ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עליה נעאמנה נגד בנק אוצר החייל בע"מ :

בפני כבוד השופט א. סלאמה, נשיא

המבקשים

1.עליה נעאמנה
2.מתקאל נעאמנה
שניהם ע"י ב"כ עוה"ד סאבר נסאר

נגד

המשיב
בנק אוצר החייל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד שרון לובצקי הס ו/או שחר הרון
משרד עורכי דין עמית פולק מטלון ושות'

פסק דין

1. בפניי בקשה מוסכמת לאישור הסתלקותם של המבקשים מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית נשוא תיק זה כנגד המשיב, על פי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), ועל דחיית תביעתם האישית של המבקשים, כולל קבלת גמול בסך 2,000 ₪ למבקשים ושכר טרחת בא כוחם בסך 9,000 ₪ בתוספת מע"מ, וללא צו להוצאות.

2. עניינה של התביעה, בטענת המבקשים, לפיה, המשיב גבה מחשבונם עמלות דמי ניהול חשבון שלא כדין, שכן לטענת המבקשים החשבון הוגדר כ"חשבון תמורה" בהתאם לנוהל בנקאי תקין 415, ובהתאם לכך הוא אמור להיות פטור מדמי ניהול.

3. המבקשים ביקשו לאשר התובענה כייצוגית, תוך טענה כי הקבוצה כוללת שתי תתי קבוצות:
"קבוצה 1: כל לקוחות המשיב (להלן גם: "הבנק") אשר החזיקו בעבר ו/או מחזיקים כיום חשבון עובר ושב (עו"ש) אשר סווג כ"חשבון תמורה" בהתאם לנוהל בנקאי תקין 415, הבנק שינה את סיווג החשבון ללא כל הצדקה ושלא כדין והחל לגבות עמלת ניהול חשבון עו"ש באותם חשבונות (עמלת ניהול).
קבוצה 2: לקוחות הבנק אשר החזיקו/מחזיקים חשבון בנק לא פעיל (גם חשבונות שאינם חשבונות תמורה), בקשו לסגור את חשבון הבנק, הבנק סרב לסגור את החשבון בטענה שהחשבון מעוקל ע"י צד ג', ובשל כך, המשיכו לשלם לבנק עמלת ניהול חשבון באותם חשבונות רדומים ".

על דרך האומדנה, העמידו המבקשים את סכום התובענה ביחס לכלל חברי הקבוצה כלפי המשיב על סך של 2,500,000 ₪. נזקם האישי הנטען של המבקשים כלפי המשיב הועמד על סך של 100 ₪.

4. בבקשה שבפניי, אשר נתמכת בתצהירי המבקשים ובא כוחם, עותרים הצדדים במשותף לסילוק ההליך.

בבקשה נטען, כי היא הוגשה עקב טענת המשיב בתגובתו לבקשת האישור, לפיה, מדובר במקרה מיוחד בעל נסיבות חריגות שאינו משקף את התנהלות הבנק במקרים אחרים, והערות בית המשפט בישיבה שהתקיימה ביום 24/09/19.
בעקבות כך, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו, בתוך 120 ימים מיום מתן פסק דין זה, המשיב יבצע ריענון נהלים בנושא "חשבונות תמורה" בסניפי בנק אוצר החייל, באמצעות חוזר שיוצא לסניפים אלה.
לאחר ביצוע הריענון, המשיב ימסור לבית המשפט ולב"כ המבקשים תצהיר גורם מוסמך לאישור ביצועו.

על כן נטען, כי בנסיבות המפורטות לא התקיימו התנאים לאישור התובענה כייצוגית.

5. זאת ועוד, הצדדים הגיעו להסכמה, לפיה, המשיב ישפה את המבקשים בגין תשלום חלקה הראשון של אגרת בית המשפט ששולמה על ידם (בסך נטען של 3,500 ₪).
המבקשים והמשיב אף עתרו במשותף למתן פטור מיתרת האגרה, בהתאם לסמכות בית המשפט, כאמור בתקנה 7א(4)(ב) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות האגרות").

דיון והכרעה

6. על פי סעיף 16(א) לחוק, הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית, טעונה אישור בית המשפט. סעיף 16(ד)(1) לחוק קובע, כי גם כאשר אישר בית המשפט הסתלקותו של מבקש, הוא רשאי לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כח מייצג אחרים, וכן להורות על פרסום או אי פרסום הודעה על כך בהתאם להוראות תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, "והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשה לאישור".

7. בענייננו, נוכח המפורט בבקשה, ובשים לב לטיעוני ב"כ הצדדים בבקשה זו, הדיון שהתקיים בפניי, והשלב המקדמי בו מצוי ההליך, ולכך שאין באישור בקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה, למעט המבקשים, מצאתי לקבוע כי לא טמונים יתרון ותועלת ממשיים בהמשך ניהול ההליך. על כן, לא מצאתי טעמים המצדיקים להורות על איתור תובע מייצג או בא כח מייצג חלופיים, או על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות, דבר הכרוך בהוצאות ניכרות ובסרבול ההליך שלא לצורך (ראו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים , 21/12/2010)).

8. זאת ועוד, בכל הנוגע לבקשה לפסיקת גמול למבקשים ושכר טרחה לבא כוחם, מצאתי כי יש לאשרה בנסיבות המקרה שלפניי, לאורם של השיקולים שהתווה המחוקק בסעיף 16(א) לחוק, קרי - קיומן של עילת תביעה לכאורה ותועלת לחברי הקבוצה.

בהינתן השלב המקדמי בו הוגשה בקשת ההסתלקות, ניתן לקבוע בזהירות המתחייבת שהתובענה מגלה עילת תביעה לכאורה. נוסף על כך, הצעדים בהם ינקוט המשיב לאחר מתן פסק דין זה, מסבים תועלת מסוימת לחברי הקבוצה ולציבור הצרכנים בכללותו.

על כן, ועל אף שהסתלקות מתוגמלת היא החריג לכלל (ראו: ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים, 05/08/2018)), שוכנעתי כי הסכומים המוסכמים כפסיקת גמול למבקשים ושכר טרחה לבא כוחם סבירים ומצאתי לאשרם, וזאת בשים לב לנסיבות העניין המונח לפניי (כמוסכם בין הצדדים) וליתר העקרונות המנחים לפסיקת גמול ושכר טרחה שבסעיפים 22 ו- 23 לחוק ובפסיקה, ובהתחשב בעיקר באופייה וטיבה של התועלת שהושגה לחברי הקבוצה ולציבור.

9. נוכח האמור לעיל, ובהסכמת הצדדים, אני נעתר לבקשה ומורה על הסתלקות המבקשים מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית ועל דחיית תביעתם האישית של המבקשים. המשיב יישא בתשלום גמול למבקשים בסך 2,000 ₪ ובשכר טרחת עו"ד בשיעור 10,530 ₪ (כולל), וזאת ללא צו להוצאות.

10. אשר לאגרה, כאמור, המבקשים והמשיב סיכמו כי האחרון ישפה את המבקשים בגין חלקה הראשון של האגרה ששולמה על ידם, ובהתאם לסמכותי על פי הוראות תקנה 7א(4)(א) לתקנות האגרות, ראיתי לקבל ולאמץ הסכמה זו. עם זאת, סכום האגרה ששולם בתיק הינו 3,000 ₪ ולא 3,500 ₪ כנטען, ועל כן זהו הסכום בו ישפה המשיב את המבקשים.

11. בכל הנוגע ליתרת האגרה, המבקשים והמשיב ביקשו כי אעשה שימוש בסמכותי מכוח תקנות האגרות ואפטור את המבקשים מתשלום חלקה השני של האגרה. זאת, בשים לב לשלב המוקדם בו הוגשה בקשת ההסתלקות וכן בשים לב לתועלת הציבורית הגלומה באישור בקשת ההסתלקות.

בראי השיקולים שהותוו בת"צ (שלום חיפה) 19713-08-18 עמיאל נ' מוצצים ראשון לציון (2003) שותפות מוגבלת (28/01/2019), ובשים לב לעילת התביעה לכאורה שמגלה בקשת האישור כנגד המשיב; מהות הפגיעה בחברי הקבוצה והיקפה; תיקון דרכיו של המשיב בעקבות בקשת האישור (כאמור לעיל), וכן במידת התועלת שהוסבה לחברי הקבוצה בפרט ולציבור בכללותו ולשלב המקדמי בו הוגשה הבקשה, מצאתי כי בסופו של יום כן מתקיימים בענייננו טעמים מיוחדים המצדיקים פטור מתשלום חלקה השני של האגרה, וכך אני מורה.

התיק לעיוני ביום 30/05/20 או עם קבלת תצהיר המשיב כאמור בסעיף 4 לפסק הדין, לפי המוקדם.

המזכירות תסגור את התיק ותמציא עותק פסק הדין לב"כ הצדדים וכן למנהל בתי המשפט לצורך רישומו בפנקס תובענות ייצוגיות.

ניתן היום, א' שבט תש"פ, 27 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.

א. סלאמה, נשיא


מעורבים
תובע: עליה נעאמנה
נתבע: בנק אוצר החייל בע"מ
שופט :
עורכי דין: