ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליאור מכלוף נגד המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות :

בפני כבוד ה שופט שמואל מנדלבום

מבקש

ליאור מכלוף
ע"י ב"כ עו"ד דרור גולדשטיין

נגד

משיב
המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות

החלטה

לפני בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד המורה למשיב-המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות (להלן-"המרכז" או "המשיב") להימנע מנקיטת הליכי גבייה, מימוש עיקולים ו/או מאסר שהחל המרכז לנהל כנגד המבקש לגביית "קנס" בסך של כ- 3,500,000 ₪ במסגרת תיק 11710527 (להלן-"תיק הגבייה"), למעט הליכי עיקול ברישום, והכל עד להכרעה בהמרצת פתיחה שהוגשה בד בבד עם הגשת בקשה זו;
בהמרצת הפתיחה עתר המבקש לבטל את הליכי הגביה שמנהל המרכז כנגדו במסגרת תיק הגבייה האמור ובבסיס המרצת הפתיחה עומדת הטענה כי הליכי הגבייה האמורים מתנהלים כנגד המבקש ,הגם שהקנס הכספי הבסיסי שבגינו נפתחו הליכי הגבייה בתיק הגביה ואשר בגינו מתנהלים כביכול, בוטל לחלוטין ולחילופין עוכב ולכן, נטען, המרכז נוקט בהליכי הגביה כנגד המבקש בחוסר סמכות ומבלי שקיימת החלטה שיפוטית תקפה שאותה על המבקש לבצע ומבלי שקיים קנס תקף שאותו חייב לשלם המבקש ואותו על המרכז לגבות. לחילופין, נטען כי היה על המרכז לפעול לפי סעיף 5א' לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 ולפנות לבית המשפט בבקשה להבהרה בטרם החל לנקוט בהליכי הגבייה.

בבקשה נטען כי עניינה של הבקשה ומטרתה היא לשימור המצב הקיים וכי הסעד הזמני המבוקש נועד למנוע נזקים בלי הפיכים למבקש וכי אין בו כדי לפגוע במרכז לגביית קנסות, בין היתר, מאחר ואין מבוקש במסגרתו ביטול הליכי עיקול ברישום שנרשמו, ככל שנרשמו, אלא רק מניעת הליכים אחרים או נוספים וזאת, נטען, גם בשים לב לזמן הרב שעבר מאז ניתנה ההחלטה שמכוחה הוטל החיוב נשוא הליכי הגבייה האמורים.

לאחר שעיינתי בבקשה שלפני ובהמרצת הפתיחה, על נספחיהן ובכלל זה החלטת בית המשפט השלום בחדרה בעמ"א 2183-96 ועדה מקומית לתכנון ובניה שומרון נ' מכלוף (2.12.14) והחלטת בית המשפט המחוזי בע"פ 10824-01-15 מכלוף נ' נציג היועץ המשפטי לממשלה חיפה (מיום 30.3.15) וכן לאחר שעיינתי בהיתר הבניה שניתן (נספח ט' לבקשה) והתמונות שצורפו לבקשה (בנספחים י"א ו- י"ב), ולאור טיעוני המבקש בצורך במתן הסעד הזמני במעמד צד אחד ובהעדר כל נזק שייגרם למרכז בעיכוב ההליכים כמבוקש, מצאתי לנכון ליתן בשלב זה צו מניעה זמני במעמד צד אחד כמבוקש וזאת עד למועד הדיון הקרוב אשר ייקבע בבקשה;

לפיכך ניתן בזאת צו מניעה זמני המורה למרכז או מי מטעמו להימנע מנקיטת הליכי גבייה, מימוש עיקולים ו/או מאסר שהחל המרכז לנהל כנגד המבקש במסגרת תיק 11710527, למעט הליכי עיקול ברישום, והכל עד למועד הדיון אשר ייקבע להלן;

צו המניעה יכנס לתוקפו לאחר שהמבקש הפקיד התחייבות העצמית ובנסיבות ובשים לב לאופי טענות החייב , ומצבו הבריאותי הנטען של המבקש אינני מוצא מקום לחייבו בערבות או ערבון בהתאם להוראות תקנה 364 (א) ו- (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי , התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות") לשם פיצוי המשיב במקרה ובו תדחה המרצת הפתיחה ו/או יפקע תוקפו של צו המניעה הזמני מכל סיבה אחרת.

המבקש ימציא את העתק הבקשה בצירוף המרצת הפתיחה בצירוף החלטתי זו למשיב עד ליום 29.1.20 וימציא לבית המשפט אישור מסירה המעיד על ביצוע המסירה כאמור וזאת עד ליום 30.1.20 בשעה 12:00, אם לא כן, יפקע הצו.

המשיב יגיש תגובתו לבקשה עד ליום 5.2.20 שעה 12:00 עם העתק ישירות לב"כ המבקש.

אני קובע דיון בבקשה במעמד הצדדים ליום 9.2.2020 בשעה 9:00 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

המזכירות תוודא כי בא כוח המבקש קיבל את החלטתי.

בשולי החלטתי אני מבקש להביא לידיעת המשיב כי עובר למינויי לשיפוט בשנת 2016 , העברתי לטיפולו של ב"כ המבקש ,את הטיפול בענייניו של אחד מלקוחות משרד עוה"ד שהיה בבעלותי , תוך חלוקה בהכנסות הלקוח בשנת 2017.

מאז ראשית שנת 2018 , אין לי כל עניין מקצועי או עסקי או אחר עם ב"כ המבקש , ובנסיבות אלו אינני מוצא מניעה להמשיך ולדון בתיק , ואולם ככל שהמשיב או ב"כ המבקש סבורים כי יש מקום להעברת הדיון למותב אחר , תוגש על ידם בקשה מתאימה , אשר תענה על ידי.

ניתנה היום, א' שבט תש"פ, 27 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליאור מכלוף
נתבע: המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות
שופט :
עורכי דין: