ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דו רה מי ע.מ נגד ר.ב. תנועה בהנאה חוגים וסדנאות בע"מ :


לפני כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

המבקשים

  1. דו רה מי ע.מ
  2. ויזארט בע"מ
  3. מירב האוסמן
  4. ליאורה שלזינגר

נגד

המשיבים

  1. ר.ב. תנועה בהנאה חוגים וסדנאות בע"מ
  2. מורן באבאי
  3. רונה באבאי

החלטה

לפניי בקשת המבקשים, הם התובעים בתובענה דנן, לתיקון כתב התביעה.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, מצאתי כי דין הבקשה להתקבל. ואנמק.
ביום 13.5.2019 הגישו המבקשים את תביעתם כנגד המשיבים, במסגרת ה טענו כי הנתבעים מפרים זכויות יוצרים ששייכות להם ביצירות שונות- ובעיקר בשירים לגיל הרך, על ידי העתקתם והעברתם על גבי תקליטורים למאות מורות ומדריכות כדי שיעשו בהם שימוש בגנים, צהרונים וקייטנות ברחבי הארץ. במסגרת כתב התביעה מנו המבקשים 31 יצירות שונות שלטענתם הועתקו על ידי המשיבים, כחלק משיטת פעולה נרחבת. סכום התביעה הועמד על הסך של 2,500,000 ₪, לצרכי אגרה.
ביום 25.7.2019 הגישו המשיבים כתב הגנה מטעמם, וכן בקשה לסילוק התביעה על הסף, בשל היעדר יריבות והיעדר עילה. במסגרת בקשה זו טענו המשיבים , בין היתר, כי המבקשת 1 אינה ישות משפטית ולכן אינה בעלת כשרות משפטית לתבוע.
בהחלטה מיום 23.10.2019 קבעתי, כי בטרם תוכרע בקשת המשיבים לסילוק התביעה על הסף, על המבקשים להבהיר מדוע הסמכות העניינית לדון בתובענה נתונה לבית משפט זה, נוכח סכום התביעה שהוערך על ידי המבקשים.
ביום 11.11.2019 הגישו המבקשים את עמדתם לעניין הסמכות העניינית, אשר במסגרתה טענו, כי בידיהם 33 תקליטורים שכוללים מאות הפרות. לטענתם, הפיצוי המגיע להם בגין ההפרות הנטענות עומד על סך של 6,200, 000 ₪ ( ככל הנראה סכום זה הינו מכפלתם של 31 היצירות שמנו המבקשים בכתב התביעה בפיצוי בסך 100,000 ₪ עבור הפרת זכויות היוצרים ו-100,000 ₪ נוספים בגין הפרת הזכות המוסרית). לטענת המבקשים, אך לצרכי אגרה הועמד סכום התביעה על סך של 2,500,000 ₪, אך ברי כי בהתאם לשווי התביעה עליה להתברר בפני בית המשפט המחוזי.
לאחר שהוגשו תשובה ותגובה לעניין הסמכות העניינית, קבעתי בהחלטתי מיום 16.12.2019, כי שווי התובענה, כפי שהוערך על ידי המבקשים עצמם, מצוי בגדר סמכותו העניינית של בית משפט השלום, וככל שהם סבורים כי על תביעתם להתברר בבית המשפט המחוזי, עליהם להגיש בקשה לתיקון סכום התביעה, ולשלם אגרה בהתאם, ככל שבקשתם תתקבל, שאם לא כן יועבר הדיון בתובענה לבית משפט השלום.
ביום 30.12.2019 הגישו המבקשים את בקשתם לתיקון כתב התביעה, היא הבקשה דנן. במסגרת בקשתם עותרים הם לתיקון סכום התביעה, כך שיועמד על הסך של 2,800,000 ₪ וכן להוספת שמו של מר ליעד ברקוביץ לצד שמה של המבקשת 1, שכן העוסק המורשה של המבקשת 1 הוא על שמו של מר ברקוביץ.
לטענת המבקשים, המשיבים לא העלו במסגרת כתב הגנתם הסתייגות כלשהי בעניין סמכותו של בית משפט זה לדון בתובענה, ורק לאחר שהנושא הועלה על ידי בית המשפט, "נזכרו" הם להתנגד לבירור ההליך בבית המשפט המחוזי. עוד טוענים המבקשים, כי בשלב בו מצוי ההליך, שעה שכל שמבוקש הוא להגדיל את סכום התביעה, ואין כל שינוי בעילות התביעה או בעובדות המתוארות במסגרתה, וכן בהתחשב בכך שלא יידרש תיקון של כתב ההגנה ועל כן לא תיפגע כל זכות של המשיבים, יש להיעתר לבקשה.
לטענתם, תכליתו העיקרית של התיקון היא לשקף עד כמה שניתן את סכום התביעה שהוא פועל יוצא של ההפרות השונות.
מנגד, טוענים המשיבים, כי המבקשים אינם מבהירים כיצד התיקון המתבקש יסייע להכרעה בשאלות השנויות במחלוקת. כמו כן, טוענים המשיבים, לא ברור על סמך מבוקש להגדיל את סכום התביעה, מבלי שחל כל שינוי בעובדות או בעילות התביעה. לטענתם, אף היה על המבקשים להסביר כיצד מחושב סכום התביעה, ולאילו רכיבים הוא מתייחס.
בתגובת לטענות המשיבים, טוענים המבקשים, כי כבר בכתב התביעה פורטה רשימת הפרות שבגינן ניתן לתבוע סך של מעל ל-6,000,000 ₪ ולכן אין בסיס לטענת המשיבים, שלפיה לא הובהר על מה מבוסס סכום התביעה. לטענת המבקשים, במסגרת כתב ההגנה הודו המשיבים כי עשו שימוש מפר ביצירותיהם של המבקשים, מבלי שניתנה להם הרשאה לכך, ו למשיבים לא ייגרם כל קושי או עוול דיוני מתיקון כתב התביעה.
כאמור, לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, מצאתי כי דין הבקשה להתקבל.
סמכות בית המשפט להורות על תיקון כתב טענות קבועה בתקנה 92 לתקנות, הקובעת כך:
"92. בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. תיקון של טענה עובדתית או הוספתה, טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות."

תקנה 92 לתקנות פורשה בפסיקה באופן המתווה, ככלל, היענות ברוחב לב לבקשת בעל דין לתקן את כתב טענותיו מקום שהתיקון נדרש על מנת שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת. [ראו למשל: רע"א 2345/98 דנגור נ' ליבנה, פ"ד נב(3) 427, 431 (1998); רע"א 871/14 קונדה נ' אברמוביץ, (פורסם בנבו, 3.3.2014)].
עוד נפסק, כי בבואו לבחון בקשה לתיקון כתב טענות, על בית המשפט להביא בחשבון, בין היתר, את התנהלותו של מבקש התיקון, השלב הדיוני בו מוגשת הבקשה, פוטנציאל הפגיעה ביכולתו של הצד שכנגד להתגונן מפני הטענות המועלות בבקשה לתיקון כתב הטענות, מידת התועלת שיש בתיקון וכן האם היעתרות לבקשה תגרום להכבדה, להארכת הדיון או לסרבולו. [ראו למשל: רע"א 8203/15 עובדיה נ' ולנשטין (פורסם בנבו, 25.1.2016)].
בנסיבות העניין דנן, סבורתני כי סכום התביעה מצוי במחלוקת בין הצדדים, ומשכך ברי כי תיקונו יאפשר לבית המשפט להכריע בשאלות שבמחלוקת. כמו כן, הבקשה לתיקון סכום התביעה הוגשה בעקבות החלטתי מיום 16.12.2019. משכך, ונוכח מגמת הפסיקה, שלפיה יש להיענות ברוחב לב לבקשות לתיקון כתב תביעה, מצאתי כי יש להיעתר לבקשה.
סבורתני, כי נוכח התנהלות המבקשים, אשר הגישו את בקשתם בעקבות ההחלטה מיום 16.12.2019, וכן נוכח השלב המוקדם בו מצוי ההליך, בו טרם נקבע מועד לקדם משפט ראשון, יש להיעתר לבקשה. שעה שההליך מצוי בשלב מקדמי, הרי שאיני סבורה כי יש בהיעתרות לבקשה כדי לסרבל או להאריך את ההליך יתר על המידה. כמו כן, אין בידי לקבל את טענת המשיבים, שלפיה המבקשים לא פירטו על מה מתבסס סכום התביעה, שכן פירטו את הפיצויים הנדרשים על ידם בגין כל הפרה ואת רשימת ההפרות.
עם זאת, אין בידי לקבל את טענת המבקשים, שלפיה המשיבים לא יידרשו להגיש כתב הגנה מתוקן, שכן ייתכן כי נוכח שינוי סכום התביעה וכן נוכח הוספת שמו של מר ברקוביץ, יבקשו המשיבים להוסיף טענות הגנה. כמו כן, המבקשים אינם מפרטים מדוע אך עתה עותרים הם להוספת שמו של מר ברקוביץ לשמה של המבקשת 1, ומדוע לא הוסף הוא כתובע כבר בעת הגשת כתב התביעה המקורי.
נוכח כל האמור לעיל, הבקשה לתיקון כתב התביעה מתקבלת.
כתב תביעה מתוקן יוגש תוך 14 יום.
ככל שיחפצו המשיבים להגיש כתב הגנה מתוקן, יעשו כן תוך 30 יום לאחר מכן.
שעה שהמשיבים יידרשו להגיש כתב הגנה מתוקן, וכן שעה שהבקשה להוספת שמו של מר ברקוביץ הוגשה אך לאחר שהמשיבים העלו טענות לעניין זה במסגרת בקשתם לסילוק התביעה על הסף, מצאתי לחייב המבקשים בהוצאות המשיבים בסך 5,000 ₪.

תזכורת פנימית ליום 15.3.2020.
המזכירות תשלח העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ט טבת תש"פ, 26 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דו רה מי ע.מ
נתבע: ר.ב. תנועה בהנאה חוגים וסדנאות בע"מ
שופט :
עורכי דין: