ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ששון עוזר נגד בורגר סאלון בע"מ :


לפני כבוד השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

המבקש

ששון עוזר
ע"י ב"כ עו"ד טל לביא
מרחוב ברקוביץ 4, תל אביב
טל': 03-XXXX933; פקס: 03-XXXX933

נגד

המשיבה

בורגר סאלון בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אוריאל פרינץ ו/או גיתית לוין גרינברג ואח'
ממשרד ש.הורוביץ ושות', עו"ד
רח' אחד העם 31, תל אביב 6520204
טל': 03-XXXX700 ; פקס: 03-XXXX974

פסק דין

לפניי בקשת הסתלקות מוסכמת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות" או "החוק" ו-"בקשת ההסתלקות", בהתאמה).
הבקשה לאישור תובענה ייצוגית הוגשה ביום 4.3.2019 על ידי מר ששון עוזר (להלן: "המבקש"), ועניינה בטענת המבקש כי בורגר סאלון בע"מ (להלן: "המשיבה") לא מילאה אחר הוראות תקנה 34 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, שעה שלא פרסמה באתר האינטרנט שלה את הסדרי הנגישות שקיימים בסניפיה. בכך, הפרה המשיבה לטענת המבקש את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן: "חוק השוויון", "תקנות השוויון" ו-"בקשת האישור").
במסגרת דיון שהתקיים לפניי אוחד הדיון בהליך דנא ביחד עם 48 בקשות נוספות לאישור תובענות ייצוגיות בגין עילות זהות ודומות כנגד משיבים שונים (ראו החלטה מיום 6.10.2019), כאשר ניתנה לצדדים אפשרות להוסיף ולנהל הליכי משא ומתן ככל שישנם כאלה. ביום 14.1.2020 התקיים דיון בבקשה המאוחדת, ובסופו של הדיון ניתנה לצדדים אפשרות נוספת להמשיך ולנהל הליכי משא ומתן ביניהם.
ביום 24.1.2020 הגישו הצדדים בקשת הסתלקות מוסכמת. במסגרת בקשת ההסתלקות ציינה המשיבה כי לאחר הגשת בקשת האישור פורסמו באתר האינטרנט של המשיבה הסדרי הנגישות בסניפיה. כמו כן, המשיבה ציינה כי ניתן היה לקבל מידע על הסדרי הנגישות הקיימים בסניפיה גם באמצעי תקשורת אחרים, וכי ראוי היה לפנות אליה בפנייה מקדימה עובר להגשת בקשת האישור. הצדדים הוסיפו וציינו כי בעקבות הפעולות שנקטה המשיבה אין מחלוקת ביניהם כי כיום המשיבה מפרסמת את הסדרי הנגישות בסניפיה בהתאם לדרישות הדין.
נוכח האמור לעיל הסכימו הצדדים, מבלי שיהא בכך כדי להודות בדבר, כי התובענה מיצתה את עצמה, השיגה את מטרותיה ואין עוד צורך בהמשך ניהול התובענה ובקשת האישור. עוד הוסכם בין הצדדים כי בפעולותיה של המשיבה כמפורט לעיל נעשה לציבור שירות טוב ומועיל ועל כן המבקש סבור כי יהא זה נכון וצודק ליישב את המחלוקת בדרך של הסדר הסתלקות כפי שיפורט להלן.
המשיבה הסכימה להסתלקות המבקש מבלי שיהא בכך כדי להודות בדבר, ובכפוף לכך שהמבקש מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל טענותיו בתביעה ובבקשת האישור כנגד המשיבה או מי מטעמה ומסכים כי בית המשפט יסלק את בקשת האישור ויורה על דחיית התביעה האישית. בנוסף, הוסכם בין הצדדים כי המבקש ובא כוחו מתחייבים שלא לקחת חלק בהליכים נוספים כנגד המשיבה העוסקים בעילת בקשת האישור, במישרין או בעקיפין. עוד הוסכם בין הצדדים כי בכפוף לאישור הסדר ההסתלקות תישא המשיבה בגמול למבקש בסך של 5,000 ש"ח ובשכר טרחת בא כוחו בסך של 30,000 ש"ח בצירוף מע"מ.
בהחלטותיי הקודמות בבקשות לאישור הסתלקות מתוגמלת בתיקים שהדיון בהם אוחד עם התיק דנן הרחבתי באשר לסוגיית ההסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית, הוראות הדין והפסיקה בדבר הליך אישור בקשה שכזו, התנאים בהם נדרש המבקש לעמוד, והשיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו לבחון בקשה מעין זו לרבות בכל הנוגע לאישור הסדרי הסתלקות מתוגמלת (ראו החלטות בתיק מיום 28.11.2019 ו-16.1.2020, בפסקאות 8-10).
לאחר שבחנתי את כתבי הטענות וכן את בקשת ההסתלקות הגעתי למסקנה כי יש מקום לאשרה על כל רכיביה, בהיותה מאוזנת וסבירה. סבורני כי אין מדובר בתביעת סרק נעדרת כל עילה, ולו לכאורה. זאת בין היתר נוכח הפעולות שננקטו על ידי המשיבה במסגרתן פורסמו באתר האינטרנט שלה התאמות הנגישות בסניפיה והודעת הצדדים כי אין חולק על כך שעתה הפרסום הוא בהתאם להוראות הדין. נוכח הפעולות שננקטו, וכן לאור העובדה שהמשיבה מסתייעת ביועץ נגישות לצורך עמידה בהוראות הדין ולשם מתן מענה ללקוחותיה ככל הנדרש בסוגיה זו, מצאתי שצמחה לחברי הקבוצה תועלת קונקרטית ויש בכך כדי לשרתם בהמשך. כפי שטענו הצדדים אף אני אינני מוצא כי יש יתרון ממשי בהמשך ניהול ההליך לאור ההסכמות שהושגו ביניהם ושפורטו בבקשה.
בשים לב לאמור לעיל, ובפרט לתועלת שצמחה לחברי הקבוצה בעקבות נקיטת ההליך, סכומי הגמול ושכר הטרחה המוצעים על ידי הצדדים סבירים בנסיבות העניין ומקובלים עליי.
נוסף על האמור, בנסיבות דנן, משאין בהסתלקות המבוקשת משום מעשה בית דין ומשעה שאינני סבור שיש צורך לבצע פעולות כלשהן לשם איתור מבקש ובא כוח מייצג חלופיים במקרה הנוכחי, במסגרת שיקול הדעת שנתון לי בדין אני פוטר את הצדדים מפרסום מודעות בדבר הגשת בקשת ההסתלקות (ראו ע"א 1362/12 היועץ המשפטי לממשלה נ' סלקום ישראל בע"מ (13.5.2013); עניין הר-עוז, פסקאות 27-28).
סוף דבר
אני נותן לבקשת ההסתלקות, על כל סעיפיה וחלקיה, תוקף של פסק דין.
כל ההתחייבויות של כל אחד מן הצדדים, כפי שאלה פורטו בבקשת ההסתלקות, מהוות חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.
אני מחייב את המשיבה לשלם למבקש גמול בסכום של 5,000 ש"ח וכן לשלם לבא כוח המבקש שכר טרחה בסכום של 30,000 ש"ח בצירוף מע"מ כנגד חשבונית מס כדין. סכומים אלה ישולמו לב"כ המבקש בתוך 14 ימים מהמועד שבו פסק הדין יהפוך לחלוט. הכל כמפורט בבקשת ההסתלקות.
אני מורה בזאת על דחיית תביעתו האישית של המבקש ועל מחיקת בקשת האישור.
ניתנה היום, א' שבט תש"פ, 27 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ששון עוזר
נתבע: בורגר סאלון בע"מ
שופט :
עורכי דין: