תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א-1991, תצהיר גילוי מסמכים משלים וערוך כדין, ובו התייחסות לאי העסקתו של התובע במהלך חודש 7/2018. הנתבעת תצרף לתצהירה עותק מדוחות הנוכחות של התובע בגין כל חודשי העסקתו, וכן עותק מהסכמי התקשרות שנחתמו בינה לבין צדדים שלישיים אשר במסגרתם הוסדרה הצבתו של התובע בבתי המלון השונים במהלך התקופה נשוא התביעה. הנתבעת רשאית להשחיר את סעיפי התמורה בהסכמים אלה וכן כל נתון מספרי אחר המהווה, לגישתה, סוד מסחרי או מידע עסקי חסוי.
משהבקשה התקבלה, אך לא הוכח כי התובע פנה לנתבעת בבקשה לגילוי המסמכים טרם הגשת הבקשה, ורק בתשובתו לתגובת הנתבעת הבהיר התובע בדיוק אילו הסכמי התקשרות הוא מבקש לקבל, אינני עושה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.
החלטה בבקשות לחיוב התובע בהפרדת ערובה תינתן בנפרד, ולאחר שתוגשנה כל עמדות הצדדים.

ניתנה היום, ה' אייר תש"פ (29 אפריל 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: okorie paul maueke
נתבע: ד.ק.א מלונות בע"מ
שופט :
עורכי דין: