ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אנה קרולינה נגד מיי בייבי בע"מ :

בפני כבוד השופט א. סלאמה, נשיא

המבקשת

אנה קרולינה
ע"י ב"כ עו"ד שחר רוזנברג

נגד

המשיבות

  1. מיי בייבי בע"מ
  2. לה-בבה מוצרי תינוקות בע"מ
  3. נובל אינפיניטי בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד אורן נתיב ו/או רחל צוריאנו ו/או בני פריטש

פסק דין

1. בפניי בקשה מוסכמת לאישור הסתלקותה של המבקשת מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית נשוא תיק זה, כנגד המשיבה מס' 3 - נובל אינפיניטי בע"מ (להלן: "המשיבה"), על פי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו - 2006 (להלן: "החוק"), ועל דחיית תביעתה האישית של המבקשת, כולל קבלת גמול בסך 5,000 ₪ למבקשת ושכר טרחת בא כוחה בסך 25,000 ₪ בתוספת מע"מ, וללא צו להוצאות.

בנוסף, עתרו הצדדים למחיקת הבקשה והתובענה כנגד משיבות מס' 1 ו- 2 ללא צו להוצאות.
2. עניינה של התביעה בהפרה נטענת של הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, צו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג-1983 ותקן ישראלי 1107 – התקני ריסון לילדים ברכב מנועי (להלן: "התקן"), המתבטאת בכך שהמשיבה ייבאה ושיווקה/מכרה באמצעות משיבות מספר 1 ו- 2, מושבי בטיחות לילדים לרכב מדגם ATON (להלן גם: "המוצרים"), מבלי שדאגה לסימונם ומבלי שצירפה להם הוראות שימוש ואזהרות, בשפה העברית, כמתחייב על פי התקן.

3. המבקשת ביקשה לאשר התובענה כייצוגית, תוך טענה כי הקבוצה כוללת את "כל לקוחות המשיבות בישראל אשר רכשו במהלך שבע השנים הקודמות למועד הגשת הבקשה דנן, לאישור התובענה כתובענה ייצוגית, בסיסים לרכב לסל קל מדגם ATON, המיוצרים ע"י חברת CYBEX - סייבקס, אשר מיובאים ו/או משווקים ו/או נמכרים בישראל ע"י המשיבות, ואשר לא מסומנים כנדרש ו/או אשר לא מצורפים להם הוראות שימוש, התקנה ואזהרה כנדרש והכל בהתאם לדין, לחוק ולתקן הישראלי".

על דרך האומדנה, העמידה המבקשת את סכום התובענה ביחס לכלל חברי הקבוצה כלפי כל המשיבות על סך של 1,100,000 ₪. נזקה האישי הנטען של המבקשת כלפי כל המשיבות הועמד על סך של 110 ₪ (כולל נזק לא ממוני).

4. בבקשה שבפניי, אשר נתמכת בתצהירי המבקשת ובא כוחה, עותרים הצדדים במשותף לסילוק ההליך.

בבקשה נטען, כי היא הוגשה עקב הסדר אליו הגיעו ב"כ הצדדים, לפיו, בין היתר, המשיבה הצהירה כי תוך 45 ימים מיום אישור בקשת ההסתלקות, היא מתחייבת לוודא כי בסיסי מושבי הבטיחות מושא בקשת האישור המיובאים ומשווקים על ידה, לרבות אלה הנמכרים בחנויות משיבות מספר 1 ו-2, יסומנו בהתאם לדין ויכילו הוראות שימוש בשפה העברית.
בנוסף, המשיבה תורה ללקוחותיה הקמעונאיים לערוך בדיקות שוטפות לאיתור תקלות סימון מוצרים בעברית במוצרים המשווקים על ידה.
ועוד, המשיבה מתחייבת לשלוח על חשבונה הוראות שימוש בעברית למוצרים, לכל לקוח אשר יפנה ויבקש זאת.

עוד נטען בבקשת ההסתלקות, כי המשיבה תעניק הטבה לציבור, על ידי מתן תרומה לקרן למימון תובענות ייצוגיות במשרד המשפטים, בשווי כולל של 30,000 ₪, באופן שבו על כיסא בטיחות שיימכר על ידי המשיבה תועבר תרומה בסך 30 ₪.
הודעת עדכון תועבר לב"כ המבקשת על ידי המשיבה בסוף כל רבעון, ועם סיום חלוקת מלוא ההטבה הנזכרת, תשלח המשיבה לב"כ המבקשת ולבית המשפט הודעת עדכון סופית.
בהקשר זה יצוין, כי על פי האמור בבקשת ההסתלקות, שכר טרחת בא כוח המבקשת ישולם בשני חלקים. בשלב הראשון, כ-15 ימים לאחר מתן האישור לבקשת ההסתלקות, ישולם סך של 15,000 ₪ בתוספת מע"מ. החלק השני, בסך של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ, ישולם לאחר משלוח הודעת העדכון מטעם המשיבה לעניין סיום מלוא חלוקת ההטבה הנזכרת.

זאת ועוד, הצדדים הגיעו להסכמה, לפיה, המשיבה תשפה את המבקשת בגין תשלום חלקה הראשון של אגרת בית המשפט ששולמה על ידה, ועתרו במשותף למתן פטור מיתרת האגרה, בהתאם לסמכות בית המשפט, כאמור בתקנה 7א(4)(ב) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז - 2007 (להלן: "תקנות האגרות").

5. לציין, כי הדיון בבקשה זו נעשה בשלב מקדמי, בטרם הגשת תשובת המשיבה לבקשת אישור התובענה כייצוגית.

דיון והכרעה

6. על פי סעיף 16(א) לחוק, הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית, טעונה אישור בית המשפט. סעיף 16(ד)(1) לחוק קובע, כי גם כאשר אישר בית המשפט הסתלקותו של מבקש, הוא רשאי לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כח מייצג אחרים, וכן להורות על פרסום או אי פרסום הודעה על כך בהתאם להוראות תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, "והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשה לאישור".

7. בענייננו, נוכח המפורט בבקשה, ובשים לב לטיעוני ב"כ הצדדים בבקשה זו, השלב המקדמי בו מצוי ההליך, ולכך שאין באישור בקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה, למעט המבקשת, מצאתי לקבוע כי לא טמונים יתרון ותועלת ממשיים בהמשך ניהול ההליך. על כן, לא מצאתי טעמים המצדיקים להורות על איתור תובע מייצג או בא כח מייצג חלופיים, או על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות, דבר הכרוך בהוצאות ניכרות ובסרבול ההליך שלא לצורך (ראו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים , 21/12/2010)).

8. זאת ועוד, בכל הנוגע לבקשה לפסיקת גמול למבקשת ושכר טרחה לבא כוחה (כולל המנגנון שנקבע לתשלום שכר הטרחה), מצאתי כי יש לאשרה בנסיבות המקרה שלפניי, לאורם של השיקולים שהתווה המחוקק בסעיף 16(א) לחוק, קרי- קיומן של עילת תביעה לכאורה ותועלת לחברי הקבוצה.

בהינתן השלב המקדמי בו הוגשה בקשת ההסתלקות, ניתן לקבוע בזהירות המתחייבת שהתובענה מגלה עילת תביעה לכאורה. נוסף על כך, הצעדים בהם התחייבה המשיבה לנקוט לאחר אישור בקשת ההסתלקות, מסבים תועלת ברורה לחברי הקבוצה ולציבור הצרכנים בכללותו.

על כן, ועל אף שהסתלקות מתוגמלת היא החריג לכלל (ראו: ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים, 05/08/2018)), שוכנעתי כי הסכומים המוסכמים כפסיקת גמול למבקשת ושכר טרחה לבא כוחה סבירים ומצאתי לאשרם, וזאת בשים לב לנסיבות העניין המונח לפניי, ובהתחשב בעיקר באופייה וטיבה של התועלת שהושגה לחברי הקבוצה וליתר העקרונות המנחים לפסיקת גמול ושכר טרחה שבסעיפים 22 ו- 23 לחוק ובפסיקה.

9. נוכח האמור לעיל, ובהסכמת הצדדים, אני נעתר לבקשה ומורה על הסתלקות המבקשת מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית ועל דחיית תביעתה האישית של המבקשת כנגד המשיבה.

המשיבה תישא בתשלום גמול למבקשת בסך 5,000 ₪ ובתרומה המפורטת בסעיף 4 לפסק הדין, וזאת ללא צו להוצאות.

תשומת לב המשיבה לכך שאל לה לזקוף לזכותה את ההטבה אותה התחייבה להעניק לציבור הלקוחות כמפורט לעיל ואשר הינה חלק מהסדר ההסתלקות דנן.

אשר לשכר טרחת ב"כ המבקשת, בשלב זה תישא המשיבה בסך של 17,550 ש"ח (כולל). יתרת שכר הטרחה תשולם לאחר הגשת ההודעה על סיום מתן ההטבה לציבור, אליה יצורף תצהיר גורם מוסמך מטעם המשיבה, ובהחלטה נפרדת.

בנוסף, אני מורה על מחיקת הבקשה והתובענה כנגד משיבות מס' 1 ו-2 ללא צו להוצאות.

10. אשר להסכמת הצדדים לפיה המשיבה תשפה את המבקשת בסך של 3,036 ש"ח בגין חלקה הראשון של האגרה ששולמה על ידה, הרי שבהתאם לסמכותי על פי הוראות תקנה 7א(4)(א) לתקנות האגרות, ראיתי לקבל ולאמץ הסכמה זו.

בכל הנוגע ליתרת האגרה, המבקשת והמשיבה ביקשו כי אעשה שימוש בסמכותי מכוח תקנות האגרות ואפטור את המבקשת מתשלום חלקה השני של האגרה. זאת, בשים לב לשלב המוקדם בו הוגשה בקשת ההסתלקות וכן בשים לב לתועלת הציבורית הגלומה באישור בקשת ההסתלקות.

בראי השיקולים שהותוו בת"צ (שלום חיפה) 19713-08-18 עמיאל נ' מוצצים ראשון לציון (2003) שותפות מוגבלת (28/01/2019), ובשים לב לעילת התביעה לכאורה שמגלה בקשת האישור כנגד המשיבה; מהות הפגיעה בחברי הקבוצה והיקפה; תיקון דרכיה של המשיבה בעקבות בקשת האישור (כאמור לעיל), וכן במידת התועלת שהוסבה לחברי הקבוצה בפרט ולציבור בכללותו ולשלב המקדמי בו הוגשה הבקשה, מצאתי כי מתקיימים בענייננו טעמים מיוחדים המצדיקים פטור מתשלום חלקה השני של האגרה וכך אני מורה.

המזכירות תסגור את התיק ותמציא עותק פסק הדין לב"כ הצדדים וכן למנהל בתי המשפט לצורך רישומו בפנקס תובענות ייצוגיות.

הדיון הקבוע ליום 06/02/20 מבוטל.

ניתן היום, א' שבט תש"פ, 27 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.

א. סלאמה, נשיא


מעורבים
תובע: אנה קרולינה
נתבע: מיי בייבי בע"מ
שופט :
עורכי דין: