ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רונן עמיר נגד אונליין חי ניהול נכסים בע"מ :

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובעים:
(המשיבים)

  1. רונן עמיר
  2. גלית עמיר
  3. נח אשטמקר
  4. רחל אשטמקר

כולם ע"י ב"כ עוה"ד אברהם מולכו

נגד

הנתבעים:
(המבקשים)

  1. אונליין חי ניהול נכסים בע"מ
  2. אבי אדרי, עו"ד

שניהן ע"י ב"כ עוה"ד אבי אדרי

3. משה לבקוביץ - נמחק

החלטה

בפניי בקשה לעיכוב הליכים מחמת תניית בוררות, אשר לטענת הנתבעים, מופיעה בהסכמים עליהם חתמו הצדדים (להלן: " הבקשה").

רקע כללי:
התובעים רכשו דירות בפרויקט מגורים בחיפה מהנתבעים, כאשר הנתבעת 1 הינה החברה היזמית והנתבע 2 הינו מנהלה של הנתבעת 1.

לטענת התובעים, הנתבעים הטעו אותם ומעשיהם אף עולים כדי תרמית של ממש.

טענות הצדדים בבקשה:
תמצית טענות המבקשים:
לטענת הנתבעים (להלן: "הנתבעים" או "המבקשים"), קיימת תניית בוררות מפורשת עליה חתמו התובעים בסעיף 8 להסכם העקרונות שצורף לתביעה וכן בסעיף 19 להסכם השיתוף שצורף לתביעה, אשר מורים על פנייה לבורר בכל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים, כאשר חתימה על ההסכמים נשוא התביעה מהווים חתימה על שטר בוררין.

לטענתם, מתוך ההסכמים נשוא התביעה, אשר אין הנתבע 2 צד להם באופן פורמאלי, חוצבים התובעים את טענותיהם כלפי הנתבע 2 בכתב התביעה. לולא ההסכמים, לא היו התובעים יכולים כלל להגיש תביעתם, ולכן כיצד הם יכולים מחד להסתמך על ההתחייבויות בהסכמים, אולם מאידך אין הנתבע 2 יכול להסתמך על ההסכמים, לרבות תניית הבוררות שבהם.

לחילופין, הנתבע 2 יכול להיכנס לגדרו של חריג, קרי צירוף גוף שאינו צד לבוררות לדיון בבוררות.

בנסיבות אלה, לטענת הנתבעים, יש להורות על עיכוב התביעה עד אשר תוכרענה המחלוקות בין הצדדים במסגרת הליכי הבוררות.

תמצית טענות המשיבים:
לטענת התובעים (להלן: "התובעים" או "המשיבים"), לא מתקיימים התנאים שבסעיף 5 לחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968 (להלן: "חוק הבוררות" או "החוק").

כך, לטענתם, הנתבעים אינם צד להסכמים נשוא התביעה, ולכן הם אינם צד לתניות הבוררות. כך, למשל, הנתבעים אינם צד להסכם העקרונות וגם לא להסכם השיתוף. גם החריגים לעניין זה לא חלים במקרה דנן.

הנתבע 2, אשר הוא בעל המניות היחיד בנתבעת 1 ומנהלה היחיד, וכן עורך-הדין שניסח את כל ההסכמים הרלבנטיים, לטענתם, כלל תניות בוררות בהסכם העקרונות ובהסכם השיתוף, אך נמנע מלכלול תניית בוררות בהסכם המכר, או להחתים את התובעים על הסכם שירות אתו, הכולל תניית בוררות.

על כן, הימנעות זו מלמדת על חוסר רצונם של הנתבעים לברר סכסוכים בין מי מהם לבין מי מהתובעים בבוררות.

התובעים מוסיפים, כי באשר לנתבע 2- הוא נתבע גם בשל מעמדו כעו"ד בעסקאות השונות ובשל הפרת חובותיו כעו"ד ללקוחותיו, הפרת חובתו כנאמן עבורם, הטעיה וחוסר תום-לב בניהול מו"מ- כלומר, עילות תביעה שאין ביחס אליהם תניית בוררות.

לחילופין, לטענת התובעים, גם אם היה הסכם בוררות בין בעלי-הדין, אזי לביהמ"ש שיקול-דעת אם להיעתר לבקשה, כאשר בין המקרים בהם לא תיאכף תניית בוררות הוא המקרה בו מועלית טענת תרמית ואי-חוקיות. במקרה דנן מועלות טענות חמורות כנגד הנתבעים והנתבע 2 בפרט בגין תרמית והטעיה ; כנגד תפקודו של הנתבע 2 כעו"ד מייצג בעסקה, ביניהן אי-דיווח העסקאות למיסוי מקרקעין ושליחת יד בכספי הנאמנות.

על כן, לטענתם, יש לדחות את הבקשה לעיכוב הליכים בתיק זה. כך גם יש לפסוק הוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ.

דיון והכרעה:
לאחר עיון בבקשה ובתגובות, וכן בכתבי הטענות והנספחים שצורפו להם, לרבות ההסכמים עליהם מבוססת התובענה דנן, אני קובעת, כי יש לדחות את הבקשה לעיכוב הליכים מחמת תניית בוררות. אבהיר טעמיי להלן:

ראשית, יובהר, כי הנטל להוכיח, כי על הסכסוך חל הסכם בוררות תקף מוטל על העותר לעיכוב ההליכים - קרי המבקשים ( ראו ע"א 286/83 קמר נ' ליפסקי, פ"ד לז(4) 245; רע"א 254/88 קבוץ קדרים נ' מורד, פ"ד מב(3) 74; אוטולנגי, כרך א', 265-264).

סמכותו הבסיסית של בית המשפט לעכב את בירורה של תביעה על מנת לאפשר לצדדים להתדיין בבוררות, קבועה בסעיף 5 ל חוק הבוררות:

"5. עיכוב הליכים בבית המשפט

(א) הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש בעל-דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך".

לטענת הנתבעים, קיימת תניית בוררות מפורשת עליה חתמו התובעים בסעיף 8 להסכם העקרונות שצורף לתביעה וכן בסעיף 19 להסכם השיתוף שצורף לתביעה. כדי לבחון טענה זו, יש לעיין בסעיפים הרלבנטיים בהסכמים האמורים.

הסכם העקרונות מיום 13.08.15 (צורף כנספח ג' לכתב התביעה) נחתם בין הנתבע 3 (אשר נמחק בפסק דין מיום 25.07.19) לבין התובעים 1 ו-2, אשר רכשו דירה אחת בפרויקט. ה סכמי העקרונות מיום 01.09.16 (צורפו כנספח ים ד'1 ו-ד'2 לכתב התביעה) נחתמו בין הנתבע 3 (אשר נמחק) לבין התובעים 3 ו-4 בגין שתי דירות שנרכשו על-ידם (להלן ביחד : "הסכם העקרונות" או " הסכמי העקרונות").

סעיף 8 בהסכמי העקרונות קובע כך:

"8.1 מוסכם ומותנה בין הצדדים כי בעת מחלוקת חו"ח, הרי שהצדדים מסכימים כי המחלוקת תובא לפני בורר יחיד אשר ימונה בהסכם הצדדים, ובאין הסכמה, על ידי ראש לשכת עורכי הדין.
8.2 חתימה על הסכם זה כמוהו כחתימה על שטר בוררין".

למעשה, ניתן לקבוע כבר בשלב זה, כי לאור כך שהסכמי העקרונות נחתמו בין הנתבע 3 (אשר נמחק) לבין התובעים 1 ו-2 וכן עם התובעים 3 ו-4, הרי שהתנאי, כי מגיש הבקשה הינו בעל-דין שהוא צד להסכם הבוררות- אינו מתקיים בענייננו, שכן הנתבעים 1 ו-2 אינם צד להסכם הבוררות, ולכן תניית הבוררות לא יכולה לחול עליהם.

הסכם השיתוף מיום 06.06.16 (הסכם המכר, נספח הצטרפות והסכם השיתוף צורפו כנספחים ז' ו-ח' לכתב התביעה) נחתם בין התובעים 1 ו-2 לבין גורם, אשר זהותו לא צוינה ע"ג הסכם השיתוף, וניתן להסיק, כי הסכם זה נחתם מול הנתבעת 1. גם את זהותם של התובעים 1 ו-2 ע"ג הסכם השיתוף ניתן להסיק מנספח ההצטרפות מאותו היום.

סעיף 19 להסכם השיתוף קובע כך:

"19.1 בכל מקרה שיתעוררו חילוקי דעות בין החברים בינם לבין עצמם בקשר עם הפרויקט, או בין מי מהם, או בין מי מהחברים לבין מנהל הפרויקט, בקשר לפרשנותו של הסכם זה ו/או בקשר לכל הנובע הימנו, תובא המחלוקת לפני בורר יחיד שימונה בהסכמה ובהיעדר הסכמה, ימונה הבורר בידי ראש לשכת עורכי הדין ....
...

19.5 חתימת החבר על כתב זה כמוה כחתימה על שטר בוררין".

כאמור לעיל, ניכר כי הצדדים להסכם השיתוף הינם הנתבעת 1 מצד אחד והתובעים 1 ו-2 מצד שני. (עולה מכתב התביעה, כי התובעים 3 ו-4 לא הוחתמו על הסכם שיתוף). כלומר, הנתבע 2 לא היה צד להסכם השיתוף, ולאור כך תניית הבוררות לא חלה עליו.

יוער בנוסף, כי לא מתקיימים בענייננו החריגים לכלל אשר בהתקיימם צדדי ג' יצורפו להליך בוררות. בכל מקרה, הנטל, אשר מוטל על המבקשים במקרה זה, לא הורם.

יתרה מכך, מנגנון הבוררות בסעיפים 8 ו-19 לעיל, מתייחס למחלוקות בנוגע לפרשנותם של ההסכמים האמורים. במקרה הנדון, התביעה הוגשה כנגד הנתבע 2 גם בשל מעמדו כעורך-הדין בעסקאות ובשל הפרת חובותיו כעו"ד ללקוחותיו, כנטען, והפרת חובתו כנאמן (פרק ו' לכתב התביעה)- אלו מחלוקות אשר ביחס אליהן אין כל תניית בוררות.

סוף דבר:
לאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה לעיכוב הליכים בשל תניית בוררות.

בעניין ההוצאות- הנתבעים ישלמו לתובעים סך של 3,500 ₪ ביחד ולחוד בגין בקשה זו, וזאת ללא קשר לתוצאות ההליך.

הצדדים יסיימו הליכים מקדמיים תוך 60 יום.

דיון נוסף יתקיים ביום 5.5.20 שעה 10:30.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, א' שבט תש"פ, 27 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רונן עמיר
נתבע: אונליין חי ניהול נכסים בע"מ
שופט :
עורכי דין: