ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גל עם נכסים בע"מ נגד תשובה סיטי בע"מ :

לפני כבוד השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

מבקשים

  1. גל עם נכסים בע"מ
  2. גדעון שאער

ע"י ב"כ עו"ד: עוה"ד רפא ל יולזרי ואח'
גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון
ממרכז עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 39, תל אביב-יפו
טל': 03-XXXX999; פקס: 03-XXXX998

וע"י ב"כ עו"ד אסף ביגר
ממשרד עמית, פולק, מטלון ושות'
מרחוב ראול ולנברג 18, בית APM, תל אביב 6971915
טל': 03-XXXX000; פקס: 03-XXXX001

נגד

משיבים

1. תשובה סיטי בע"מ
מרח' גיבורי ישראל 7, נתניה 425407

2. תשובה התחדשות עירונית (2016) בע"מ
3. רמי תשובה
4. אברהם תשובה
שלושתם ע"י ב"כ עו"ד: עוה"ד סיני אליאס ואח'
ממשרד סיני אליאס ושות', משרד עורכי דין
מדרך מנחם בגין 53, תל אביב
טל': 03-XXXX000; פקס: 03-XXXX300

5. שי שמחי
ע"י ב"כ עו"ד: עוה"ד אבי אדרי
אבי אדרי ושות', משרד עורכי דין
שד' פל ים, קריית הממשלה, חיפה
טל': 04-XXXX950; פקס: 04-XXXX951

החלטה

לפניי בקשה דחופה למינוי כונס נכסים / מנהל מיוחד זמני, אשר הוגשה על ידי המבקשים במעמד צד אחד (להלן: "הבקשה"). לאחר שקראתי את נימוקי הבקשה, לא השתכנעתי כי יש מקום להיעתר לה, כל שכן במעמד צד אחד, ואבאר מדוע.
מן הבקשה עולה כי בין הצדדים נתגלע סכסוך בעלי מניות, שהלך והחריף ברבות השנים, באשר לאופן ניהולה של חברת תשובה סיטי בע"מ (להלן: "החברה"), ואשר ראשיתו עוד בחודש יוני 2017 – היינו, לפני כשלוש שנים. עיקרו של הסכסוך נדון מזה כשנה במסגרת הליך בוררות המתנהל בפני כבוד הבורר עו"ד ישראל ליכטנשטיין, וזאת בהתאם להוראות ס' 17 להסכם המייסדים של החברה (להלן: "הליך הבוררות").
המבקשים סבורים כי מקור סמכותו של בית משפט זה לדון בבקשה שבכותרת, נעוץ בהוראות ס' 16(א)(5) לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק הבוררות"). לבקשה לא צורף הסכם בוררות ו/או מסמך אחר הקובע את גדר סמכויותיו של הבורר בקשר לסכסוך נשוא הבקשה.
מבלי לקבוע מסמרות אציין כבר עתה, כי שאלת סמכותו, או העדר סמכותו, של בורר להעניק סעדים זמניים, אינה שאלה של מה בכך, וקיימות דעות שונות בספרות ובפסיקה [ראו למשל רע"א 1760/15 הנדלניסטים ייעוץ שיווק נדל"ן בע"מ נ' פרש קיטשן (2012) בע"מ, פסקה 13 (02.04.2015)]. עמדתה של פרופ' סמדר אונטולונגי בספרה "בוררות דין ונוהל", כרך א', מהדורה רביעית, עמ' 661-667, הינה כי יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו – ואשר לעניין שלפנינו, סבורני כי יש מקום להרחיב את היריעה בדבר נסיבותיו של מקרה זה, וזאת בטרם הכרעה בבקשה גופא.
אולם כך או אחרת, גם בהינתן סמכות לבית משפט זה, מצאתי כי בנסיבות העניין, בשים לב למבחנים אשר נקבעו בפסיקה – ובפרט, משיקולים של מאזן הנוחות והנזק אשר עשוי להיגרם מעצם מתן הצו, כל שכן במעמד צד אחד, אין מקום להיעתר בשלב זה לבקשה.
הלכה ידועה היא, כי מטרתו של הסעד הזמני היא שימורו של מצב קיים במועד הגשת הבקשה, לצורך הבטחת מימושו של פסק הדין לטובת הזוכה הפוטנציאלי, כמו גם הבטחת ביצועו היעיל של פסק הדין – וכאשר הוכח כי בלא מתן הצו, עלול המבקש למצוא עצמו בעת מימוש פסק הדין בפני שוקת שבורה [ראו למשל רע"א 10076/07 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' ICC Industries Lnc (28.11.2007); אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, 859-861 (מהד' 12, 2015) (להלן: "גורן")].
תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1982 (להלן: "התקנות") קובעת את מכלול השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו להידרש לבקשה למתן סעדים זמניים, ובתוך כך, נדרש בית המשפט לבחון קיומם של שני תנאים מצטברים עיקריים: (1) סיכויי התביעה להתקבל הם גבוהים; (2) מאזן הנוחות נוטה לצדו של המבקש – היינו, הנזק שייגרם למבקש בלא מתן הסעד הזמני הינו גבוה אל מול הנזק שייגרם למשיב בעקבות מתן הסעד הזמני.
בין שני תנאים אלה מתקיים יחס של "מקבילית כוחות", במובן שככל שגובר משקלו של האחד פוחת משקלו של האחר [רע"א 4417/18 בבלפור נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ פסקה 15 וההפניות שם (3.12.2018) (להלן: " עניין בבלפור"); רע"א 2592/17 מ.פ עמית בניה וייזום בע"מ נ' יצחק דהן עו"ד, פסקה 17 (26.4.2017); רע"א 972/15 אבו סמרה נ' עו"ד אלכס סקלר, פסקה 13 (17.2.2015); גורן, עמ' 864].
ומכאן לנסיבות העניין שלפניי – סבורני שהסעד ה"קיצוני" לו עותרים המבקשים בגדרי הבקשה שבכותרת, עשוי לגרום לנזקים בלתי הפיכים אף למבקשים עצמם, ובאופן בו יצא שכרם בהפסדם. כך למשל, החשש העיקרי עליו מצביעים המבקשים (ביטול פרויקטים בכלל, וביטול הפרויקט בבלוך 9 בתל אביב, בפרט), עשוי להתממש דווקא מעצם מתן הצו, שכן יכול ודווקא הוא יהווה עילה ממשית לצדדים שלישיים הקשורים עם החברה לפעול לביטול מיידי של ההתקשרויות עימה.
אשר לדחיפות הנטענת, אציין כי לא מצאתי מהו אותו שינוי נסיבות שחל ומצדיק מתן הסעד הזמני המבוקש, כאשר מן הבקשה עצמה עולה כי החשש מפני ביטול פרויקטים "מרחף" מעל ראשה של החברה לכל הפחות כשנתיים (ר' ס' 9 לבקשה), ובגין כך, בין היתר, מתנהל הליך הבוררות בין הצדדים. דברים אלו מקבלים משנה תוקף שעה שגם "בקשה דחופה לקיום ישיבה בפני הבורר ולמתן הוראות" (לשם הצלת הפרויקטים), הוגשה על ידי המבקשים לבורר עוד ביום 20.01.2020 – היינו, שחששם כאמור נכון היה גם למועד של לפני למעלה משלושה חודשים (ואציין, כי מהבקשה לא עולה בבירור מה עלה בגורלה של בקשה זו). אף מבלי לדון בשאלת הסמכויות ומשמעות פנייתם זו של המבקשים לבורר תחילה, אציין כי במועד האמור לא מצאו המבקשים לנכון לפנות לבית המשפט בבקשה דומה.
כן אציין, כי אף מן המועד בו "גילו" המבקשים לראשונה אודות מכתבם של בעלי הדירות בפרויקט בלוך 9 (ביום 26.02.2020), חלפו כחודשיים – פרק זמן לא מבוטל, בשים לב להלכה הידועה כי הגשת בקשה למתן סעד זמני בשיהוי, חותרת תחת הטענה בדבר הדחיפות במתן הסעד והיא יכולה לשמש כראיה לסתירת טענות מבקש הסעד בדבר חיוניותו ונחיצותו המיידית. לעניין זה עשויה להיות השלכה אף על מאזן הנוחות [ראו רע"א 8530/05 ניר שיתופי – אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ נ' עיריית הוד השרון, פסקה 6 (10.04.2007)].
מן המכלול עולה, מבלי לקבוע מסמרות באשר לסיכוייה של הבקשה, ובעיקר משיקולים של מאזן הנוחות והנזקים אשר עשויים להיגרם מעצם מתן הצו, כי אין מקום להיעתר לבקשה במעמד צד אחד.
בהתאם לאמור, אני מורה למשיבים להגיש תשובתם לבקשה עד ליום 29.04.2020 שעה 12:00. במסגרת תשובתם יודיעו המשיבים האם מקובל עליהם כי ההחלטה בבקשה למתן סעדים זמניים תינתן על ידי בית המשפט על סמך כתבי הטענות אשר הוגשו על ידי הצדדים, אם לאו. הודעה כאמור תוגש גם מטעם המבקשים עד ליום 29.04.2020.
היה ולא יסכימו הצדדים למתן החלטה על בסיס כתבי הטענות בלבד, ייקבע דיון במעמד הצדדים בפני שופט תורן.
המבקשים יבצעו מסירה אישית של החלטתי זו למשיבים.
תז"פ ליום 29.04.2020.
המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח ניסן תש"פ, 22 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גל עם נכסים בע"מ
נתבע: תשובה סיטי בע"מ
שופט :
עורכי דין: